Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 186. став 1. тачка 3) и члана 197. став 7. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), а у вези са чланом 25. став 1. тачка 12) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Путеви Србије”, Београд са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 82/16) и чланом 31. став 1. тачка 17) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије” (I број 953-8606 од 4. маја 2017. године),

Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Србије”, на седници одржаној дана 30. маја 2019. године, донео је

ОДЛУКУ

о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)

"Службени гласник РС", бр. 40 од 7. јуна 2019, 54 од 26. јула 2019, 77 од 31. октобра 2019, 15 од 19. фебруара 2021, 130 од 25 новембра 2022.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) у зависности од категорије возила и карактеристичне деонице ауто-пута, износи:

1) За затворени систем Београд–Прешево–Димитровград

За деоницу: Београд–Прешево

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динарима

750,00

1.490,00

2.230,00

4.460,00

8.910,00

За деоницу: Београд–Димитровград

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динарима

660,00

1.310,00

1.960,00

3.930,00

7.860,00

За деоницу: Прешево–Димитровград

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динарима

520,00

1.040,00

1.560,00

3.100,00

6.220,00

2) За деоницу Београд–Шид (затворени систем)

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динарима

210,00

420,00

650,00

1.290,00

2.580,00

3) За деоницу: Београд–Суботица (затворени систем)

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динарима

320,00

640,00

960,00

1.900,00

3.810,00

4) За деоницу: Београд–Чачак (затворени систем)

категорија возила

IA

I

II

III

IV

Износ у динарима

240,00

470,00

700,00

1.400,00

2.800,00

Трошкови ванредног поступка износе 400,00 динара.

Путарина за моторна возила стране регистрације плаћа се у динарима (RSD), али је могуће плаћање и у еврима (EUR), у складу са Одлуком о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу („Службени гласник РС”, бр. 51/15, 3/16, 29/16, 91/16, 24/17 и 29/18).

Наплата накнаде за моторна возила домаће и стране регистрације може се вршити електронском наплатом путарине, путем уређаја за електронску наплату путарине. За куповину допуна уплатом на рачун ЈП „Путеви Србије”, од износа 20.000,00 динара и више, остварује се попуст, и то:

Вредност авансне уплате унете на уређај за електронску наплату путарине

Попуст на унети износ

 

20.000,00–50.000,00 динара

4%

50.001,00–100.000,00 динара

6%

100.001,00 и више динара

8%

Куповина допуне пуњења уређаја за електронску наплату путарине без попуста, може се извршити само на видно обележеним каналима наплатне станице. Вредност минималне допуне износи 2.000,00 динара. Куповина допуне пуњења уређаја за електронску наплату путарине није дозвољена на каналима са чистом електронском наплатом путарине.

Плаћање путарине за моторна возила правних лица, домаћих и страних регистрација, може се вршити електронском наплатом путем уређаја за електронску наплату путарине у „постпејд” систему, на основу испостављених рачуна за остварено коришћење путева, уз претходно закључен уговор са Јавним предузећем „Путеви Србије” и достављене неопозиве банкарске гаранције са минималним роком важности од 60 дана.

Уплатом месечног износа путарине реализоване у електронској наплати путарине у уговореном року, правно лице – власник једног или више уређаја за електронску наплату путарине остварује попуст од 8%.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини посебне накнаде за употребу пута, његовог дела и путног објекта („Службени гласник РС”, бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15, 95/16, 109/16, 90/17, 106/17, 68/18 и 95/19).

Ова одлука, по добијању сагласности Владе, објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе става 1. тачка 7) примењиваће се од 15. јуна 2019. године, a одредбе става 1. тачка 8) ове одлуке примењиваће се од 1. августа 2019. године.

*Службени гласник РС, број 54/2019

**Службени гласник РС, број 130/2022

I број 953-13393/19-9

У Београду, 30. маја 2019. године

Председник Надзорног одбора,

проф. др Милан Мартић, с.р.