На основу члана 92. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21),

Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК

о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења за стручне предмете за образовни профил полицајац у Средњој школи унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици

"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 10 од 28. августа 2023.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења за стручне предмете за образовни профил полицајац у стручној школи (у даљем тексту: НОРМАТИВ), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-159/1/2023-03

У Београду, 21. августа 2023. године

Министар,

проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.

НОРМАТИВ
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СТРУЧНЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ПОЛИЦАЈАЦ

А. ЗБИРНИ НОРМАТИВ ПОСЕБНОГ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
(специјализоване учионице, рачунарске учионице и учионице опште намене)

За потребе остваривање плана и програма наставе и учења за образовни профил полицајац школа треба да обезбеди најмање једну:

– специјализовану учионицу за предмете: Основе полицијске професије, Основе безбедности, Увод у право и организација државе, Кривично и кривично-процесно право, Управно право и управни поступак, Психологија за полицијске службенике, Људска права и полицијска етика, Сузбијање криминала, Заштита државне границе и странци, Професионална пракса, Право интелектуалне својине, Стручни енглески језик;

– специјализовану учионицу за предмете: Оперативне полицијске вештине, Прва помоћ, Примена полицијских овлашћења, Безбедост саобраћаја на путевима, Јавни ред и послови обезбеђења, Руковање полицијским оружјем, Безбедносни сектор и рад полиције у заједници;

– рачунарску учионицу/кабинет за предмете: Коресподенција, Информациони систем и систем веза.

Просторије и опрема за специјализоване учионице

За потребе реализације наставе предмета: Основе полицијске професије, Основе безбедности, Увод у право и организација државе, Кривично и кривично-процесно право, Управно право и управни поступак, Психологија за полицијске службенике, Људска права и полицијска етика, Сузбијање криминала, Заштита државне границе и странци, Професионална пракса, Право интелектуалне својине, Стручни енглески језик, специјализоване учионице потребно је да буду опремљене следећом опремом:

рб

Назив опреме за учионице опште намене

Јед. мере

Количина

1.

Сто за наставника (катедра)

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Рачунар (по могућности са приступом интернету) за наставника

ком.

1

4.

Радни сто (са 2 радна места) за ученике

ком.

15

5.

Столице за ученике

ком.

30

6.

Презентациона опрема1

ком.

1

7.

Флипчарт

ком.

1

8.

Школска табла2

ком.

1

9.

Орман

ком.

1

1 Под презентационом опремом подразумева се пројектор у ком.плету са пројекционом површином/платном или монитор/ТВ веће дијагонале/интерактивна (паметна) табла/интерактивни (паметни) монитор велике дијагонале.

2 Школска табла је неопходна само ако се презентациона опрема не може користити у исту сврху.

Просторије и опрема за специјализоване учионице

Специјализована учионица предвиђена је за потребе реализације наставе из следећих обавезних стручних предмета: Оперативне полицијске вештине, Прва помоћ, Безбедносни сектор и рад полиције у заједници, Примена полицијских овлашћења, Безбедост саобраћаја на путевима, Јавни ред и послови обезбеђења и Руковање полицијским оружјем.

Називи опреме за специјализоване учионице

1.

Татами струњаче

ком.

10

2.

Вежбовни ножеви – гумени

ком.

10

3.

Вежбовни пиштољи – гумени

ком.

10

4.

Вежбовне палице – сунђер

ком.

3

5.

Службене лисице

ком.

30

6.

Службена палица

ком.

30

7.

Штитник за груди и тело – фокусери

ком.

30

8.

Лутке за вежбу, беба лутка и одрасла лутка

ком.

1

9.

Подлога за вежбу

ком.

1

10.

Ком.плет за прву помоћ

ком.

1

11.

Удлаге

ком.

1

12.

Радио-веза (базна станица)

ком.

1

13.

Радио-везе (ручна станица)

ком.

10

14.

Опасач са припадајућом опремом

ком.

15

15.

Телефонски апарат

ком.

1

16.

Путничкo возилo

ком.

1

17.

Заштитна опрема за ученике (за симулацију)

комплет

1

18.

Ласер за филмску стрељану

ком.

1

19.

Заштитна опрема за одржавање и успостављање нарушеног јавног реда и мира

комплет

1

20.

Пиштољ ЦЗ 999

ком.

15

21.

Аутоматска пушка АП М 70

ком.

15

22.

Школска муниција 9 mm

ком.

15

23.

Школска муниција 7,62 mm

ком.

15

24.

Специјални панои са приказима саобраћајних знакова, знакова која дају ОСЛ на раскрсници, саобраћајне сигнализације, саобраћајних ситуација...

ком.

1

25.

Возило са обележјима полиције

ком.

1

26.

Светлоодбојни прслуци

ком.

15

27.

Стоп-таблица за контролу и регулисање саобраћаја

ком.

1

28.

Пиштаљка

ком.

1

29.

Алко-тест апарат

ком.

1

30.

Батеријска лампа са конусним наставком. црвене боје

ком.

1

31.

Купа за регулисање саобраћаја

ком.

3

1 Под презентационом опремом подразумева се пројектор у ком.плету са пројекционом површином/платном или монитор/ТВ веће дијагонале/интерактивна (паметна) табла/интерактивни (паметни) монитор велике дијагонале.

Просторије и опрема за рачунарске учионице/кабинете

За потребе реализације наставе предмета: Коресподенција, Информациони систем и систем веза као и за израду различитих врста писмена, у складу са програмом учења.

бр

Опрема за рачунарску учионицу/кабинет

Јед. мере

Количина

1.

Сто за наставника (катедра)

ком.

1

2.

Столица за наставника

ком.

1

3.

Рачунар (по могућности са приступом интернету)

ком.

1

4.

Радни сто (са 2 радна места)

ком.

15

5.

Столица

ком.

30

6.

Рачунари1

ком.

15

7.

Презентациона опрема2

ком.

1

8.

Штампач

ком.

1

10.

Софтвер (према програму учења)3

комплет

1

1 Сви рачунари у рачунарској учионици/кабинету треба да буду повезани на рачунарску мрежу.

2 Под презентационом опремом подразумева се пројектор у ком.плету са пројекционом површином/платном или монитор/ТВ веће дијагонале или интерактивна (паметна) табла/ интерактивни (паметни) монитор велике дијагонале.

3 На сваком. рачунару потребно је да буде инсталиран софтвер према програму учења.

Предмет: ОПЕРАТИВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ
(први–четврти разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Татами струњаче

ком.

10

2.

Вежбовни ножеви – гумени

ком.

10

3.

Вежбовни пиштољи – гумени

ком.

10

4.

Вежбовне палице – сунђер

ком.

3

5.

Службене лисице

ком.

15

6.

Штитник за груди и тело – фокусери

ком.

30

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог. За реализацију наставе, по потреби могу се користити и наставна средства других предмета.

Предмет: ПРВА ПОМОЋ (други разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Лутке за вежбу, беба лутка и одрасла лутка

ком.

1

2.

Подлога за вежбу

ком.

1

3.

Ком.плет за прву помоћ

ком.

1

4.

Удлаге

ком.

1

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог.

Предмет: БЕЗБЕДНОСНИ СЕКТОР И РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ (други разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Радио-веза (базна станица)

ком.

1

2.

Радио-везе (ручна станица)

ком.

10

3.

Опасач са припадајућом опремом

ком.

15

4.

Службена палица

ком.

15

5.

Службене лисице

ком.

15

6.

Телефонски апарат

ком.

1

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог. За реализацију наставе, по потреби могу се користити и наставна средства других предмета.

Предмет: ПРИМЕНА ПОЛИЦИЈСКИХ ОВЛАШЋЕЊА
(други–четврти разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Путничка возила

ком.

1

2.

Радио-веза (базна станица)

ком.

1

3.

Радио-везе (ручна станица)

ком.

10

4.

Опасач са припадајућом опремом

ком.

15

5.

Службена палица

ком.

15

6.

Службене лисице

ком.

15

7.

Заштитна опрема за ученике (за симулацију)

комплет

1

8.

Ласер за филмску стрељану

ком.

1

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог. За реализацију наставе, по потреби могу се користити и наставна средства других предмета.

Предмет: БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
(трећи–четврти разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Специјални панои са приказима саобраћајних знакова и знакова која дају ОСЛ на раскрсници, саобраћајне сигнализације, саобраћајних ситуација...

ком.

1

2.

Путничко возила

ком.

1

3.

Возило са обележјима полиције

ком.

1

4.

Светлоодбојни прслуци са називом

ком.

15

5.

Стоп-таблица за контролу и регулисање саобраћаја

ком.

1

6.

Пиштаљка

ком.

1

7.

Алко-тест апарат

ком.

1

8.

Ручна радио-веза

ком.

6

9.

Батеријске лампе са конусним наставком. црвене боје

ком.

1

10.

Купе за регулисање саобраћаја

ком.

3

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог. За реализацију наставе, по потреби могу се користити и наставна средства других предмета.

Предмет: ЈАВНИ РЕД И ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
(четврти разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Заштитна опрема за одржавање и успостављање нарушеног јавног реда и мира

комплет

1

2.

Опасач са припадајућом опремом

ком.

1

3.

Службена палица

ком.

15

4.

Службене лисице

ком.

15

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог. За реализацију наставе, по потреби могу се користити и наставна средства других предмета.

Предмет: РУКОВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКИМ ОРУЖЈЕМ
(четврти разред)

РБ

Врста и назив наставног средства

Јед. мере

Количина

1.

Пиштољ ЦЗ 999

ком.

15

2.

Аутоматска пушка АП М 70

ком.

15

3.

Школска муниција 9 mm

ком.

15

4.

Школска муниција 7,62 mm

ком.

15

НАПОМЕНА: Потрошни материјал обнављати периодично према утрошку истог. За реализацију наставе, по потреби могу се користити и наставна средства других предмета.