На основу члана 141. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника за стручне предмете за образовни профил полицајац у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 10 од 28. августа 2023.

Члан 1.

Овим правилником прописује се степен и врста образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника за стручне предмете за образовни профил полицајац у стручној школи.

Члан 2.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета, као и стручне послове у стручној школи која остварује план и програм наставе и учења за образовни профил полицајац, у подручју рада Економија, право и администрација, може да изводи лице које испуњава услове за наставника, односно стручног сарадника који су прописани посебним правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и васпитача који се доноси за сва подручја рада.

Члан 3.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних предмета у области Право и администрација, за образовни профил полицајац, може да изводи за:

1) Основе полицијске професије:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

2) Основе безбедности:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

3) Увод у право и организација државе:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

4) Кореспонденција:

(1) дипломирани правник;

(2) дипломирани економиста;

(3) дипломирани филолог;

(4) дипломирани професор језика и књижевности.

5) Оперативне полицијске вештине:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани официр полиције;

(3) професор физичког васпитања;

(4) дипломирани педагог физичке културе;

(5) професор физичке културе;

(6) професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

(7) професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације;

(8) професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;

(9) дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер;

(10) дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер;

(11) мастер професор физичког васпитања и спорта;

(12) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије;

(13) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет);

(14) мастер спортске и терапијске физичке активности.

Лице из тачке 5) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области физичког васпитања и спорта.

6) Кривично и кривично-процесно право:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник.

7) Управно право и управни поступак:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

8) Прва помоћ:

(1) доктор медицине.

9) Безбедносни сектор и рад полиције у заједници:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

10) Психологија за полицијске службенике:

(1) професор психологије;

(2) дипломирани психолог;

(3) дипломирани школски психолог – педагог.

11) Примена полицијских овлашћења:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

12) Људска права и полицијска етика:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник.

13) Информациони систем и систем веза:

(1) дипломирани информатичар;

(2) дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;

(3) дипломирани инжењер софтвера;

(4) дипломирани инжењер информационих технологија и система;

(5) дипломирани криминалиста;

(6) дипломирани менаџер безбедности;

(7) дипломирани официр полиције.

14) Сузбијање криминала:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник.

15) Заштита државне границе и странци:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник.

16) Безбедност саобраћаја на путевима:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник.

17) Јавни ред и послови обезбеђења:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник.

18) Руковање полицијским оружјем:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања.

19) Професионална пракса:

(1) дипломирани криминалиста;

(2) дипломирани менаџер безбедности;

(3) дипломирани официр полиције;

(4) дипломирани правник;

(5) дипломирани официр и друга звања стечена на Војној академији која су важила до ступања на снагу нових прописа која регулишу степен и врсту образовања;

(6) дипломирани економиста;

(7) професор физичког васпитања;

(8) дипломирани педагог физичке културе;

(9) професор физичке културе;

(10) професор физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске гране;

(11) професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације;

(12) професор физичког васпитања – дипломирани кинезитерапеут;

(13) дипломирани професор физичког васпитања и спорта – мастер;

(14) дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер;

(15) мастер професор физичког васпитања и спорта;

(16) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије;

(17) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет);

(18) мастер спортске и терапијске физичке активности.

Лице из тачке 19) подтач. (1)–(4) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области права.

Лице из тачке 19) подтач. (7)–(18) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области физичког васпитања и спорта.

20) Право интелектуалне својине:

(1) дипломирани правник.

21) Стручни енглески језик:

(1) професор енглеског језика и књижевности;

(2) дипломирани филолог енглеског језика и књижевности;

(3) мастер филолог (студијски програм Англистика);

(4) мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

22) Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе:

(1) Албански језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за албански језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Албански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(2) Бугарски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за бугарски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Бугарски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(3) Мађарски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност);

– мастер професор – мађарски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Мађарски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(4) Русински језик и књижевност:

– професор русинског језика и књижевности;

– професор руског или српскохрватског језика и књижевности са провером знања русинског језика на одговарајућој високошколској установи;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност);

– мастер професор русинског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Русински језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(5) Румунски језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за румунски језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност);

– мастер професор – румунски језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Румунски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(6) Словачки језик и књижевност:

– професор, односно дипломирани филолог за словачки језик и књижевност;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност);

– мастер професор – словачки језик и књижевност;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Словачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(7) Хрватски језик и књижевност:

– професор хрватског језика и књижевности;

– професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

– дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;

– професор југословенске књижевности и српскохрватског језика;

– професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

– професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

– мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

(8) Босански језик и књижевност:

– професор српског језика и књижевности;

– професор босанског језика и књижевности;

– професор босанског и српског језика;

– професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком;

– професор српске књижевности и језика;

– професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;

– професор за српскохрватски језик и југословенску књижевност;

– професор за југословенску књижевност и српскохрватски језик;

– професор српскохрватског језика и опште лингвистике;

– професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима;

– професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;

– професор за југословенску и општу књижевност;

– професор југословенске књижевности са страним језиком;

– професор југословенских књижевности;

– професор босанског језика и књижевности и српског језика и књижевности;

– дипломирани филолог мастер (босански језик и књижевност и српски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност);

– мастер професор књижевности и језика (србиста);

– мастер професор књижевности и језика – компаратиста;

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 2) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

23) Трећи страни језик:

(1) Француски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за француски језик и књижевност;

– професор француског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Француски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачка (1) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност; Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом.

(2) Руски језик:

– професор, односно дипломирани филолог за руски језик и књижевност;

– професор руског језика и књижевности;

– мастер професор слависта – руски језик и књижевност;

– професор пољског језика и књижевности и руског језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Руски језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачка (2) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Руски језик и књижевност; Руски језик и књижевност.

(3) Немачки језик:

– професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;

– професор немачког језика и књижевности;

– професор енглеског језика и књижевности и немачког језика и књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачка (3) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књижевност; Немачки језик.

(4) Италијански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за италијански језик и књижевност;

– професор италијанског језика и књижевности;

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Италијански језик и књижевност);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 4) подтачка (4) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Италијанистика; Италијански језик и књижевност.

5) Шпански језик:

– професор, односно дипломирани филолог за шпански језик и књижевност;

– професор шпанског језика и хиспанских књижевности;

– мастер филолог (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Шпански језик и хиспанске књижевности);

– мастер професор предметне наставе.

Лице из тачке 5) подтачка (5) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне академске студије из области предмета, односно на студијским групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул Шпански језик, хиспанске књижевности и културе; Шпански језик и хиспанске књижевности; Шпански језик и књижевност.

Члан 5.

Наставу из стручних предмета у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици може да изводи и лице које је стекло одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Члан 6.

Послове наставника стручних предмета у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици обављају лица по претходно прибављеном одобрењу министра надлежног за унутрашње послове, у складу са законом.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-159/2/2023-03

У Београду, 23. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.