Zakon

На основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), члана 68. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон), члана 5. Уредбе о проглашењу Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне” („Службени гласник РС”, брoj 99/14) и члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),

Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, на седници одржаној 18. марта 2019. године, доноси

ОДЛУКУ

о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”

"Службени гласник РС", број 21 од 27. марта 2019.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”, које је поверено на управљање Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” (у даљем тексту: управљач).

Члан 2.

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно физичко лице, предузетник, привредно друштво и друго правно лице, које обавља послове или располаже непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и на други начин користи заштићено подручје и његове погодности (у даљем тексту: „обвезник накнаде” или „обвезници накнаде”).

Члан 3.

Од обавезе плаћања накнаде, утврђене овом одлуком, сходно члану 109. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, ослобађају се:

1) физичка лица која живе или су радно ангажована у заштићеном подручју, као и лица која обављају послове и службене радње у заштићеном подручју;

2) деца предшколског узраста;

3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;

4) пензионери са најнижим износом пензије, уз подношење последњег примљеног пензионог чека;

5) корисници заштићеног подручја за које се одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовања шумама „Србијашуме” као управљача заштићеног подручја, утврди постојање услова за ослобађање од обавезе плаћања накнаде, услед активности корисника које непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја, а на основу критеријума прописаних подзаконским актом из члана 109. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара и детаљно образложеног и документованог захтева корисника за ослобађање по овом основу;

6) корисници заштићеног подручја код којих су услед елементарне непогоде наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања, за време трајања околности, а на основу одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовањe шумама „Србијашуме” као управљача заштићеног подручја, који одлучује по пријему захтева корисника за ослобађање од плаћањa накнаде, уз који корисник доставља акта надлежних државних органа или акта органа локалне самоуправе, као и друге доказе на основу којих се утврђује постојање околности за ослобађање од плаћања накнаде;

7) за постављање и коришћење привремених објеката пчеларства и

8) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег интереса и који за обављање тих активности користе непокретности посебне намене које су у посебном режиму у складу са законом.

Члан 4.

Управљач покреће и води по службеној дужности поступак утврђивања својства обвезника накнаде, висине, начина обрачуна и плаћања накнаде за заштићена подручја.

Управљач је дужан да пре покретања поступка прибави информације и предузима радње, како би утврдио да ли су испуњени услови за покретање поступка, те уколико јесу, доноси закључак као акт о покретању поступка, који се доставља странци чије се својство обвезника накнаде утврђује, као и другим државним органима и правним лицима, ради утврђивања потпуног чињеничног стања и прибављања исправа.

Управљач нема обавезу доношења акта из става 2. овог члана, у случајевима из члана 9. став 7. ове одлуке, уколико се на лицу места утврђује својство обвезника накнаде и наплаћује накнада за коришћење заштићеног подручја.

Члан 5.

Обвезници накнаде из члана 2. ове одлуке, дужни су да накнаду плаћају Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” као управљачу заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне”, коме припадају приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја, а на основу члана 105. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, и то за:

1. обављање делатности у заштићеном подручју (делатност путничких агенција, туроператора, услуге резервације и пратеће активности, делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, делатност трговине, занатских услуга, рударства, енергетике, саобраћаја и друге делатности);

2. постављање викендица и других некомерцијалних објеката за одмор у заштићеном подручју;

3. употреба возила на моторни погон на заштићеном подручју;

4. одржавање туристичких, рекреативних, спортских и других манифестација и активности;

5. коришћење имена и знака заштићеног подручја;

6. посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима;

7. заузеће простора за објекте који својим изгледом нарушавају својство заштићеног подручја, уколико није плаћена накнада из става 1, тачка 1. или тачка 2. овог члана.

Члан 6.

Управљач одређује предмет накнаде, основицу и утврђује висину накнаде за коришћење заштићеног подручја у зависности од вида коришћења подручја и његових погодности, сагласно одредбама чл. 105, 107. и 108. и сагласно Прилогу број 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 7.

Накнада из члана 5. ове одлуке утврђује се и плаћа у износу, и то:

Табела 1. Висина накнаде за коришћење заштићеног подручја за обављање делатности, односно на други начин коришћење заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Снимање

1.1.

Играни филмови

дан

12.250

1.2.

Документарни филмови

дан

5.000

1.3.

Рекламни филмови

дан

20.000

1.4.

Фотографисање

дан

2.000

1.5.

Снимање звучних записа

дан

2.000

Табела 2. Коришћење имена и знака заштићеног подручја

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Коришћење имена и знака заштићеног добра у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго

По уговору

2.

Коришћење имена и знака заштићеног добра у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност

годишњи приход остварен коришћењем имена и знака заштићеног подручја

1%

Табела 6. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

Ред. бр.

Предмет накнаде

Основица

Износ накнаде (РСД)

1.

Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима

1.1.

за пунолетног посетиоца

дан

100

1.2.

за децу од 8 до 18 година

дан

50

2.

Посета заштићеном подручју и његовим деловима (посебно шумски предели, клисуре и кањони, простори са водопадима, видиковци, пећине и друге зоне)

2.1.

за групу до 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

250

2.2.

за групу преко 10 посетилаца, по посетиоцу

дан

150

Висина динарских износа накнаде из става 1. овог члана, усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена у периоду од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, а на основу акта Владе Републике Србије који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 8.

Управљач има право да одлучи о изменама и допунама предмета накнаде, основице и висине накнаде из члана 7. ове одлуке, уколико су исте неопходне да би се обезбедило чување заштићеног подручја, спровођење прописаних режима заштите, неометано одвијање природних процеса, одрживо коришћење заштићеног подручја, праћење кретања и активности посетилаца и обављање других дужности управљача заштићеног подручја.

Изменама и допунама из става 1. овог члана, могу се утврдити промене у вези са предметом накнаде, тако што се поједини предмети накнаде укидају или се уводе нови предмети накнаде, тако што се мења основица и повећава или смањује висина накнаде.

Управљач има право да одлучи о постављању улазне станице у заштићено подручје са одговарајућим објектима, опремом и особљем, уколико је изградња и постављање улазне станице у складу са урбанистичким планом и планом управљања заштићеним подручјем и уколико прибави сагласност управљача јавног пута.

Одлуку о наплати накнаде за коришћење возила на моторни погон у заштићеном подручју, управљач ће донети по испуњавању услова из става 3. овог члана.

Одлуке у вези са ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, доноси Надзорни одбор управљача и исте морају бити у складу са Прилогом број 5. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 9.

Управљач решењем утврђује накнаде из члана 7. ове одлуке, за календарску годину или сразмерно периоду коришћења када је период коришћења краћи од календарске године.

Обавеза утврђена решењем управљача из става 1. овог члана за календарску годину, плаћа се у тромесечним ратама, у року од 15 дана по истеку тромесечја, и то: обавеза првог тромесечја доспева 15. априла текуће године, обавеза другог тромесечја доспева 15. јула текуће године, обавеза трећег тромесечја доспева 15. октобра текуће године и обавеза четвртог тромесечја доспева 15. јануара наредне године.

Обвезнику накнаде који отпочиње обављање делатности у заштићеном подручју, управљач решењем утврђује аконтациону обавезу, у року од 15 дана од дана почетка обављања делатности и иста доспева на наплату у року из става 2. овог члана.

Обавеза утврђена решењем управљача из става 1. овог члана за период коришћења краћи од календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца.

Против решења управљача из ст. 1. до 4. овог члана, обвезник накнаде може изјавити жалбу министарству надлежном за област заштите животне средине, у року од 15 дана од дана достављања отправка решења.

Жалба из става 5. овог члана одлаже извршење решења.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја које се плаћају дневно, изузетно од начина утврђеног у ст. 1. до 4. овог члана, обвезник накнаде плаћа чувару заштићеног подручја или другом овлашћеном лицу управљача, приликом уласка у заштићено подручје на основу издатог одговарајућег рачуна, улазнице на улазним местима, информативним пунктовима, информативним центрима или на други начин.

Члан 10.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан рачун управљача Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”, а средства остварена од накнада по овој одлуци, користе се за заштиту, развој и унапређење Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне”, односно за спровођење плана и програма управљања, сходно Закону о заштити природе.

Управљач Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне”, Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”, има обавезу да Министарству финансија Владе Републике Србије, доставља полугодишње извештаје о наплаћеним накнадама за коришћење заштићеног подручја.

Члан 11.

Управљач је дужан да обвезника накнаде који није у целини или делимично исплатио доспеле износе накнаде за коришћење заштићеног подручја, задужи каматом и обавеже на плаћање камате која се обрачунава применом одредаба закона којима се одређује порески поступак и пореска администрација.

Управљач је дужан да обвезнику накнаде пошаље опомену, уколико није у року платио накнаду за коришћење заштићеног подручја, у целости или делимично.

Опомена управљача из става 2. овог члана садржи податке о обвезнику накнаде, врсти накнаде, износу накнаде који је доспео за наплату, друге трошкове, као и налог да доспели износ са обрачунатом каматом, плати одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања опомене до дана уплате дуговања.

Опомена управљача из става 2. овог члана садржи и поуку обвезнику накнаде да, у року од пет дана од дана пријема опомене, може са овлашћеним лицима управљача расправити спорна питања у вези доспелог износа накнаде за наплату.

Члан 12.

Обвезник накнаде који има доспеле, а неизмирене обавезе накнаде за коришћење заштићеног подручја и коме плаћање дуговане накнаде представља непримерено велико оптерећење и наноси му се битна економска штета, може поднети образложен захтев, да му се у целости или делимично одложи плаћање, односно одобри плаћање на рате доспеле дуговане накнаде.

Управљач одлучује решењем о одлагању плаћања дуговане накнаде, посебним решењем, којим се може одобрити одлагање плаћања дуговане накнаде на рате, најдуже 24 месеца.

Управљач по службеној дужности укида решење из става 2. овог члана, уколико се обвезник накнаде не придржава рокова и не поступа по решењу, а неплаћени дуг управљач наплаћује у поступку принудне наплате.

Члан 13.

Управљач води евиденцију обвезника накнаде, задужења по основу обавеза плаћања накнаде, уплате накнаде по обвезницима накнаде, као и о другим подацима који се односе на плаћање накнаде у складу са Законом о општем управном поступку.

Члан 14.

Управљач примењује закон којим се уређује општи управни поступак и поступак извршења и обезбеђења, у погледу свега што у вези са поступком утврђивања, обрачуна и наплате накнаде и принудне наплате, није уређено овом одлуком.

Члан 15.

Управљач ће у погледу обавеза по основу накнаде за коришћење заштићених подручја које су настале, а нису плаћене до 16. децембра 2018. године, као дана ступања на снагу Закона о накнадама за коришћења јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), примењивати прописе који су били на снази у време настанка обавезе.

Члан 16.

Одлука о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне” Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” број 64/2017-9 од 13. јула 2017. године, објављена 13. октобра 2017. године у „Службеном гласнику РС”, број 92/17, престала је да важи 1. јануара 2019. године, са почетком примене Закона о накнадама за коришћења јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

Члан 17.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 88/2019-15

У Београду, 18. марта 2019. године

Председник Надзорног одбора,

Милош Срећковић, с.р.