Zakon

На основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), члана 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члана 7. став 1. Уредбе о заштити Парка природе „Стара планина” („Службени гласник РС”, број 23/09) и члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 18. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина”

"Службени гласник РС", број 21 од 27. марта 2019.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина” (у даљем тексту: ПП „Стара планина”), које је поверено на управљање Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” (у даљем тексту: управљач).

Члан 2.

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно физичко лице, предузетник, привредно друштво и друго правно лице, које обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје и његове погодности (у даљем тексту: „обвезник накнаде” или „обвезници накнаде”).

Члан 3.

Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, сходно члану 109. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, ослобађају се:

1) физичка лица која живе или су радно ангажoвана у заштићеном подручју, као и лица која обављају послове и службене радње у заштићеном подручју;

2) деца предшколског узраста;

3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;

4) пензионери са најнижим износом пензије, уз подношење последњег примљеног пензионог чека;

5) корисници заштићеног подручја за које се одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовања шумама „Србијашуме” као управљача заштићеног подручја, утврди постојање услова за ослобађање од обавезе плаћања накнаде, услед активности корисника које непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја, а на основу критеријума прописаних подзаконским актом из члана 109. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара и детаљно образложеног и документованог захтева корисника за ослобађање по овом основу;

6) корисници заштићеног подручја код којих су услед елементарне непогоде наступиле околоности које битно отежавају услове рада и пословања, за време трајања околности, а на основу одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовањe шумама „Србијашуме” као управљача заштићеног подручја, који одлучује по пријему захтева корисника за ослобађање од плаћањa накнаде, уз који корисник доставља акта надлежних државних органа или акта органа локалне самоуправе, као и друге доказе на основу којих се утврђује постојањe околности за ослобађање од плаћања накнаде;

7) за постављање и коришћење привремених објеката пчеларства и

8) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег интереса и који за обављање тих активности користе непокретности посебне намене које су у посебном режиму у складу са законом.

Члан 4.

Управљач покреће и води по службеној дужности поступак утврђивања својства обвезника накнаде, висине, начина обрачуна и плаћања накнаде за заштићена подручја.

Управљач је дужан да пре покретања поступка прибави информације и предузима радње, како би утврдио да ли су испуњени услови за покретање поступка, те уколико јесу, доноси закључак као акт о покретању поступка, који се доставља странци чије се својство обвезника накнаде утврђује, као и другим државним органима и правним лицима, ради утврђивања потпуног чињеничног стања и прибављања исправа.

Управљач нема обавезу доношења акта из става 2. овог члана, у случајевима из члана 9. став 7. ове одлуке, уколико се на лицу места утврђује својство обвезника накнаде и наплаћује накнада за коришћење заштићеног подручја.

Члан 5.

Обвезници накнаде из члана 2. ове одлуке, дужни су да накнаду плаћају Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” као управљачу заштићеног подручја ПП „Стара планина”, коме припадају приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја, а на основу члана 105. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, и то за:

1. обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких агенција, туроператора, услуге резервације и пратеће активности, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, делатност трговине, занатских услуга, рударства, енергетике, саобраћаја и друге делатности);

2. постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју;

3. употреба возила на моторни погон на заштићеном подручју;

4. одржавање туристичких, рекреативних, спортских и других манифестација и активности;

5. коришћење имена и знака заштићеног подручја;

6. посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;

7. заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својство заштићеног подручја, уколико није плаћена накнада из става 1, тачка 1. или тачка 2. овог члана.

Члан 6.

Управљач одређује предмет накнаде, основицу и утврђује висину накнаде за коришћење заштићеног подручја у зависности од вида коришћења подручја и његових погодности, сагласно одредбама чл. 105, 107. и 108. и сагласно Прилогу број 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 7.

Накнада из члана 5. ове одлуке утврђује се и плаћа у износу, и то:

Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Обављање делатности туристичких агенција, пружаоци наутичкотуристичких, ловнотуристичких и ваздухопловних услуга

1.1.

Објекат, односно део објекта агенција и пружаоца услуга (Туристичке агенције, пружаоци наутичкотуристичких, ваздухопловних и ловнотуристичких услуга са седиштем, огранком или посебним простором за обављање делатности на заштићеном подручју) – годишња накнада)

објекат по седишту или др. регистрованој јединици

10.000

2.

Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића

2.1.

Хотели, мотели, туристичка насеља (годишња накнада)

лежај

1.200

2.2.

Хостели, пансиони и преноћишта (годишња накнада)

лежај

1.155

2.3.

Одмаралишта, планинарски домови, ловнотуристички објекти за смештај, објекти домаће радиности (годишња накнада)

лежај

430

2.4.

Kампови (годишња накнада)

22

2.5.

Стални и стационарни објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан, кафана, бар,

бифе, објекат брзе хране, печењара и др.) укључујући и површину припадајуће терасе, односно баште (годишња накнада)

800

3.

Постављање објеката за обављање трговине, занатства, услуга и индустрије

3.1.

Постављање објеката за промет прехрамбених и других производа (текстил, козметичка, санитарна и хемијска средства за домаћинство и пољопривреду, лекови, семена и др.) и пијачна продаја прехрамбених производа, сувенира и друге робе

3.1.1.

Банке, поште и мењачнице (годишња накнада)

300

3.2.

Постављање објеката за обављање занатских и сервисних услужних послова (поправка и одржавање машина, моторних возила, поправка апарата, уређаја, скијашке и друге опреме и др.)

3.2.1.

Кречане и ћумуране (годишња накнада)

450

3.3.

Постављање објеката за обављање осталих услужних послова

3.3.1.

Радње за изнајмљивање спортске опреме, школе скијања, тениса, фудбала, јахања и др. (годишња накнада)

300

3.3.2.

Стални и покретни објекти за забаву (видео игре, забавни паркови, аутодроми и сл.) (годишња накнада)

m² површине објекта

300

3.3.3.

Кладионице и коцкарнице (годишња накнада)

објекат

75.000

3.4.

Постављање објеката за обављање занатско-индустријске и индустријске делатности (резање и обрада дрвета, брикетирање, асфалтне базе и друга производња грађевинских материјала, млинови за жито, паковање и прерада амбалажног отпада, прерада пољопривредних производа, прехрамбена и друга индустријска производња)

3.4.1

Индустријска делатност (годишња накнада)

3.500

3.4.2.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (бансека) –годишња накнада)

по бансеку

10.000

3.4.3.

Коришћење земљишта постављањем машине за резање грађе (брента) – (годишња накнада)

по бренту – гатер

50.000

4.

Обављање делатности експлоатације минералних сировина

4.1.

Грађевински, технички и

украсни камен (годишња накнада)

200

4.2.

Експлоатација другог камена, песка, шљунка, глине и др. (годишња накнада)

120

4.3.

Експлоатација јаловине, откривке (годишња накнада)

100

5.

Коришћење вода и водопривреда

5.1.

Коришћење песка и шљунка из корита водотока, спрудова и напуштених корита (годишња накнада)

100

5.2.

Пастрмски рибњак који користи воду са заштићеног подручја (годишња накнада)

површина рибњака у m²

40

5.3.

Шарански рибњак који користи воду са заштићеног подручја (годишња накнада)

површина рибњака у ha

1.000

5.4.

Водопривредне акумулације (годишња накнада)

ha

3.600

5.5.

Пловне каналске мреже (годишња накнада)

m

150

6.

Коришћење објеката за постављање објеката за обављање енергетске делатности (енергетика)

6.1.

Производња електричне енергије у хидроелектранама

6.1.1.

Водоакумулација хидроелектрана на заштићеном подручју (годишња накнада)

ha

3.600

6.1.2.

Водоакумулације за вештачко оснежавање (годишња накнада)

50

6.1.3.

Мини-хидроелектране (годишња накнада)

објекат

150.000

6.1.4.

Производња електричне енергије у ветроелектранама (годишња накнада)

објекат

200.000

6.1.5.

Производња електричне енергије у осталим електранама (соларним електранама, електранама на биогас и биомасу, геотермалне, геосоларне, на отпад) – (годишња накнада)

објекат

150.000

6.2.

Пренос и дистрибуција електричне енергије

6.2.1.

Надземни електроенергетски вод 110 kV, ширина коридора 15 m (годишња накнада)

45

6.2.2.

Надземни електроенергетски вод 35 kV, ширина коридора 10 m (годишња накнада)

40

6.2.3.

Надземни електроенергетски вод 20 или 10 kV, ширина коридора 5 m (годишња накнада)

40

6.2.4.

Подземни електроенергетски водови – каблови (годишња накнада)

m

85

6.2.5.

Трафостаница вишег (улазног) напона 35 и 110 kV

400

6.2.6.

MBTS 10 (20)/0,4 kV и стубна трафостаница (годишња накнада)

објекат

1400

6.2.7.

Разводно постројење (годишња накнада)

240

6.3.

Цевоводни транспорт воде и гаса

6.3.1.

Tранспорт воде из и кроз заштићено подручје (годишња накнада)

m

350

7.

Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације

7.1.

Друмски саобраћај и транспорт

7.1.1.

Државни пут I и II реда (годишња накнада)

km

50.000

7.2.

Транспорт жичаром и покретном траком

7.2.1.

Жичара за превоз људи (траса жичаре чини појас ширине: осмосед и шестосед – 30 m, четворосед – 20 m, а ски лифт – 10 m (годишња накнада)

ha

27.000

7.2.2.

Покретна трака за транспорт материјала (годишња накнада)

ha

54.000

7.2.3.

Уређај за вештачко оснеживање ски стаза (годишња накнада)

m² површине испод стуба снежног топа

500

7.2.4.

Стуб жичаре (годишња накнада)

m² површине испод стуба жичаре

500

7.2.5.

Станица жичаре и ски лифт (годишња накнада)

m² површине испод станице

500

7.3.

Коришћење заштићеног подручја за електронске комуникације

7.3.1.

Постављање примарне телефонске мреже надземни вод (годишња накнада)

m

100

7.3.2.

Постављање примарне телефонске мреже подземни вод (годишња накнада)

m

50

7.3.3.

Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу закупа или службености) – (годишња накнада)

m² површине испод базне станице

3.000

7.4.

Коришћење заштићеног подручја за радио и телевизијске комуникације

7.4.1.

Телевизијски релеји, репетитори, предајници са објектима и опремом (који су у статусу закупа или службености) –(годишња накнада)

4.500

7.4.2.

Радио комуникације (корисници радио релеја и одашиљача) осим радиоаматера, СУП-a и војске (који су у статусу закупа или службености) – (годишња накнада)

600

7.4.3.

Мрежа за телекомуникацију (оптички водови) – (годишња накнада)

m

75

7.5.

Водени саобраћај

7.8.1.

Чамци (годишња накнада)

пловило

3.000

7.8.2.

Понтони (годишња накнада)

пловило

10.500

7.8.3.

Сплавови (годишња накнада)

пловило

22.500

8.

Снимање

8.1.1.

Играни филмови

дан

12.250

8.1.2.

Документарни филмови

дан

5.000

8.1.3.

Рекламни филмови

дан

20.000

8.1.4.

Фотографисање

дан

2.000

8.1.5.

Снимање звучних записа

дан

2.000

9.

Коришћење флоре и фауне и друге делатности

9.1.

Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских плодова и животиња (пужева и др.)

9.1.1.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица – годишња накнада по сакупљачу

период коришћења

1.800

9.1.2.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица – седмична накнада по сакупљачу

период коришћења

450

9.1.3.

Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица – дневна накнада по сакупљачу

период коришћења

120

9.1.4.

Откуп на заштићеном подручју од стране правних и физичких лица

kg

23

9.2.

Лов дивљачи

9.2.1.

Лов дивљачи – годишња накнада

годишње по ловцу

1.000

9.2.2.

Лов дивљачи – дневна накнада

дневно по ловцу

225

10.

Коришћење земљишта изван јавног пута за изградњу уређених паркинга (годишња накнада)

30

11.

Постављање реклама

11.1.

Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације

15.750

11.2.

Постављање билборда

35.000

Табела 2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за постављање викендица и других некомерцијалних објеката

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Викендице, виле и други породични објекти за одмор (годишња накнада)

100

2.

Куће за одмор на води, на обалама река и језера, пловеће инсталације без сопственог погона (годишња накнада)

m² подне површине објекта

1.000

3.

Резиденцијални објекти (годишња накнада)

250

4.

Кампери, камп приколице (годишња накнада)

објекат

3.800

5.

Шатори (дневна накнада)

m² површине шатора

30

Табела 3. Коришћење заштићеног подручја за спортско рекреативне активности, одржавање манифестација

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Коришћење земљишта за спорт

1.1.

Ски стаза (површину ски стазе чини простор ширине 40 m)

3

1.2.

Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за обуку, плажа и сл.

по m² површине/годишње

35

1.3.

Сплавова, платформи

по m²/годишње

2.100

2.

Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације

2.1.

За ауто-мото приредбе (рели, квадови, вожња теренским возилима и др.)

дан

45.000

Табела 4. Коришћење имена и знака заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Коришћење имена и знака заштићеног добра у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго

По уговору

2.

Коришћење имена и знака заштићеног добра у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност

годишњи приход остварен коришћењем имена и знака заштићеног подручја

1%

Табела 5. Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Коришћење простора по основу заузећа објектима који својим изгледом нарушавају својства заштићеног подручја

225

Висина динарских износа накнаде из става 1. овог члана, усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена у периоду од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, а на основу акта Владе Републике Србије који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 8.

Управљач има право да одлучи о изменама и допунама предмета накнаде, основице и висине накнаде из члана 7. ове одлуке, уколико су исте неопходне да би се обезбедило чување заштићеног подручја, спровођење прописаних режима заштите, неометано одвијање природних процеса, одрживо коришћење заштићеног подручја, праћење кретања и активности посетилаца и обављање других дужности управљача заштићеног подручја.

Изменама и допунама из става 1. овог члана, могу се утврдити промене у вези са предметом накнаде, тако што се поједини предмети накнаде укидају или се уводе нови предмети накнаде, тако што се мења основица и повећава или смањује висина накнаде.

Управљач има право да одлучи о постављању улазне станице у заштићено подручје са одговарајућим објектима, опремом и особљем, уколико је изградња и постављање улазне станице у складу са урбанистичким планом и планом управљања заштићеним подручјем и уколико прибави сагласност управљача јавног пута.

Одлуку о наплати накнаде за коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју, управљач ће донети по испуњавању услова из става 3. овог члана.

Одлуке у вези са ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, доноси Надзорни одбор управљача и исте морају бити у складу са Прилогом број 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 9.

Управљач решењем утврђује накнаде из члана 7. ове одлуке, за календарску годину или сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године.

Обавеза утврђена решењем управљача из става 1. овог члана за календарску годину, плаћа се у тромесечним ратама, у року од 15 дана по истеку тромесечја, и то: обавеза првог тромесечја доспева 15. априла текуће године, обавеза другог тромесечја доспева 15. јула текуће године, обавеза трећег тромесечја доспева 15. октобра текуће године и обавеза четвртог тромесечја доспева 15. јануара наредне године.

Обвезнику накнаде који отпочиње обављање делатности у заштићеном подручју, управљач решењем утврђује аконтациону обавезу, у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности и иста доспева на наплату у року из става 2. овог члана.

Обавеза утврђена решењем управљача из става 1. овог члана за период коришћења краћи од календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца.

Против решења управљача из ст. 1. до 4. овог члана, обвезник накнаде може изјавити жалбу министарству надлежном за област заштите животне средине, у року од 15 дана од дана достављања отправка решења.

Жалба из става 5. овог члана одлаже извршење решења.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја које се плаћају дневно, изузетно од начина утврђеног у ст. 1. до 4. овог члана, обвезник накнаде плаћа чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу управљача, приликом уласка у заштићено подручје на основу издатог одговарајућег рачуна, улазнице на улазним местима, информативним пунктовима, информативним центрима или на други начин.

Члан 10.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан рачун управљача Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, а средства остварена од накнада по овој одлуци, користе се за заштиту, развој и унапређење ПП „Стара планина”, односно за спровођење плана и програма управљања, сходно Закону о заштити природе.

Управљач ПП „Стара планина”, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”, има обавезу да Министарству финансија Владе Републике Србије, доставља полугодишње извештаје о наплаћеним накнадама за коришћење заштићеног подручја.

Члан 11.

Управљач је дужан да обвезника накнаде који није у целини или делимично исплатио доспеле износе накнаде за коришћење заштићеног подручја, задужи каматом и обавеже на плаћање камате која се обрачунава применом одредаба закона којима се одређује порески поступак и пореска администрација.

Управљач је дужан да обвезнику накнаде пошаље опомену, уколико није у року платио накнаду за коришћење заштићеног подручја, у целости или делимично.

Опомена управљача из става 2. овог члана садржи податке о обвезнику накнаде, врсти накнаде, износу накнаде који је доспео за наплату, друге трошкове, као и налог да доспели износ са обрачунатом каматом, плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана уплате дуговања.

Опомена управљача из става 2. овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да, у року од пет дана од дана пријема опомене, може са овлашћеним лицима управљача расправити спорна питања у вези доспелог износа накнаде за наплату.

Члан 12.

Обвезник накнаде који има доспеле, а неизмирене обавезе накнаде за коришћење заштићеног подручја и коме плаћање дуговане накнаде представља непримерено велико оптерећење и наноси му се битна економска штета, може поднети образложен захтев, да му се у целости или делимично одложи плаћање, односно одобри плаћање на рате доспеле дуговaне накнаде.

Управљач одлучује решењем о одлагању плаћања дуговaне накнаде, посебним решењем, којим се може одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на рате, најдуже 24 месеца.

Управљач по службеној дужности укида решење из става 2. овог члана, уколико се обвезник накнаде не придржава рокова и не поступа по решењу, а неплаћени дуг управљач наплаћује у поступку принудне наплате.

Члан 13.

Управљач води евиденцију обвезника накнаде, задужења по основу обавеза плаћања накнаде, уплате накнаде по обвезницима накнаде, као и о другим подацима који се односе на плаћање накнаде у складу са Законом о општем управном поступку.

Члан 14.

Управљач примењује закон којим се уређује општи управни поступак и поступак извршења и обезбеђења, у погледу свега што у вези са поступком утврђивања, обрачуна и наплате накнаде и принудне наплате, није уређено овом одлуком.

Члан 15.

Управљач ће у погледу обавеза по основу накнаде за коришћење заштићених подручја које су настале, а нису плаћене до дана 16. децембра 2018. године, као дана ступања на снагу Закона о накнадама за коришћења јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), примeњивати прописе који су били на снази у време настанка обавезе.

Члан 16.

Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Стара планина” Управног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, број 9/2013-34 од 12. децембра 2013. године, објављена 7. марта 2014. године у „Службеном гласнику РС”, број 27/14, престала је да важи 1. јануара 2019. године, са почетком примене Закона о накнадама за коришћења јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 88/2019-3

У Београду, 18. марта 2019. године

Председник Надзорног одбора,

Милош Срећковић, с.р.