Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 29. став 2. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/18 и 6/20),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

РЕШЕЊЕ

о усвајању стандарда квалификације „Монтер телекомуникационих мрежа”

"Службени гласник - Просветни гласник", бр. 18 од 29. децембра 2021, 1 од 10. фебруара 2022 - исправка

1. Усваја се стандард квалификације „Монтер телекомуникационих мрежа”, који је одштампан у Прилогу 1. овог решења и чини његов саставни део.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 611-00-02974/2021-18

У Београду, 21. децембра 2021. године

Министар,

Бранко Ружић, с.р.

*Службени гласник РС, број 1/2022