Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства културе и информисања Републике Србије и Канцеларије за информисање Државног савета Народне Републике Кине о размени и сарадњи на пријатељској основи

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 9 од 19. октобра 2016.

 

Министарство културе и информисања Републике Србије и Канцеларија за информисање Државног савета Народне Републике Кине (под заједничким називом „обе стране” или, свака одвојено, под називом „једна страна”):

у жељи за даљим јачањем размена и сарадње у области информисања и медија између држава Србије и Кине у духу пријатељства;

имајући у виду тежњу обе стране за јачањем узајамног разумевања и спознаје између два народа преко медија;

имајући у виду да медији, као средства за преношење информација, доприносе сазнању јавности;

сматрају да jе потребно да се потпише меморандум о разумевању како би се развила и обогатила размена и сарадња обе стране у духу пријатељства.

На основу наведеног, обе стране постижу следећи договор:

1. Обе стране ће подржати медије у правцу јачања сарадње и интензивирања размене медијског садржаја који се односи на значајне догађаје у обе земље и на кретања и промене у политичкој, привредној, трговинској, културној и другим областима.

2. Обе стране ће сваке друге године, у складу са могућностима и својим мандатом, слати делегацију представника медија од највише шест чланова ради обављања интервјуа и размене искустава у земљу друге стране, не дуже од 10 дана, при чему чланови медијске делегације треба да буду лица која раде у државним органима надлежним за послове јавног информисања и новинари и уредници новина, радио и ТВ станица и интернет медија.

3. Датум посете наведене делегације одређују обе стране путем договора, програм посете организује страна која ће бити домаћин на основу пуног уважавања предлога позване стране, страна домаћин сноси трошкове исхране, смештаја и превоза на својој територији, док ће трошкове међународног транспорта и личне непредвиђене трошкове искључиво сносити позвана страна.

4. Обе стране ће подржати вишеструке облике размене и сарадње између новина, новинских агенција, радио и ТВ станица обе земље, као и интернет медија.

5. И једна и друга страна могу дипломатским путем да дају писане сугестије за измену и допуну овог меморандума. Свака сугестија за измену и допуну овог меморандума коју, након испитивања одговарајућих домаћих услова, прихвате обе стране, постаје део овог меморандума од дана када обе стране потпишу анекс.

6. Период важења овог меморандума је пет година и може се по његовом истеку аутоматски продужавати на период од пет година. Уколико било која страна обавести другу страну дипломатским путем да жели да раскине овај меморандум шест месеци пре датума његовог истека важења, он ће престати да важи шест месеци након што друга страна прими званично обавештење.

7. Овај меморандум ступа на снагу даном пријема последњег обавештења, дипломатским путем, којим се обе стране међусобно обавештавају да су испуниле све унутрашње услове неопходне за ступање на снагу овог меморандума.

Овај меморандум је потписан у два примерка у Београду на дан 18. јуна 2016. године, и урађен је у кинеској, српској и енглеској верзији, при чему свака има једнако дејство. У случају настанка разлике у верзијама на кинеском и српском језику, енглеска верзија ће имати предност.  

За
Министарство културе
и информисања
Републике Србије
Иван Тасовац,
министар

За
Канцеларија за информисање Државног савета
Народне Републике Кине
Гуо Веимин,
вице министар

Memorandum_Page_1.tiff

Memorandum_Page_2.tiff

Memorandum_Page_3.tiff

Memorandum_Page_4.tiff