Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 186. став 1. тачка 3) и члана 197. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), а у вези са чланом 25. став 1. тачка 12) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 82/16) и чланом 31. став 1. тачка 17) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије” (I број 953-8606 од 4. маја 2017. године),

Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије”, на седници одржаној дана 30. маја 2019. године, донео је

ОДЛУКУ

о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

"Службени гласник РС", бр. 40 од 7. јуна 2019, 54 од 26. јула 2019, 77 од 31. октобра 2019, 15 од 19. фебруара 2021, 130 од 25 новембра 2022, 23 од 24. марта 2023.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) у зависности од категорије возила и карактеристичне деонице ауто-пута, износи:

1) За систем наплате путарине Београд-Прешево-Димитровград

За деоницу: Београд-Прешево

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динар

840,00

1.690,00

2.530,00

5.070,00

10.140,00

За деоницу: Београд-Димитровград

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динар

750,00

1.490,00

2.240,00

4.480,00

8.950,00

За деоницу: Прешево-Димитровград

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динар

590,00

1.180,00

1.760,00

3.530,00

7.050,00

2) За деоницу Београд-Шид

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динар

240,00

480,00

730,00

1.450,00

2.910,00

3) За деоницу: Београд-Суботица

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динар

360,00

720,00

1.080,00

2.160,00

4.330,00

4) За деоницу: Београд-Чачак (Паковраће)

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динар

270,00

530,00

800,00

1.600,00

3.200,00

Трошкови ванредног поступка износе 460,00 динара.

Путарина за моторна возила стране регистрације плаћа се у динарима (RSD), али је могуће плаћање и у еврима (EUR), у складу са Одлуком о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу („Службени гласник РС”, бр. 51/15, 3/16, 29/16, 91/16, 24/17 и 29/18).

Наплата накнаде за моторна возила домаће и стане регистрације може се вршити електронском наплатом путарине, путем уређаја за електронску наплату путарине. За куповину допуна уплатом на рачун ЈП „Путеви Србије”, на вредност авансне уплате на уређај за електронску наплату путарине остварује се попуст на унети износ од 6%.

Вредност авансне уплате унете на уређај за електронску наплату путарине

Попуст на унети износ

 

20.000,00–50.000,00 динара

4%

50.001,00–100.000,00 динара

6%

100.001,00 и више динара

8%

Куповина допуне пуњења уређаја за електронску наплату путарине без попуста, може се извршити само на видно обележеним каналима наплатне станице. Вредност минималне допуне износи 2.000,00 динара. Куповина допуне пуњења уређаја за електронску наплату путарине није дозвољена на каналима са чистом електронском наплатом путарине.

Плаћање путарине за моторна возила правних лица, домаћих и страних регистрација, може се вршити електронском наплатом путем уређаја за електронску наплату путарине у „постпејд” систему, на основу испостављених рачуна за остварено коришћење путева, уз претходно закључен уговор са Јавним предузећем „Путеви Србије” и достављене неопозиве банкарске гаранције са минималним роком важности од 60 дана.

Уплатом месечног износа путарине реализоване у електронској наплати путарине у уговореном року, правно и физичко лице – власник једног или више уређаја за електронску наплату путарине остварује попуст од 6%.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини посебне накнаде за употребу пута, његовог дела и путног објекта („Службени гласник РС”, бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 и 95/19).

Ова одлука, по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе става 1. тачка 7) примењиваће се од 15. јуна 2019. године, a одредбе става 1. тачка 8) ове одлуке примењиваће се од 1. августа 2019. године.

*Службени гласник РС, број 130/2022

**Службени гласник РС, број 23/2023

I број 953-13393/19-9

У Београду, 30. маја 2019. године

Председник Надзорног одбора,

проф. др Милан Мартић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ОДЛУКЕ

Одлука о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина): „Службени гласник РС”, број 23/2023-102

Ова одлука по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2023. године.