На основу члана 70. Закона о заштити природе („Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10 и 91/10 – исправка), Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник РСˮ, број 43/10), Уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе Засавица („Службени гласник РСˮ, бр. 19/97 и 54/19) и Одлуке Извршног одбора, донете на седници одржане 20. јануара 2023. године, на основу Статута Покрета горана Сремска Митровица, доноси се

ОДЛУКА

о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјалног резервата природе „Засавица”

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина и начин обрачуна и плаћања накнаде за коришћење Специјалног резервата природе „Засавицаˮ (у даљем тексту: Резерват).

Члан 2.

За коришћење Резервата, привредна друштва и друга правна лица, предузетници и грађани (у даљем тексту: корисници), који приликом обављања делатности, других радњи и посета користе погодности Резервата као заштићеног подручја или својом делатношћу, односно радњама наносе штету природним вредностима Резервата, плаћају надокнаду Покрету горана Сремска Митровица (у даљем тексту: Управљач), као управљачу заштићеног подручја.

Накнада у смислу става 1. овог члана плаћа се за:

– коришћење посебно уређених терена у заштићеном подручју или терена погодних за одређене намене (Визиторски центар);

– коришћење услуга које пружа Управљач;

– улазак и посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима.

Члан 3.

Управљач одређује основицу и утврђује висину накнаде за коришћење Резервата у зависности од вида коришћења тог подручја и њихових погодности, сходно одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Уредбе о ближим критеријумима, начину обрачуна и поступку наплате накнаде за коришћење заштићеног подручја („Службени гласник РСˮ, број 43/10).

Члан 4.

Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће табеле:

I КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА УПРАВЉАЧА

1. УСЛУГЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Услуге презентације Резервата

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

1.1. Услуга водича

по групи

дан

3.000,00

1.2. Услуга водича

по особи

дан

120,00

1.3 Учесник пешачке туре по обележеној пешачкој стази

по учеснику

дан

120,00

Напомена: групу чини 15 особа

2. УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА И ДРУГИХ УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА

Услуге презентације Резервата

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

2.1. Паркинзи за аутобус

по возилу

дан

200,00

2.2. Паркинг за аутомобиле

по возилу

дан

100,00

3. УСЛУГЕ ИЗНАЈМИЉИВАЊА СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ

Услуге презентације Резервата

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

3.1 Вожња туристичким бродом

По особи

тура

400,00

3.2. Вожња туристичким бродом

деца од 8–18 година

тура

300,00

пензионери

тура

300,00

одрасли

тура

400,00

3.3. Изнајмљивање чамаца до 10 места

по јединици

дан

600,00

3.4. Изнајмљивање чамца за риболов

по јединици

дан

600,00

3.5. Изнајмљивање киоска за продају сувенира и друге робе

по m²

дневно

500,00

4. УЛАЗАК И БОРАВАК У ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

Услуге презентације Резервата

Јединица мере

Обрачунски период

Висина накнаде (динара)

4.1. регистровани посетилац

пунолетни посетилац

дневно

200,00

4.2. регистровани посетилац

деца од
8–18 година

дневно

100,00

4.3. Улаз за повлашћене категорије одраслих особа- пензионери,

по посетиоцу

дневно

200,00

Члан 5.

Накнаде се наплаћују на следећи начин:

– дневне накнаде се плаћају на лицу места овлашћеном лицу Управљача уз издавање улазница или карти које је корисник дужан да чува до изласка из резервата.

Члан 6.

Од обавезе плаћања накнаде утврђене овом одлуком ослобађа се локално становништво места Засавица 1 и 2 која се наслањају на заштићено подручје у смислу не плаћања улаза у Визиторски центар, стално запослена лица у резервату, физичка лица која обављају послове или врше службене радње у заштићеном подручју, лица са инвалидитетом и посебним потребама.

Члан 7.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посебан рачун Управљача према члану 70. Закона о заштити природе, а средства остварена од накнаде по овој одлуци користи се за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно за спровођење Плана и Програма управљања и на исте се примењују одредбе Закона о заштити природе.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, по добијању сагласности Министарства заштите животне средине.

Број 5/2023

Председник Извршног одбора,

Гордана Ћирић Тодић, с.р.