Zakon

На основу члана 263. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење),

Репрезентативни синдикати у области високог образовања: Синдикат образовања Србије и Синдикат високог образовања Србије и Влада, 23. новембра 2020. године, закључују

СПОРАЗУМ

о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање

"Службени гласник РС", број 152 од 18. децембра 2020.

Члан 1.

Важење Посебног колективног уговора за високо образовање („Службени гласник РС”, бр. 86/19 и 93/20) продужава се до 14. децембра 2022. године.

Члан 2.

Овај споразум ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-493/2020-02

У Београду, 10. децембра 2020. године

За Владу

Министар просвете, науке и технолошког развоја,

Бранко Ружић, с.р.

За Синдикат образовања Србије,

мр Валентина Илић, с.р.

За Синдикат високог образовања Србије,

др Драгана Латковић, с.р.