Zakon

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма

Проглашава се Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на седници Десетог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, 25. септембра 2018. године.

ПР број 129

У Београду, 26. септембра 2018. године

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

ЗАКОН

о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 27. септембра 2018.

Члан 1.

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма, сачињен 13. јула 2017. године у Солуну, у оригиналу на српском, грчком и енглеском језику.

Члан 2.

Текст Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у области туризма у оригиналу на српском језику гласи:

СПОРАЗУМ
ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ГРЧКЕ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Влада Републике Србије и Влада Републике Грчке (у даљем тексту: Уговорне стране),

у жељи да јачају пријатељске односе између две државе, као и да промовишу сарадњу између њихових националних институција надлежних за туризам,

признајући значај туризма за унапређење економског развоја, заједничког разумевања, добре воље и блиских односа међу људима,

на основу потпуне једнакости права и заједничкe користи,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране, у оквиру Споразума и у складу са својим националним законским прописима, унапредиће развој и јачање сарадње у области туризма између две државе.

Члан 2.

Уговорне стране ће настојати да повећају туристички промет између својих држава и подстицаће сарадњу између националних асоцијација путничких и туристичких агенција и других предузећа и организација које послују у области туризма у две државе.

Члан 3.

Уговорне стране ће сарађивати, у складу са својим националним законским прописима и не доводећи у питање своје међународне обавезе, у следећим областима:

А. Туристички маркетинг и промоција

Уговорне стране ће подстицати заједничку туристичку промоцију кроз размену информација, публикација и других промотивних материјала у складу са њиховим законима и прописима и такође ће подстицати учешће својих националних туристичких организација на сајмовима туризма, изложбама, семинарима и другим туристичким промотивним догађајима, који се одржавају на територији државе друге Уговорне стране, као и организацију путовања за туристичке агенције и новинаре у циљу упознавања туристичке понуде.

Б. Туристичка едукација и обука

Уговорне стране ће испитати могуће начине сарадње у области туристичке едукације и стручне обуке.

В. Статистика и законски прописи у области туризма

Уговорне стране ће размењивати информације које се односе на статистику у области туризма и законске прописе као и истраживања о развоју туризма и подстицаће све могуће облике билатералне сарадње у овој области.

Члан 4.

Уговорне стране ће такође подстицати и унапређивати сарадњу у области туризма специјалних интереса са акцентом на промоцији културног туризма, агротуризма, руралног туризма, гастрономског и винског туризма, велнес и спа туризма и верског-ходочасничког туризма, кроз размену посета стручњака, заједничког преноса знања и искустава из праксе и организације одговарајућих радионица и семинара у обе државе.

Члан 5.

Уговорне стране, у складу са важећим законским прописима у својим државама, ће подстицати и заједнички олакшавати инвестиције грчких и српских привредних субјеката, као и заједничко улагање у својим туристичким секторима.

У том циљу, компетентне и релевантне институције и агенције ће редовно размењивати информације које се односе на прописе финансирања у области туризма и подстицаје као и могућности за овакве инвестиције које постоје у обе државе.

Члан 6.

Свака Уговорна страна може основати на територији државе друге Уговорне стране канцеларију – представништво своје националне туристичке организације. Ово представништво – канцеларија неће се бавити комерцијалним активностима као приватно предузеће.

О оснивању и статусу канцеларија-представништава Уговорне стране ће закључивати посебне споразуме.

Члан 7.

Уговорне стране ће подстицати сарадњу у оквиру Светске туристичке организације Уједињених нација (UNWTO), Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC), Јадранско-јонске иницијативе (AII), Европске стратегије за јадрански и јонски регион (EUSAIR), као и другим међународним организацијама у области туризма, чије су чланице обе Уговорне стране.

Члан 8.

Уговорне стране ће основати Заједничку комисију, састављену од истог броја представника сваке државе Уговорне стране, како из јавног, тако и приватног сектора туризма, са циљем праћења реализације овог споразума.

Састанци Заједничке комисије ће се одржавати наизменично у свакој држави, у заједнички дипломатским путем договореном месту и времену. Овим састанцима ће председавати шеф делегације државе у којој се одржава састанак.

Заједничка комисија ће пратити реализацију овог споразума кроз билатералне консултације и кроз подношење препорука од стране компетентних званичника. Протоколи и усклађени записници, потписани на крају сваког састанка ће утврдити специфичне аранжмане и активности које треба предузети за даљу промоцију сарадње две државе у области туризма.

Члан 9.

У примени овог споразума Република Грчка ће поштовати своје обавезе које проистичу из њеног чланства у Европској унији.

Члан 10.

Овај споразум може касније бити допуњен уз обострану сагласност Уговорних страна. Било која оваква допуна ће ступити на снагу у складу са одредбама члана 12. став 1.

Члан 11.

Сваки спор који произилази из тумачења и/или примене овог споразума решаваће се споразумно између уговорних страна кроз консултације и/или преговоре вођење дипломатским путем.

Члан 12.

Овај споразум ступа на снагу на дан пријема обавештења, којим Уговорне стране обавештавају једна другу дипломатским путем да су испуњени интерни услови које њихово законодавство предвиђа за ступање на снагу овог споразума.

Овај споразум остаје на снази у периоду од пет (5) година од датума његовог ступања на снагу. Његово важење аутоматски се обнавља за наредне петогодишње периоде, осим ако једна од Уговорних страна, у писаном облику, не обавести другу Уговорну страну у року од шест (6) месеци, о својој намери да раскине Споразум пре истека његове важности.

Међутим, прекид овог споразума неће утицати на завршетак пројеката, програма и других иницијатива договорених у време важења овог споразума, које нису у потпуности завршени до истека важења овог споразума, уколико се Уговорне стране другачије не договоре.

Ступањем на снагу овог споразума, престаје да важи у односима између Републике Србије и Републике Грчке Споразум између Федеративне Народне Републике Југославије и Краљевине Грчке од 18. јуна 1959. године, који се односи на оснивање Грчко-Југословенске мешовите комисије за развој туризма.

Потврђујући горе наведено, доле потписани, који су прописно овлашћени за то, потписали су овај споразум.

Сачињено у Солуну, дана 13. јула 2017. године, у два оригинална примерка, на грчком, српском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако веродостојни. У случају разлика у тумачењу одредаба овог споразума, меродаван је текст на енглеском језику.

За Владу Републике Грчке

Елена Коунтоура, с.р.

министар туризма

За Владу Републике Србије

Расим Љајић, с.р.

потпредседник Владе Републике Србије

министар трговине, туризма и телекомуникација

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.