Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 66. став 1. тачка 1, члана 68. став 2. и члана 88. став 1. Закона о адвокатури („Службени гласник РС”, број 31/ 2011) на редовној годишњој скупштини 29. октобра 2011. и 12. новембра 2011.

Адвокатска комора Србије доноси

 

СТАТУТ

Адвокатске коморе Србије

"Службени гласник РС", бр. 85 од 16. новембра 2011, 78 од 10. августа 2012, 86 од 30. септембра 2013, 10 од 11. фебруара 2023 - УС

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом се уређују: задаци и послови, унутрашња организација Адвокатске коморе Србије, избор и делокруг њених органа, начин вршења јавних овлашћења и друга питања од значаја за рад Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу.

Члан 2.

Назив Адвокатске коморе Србије је:

„Адвокатска комора Србије” написан је на српском језику и ћириличким писмом.

Седиште Адвокатске коморе је у Београду, ул. Дечанска 13.

Члан 3.

Адвокатска комора Србије има свој печат округлог облика са називом и седиштем на српском језику и ћириличким писмом.

Печат Адвокатске коморе Србије је округлог облика, пречника 2,5 cm и садржи назив и седиште Адвокатске коморе Србије и редни број печата.

Осим печата из става 2. овог члана, у употреби у Адвокатској комори Србије су и следећи печати: Адвокатска комора Србија – Дисциплински тужилац, Адвокатска комора Србија – Дисциплински суд, Адвокатска комора Србија – Адвокатска академија.

Адвокатска комора Србије има свој штамбиљ који је правоугаоног облика величине 5,5 cm х 2,5 cm и садржи назив и седиште Адвокатске коморе Србије, простор за деловодни број и датум и редни број штамбиља.

Адвокатска комора Србије води књигу печата и штамбиља у коју се уноси отисак печата, односно штамбиља и пријемног штамбиља према редном броју и подаци о лицу које је задужено са печатом, односно штамбиљом и његов потпис и доноси посебан правилник којим се ближе уређује начин коришћења печата и штамбиља.

Члан 4.

Адвокатска комора Србије има амблем.

Амблем Адвокатске коморе Србије је неправилног кружног облика са два концентрична круга. У првом кругу је Темида, грчка богиња правде са повезаним очима, са мачем у десној руци, теразијама у левој руци и штитом са леве стране постоља на коме је уписана 1862. година. Други круг је оквир амблема. Између кругова исписан је на српском језику и ћириличким писмом текст: „Адвокатска комора Србије”.

Члан 5.

Адвокатску комору Србије представља и заступа председник Адвокатске коморе Србије.

Члан 6.

Адвокатска комора Србије има сопствена средства за рад коморе која обезбеђује на начин прописан законима и овим статутом.

За своје обавезе Адвокатска комора Србије одговара свим својим средствима.

Члан 7.

Рад Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу и њихових органа је јаван.

Овим статутом одређују се случајеви и поступак искључења јавности у току рада појединих органа Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу у одређеним фазама поступања.

1. Послови Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије

1.1. Послови Адвокатске коморе Србије

Члан 8.

Адвокатска комора Србије, поред јавних овлашћења из члана 65. и других послова из члана 66. Закона о адвокатури, обавља и следеће послове:

– представља адвокатуру, заступа и штити њене интересе;

– стара се о обезбеђењу услова за правилно и законито вршење адвокатуре;

– предузима мере за развој адвокатуре;

– стара се о подизању стручног и етичког нивоа адвокатуре;

– стара се о јачању професионалне дисциплине и одговорности у вршењу адвокатуре;

– стара се о обнављању адвокатуре првенствено из реда адвокатских приправника;

– одржава односе са државним и правосудним органима и другим организацијама;

– подноси предлоге за унапређење адвокатуре, правосудног и правног система;

– даје предлоге о питањима значајним за остваривање и заштиту уставних слобода и права грађана;

– обавља друге послове од значаја за адвокатуру.

1.2. Други послови Адвокатске коморе Србије

Члан 9.

Адвокатска комора Србије:

– унапређује и афирмише адвокатуру као независну професију;

– врши јавна овлашћења у области адвокатуре у складу са Законом о адвокатури и овим статутом и *;

– води Именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, Именик ортачких адвокатских друштава, Уписник А и Уписник Б адвоката страних држављана и Именик адвокатских приправника за територију Републике Србије;

– организује и спроводи адвокатски испит;

– води јединствену евиденцију о положеном адвокатском испиту за територију Републике Србије;

– одлучује о упису у именике и брисању из Именика адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, Уписник А и Уписник Б адвоката страних држављана и Именик адвокатских приправника, као другостепени орган;

– одлучује о упису и брисању у Именик ортачких адвокатских друштава;

– спроводи дисциплински поступак због повреде дужности и нарушавања угледа адвокатуре, у складу са одредбама овог статута којима се уређује дисциплински поступак;

– стара се о законитости рада адвоката, адвокатских приправника и органа и служби Адвокатске коморе Србије и о спровођењу и примени Статута Адвокатске коморе Србије и Кодекса професионалне етике адвоката;

– дoнoси стaтут и друга општа акта;

– одлучује о начину коришћења сопствених средстава;

– зaступa интeрeсe aдвoкaтa прeд држaвним и другим oргaнимa и oргaнизaциjaмa;

– oствaруjе мeђунaрoдну сaрaдњу у oблaсти aдвoкaтурe од интереса за адвокатуру Србије;

– прeдстaвљa aдвoкaтe и адвокатуру Србије прeд дoмaћим и инoстрaним прoфeсиoнaлним удружењима и oргaнизaциjaмa, прaвним и физичким лицимa;

– организује и спроводи сталну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима и специјализовано стручно усавршавање адвоката;

– оснива Адвокатску академију;

– организује пружање бесплатне правне помоћи, у складу са законом;

– дajе мишљeњa нa прeдлoгe зaкoнa и других прoписa;

– штити права и интересе адвоката и адвокатских приправника;

– штити интересе и интегритет Адвокатске коморе Србије;

– врши контролу законитости и правилности рада адвокатских комора у њеном саставу у складу са законом и овим статутом;

– организује рад, доноси програме обуке и рада Адвокатске академије у циљу сталне стручне обуке адвоката, адвокатских приправника и лица запослених у адвокатским канцеларијама у циљу усавршавања теоријских и практичних знања и вештина у области права и адвокатуре;

– доноси програм адвокатског испита и организује адвокатски испит, образује Комисију за полагање адвокатског испита, начин рада и одлучивања Комисије за полагање адвокатског испита и о томе доноси посебан акт;

– издаје научни стручни часопис Адвокатске коморе Србије „Бранич”, „Информативни билтен” Адвокатске коморе Србије и друге стaлнe и пoврeмeнe публикaциje;

– oбавља и друге послове прописане овим статутом.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

1.3. Послови адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије

Члан 10.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије:

– унапређују и афирмишу адвокатуру као независну професију, за територију за коју су основане;

– врше јавна овлашћења у области адвокатуре у складу са Законом о адвокатури и овим статутом за територију за коју су основане;

– одлучују о упису у именике и брисању из именика адвоката, именика заједничких адвокатских канцеларија, Уписник А и Уписник Б адвоката страних држављана и именика адвокатских приправника, као првостепени орган;

– воде именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларије, Уписник А и Уписник Б адвоката страних држављана и именик адвокатских приправника за територију за коју су основане;

– организује и спроводи адвокатски испит за своју територију;

– воде евиденцију о положеном адвокатском испиту на својој територији;

– достављају податке о положеном адвокатском испиту Адвокатској комори Србије;

– старају се о законитости рада адвоката, адвокатских приправника, органа и службе адвокатске коморе и о спровођењу Статута Адвокатске коморе Србије, свог статута и Кодекса професионалне етике адвоката;

– спроводе дисциплински поступак због повреде дужности и нарушавања угледа адвокатуре, у складу са одредбама овог статута којим се уређује дисциплински поступак;

– зaступaју интeрeсe aдвoкaтa за територију за коју су основане;

– oствaруjу мeђунaрoдну сaрaдњу у складу са Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије од интереса за адвокатуру те адвокатске коморе;

– прeдстaвљaју aдвoкaтe са своје територије у пословима који су од значаја за ту адвокатску комору прeд дoмaћим и инoстрaним прoфeсиoнaлним удружењима и oргaнизaциjaмa, прaвним и физичким лицимa;

– организују и спроводе сталну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и запослених у адвокатским канцеларијама и специјализовано стручно усавршавање адвоката у складу са Статутом Адвокатске коморе Србије;

– организују пружање бесплатне правне помоћи за територију за коју су основане у складу са законом;

– штите права и интересе адвоката и адвокатских приправника за територију за коју су основане;

– штите интересе и интегритет адвокатске коморе;

– издају стaлнe и пoврeмeнe публикације;

– oбављају друге послове прописане Законом о адвокатури, овим статутом и својим статутом.

II. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 11.

Адвокатска комора Србије остварује своје задатке и послове одређене законом и овим статутом посредством својих органа и органа адвокатских комора у свом саставу.

1. Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије и њихова надлежност за територију за коју су основане

Члан 12.

У Рeпублици Србиjи пoстoји Aдвoкaтскa кoмoрa Србиje, сa сeдиштeм у Бeoгрaду, за територију Републике Србије, у чијем саставу су:

1) Aдвoкaтскa кoмoрa Вojвoдинe, сa сeдиштeм у Нoвoм Сaду, зa тeритoриjу Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe;

2) Aдвoкaтскa кoмoрa Кoсoвa и Мeтoхиje, сa сeдиштeм у Косовској Митровици, зa тeритoриjу Aутoнoмнe пoкрajинe Кoсoвo и Мeтoхиja;

3) Aдвoкaтскa кoмoрa Бeoгрaдa, сa сeдиштeм у Бeoгрaду, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлeжнoсти Вишег судa у Бeoгрaду;

4) Aдвoкaтскa кoмoрa Зajeчaрa, сa сeдиштeм у Зajeчaру, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлежнoсти виших судoвa у Зajeчaру и Нeгoтину;

5) Aдвoкaтскa кoмoрa Крaгуjeвцa, сa сeдиштeм у Крaгуjeвцу, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлeжнoсти виших судoвa у Крaгуjeвцу и Jaгoдини;

6) Aдвoкaтскa кoмoрa Нишa, сa сeдиштeм у Нишу, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлeжнoсти виших судoвa у Нишу, Пирoту, Врaњу, Прoкупљу и Лeскoвцу;

7) Aдвoкaтскa кoмoрa Пoжaрeвцa, сa сeдиштeм у Пoжaрeвцу, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлeжнoсти виших судoвa у Пoжaрeвцу и Смeдeрeву;

8) Aдвoкaтскa кoмoрa Чaчкa, сa сeдиштeм у Чaчку, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлeжнoсти виших судoвa у Чaчку, Крaљeву, Ужицу, Крушeвцу и Новом Пазару;

9) Aдвoкaтскa кoмoрa Шaпцa, сa сeдиштeм у Шaпцу, зa територију свих општина које припадају пoдручjу нaдлeжнoсти виших судoвa у Шaпцу и Вaљeву.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу из става 1. овог члана самосталне су и независне професионалне организације адвоката.

Адвокатске коморе из става 1. овог члана имају својство правног лица и настављају са радом на територији за коју су основане овим статутом.

Адвокатске коморе из става 1. овог члана својим статутима и општим актима уређују унутрашњу организацију и рад, у складу са законом и овим статутом.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу задржавају имовину коју су до сада стекле и имају право да стичу имовину и њоме самостално располажу у складу са законом, овим статутом и својим статутом.

Сви адвокати који имају седиште адвокатске канцеларије у Србији су чланови Адвокатске коморе Србије и једне од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије.

2. Оснивање нових адвокатских комора

Члан 13.

Услови за оснивање нових адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије су да:

1. дође до промене надлежности виших судова за адвокатске коморе чија се територија надлежности заснива на подручју надлежности Вишег суда;

2. подносиоци иницијативе доставе Скупштини Адвокатске коморе Србије елаборат о испуњености услова за рад адвокатске коморе, а који садржи: седиште адвокатске коморе, организацију, простор, начин финансирања, органе адвокатске коморе у оснивању до спровођења избора, начин спровођења првих избора;

3. скупштина адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије дâ сагласност двотрећинском већином укупног броја чланова, или укупног броја представника за издвајање новоосноване коморе из састава те адвокатске коморе;

4. скупштина Адвокатске коморе Србије донесе одлуку о оснивању, имајући у виду интерес адвокатуре, двотрећинском већином укупног броја представника.

Адвокатска комора/адвокатске коморе из које се издваја/издвајају новооснована/е комора/е задржавају целокупну имовину стечену до момента издвајања новоосноване коморе.

Уколико Скупштина Адвокатске коморе Србије донесе одлуку о оснивању нове адвокатске коморе, том одлуком се уређују сва питања и односи између новоосноване коморе и адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије из које се та комора издваја и Адвокатске коморе Србије.

Када се донесе одлука о оснивању нове адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, покреће се поступак за измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије и статута адвокатске коморе/адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије из којих се издваја новооснована комора.

III. ОРГАНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Члан 14.

Органи Адвокатске коморе Србије су:

– скупштина,

– председник,

– потпредседник,

– управни одбор,

– надзорни одбор,

– дисциплински тужилац,

– дисциплински суд,

– савет.

1. Скупштина

Члан 15.

Скупштина Адвокатске коморе Србије је највиши орган Адвокатске коморе Србије.

Члан 16.

Скупштину чине представници које бирају скупштине адвокатских комора које су у саставу Адвокатске коморе Србије.

Свака адвокатска комора бира у Скупштину Адвокатске коморе Србије једног представника на сваких 50 адвоката.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије формирају своје Скупштине по представничком систему уз формирање изборних јединица које обезбеђују приближну равномерну заступљеност адвоката чланова са територије те коморе и на којима ће се искључиво тајним гласањем бирати представници скупштине адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, што се ближе уређује статутом адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Без обзира на број својих чланова ниједна адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије не може да има више од 49% укупног броја представника.

Поступак избора, критеријуми за кандидовање и поступак опозива представника Скупштине Адвокатске коморе Србије утврђује се овим статутом.

Члан 17.

Мандат представника траје четири године и може се поновити.

Члан 18.

Представници адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије у Скупштини Адвокатске коморе Србије стичу права и дужности представника, даном потврђивања мандата од стране Скупштине претходног сазива.

До потврђивања мандата нових представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије трају права и обавезе представника из претходног сазива.

Уколико представнику Скупштине Адвокатске коморе Србије престане мандат пре истека рока на који је биран, Управни одбор Адвокатске коморе Србије расписује допунске изборе и о томе обавештава ону адвокатску комору у њеном саставу која је дужна да изврши избор представника, уколико нису испуњени услови за примену одредаба члана 77. овог статута.

На упражњено место представника, скупштина адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, којој то место припада, бира другог представника у складу са овим статутом и о томе обавештава Скупштину и Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Мандат представнику Скупштине Адвокатске коморе Србије изабраном на допунским изборима истиче када и мандати осталих представника односно чланова органа тог сазива.

Уколико је мандат представника који је изабран на допунским изборима краћи од две године, не сматра се да је остварио мандат.

Члан 19.

Скупштина Адвокатске коморе Србије:

(1) доноси:

1. Статут и одлуке о изменама и допунама Статута,

2. Пословник о свом раду и раду радних тела која образује,

3. Кодекс професионалне етике адвоката;

(2) одлучује и расправља о:

1. свим питањима која су од интереса за адвокатуру, професионални и друштвени положај адвоката и адвокатских приправника, унапређења правног и правосудног система и друга питања у вези са пружањем правне помоћи, која су од општег значаја за јавни интерес и за заштиту права и слобода грађана и правних лица и о томе доноси одлуке,

2. одлучује о оснивању нових адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и утврђује територијалну надлежност за све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. одобрава завршни рачун и доноси план прихода и расхода Адвокатске коморе Србије,

4. претреса извештаје о раду органа Адвокатске коморе Србије и о њима одлучује,

5. оснива фондове Адвокатске коморе Србије и доноси правилнике о њиховом раду,

6. формира сталне и повремене комисије,

Брисана је ранија тачка 7. (види одељак II Одлуке - 78/2012-10)

7.* обавља друге послове у складу са законом и Статутом;

(3) бира и опозива, искључиво тајним гласањем:

1. председника Адвокатске коморе Србије **,

2. потпредседника Адвокатске коморе Србије,

3. Дисциплинског тужиоца и његове заменике,

4. председника, заменика председника и судије Дисциплинског суда,

5. чланове Надзорног одбора,

6. председника, заменика председника и чланове других повремених одбора, комисија и радних тела Скупштине;

(4) потврђује:

1. мандат представника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије у Скупштини и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

**Службени гласник РС, број 11/2023 (види Одлуку УС - 11/2023-45)

Члан 20.

Скупштина Адвокатске коморе Србије конституисана је потврђивањем свих мандата.

Члан 21.

Председник Адвокатске коморе Србије сазива седницу Скупштине, као редовну најмање једанпут годишње или, као ванредну, уколико то захтевају околности или питања о којима треба Скупштина да се изјасни.

На предлог Управног одбора Адвокатске коморе Србије, управног одбора једне од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије или најмање 20% од укупног броја представника Скупштине, председник Адвокатске коморе Србије је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине у року од 30 дана од дана пријема предлога.

Предлог из става 2. овог члана мора бити састављен у писменој форми с предлогом тачака дневног реда и материјалом који се односи на предлог.

У случају да председник Адвокатске коморе Србије не сазове седницу у року одређеном у ставу 2. овог члана, предлагач може сазвати седницу Скупштине у даљем року од 30 дана. Послове неопходне за сазивање и организовање ванредне скупштине Адвокатске коморе Србије обавља – реализује служба – администрација Адвокатске коморе Србије, по налогу предлагача. Нужне и неопходне трошкове сазивања скупштине сноси Адвокатска комора Србије, о чему одлуку доноси Управни одбор на образложени предлог предлагача.

По пријему предлога за сазивање ванредне скупштине Адвокатске коморе Србије не може се покренути поступак за измене и допуне Статута Адвокатске коморе Србије који се односи на подношење предлога и сазивање ванредне скупштине, до сазивања те скупштине.

Члан 22.

Скупштина ради у јавним седницама, а седница се може одржати ако јој присуствује више од половине представника. Уколико нема кворума за рад председавајући је дужан да саопшти да не постоје услови за одржавање скупштине и да се скупштина не може одржати.

Уколико се број присутних представника смањи и буде мањи од прописаног кворума, у току заседања, председавајући је дужан да о томе одмах обавести присутне и затвори заседање.

Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.

Статут Адвокатске коморе Србије и његове измене и допуне Скупштина доноси већином гласова од укупног броја представника/делегата у Скупштини.

Члан 23.

Скупштина се, по правилу, одржава у седишту Адвокатске коморе Србије, али председник или Управни одбор Адвокатске коморе Србије могу сазвати седницу Скупштине и у неком другом месту.

Позиви за Скупштину, са назначењем места и времена одржавања, предложеним дневним редом и радним материјалом који се односи на предложени дневни ред, достављају се представницима у Скупштини најмање осам дана пре одржавања седнице Скупштине.

Изузетно, у ванредним околностима, позиви за ванредну седницу Скупштине могу бити достављени представницима у Скупштини телеграмом, телефоном или електронским путем, без радног материјала и у року краћем од рока прописаног у ставу 2. овог члана.

Постојање ванредних околности из става 3. овог члана утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Члан 24.

Скупштина доноси одлуке и закључке.

Одлуком се одлучује о доношењу Статута, општих аката и другим пословима из делокруга рада Скупштине.

Закључком се одлучује у свим осталим случајевима.

Члан 25.

Седницом Скупштине руководи председник Адвокатске коморе Србије.

У одсуству председника, седницом Скупштине руководи потпредседник.

Уколико је Ванредна седница скупштине Адвокатске коморе Србије сазвана на предлог овлашћених предлагача из члана 21. овог статута, Скупштином председава председник Адвокатске коморе Србије, а у случају његове одсутности или спречености потпредседник Адвокатске коморе Србије или члан Управног одбора кога одреди председник Адвокатске коморе Србије, или представник у Скупштини или члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије кога изабере Скупштина Адвокатске коморе Србије да председава Скупштином.

Председавајући ванредне седнице скупштине је дужан да омогући овлашћеним предлагачима несметано излагање предлога због којих су сазвали скупштину, разлога због којих председник Адвокатске коморе Србије није сазвао ванредну седницу Скупштине и да се стара о вођењу седнице у складу са Пословником.

Пословником ће се утврдити начин вођења скупштине, број и дужина излагања која може бити временски ограничена и друга питања од значаја за рад и вођење скупштине.

Седницом Скупштине на којој се одлучује о опозиву председника, председава најстарији присутни представник.

2. Председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије

Члан 26.

Председник Адвокатске коморе Србије:

– представља и заступа Адвокатску комору Србије;

– сазива седнице Скупштине и Управног одбора Адвокатске коморе Србије, предлаже дневни ред за те седнице и председава им;

– потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина и Управни одбор;

– доноси решења када се одлуке доносе у управном поступку;

– извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;

– доноси одлуке о располагању средствима Адвокатске коморе Србије у складу са законом, овим статутом, одлукама Управног одбора и Скупштине Адвокатске коморе Србије;

– обавља и друге послове одређене овим статутом или другим општим актима Адвокатске коморе Србије.

Председника Адвокатске коморе Србије непосредно бира и опозива Скупштина Адвокатске коморе Србије на начин и у поступку утврђеним овим статутом.

До потврђивања мандата новоизабраног председника трају права и дужности председника Адвокатске коморе Србије претходног сазива.

За свој рад председник одговара Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Члан 27.

Председника Адвокатске коморе Србије у одсутности замењује потпредседник Адвокатске коморе Србије или, у случају његове спречености, члан Управног одбора кога председник одреди.

Члан 28.

Престала је да важи (види Одлуку УС - 11/2023-45)

Члан 29.

Мандат председника и потпредседника траје четири године и не може се поновити.

Члан 30.

Потпредседник замењује председника у његовом одсуству и обавља и друге послове које му је поверио председник.

3. Управни одбор

Члан 31.

Управни одбор је орган Адвокатске коморе Србије који врши права и дужности утврђене овим статутом и другим општим актима.

Управни одбор има 23 члана које чине: 21 члан које делегирају/бирају адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије у складу са чланом 32. овог статута и по положају председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије.

Члан 32.

Чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије делегирају/бирају адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије сразмерно броју представника изабраних у Скупштини, с тим да свака од ових комора мора имати најмање једног члана у Управном одбору.

Адвокатска комора Београда делегира/бира осам чланова, Адвокатска комора Војводине четири члана, адвокатске коморе Ниша и Чачка, свака по два члана, адвокатске коморе Зајечара, Крагујевца, Пожаревца, Косова и Метохије и Шапца свака по једног представника.

Мандат члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије траје четири године.

До потврђивања мандата новог сазива Управног одбора Адвокатске коморе Србије трају права и дужности Управног одбора из претходног сазива.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је конституисан потврђивањем свих мандата.

Члану Управног одбора коме је мандат потврђен после конституисања Управног одбора Адвокатске коморе Србије, мандат истиче кад и осталим члановима Управног одбора изабраним у том мандатном периоду.

Председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије су чланови Управног одбора по функцији.

Председник Адвокатске коморе Србије је председавајући Управног одбора и руководи његовим радом.

Председници адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије учествују у раду Управног одбора, без права гласа.

Члан 33.

Управни одбор врши следеће послове:

1. спроводи одлуке Скупштине;

2. доноси одлуке о постојању ванредних околности за сазивање ванредне седнице скупштине у складу са одредбама овог статута;

3. утврђује предлог статута и других општих аката које доноси Скупштина;

4. доноси: програм и уређује организацију, начин полагања и издавања уверења о положеном адвокатском испиту, Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, Правилник о именицима и другим евиденцијама, Правилник о оснивању и раду Адвокатске академије, програм рада, организацију и рад Адвокатске академије и друге опште акте који нису овим статутом или другим општим актом стављени у надлежност Скупштине или неког другог органа;

5. врши надзор над радом Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије;

6. доноси програме сталне опште, посебне и специјализоване обуке адвоката на предлог Адвокатске академије;

7. доноси програм опште и посебне обуке адвокатских приправника, дипломираних правника и лица запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима, на предлог Адвокатске академије;

8. доноси и друге одлуке у вези са радом Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије;

9. именује органе Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије;

10. доноси одлуке о свим накнадама везаним за рад Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије;

11. утврђује начин избора и рада чланова комисија за полагање адвокатског испита;

12. уређује садржину и начин вођења именика адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, адвокатских ортачких друштава и адвокатских приправника;

13. води јединствени именик адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, Уписник А и Уписник Б именика адвоката страних држављана и именик адвокатских приправника за целу територију Републике Србије;

14. уређује изглед, садржину и начин издавања и оверавања адвокатске легитимације;

15. oдлучујe o зaхтeвимa зa упис, брисaњe и пoништaj уписa у именик aдвoкaтских oртaчких друштaвa, као и oдлучивaњe o зaхтeвимa зa промену седишта друштва и вођење именика адвокатских ортачких друштава;

16. одлучује у другом степену када је то Законом о адвокатури и овим статутом одређено;

17. извршава коначне пресуде дисциплинског суда;

18. утврђује висину трошкова уписа у именик адвоката;

19. утврђује минималну суму осигурања за штету од професионалне одговорности;

20. доноси одлуку о расписивању избора за чланове органа и носилаца функција у Адвокатској комори Србије;

21. доноси одлуке о именовању Изборне комисије, Верификационе комисије и бирачких одбора;

22. утврђује листе кандидата;

23. усклађује ставове адвокатских комора са своје територије када се доносе одлуке уз њихову сагласност или мишљење;

Брисана је ранија тачка 24. (види одељак III Одлуке - 78/2012-10)

24.* предузима мере и учествује у сарадњи адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије са државним и правосудним органима, адвокатским коморама и другим професионалним и стручним организацијама из земље и иностранства;

25.* предлаже државним органима мере за унапређење адвокатуре, правосудног и правног система;

26.* прати рад адвоката, заједничких адвокатских канцеларија и адвокатских ортачких друштава на територије Републике Србије и предузима одговарајуће мере у складу са законом и овим статутом;

27.* доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мера за заштиту професионалних права и интереса адвоката и о њиховој примени, с тим да ако се ради о прекиду рада та мера не може трајати дуже од три дана, док о тој мери не одлучи Скупштина Адвокатске коморе Србије;

28.* прати рад адвокатских комора са своје територије и даје препоруке у вези са њиховим радом;

29.* утврђује предлог плана прихода и расхода и стара се о његовом уредном извршавању;

30.* усваја годишњи рачун Адвокатске коморе Србије;

31.* одређује лица која могу располагати материјалним средствима и границе њихових овлашћења;

32.* одлучује о додели Плакете и Повеље Адвокатске коморе Србије и других признања;

33.* одређује основну оријентацију часописа „Бранич” и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Србије;

34.* одлучује о именовању главног и одговорног уредника часописа „Бранич” и именује уреднике и чланове уређивачких одбора часописа и других штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Србије;

35.* именује и разрешава предаваче и менторе Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије, након претходно прибављеног мишљења Програмског савета Адвокатске академије;**

36.* бира кандидате за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у складу са овим статутом;

37.* одређује представнике Адвокатске коморе Србије и чланове органа и тела из реда адвоката у органима и организацијама;

38.* одлучује о статусним, материјалним и другим питањима радника службе Адвокатске коморе Србије;

39.* одлучује о пословима и питањима који законом, овим статутом и другим општим актом нису стављени у делокруг рада Скупштине или неког другог органа;

40.* одлучује о чланству Адвокатске коморе Србије у међународним адвокатским организацијама и удружењима и именује представнике Адвокатске коморе Србије у овим организациијама и удружењима;

41.* доноси општа акта у складу са овим статутом;

42.* доноси Пословник о свом раду;

43.* врши друге послове које му повери Скупштина.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

**Службени гласник РС, број 86/2013

 

Члан 34.

За обављање послова из свог делокруга, Управни одбор може образовати стална или повремена радна тела и именовати чланове тих тела из реда адвоката и адвокатских приправника и када они нису чланови органа Адвокатске коморе Србије.

Члан 35.

Управни одбор ради у седницама којима мора присуствовати већина од укупног броја његових чланова чији је мандат потврђен (верификован), а одлучује већином гласова присутних чланова.

Седнице Управног одбора Адвокатске коморе Србије одржавају се најмање једном месечно.

Седнице Управног одбора су јавне, а Пословником о раду Управног одбора утврђују се случајеви када може бити искључена јавност у раду.

Председник Адвокатске коморе Србије сазива седнице Управног одбора, као редовне и ванредне.

Седница Управног одбора мора се заказати у року од 10 дана од пријема писмено образложеног предлога најмање три члана Управног одбора или управног одбора једне од адвокатских комора која је у саставу Адвокатске коморе Србије.

3.1. Секретар Управног одбора

Члан 36.

Секретара Управног одбора Адвокатске коморе Србије именује и опозива председник Адвокатске коморе Србије из реда чланова Управног одбора.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије може покренути поступак опозива секретара Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Мандат секретара Управног одбора траје четири године и може се поновити, док је исти члан Управног одбора.

Секретар Управног одбора се стара о припреми седнице и спровођењу одлука Управног одбора.

4. Надзорни одбор

Члан 37.

Надзорни одбор је орган Адвокатске коморе Србије који врши контролу располагања средствима Коморе.

Надзорни одбор је самосталан орган Адвокатске коморе Србије и за свој рад непосредно одговара Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Члан 38.

Скупштина Адвокатске коморе Србије непосредно бира чланове Надзорног одбора и то по једног члана из сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Мандат Надзорног одбора траје четири године и не може се поновити.

До потврђивања мандата новог сазива Надзорног одбора трају права и дужности Надзорног одбора из претходног сазива.

Надзорни одбор на првом састанку који се одржава у року од 30 дана од дана потврђивања мандата, бира председника и заменика председника и доноси пословник о свом раду.

Члан 39.

Надзорни одбор је дужан да прегледа завршни рачун и најмање два пута годишње финансијско пословање Адвокатске коморе Србије, дâ свој налаз и извештај поднесе на редовној годишњој Скупштини.

Брисан је ранији став 2. (види одељак IV Одлуке - 78/2012-10)

Надзорни одбор је овлашћен да даје мишљење и препоруке органима Адвокатске коморе Србије и Скупштини Адвокатске коморе Србије у погледу располагања средствима Коморе, како би се имовина и новчана средства очувала, наменски користила од стране овлашћених органа и у складу са законом и овим статутом.

5. Дисциплински органи

Члан 40.

Дисциплински органи Адвокатске коморе Србије су: Дисциплински тужилац и Дисциплински суд.

Дисциплинске органе непосредно бира Скупштина Адвокатске коморе Србије, у складу са овим статутом.

Мандат дисциплинских органа траје четири године. До потврђивања мандата нових дисциплинских органа трају права и дужности тих органа из претходног сазива.

Дисциплински органи су независни у свом раду и други органи Адвокатске коморе Србије не могу да врше надзор над радом дисциплинских органа, дају налоге за поступање у појединачним дисциплинским предметима, нити на други начин угрожавају независан положај дисциплинских органа.

Дисциплински органи подносе извештај о свом раду и одговарају Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Дисциплинску одговорност адвоката и адвокатских приправника утврђују дисциплински органи у дисциплинском поступку који је утврђен овим статутом.

Дисциплински органи Адвокатске коморе Србије у дисциплинском поступку поступају као другостепени органи, ако овим статутом није другачије одређено.

Адвокати и адвокатски приправници дисциплински одговарају за лакше и теже повреде дужности и угледа адвокатуре, које се уређују Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије.

Дисциплински органи су дужни да поступају хитно, а нарочито у случајевима вођења дисциплинског поступка у којима је донето решење о привременој забрани бављења адвокатуром.

5.1. Дисциплински тужилац

Члан 41.

Дисциплински тужилац је самосталан и независан орган Адвокатске коморе Србије.

Дисциплински тужилац има 16 заменика и то по два заменика из сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, који у дисциплинском поступку имају иста права и дужности као и дисциплински тужилац, а дужни да поступају по његовим обавезним упутствима.*

Дисциплински тужилац покреће дисциплински поступак, подиже и заступа оптужницу пред Дисциплинским судом, улаже правне лекове и предлаже Управном одбору утврђивање привремене забране рада (суспензије).

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије може преузети гоњење, покренути дисциплински поступак, подићи и заступати дисциплинску оптужницу и улагати правне лекове из надлежности дисциплинског тужиоца адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

 

*Службени гласник РС, број 86/2013

 

Члан 42.

У адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије бирају се дисциплински тужилац и његови заменици у складу са статутима тих адвокатских комора.

Дисциплински тужиоци и њихови заменици у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије су независни у свом раду и за свој рад одговарају скупштини која их бира.

Дисциплински тужилац и његови заменици адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије су подређени Дисциплинском тужиоцу Адвокатске коморе Србије и дужни су да поступају по обавезним упутствима Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије.

5.2. Дисциплински суд

Члан 43.

Дисциплински судови Адвокатске коморе Србије и у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије су самостални и независни у свом раду.

Члан 44.

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије поступа као другостепени суд у дисциплинским поступцима.

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије састоји се од председника суда, заменика председника суда и 16 судија.

Радом Дисциплинског суда руководи председник суда, а у његовој одсутности његов заменик.

Дисциплински суд суди у већу које чини троје судија тога суда. Председника и састав Већа утврђује решењем председник Дисциплинског суда. Веће одлучује простом већином гласова.

Члан 45.

У првостепеним дисциплинским поступцима поступа дисциплински суд адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Дисциплински суд у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије се бира у складу са статутима тих комора.

6. Савет

Члан 46.

Адвокатска комора Србије има Савет Адвокатске коморе Србије, као свој орган.

Савет даје мишљења и предлоге Скупштини и Управном одбору о питањима која су од значаја за адвокатуру.

Члан 47.

Чланови Савета Адвокатске коморе Србије су: председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије, председници и потпредседници Адвокатске коморе Србије у претходним сазивима, Дисциплински тужилац и председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, Декан Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије* дисциплински тужиоци и председници Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије у претходним сазивима, секретар Управног одбора Адвокатске коморе Србије, секретари Управног одбора Адвокатске коморе Србије у претходним сазивима, председници Адвокатске коморе Југославије из Адвокатске коморе Србије* председници савета адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и чланови које непосредно бира Скупштина Адвокатске коморе Србије са мандатом од четири године.

Председник Савета је, по правилу, последњи ранији председник Адвокатске коморе Србије, а уколико то није могуће, председника Савета Адвокатске коморе Србије, из свог састава бирају већином гласова чланови Савета Адвокатске коморе Србије.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 48.

Председник Савета Адвокатске коморе Србије, председник Адвокатске коморе Србије, Управни одбор Адвокатске коморе Србије, стални члан Савета или управни одбор адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије може предложити заказивање седнице Савета Адвокатске коморе Србије.

Савет о свом раду подноси извештај Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Скупштина и Управни одбор Адвокатске коморе Србије дужни су да ставе на дневни ред и размотре предлоге и мишљења Савета Адвокатске коморе Србије на првој наредној седници.

Председник Савета Адвокатске коморе Србије обавештава се о одржавању седница Управног одбора и Скупштине Адвокатске коморе Србије.

7. Конференција адвоката

Члан 49.

Конференција адвоката Србије је најшири облик личног изјашњавања адвоката о најзначајнијим питањима за адвокатуру.

Конференцију сазива Управни одбор Адвокатске коморе Србије, предлаже дневни ред и одређује време и место одржавања Конференције адвоката Србије.

На дан одржавања Конференције адвоката Србије обавезно се сазива и Скупштина Адвокатске коморе Србије.

Члан 50.

Конференцију адвоката Србије отвара и њом руководи председник Адвокатске коморе Србије до избора радног председништва и записничара.

Члан 51.

Конференција адвоката Србије доноси препоруке, о којима је Скупштина Адвокатске коморе Србије дужна да се одмах изјасни по окончању Конференције адвоката Србије.

8. Секција „Млади адвокати Србије”

Члан 52.

У адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије могу се оснивати секције младих адвоката.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије доносе правила којима се уређује начин организовања и рад секције.

Секција „Млади адвокати Србије” је заједница секција младих адвоката Србије, повезује и координира рад секција младих адвоката адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије. Секцију „Млади адвокати Србије” чине представници секција младих адвоката адвокатских комора у Србији.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије одлучује о чланству секције „Млади адвокати Србије” у међународним професионалним асоцијацијама и о представнику те секције у међународним асоцијацијама и институцијама, на њихов предлог.

Члан секције младих адвоката може бити адвокат до 40 година живота.

Члан 53.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије својим статутима могу уредити начин организовања и деловања адвокатских приправника у својој адвокатској комори.

IV. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК, ПРЕСТАНАК МАНДАТА И ПОСТУПАК ОПОЗИВА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА И НОСИОЦЕ ФУНКЦИЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

1. Избори и мандат чланова органа и носилаца функција

Члан 54.

Адвокати који су уписани у Именик адвоката Адвокатске коморе Србије имају право да бирају и буду бирани за чланове органа и носиоце функција у Адвокатској комори Србије у складу са овим статутом.

Члан 55.

Скупштина Адвокатске коморе Србије бира чланове органа и носиоце функција непосредно тајним гласањем на мандатни период од четири године, осим ако овим статутом није другачије одређено.

Чланови органи и носиоци функција у Адвокатској комори Србије могу бити чланови органа и обављати исту функцију највише у два мандата.

Представнике у Скупштини Адвокатске коморе Србије бирају скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, у складу са овим статутом, непосредно и искључиво тајним гласањем.

Представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије стиче права и дужности даном потврђивања мандата од стране Скупштине Адвокатске коморе Србије претходног сазива. До конституисања Скупштине Адвокатске коморе Србије, у смислу одредаба овог статута, права и дужности Скупштине Адвокатске коморе Србије врши Скупштина Адвокатске коморе Србије претходног сазива.

Након конституисања Скупштине Адвокатске коморе Србије, у смислу одредаба овог статута, престаје мандат Скупштини Адвокатске коморе Србије претходног сазива.

Чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије бирају скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, у складу са овим статутом, непосредно и искључиво тајним гласањем.

Члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије стиче права и дужности даном потврђивања мандата од стране Скупштине Адвокатске коморе Србије претходног сазива. До потврђивања мандата нових чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије трају права и обавезе члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије из претходног сазива.

Након конституисања Управног одбора Адвокатске коморе Србије, у смислу одредаба овог статута, престаје мандат Управном одбору претходног сазива, а потврђивање преосталих мандата чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије врши Скупштина Адвокатске коморе Србије.

Председник Адвокатске коморе Србије, потпредседник Адвокатске коморе Србије, Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије, Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије и заменици дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, председник, заменик председника и судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, као и чланови Савета Адвокатске коморе Србије бирају се на Скупштини Адвокатске коморе Србије непосредно и искључиво тајним гласањем.

Председник и потпредседник Адвокатске коморе Србије бирају се на мандатни период од четири године.

Надзорни одбор Адвокатске коморе Србије, Дисциплински тужилац и заменици дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, председник, заменик председника и судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије бирају се на мандатни период од четири године.

2. Органи за спровођење избора

Члан 56.

Орган за спровођење избора је Изборна комисија Адвокатске коморе Србије.

Мандат Изборне комисије Адвокатске коморе Србије траје четири године.

Члан 57.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије могу формирати и бирачке одборе, као органе за спровођење избора, уколико се гласање спроводи у више изборних јединица или уколико је број кандидата или број гласача толики да се резултати гласања не могу утврдити тачно и ефикасно без формирања бирачких одбора.

У адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије у којима се изборни поступак – гласање спроводи на једном месту и истог дана, а број кандидата и број гласача омогућава да се изборни резултати утврде тачно и ефикасно у разумном року по затварању гласања, Изборна комисија сама спроводи изборе, а Управни одбор по потреби именује Изборну комисију са већим бројем чланова.

2.1. Изборна комисија

Члан 58.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије именује Изборну комисију.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије достављају Управном одбору Адвокатске коморе Србије предлоге за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Изборне комисије Адвокатске коморе Србије у року од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о почетку изборног поступка.

Председник, заменик председника, чланови Изборне комисије и њихови заменици, као и председници и чланови других органа за спровођење избора чије се постојање предвиди овим статутом не могу бити кандидати нити предлагачи кандидата за чланове органа и носиоце функција у органима Адвокатске коморе Србије. У случају да председник или неко од чланова Изборне комисије или председник или чланови других органа за спровођење избора постану кандидати или предлагачи кандидата за члана органа или носилаца функција у Адвокатској комори Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, њима престаје функција у органу за спровођење избора и у том случају се мора спровести нова процедура за избор тог члана, односно, ако је у питању председник изборни орган се распушта и Управни одбор Адвокатске коморе Србије бира нови орган за спровођење избора.

Члан 59.

Изборна комисија Адвокатске коморе Србије:

1. стара се о законитом спровођењу избора,

2. организује техничку припрему за изборе,

3. прати примену и даје објашњења у вези са применом овог статута и спровођењем појединих изборних радњи,

4. прописује обрасце за спровођење изборних радњи прописаних овим статутом,

5. уколико процени да би се избори спровели квалитетније, а изборни резултати утврдили тачно и ефикасно, предлаже Управном одбору Адвокатске коморе Србије формирање бирачких одбора,

6. сачињава бирачки списак, који чине сви представници Скупштине Адвокатске коморе Србије којима је потврђен мандат,

7. утврђује изглед, број и начин заштите гласачких листића за бирачка места и оверава их,

8. одређује изборне акте који јој се достављају,

9. утврђује да ли је предлог кандидатуре састављен и поднет у складу са овим статутом,

10. утврђује испуњеност услова за кандидовања предложеног кандидата,

11. утврђује листе кандидата за чланове органа Адвокатске коморе Србије и носиоце функција Адвокатске коморе Србије,

12. у случају приговора на листе кандидата, Управном одбору Адвокатске коморе Србије доставља мишљење о основаности приговора и потребан материјал за одлучивање по приговору,

13. спроводи поступак гласања, уколико нису формирани бирачки одбори,

14. уколико су формирани бирачки одбори, врши контролу њиховог законитог и статутарног рада,

15. утврђује и објављује резултате избора,

16. води записник о свом раду који потписују сви чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Србије,

17. подноси извештај скупштини Адвокатске коморе Србије о спроведеним изборима,

18. одређује начин чувања и руковања изборним материјалом,

19. обавља и друге послове предвиђене овим статутом.

2.2. Бирачки одбор

Члан 60.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије може да именује Бирачке одборе у саставу председник, заменик председника, два члана и два заменика члана за сваку изборну листу понаособ најкасније недељу дана пре дана одржавања избора. Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије достављају Управном одбору Адвокатске коморе Србије предлоге за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Бирачких одбора, најкасније 15 дана од дана пријема писменог обавештења о почетку изборног поступка.

Уколико број кандидата на некој од изборних листа буде знатно већи од броја који се бира, Управни одбор Адвокатске коморе Србије може утврдити састав Бирачког одбора у већем број чланова и заменика чланова од прописаног у ставу 1. овог члана, а у циљу обезбеђивања ефикасног спровођења поступка гласања и утврђивања резултата гласања.

Бирачки одбори спроводе непосредно гласање на бирачком месту под надзором Изборне комисије, обезбеђују правилност и тајност гласања и са Изборном комисијом утврђују резултате гласања за изборну листу за коју су именовани.

Бирачки одбори се именују за спровођење избора или допунских избора и по окончању изборних радњи, њихов мандат се завршава предајом извештаја о утврђеним резултатима гласања, записника о раду и изборног материјала Изборној комисији Адвокатске коморе Србије.

3. Расписивање избора

Члан 61.

Одлуку о почетку изборног поступка доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије најкасније 120 дана пре истека мандата. На основу ове одлуке председник Адвокатске коморе Србије обавештава све адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије о започињању изборног поступка и позива их да доставе предлоге за председника, заменика председника, чланове и заменике чланова Изборне комисије и Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије.

Одлуку о расписивању избора доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије најкасније 90 дана пре истека мандата.

Приликом доношења одлуке о расписивању избора, Управни одбор Адвокатске коморе Србије утврђује састав Скупштине Адвокатске коморе Србије у будућем саставу у складу са одредбама овог статута.

Одлуком о расписивању избора утврђује се листа носилаца функција и број чланова органа Адвокатске коморе Србије који се бирају непосредно и искључиво тајним гласањем, рокови за спровођење изборних радњи, именовање Изборне комисије Адвокатске коморе Србије, рокови за кандидовање и утврђивање листе кандидата.

Одлуком о расписивању избора Управни одбор Адвокатске коморе Србије именује Изборну комисију Адвокатске коморе Србије у саставу председник, заменик председника и из сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије по један члан и један заменик члана и Верификациону комисију Адвокатске коморе Србије од три члана и три заменика члана.

Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије прати и стара се о законитом спровођењу изборних радњи за избор представника у Скупштину Адвокатске коморе Србије и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије, у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије, и по правилу, присуствује седницама изборних скупштина адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и доставља извештај о спроведеном поступку са предлогом Скупштини Адвокатске коморе Србије за потврђивањем мандата (свих или делимично). Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије ради у пуном саставу, а одлучује већином гласова.

Одлука о расписивању избора објављује се у „Информативном билтену”, на web страници, на огласној табли Адвокатске коморе Србије и доставља свим адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије.

Члан 62.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије дужне су да доставе листе представника за Скупштину и чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије најкасније 30 дана пре истека мандата представницима у Скупштини Адвокатске коморе Србије, члановима органа и носилаца функција Адвокатске коморе Србије.

Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије дужна је да достави извештај о законитости спроведених изборних поступака у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије и предложи потврду мандата изабраних представника у Скупштини и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије (свих или делимично) најкасније 10 дана пре истека мандата представницима у Скупштини Адвокатске коморе Србије, члановима органа и носилаца функција Адвокатске коморе Србије.

4. Кандидовање

Члан 63.

За председника Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 15 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5. да познаје један страни језик,

6. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 64.

За потпредседника Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 15 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5. да познаје један страни језик,

6. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 65.

За члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

4. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 66.

За члана Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

4. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 67.

За Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 15 година непрекидног стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 68.

За заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 10 година непрекидног стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

4. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 69.

За председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 15 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 70.

За заменика председника Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 71.

За судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 10 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

4. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 72.

За изборног члана Савета Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање 25 година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3. да му није изрицана дисциплинска мера* 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

4. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 73.

За представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије може се кандидовати адвокат који испуњава следеће критеријуме:

1. најмање пет година стажа у адвокатури пре кандидовања,

2. да му није изрицана дисциплинска мера* пет година које претходе подношењу кандидатуре,

3. да није кривично одговарао за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

4. да је допринео угледу адвокатуре и очувању њеног самосталног и независног положаја,

5. да није члан органа политичке странке.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 74.

Представнике у Скупштини и чланове Управног одбора Адвокатске коморе Србије бирају скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, непосредно и искључиво тајним гласањем, у складу са одредбама овог статута којима је регулисан поступак избора чланова органа и носилаца функција у Адвокатској комори Србије.

Члан 75.

Право предлагања кандидата, под условима предвиђеним овим статутом, за чланове органа и носиоце функција има сваки представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије, скупштина адвокатске коморе која је у саставу Адвокатске коморе Србије или најмање 20 адвоката чланова Адвокатске коморе Србије.

Кандидатуре се достављају у писменој форми Изборној комисији Адвокатске коморе Србије, непосредно или препорученом поштом. Кандидатуре се заводе у деловодни протокол Адвокатске коморе Србије. Кандидатура садржи следеће податке: име и презиме адвоката који се кандидује за члана органа или носиоца функције, седиште његове адвокатске канцеларије, адвокатску комору у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан, орган или функцију за коју се кандидат предлаже и сагласност кандидата.

Предлагач може предложити само једног кандидата. Кандидатура мора бити оверена адвокатским печатом и потписом предлагача, а сагласност предложеног кандидата његовим адвокатским печатом и потписом.

Приликом подношења кандидатуре, кандидати за председника, потпредседника, Адвокатске коморе Србије достављају програме рада.

Уз кандидатуру предлагач доставља потврду адвокатске коморе чији је члан предложени кандидат о његовом професионалном статусу у којој се наводе подаци о дужини бављења адвокатуром, да ли је кандидат дисциплински одговарао, ако јесте, када и за коју повреду дужности и угледа адвоката, када је обављао функцију члана органа или носиоца функције у адвокатској комори и изјаву предложеног кандидата о прихватању кандидатуре, изјаву да није члан органа политичке странке, изјаву о познавању једног страног језика.

Члан 76.

Исти кандидат не може бити истовремено увршћен у две листе кандидата за члана органа или носиоца функције Адвокатске коморе Србије. Ако је исти адвокат кандидован на више изборних листа у Адвокатској комори Србије, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије ће га позвати да се определи на којој ће листи остати.

Ако кандидат не поступи по захтеву Изборне комисије Адвокатске коморе Србије из претходног става, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије ће га ставити на листу за коју је Адвокатској комори Србије стигла прва његова кандидатура.

Адвокати који су изабрани за носиоце функција или чланове органа у Адвокатској комори Србије и адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије дужни су да се изјасне у року од 15 дана коју ће функцију вршити у мандатном периоду.*

Брисан је ранији став 4. (види одељак VII Одлуке - 78/2012-10)

Представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије или у скупштинама адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије може бити кандидован за члана органа или за носиоца функција у Адвокатској комори Србије. У случају његовог избора за члана органа или носиоца функције у Адвокатској комори Србије, престаје му мандат представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије. *

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 77.

У случају да изабрани кандидат за представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије, члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије, Надзорног одбора Адвокатске коморе Србије, Дисциплинског тужиоца, заменика Дисциплинског тужиоца Адвокатске коморе Србије, председник, заменик председник Дисциплинског суда и судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије, не жели да се прихвати чланства у том органу или му по било ком основу престане функција члана тог органа пре истека мандата, изабраним ће се сматрати следећи кандидат са највећим бројем гласова добијеним на редовним изборима за чланове наведених органа.

За представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије, односно члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије, потврђује се мандат следећем кандидату са највећим бројем гласова добијеним на изборима у оној адвокатској комори чијем је представнику престао мандат, што се утврђује на основу извештаја изборних комисија адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије. Мандат накнадно изабраном представнику у Скупштини или Управном Адвокатске коморе Србије потврђује Скупштина Адвокатске коморе Србије и тај мандат траје до истека мандата у том изборном периоду.

У случају да не постоје услови за примену одредбе овог члана спроводе се допунски избори које расписује Управни одбор Адвокатске коморе Србије, у складу са овим статутом.

Члан 78.

Кандидатуре се достављају у роковима које утврди Управни одбор Адвокатске коморе Србије одлуком о расписивању избора и он не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана од дана доношења одлуке о расписивању избора.

Од првог дана одређеног за пријем кандидатура, до утврђивања листе кандидата Изборна комисија Адвокатске коморе Србије је у сталном заседању. Секретарске послове за Изборну комисију обавља Служба Адвокатске коморе Србије која поступа по налозима Изборне комисије Адвокатске коморе Србије.

5. Утврђивање листе кандидата

Члан 79.

Изборна комисија проверава испуњеност услова за кандидовање и утврђује листе кандидата најкасније 10 дана пре дана одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије. Редослед кандидата утврђује се према азбучном реду навођењем презимена и имена кандидата и адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је кандидат члан. Листе кандидата се достављају на потврду Управном одбору Адвокатске коморе Србије.

Изборна комисија утврђује листу кандидата која мора имати већи број кандидата од броја чланова органа или носилаца функције за које се врши избор.

Ако Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврди да кандидатура не испуњава услове прописане овим Статутом, позваће предлагача да недостатке отклони у року од три дана од дана пријема писменог обавештења. Ако предлагач недостатке не отклони, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије ће решењем кандидатуру одбацити.

Против решења Изборне комисије Адвокатске коморе Србије дозвољен је приговор у року од 48 сати од дана пријема решења о одбацивању кандидатуре.

Против одлуке Изборне комисије Адвокатске коморе Србије о утврђивању листе кандидата дозвољен је приговор у року од 48 сати од дана објављивања. Одлука о утврђивању листе кандидата објављује се на web страници и на огласној табли Адвокатске коморе Србије са тачним временом објављивања.

Право на приговор из ст. 4. и 5. имају предлагач и кандидат.

О приговорима из ст. 4. и 5. овог члана, одлучује Управни одбор Адвокатске коморе Србије у наредном року од 48 сати.

Одлука Управног одбора Адвокатске коморе Србије по приговорима је коначна.

Члан 80.

Изборна комисија Адвокатске коморе Србије може да ради уколико је присутан председник или заменик председника и више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних. Гласати могу само чланови Изборне комисије, или заменик члана на место одсутног члана Изборне комисије. Уколико у току спровођења изборног поступка, председник Изборне комисије упозори на неправилности у раду, које се не отклоне, овлашћен је да одмах прекине даљи ток изборног поступка, наложи понављање изборне радње или целокупних избора и обавести о томе Управни одбор и Скупштину Адвокатске коморе Србије. Након одлуке председника Изборне комисије, заменик председника и чланови комисије не могу даље поступати. Поводом одлуке председника Изборне комисије Адвокатске коморе Србије, Скупштина Адвокатске коморе Србије доноси одлуку о даљем току избора.

Изборна комисија потврђене листе кандидата најкасније пет дана пре дана одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије, доставља представницима Скупштине Адвокатске коморе Србије, адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије, објављује на web страници и на огласној табли Адвокатске коморе Србије са тачним временом објављивања.

6. Изборни материјал

Члан 81.

Изборни материјал садржи:

1. одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије о почетку изборног поступка, обавештење председника Адвокатске коморе Србије о почетку изборног поступка и одлуку о расписивању избора,

2. кандидатуре,

3. листе кандидата,

4. потврђене листе кандидата,

5. бирачки списак,

6. евентуалне приговоре и одлуке по приговорима,

7. гласачке листиће,

8. контролне листиће,

9. записнике Изборне комисије о утврђивању резултата гласања за сваку појединачну листу кандидата,

10. записник Изборне комисије о току изборног поступка и резултатима гласања,

11. извештај Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије.

Члан 82.

Бирачки списак садржи презимена и имена представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије којима је потврђен мандат и који су разврстани према адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије и према азбучном реду презимена.

На дан одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије не могу се вршити измене у бирачком списку.

Члан 83.

Након потврђивања изборних листа, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије припрема и оверава гласачке листиће.

Гласачки листић садржи датум одржавања изборне скупштине, назив органа или функције за коју се врши избор кандидата, редни број који се ставља испред презимена и имена кандидата, презиме и име кандидата по азбучном реду са назнаком адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је кандидат члан, напомену о броју чланова или носилаца функција за који се гласа заокруживањем редног броја испред личног имена кандидата.

Члан 84.

Изборна комисија утврђује изглед, облик, број гласачких листића који мора бити једнак броју бирача уписаних у бирачки списак. Гласачки листићи штампају се на једном месту под контролом Изборне комисије Адвокатске коморе Србије и могу бити штампани на хартији заштићеној воденим жигом.

Гласачки листић Изборна комисија Адвокатске коморе Србије оверава печатом. Изглед и садржину печата утврђује Изборна комисија Адвокатске коморе Србије. Председник Изборне комисије Адвокатске коморе Србије одговоран је за закониту употребу печата и рад Изборне комисије Адвокатске коморе Србије.

Члан 85.

Контролни листић садржи податке о датуму и месту одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије и назив листе за коју се врши избор.

Записници о примопредаји изборних материјала садрже податке о лицима која су присутни примопредаји изборног материјала и тачну спецификацију изборног материјала чија се примопредаја врши.

Члан 86.

Изборни материјал се чува најмање четири године.

7. Изборна седница Скупштине

Члан 87.

Изборну седницу Скупштине Адвокатске коморе Србије сазива председник Адвокатске коморе Србије претходног сазива.

Изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије присуствују представници у Скупштини Адвокатске коморе Србије претходног сазива и представници у Скупштини Адвокатске коморе Србије новог сазива.

Изборном седницом Скупштине Адвокатске коморе Србије председава до потврђивања мандата новоизабраних представника председник Адвокатске коморе Србије претходног сазива, а након потврђивања мандата новоизабраних представника Скупштине Адвокатске коморе Србије, до избора новог председника Адвокатске коморе Србије, представник кога изабере Скупштина Адвокатске коморе Србије јавним гласањем.

На Изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије представници Скупштине Адвокатске коморе Србије претходног сазива разматрају и гласају о извештајима о раду органа Адвокатске коморе Србије претходног сазива.

Члан 88.

Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије подноси Скупштини Адвокатске коморе Србије извештај о току изборног поступка у адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије за избор представника и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије и предлаже потврђивање мандата представника у Скупштини и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Србије (свих или делимично).

Након потврђивања мандата новоизабраних представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије, на Изборној седници Скупштине Адвокатске коморе Србије, Изборна комисија и Управни одбор Адвокатске коморе Србије претходног сазива подносе извештај о току изборног поступка и о утврђеним листама кандидата.

8. Гласање

Члан 89.

Гласање се спроводи гласачким листићима.

Гласање је искључиво тајно.

Изборна комисија/бирачки одбор не смеју ни на који начин утицати на одлуку бирача.

Члан 90.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије може, евентуално, предложити Скупштини Адвокатске коморе Србије гласање и утврђивање резултата гласања електронским путем, уколико су претходно обезбеђени неопходни технички услови: одговарајуће софтверско решење, идентификационе картице за електронско гласање, потребна опрема (компјутери, читачи идентификационих картица и др.).

Члан 91.

На дан одржавања изборне седнице Скупштине Адвокатске коморе Србије, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврђује да ли је припремљен изборни материјал, као и да ли је припремљени материјал потпун, исправан и у складу са одредбама овог статута, да ли су обезбеђени услови који омогућавају тајност гласања, што уноси у записник о свом раду.

Члан 92.

Пре почетка гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Србије проверавају гласачке кутије у присуству првог гласача и ти резултати уписују се у контролни листић који потписују чланови бирачког одбора и први гласач. Тако потписани контролни листић убацује се у гласачку кутију, након чега се она печати. Овај поступак се уноси у записник о раду Изборне комисије Адвокатске коморе Србије.

По отварању гласачке кутије, најпре се проверава са ли се у кутији налази контролни листић. Ако у гласачкој кутији нема контролног листића, гласање се, за ту изборну листу, понавља.

Члан 93.

Приликом гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврђује идентитет гласача на основу личне карте или адвокатске легитимације и заокружује редни број испред презимена гласача на бирачком списку. Бирач потписује бирачки списак и узима гласачке листиће.

Гласање се обавља заокруживањем редног броја испред презимена кандидата. Гласа се за онај број чланова органа и носилаца функција који се бира.

Гласати се може само за кандидате који су наведени на гласачком листићу.

По завршеном гласању гласач гласачки листић убацује у гласачку кутију направљену од провидног материјала и напушта бирачко место.

Члан 94.

Током гласања Изборна комисија Адвокатске коморе Србије је одговорна за ред на бирачком месту и за законито и статутарно спровођење процеса гласања.

9. Утврђивање резултата гласања

Члан 95.

По завршеном гласању Изборна комисија Адвокатске коморе Србије приступају утврђивању резултата гласања на бирачком месту. Гласачке кутије се не смеју износити из просторије у којој се гласало, пре утврђивања коначног резултата гласања. Утврђивању резултата гласања присуствују, чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Србије, чланови бирачког одбора ако је формиран и чланови Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије.

Члан 96.

Изборна комисија Адвокатске коморе Србије утврђује број неупотребљених гласачких листића и ставља их у посебан омот који печати.

На основу бирачког списка утврђује се број гласача.

Када се отвори гласачка кутија, после провере контролног листића, важећи гласачки листићи одвајају се од неважећих. Неважећи гласачки листић је гласачки листић који је на материјалу који није преузет од стране изборне комисије и који је непопуњен или је попуњен тако да се не може са сигурношћу утврдити за ког кандидата је бирач гласао или ако је на гласачком листићу заокружен већи број кандидата од оног који се бира или ако је на гласачком листићу било шта дописано.

Ако се утврдити да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали, гласање за ту изборну листу се понавља.

Члан 97.

По утврђивању резултата гласања, Изборна комисија Адвокатске коморе Србије сачињава записник у који се уносе подаци о броју примљених гласачких листића, броју неупотребљених гласачких листића, броју неважећих гласачких листића, броју важећих гласачких листића, броју бирача према бирачком списку, броју бирача који је преузео бирачки материјал, броју бирача који су гласали и броју гласова за сваког кандидата.

Члан 98.

Изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова.

Ако постоји једнака подела гласова између два или више кандидата због које се не може извршити потпун избор органа и носилаца функција, изабраним се сматра онај кандидат који има дужи стаж у адвокатури до дана кандидовања.

Члан 99.

Изборна комисија Адвокатске коморе Србије Скупштини Адвокатске коморе Србије саопштава резултате избора.

Ако чланови Изборне комисије Адвокатске коморе Србије на основу изборних аката утврди неправилности које су очито утицале на резултате избора предложиће председнику Изборне комисије, а овај Скупштини Адвокатске коморе Србије да се поништи гласање.

О понављању изборног поступка одлучује Скупштина Адвокатске коморе Србије.

Члан 100.

Уколико Изборна комисија Адвокатске коморе Србије не утврди неправилности и не предложи Скупштини Адвокатске коморе Србије поништавање гласања, а по подношењу извештаја Изборне комисије Скупштини Адвокатске коморе Србије, Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије Скупштини Адвокатске коморе Србије подноси свој извештај о законитом и статутарном спровођењу избора и предлаже потврђивање мандата.

Члан 101.

Сваки кандидат, предлагач и сваки бирач (представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије) имају право приговора. Приговор се подноси Верификационој комисији Адвокатске коморе Србије.

О приговору, Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије доноси своју одлуку одмах.

Члан 102.

Скупштина Адвокатске коморе Србије, по одлучивању о приговорима, доноси одлуку о потврђивању мандата новоизабраних носилаца функција и чланова органа, на предлог Верификационе комисије Адвокатске коморе Србије.

Члан 103.

Кандидат, предлагач и сваки бирач (представник у Скупштини Адвокатске коморе Србије) против одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије о потврђивању или о непотврђивању мандата, може изјавити тужбу Управном суду у року од 48 сати од дана пријема.

Ако Управни суд усвоји тужбени захтев и поништи изборну радњу или целокупне изборе, изборни поступак ће се поновити у року од 10 дана од дана правноснажности одлуке Управног суда.

Члан 104.

Ако се за време трајања мандата смањи број представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије, односно чланова органа Адвокатске коморе Србије за више од једне четвртине, а не могу да се примене одредбе овог статута, спроводе се допунски избори на начин и по поступку предвиђеном овим статутом за редовне изборе.

Члан 105.

Мандат представнику у Скупштини Адвокатске коморе Србије, односно члану органа Адвокатске коморе Србије изабраном на допунским изборима истиче када и мандати осталих представника односно чланова органа тог сазива.

Уколико је мандат представника, члана органа или носиоца функције који је изабран на допунским изборима краћи од две године, не сматра се да је остварио мандат.

10. Престанак мандата, опозив чланова органа и носилаца функција Адвокатске коморе Србије

Члан 106.

Представнику у Скупштини, члану органа и носиоцу функције Адвокатске коморе Србије престаје мандат даном потврђивања мандата новоизабраних представника, чланова органа и носилаца функција Адвокатске коморе Србије.

Члан 107.

Представници адвокатских комора у Скупштини Адвокатске коморе Србије председник, потпредседник, члан Управног одбора, члан Надзорног одбора, чланови дисциплинских органа: Дисциплински тужилац и његови заменици, председник, заменик председника и судије Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије за свој рад одговарају искључиво Скупштини Адвокатске коморе Србије и не могу бити позвани на одговорност за своје изражено мишљење и став, уколико су исти у складу са Уставом Републике Србије, Законом о адвокатури, Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом професионалне етике адвоката.

Чланови органа и носиоци функција у Адвокатској комори Србије поступају у складу са интересима професије, а у доношењу одлука поступају у складу са личним уверењем и дужни су да се старају о поштовању и извршавању одлука органа у чијем раду учествују.

Члан 108.

Представнику у Скупштини, члану органа, односно носиоцу функције у Адвокатској комори Србије престаје мандат пре истека времена на које је изабран:

– ако изгуби својство члана адвокатске коморе;

– смрћу,

– опозивом,

– оставком, или

– из других разлога.

Члан 109.

Представник у Скупштини, односно члан органа у Адвокатској комори Србије може бити опозван:

1. ако дуже од шест месеци не врши своју дужност,

2. ако за време трајања мандата неоправдано изостане са два узастопна састанка,

3. ако не извршава закључке и ставове органа Адвокатске коморе Србије за чије је извршење задужен,

4. ако не обавештава адвокатску комору чији је члан о свом раду у органима Адвокатске коморе Србије,

5. ако својим радом и понашањем наноси штету угледу Адвокатске коморе Србије и адвокатури.

Неоправдани изостанак представника у Скупштини или члана органа Адвокатске коморе Србије, представља тежу повреду дужности адвоката.

Члан 110.

Носилац функције у Адвокатској комори Србије може бити опозван:

1. ако не извршава одлуке, закључке и друге налоге органа Адвокатске коморе Србије,

2. ако се у свом иступању не придржава одлука, закључака, ставова и налога органа Адвокатске коморе Србије,

3. ако не обавештава органе Адвокатске коморе Србије о свом раду,

4. ако својим радом и понашањем наноси штету угледу Адвокатске коморе Србије и адвокатури.

Члан 111.

Поступак за опозив представника у Скупштини, односно члана органа у Адвокатској комори Србије односно носиоца функције могу покренути:

1. Скупштина Адвокатске коморе Србије,

2. орган Адвокатске коморе Србије чији се члан опозива и

3. адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан.

Опозив представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије, чланова органа, односно носилаца функција у Адвокатској комори Србије, врши се по поступку за њихов избор, одређен овим статутом.

Члан 112.

Законитост спровођења поступка опозива представника у Скупштини или члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије прати Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије, која о томе подноси извештај Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Верификациона комисија Адвокатске коморе Србије је дужна да упозори адвокатску комору у саставу Адвокатске коморе Србије на евентуално кршење одредби Статута Адвокатске коморе Србије.

Опозив представника у Скупштини и члана Управног одбора у Адвокатској комори Србије не може се извршити без претходног прибављања мишљења органа чији је члан (Скупштине, односно Управног одбора Адвокатске коморе Србије).

Уколико скупштине адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије не спроведу поступак опозива представника у Скупштини или члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије, у складу са овим статутом, евентуална одлука о опозиву је ништава и не производи правно дејство.

Скупштина Адвокатске коморе Србије након разматрања извештаја Верификационе комисије доноси одлуку о статусу мандата представника у Скупштини или члана Управног одбора Адвокатске коморе Србије и о томе обавештава адвокатску комору у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан представник у Скупштини, односно члан Управног одбора Адвокатске коморе Србије за кога је покренут поступак опозива.

Скупштина Адвокатске коморе Србије одлуку о опозиву доноси апсолутном већином – 50% плус 1 глас од укупног броја представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Члан 113.

Орган који покреће поступак опозива члана органа или носиоца функција које бира Скупштина Адвокатске коморе Србије непосредно и искључиво тајним гласањем, дужан је да Скупштини Адвокатске коморе Србије достави писмени предлог са образложењем и доказима на којима заснива разлоге за опозив представника у Скупштини, члана органа и носиоца функције у Адвокатској комори Србије.

Скупштина Адвокатске коморе Србије утврђује предлог одлуке о опозиву већином гласова и о овом предлогу представници у Скупштини Адвокатске коморе Србије се изјашњавају искључиво тајним гласањем.

11. Избор кандидата за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца

11.1. Поступак и критеријуми за избор кандидата за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца

Члан 114.

Изборни чланови Високог савет судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката су адвокати са најмање 15 година искуства у адвокатској струци.

Члан 115.

Поступак предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца из реда адвоката организује и спроводи Адвокатска комора Србије на начин на којим се обезбеђује најшира представљеност њених чланова.

Одлуку о утврђивању предлога за изборног члана Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије, по пријему одлуке председника Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца о отпочињању поступка избора, позива адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије да доставе предлоге кандидата за ове функције.

Јавни позив за достављање предлога кандидата за избор изборних чланова Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца објављује Адвокатска комора Србије и о томе обавештава адвокатске коморе у њеном саставу.

Право предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца имају адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије или најмање 20 адвоката.

Предложени кандидати, поред услова из Устава Републике Србије и Закона о Високом савету судства, односно Државном већу тужилаца, треба да испуњавају и следеће услове:

1. да је пре кандидовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

2. да није дисциплински кажњаван 10 година које претходе подношењу кандидатуре,

3. да није осуђиван за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

4. да није члан органа политичке странке.

Члан 116.

Кандидатура за изборне чланове Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца садржи:

1. биографију предложеног кандидата,

2. потврду адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан предложени кандидат о професионалном статусу и да ли је остварио права из пензијског и инвалидског осигурања,

3. потврду адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је предложени кандидат члан да није дисциплински кажњаван у периоду 10 година који претходе подношењу кандидатуре,

4. изјаву кандидата да није члан органа политичке странке.

Адвокатска комора Србије, по службеној дужности, прибавља извештај о неосуђиваности предложеног кандидата.

Члан 117.

Листа предложених кандидата за изборне чланове Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца објављује се на погодан начин.

Члан 118.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије бира кандидата за изборног члана Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца тајним гласањем већином гласова.

Члан 119.

Адвокатска комора Србије доставља предлог кандидата за избор изборног члана Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца Народној скупштини Републике Србије.

11.2. Права и дужности изабраног члана Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката

Члан 120.

Право и дужност члана Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката су:

1. да стално информише Управни одбор Адвокатске коморе Србије о свом раду у овим телима и проблемима који су од утицаја на адвокатуру и професију уопште,

2. да прикупља информације о раду судија и судова, односно тужилаца и тужилаштава са територије адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и у складу са тим предузима мере пред органом чији је члан.

Члан 121.

Непоступање члана Високог савета судства, односно Државног већа тужилаца из реда адвоката у смислу члана 120. овог статута представља разлог за покретање поступка опозива.

12. Одговорност Адвокатске коморе Србије и њених органа

Члан 122.

Адвокатска комора Србије је дужна да се у вршењу својих права и дужности придржава Устава, закона, овог статута и других прописа и уговора које је закључила.

Члан 123.

Органи Адвокатске коморе Србије за свој рад одговарају Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Члан 124.

Чланови органа и носиоци функција у Адвокатској комори Србије за свој рад одговарају Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Чланови органа и носиоци функција у Адвокатској комори Србије се опредељују, иступају и гласају по сопственом уверењу и за изнето мишљење или дати глас не могу бити позвани на одговорност, нити се из тих разлога може покренути поступак опозива од стране адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

У вршењу права и дужности чланови органа и носиоци функција Адвокатске коморе Србије у обавези су да поступају у складу са Уставом, законом, овим статутом и другим општим актима Адвокатске коморе Србије и у интересу очувања и унапређења самосталног и независног положаја адвокатуре.

Члан 125.

Председник Адвокатске коморе Србије обуставиће од извршења одлуку Управног одбора Адвокатске коморе Србије за коју сматра да је незаконита само до прве наредне седнице Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

V. ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА

Члан 126.

Адвокатска комора Србије врши јавна овлашћења непосредно преко својих органа и преко органа адвокатских комора у свом саставу.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије врше она јавна овлашћења која су им поверена Законом и овим статутом преко својих органа, у првом степену.

Члан 127.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу имају слeдeћа jaвна oвлaшћeњa:

1) одлучивање о захтевима за упис у имeник aдвoкaтa, имeник зajeдничких aдвoкaтских кaнцeлaриja, Уписник А и Уписник Б именика адвоката, имeник aдвoкaтских припрaвникa и именик aдвoкaтских припрaвникa вoлoнтeрa,

2) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa упис, брисaњe и пoништaj уписa у именик aдвoкaтских oртaчких друштaвa, као и oдлучивaњe o зaхтeвимa зa промену седишта друштва и вођење именика адвокатских ортачких друштава,

3) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa приврeмeни престанак права на бављење адвокатуром,

4) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa нaстaвaк обављања aдвoкaтурe пoслe приврeмeнoг прeстaнкa права на бављење адвокатуром,

5) oдлучивaњe o приврeмeнoj зaбрaни бaвљeњa aдвoкaтурoм,

6) oдрeђивaњe приврeмeнoг зaмeникa и прeузимaтeљa aдвoкaтскe кaнцeлaриje,

7) oдлучивaњe o пoкрeтaњу и вoђeњу дисциплинскoг пoступкa прoтив aдвoкaтa или aдвoкaтскoг припрaвникa, o њиховој дисциплинској oдгoвoрнoсти и о изрицaњу дисциплинских мера,

8) урeђивање сaдржине и нaчина вoђeњa именика из тач. 1) и 2) овог става и њихово јединствено вођење за целу територију Републике Србије,

9) вођење именика из тачке 1) овог става,

10) издaвaњe и прoдужавање вaжења aдвoкaтских лeгитимaциja и легитимација адвокатских приправника,

11) доношење програма и уређење организације и начина полагања адвокатског испита,

12) дoнoшење кoдeкса,

13) дoнoшење тарифе,

14) одређивање висине трошкова уписа у именик адвоката,

15) одређивање висине редовних обавеза према надлежној адвокатској комори за њену територију.

Члан 128.

Адвокатска комора Србије је искључиво надлежна за непосредно вршење следећих јавних овлашћења:

1) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa упис, брисaњe и пoништaj уписa у именик aдвoкaтских oртaчких друштaвa, као и oдлучивaњe o зaхтeвимa зa промену седишта друштва и вођење именика адвокатских ортачких друштава,

2) урeђивање сaдржине и нaчина вoђeњa именика и њихово јединствено вођење за целу територију Републике Србије,

3) доношење програма и уређење организације и начина полагања адвокатског испита,

4) дoнoшење кoдeкса;

5) дoнoшење тарифе;

6) одређивање висине трошкова уписа у именик адвоката.

Адвокатске коморе Србије је, као другостепени орган надлежна и за вршење јавних овлашћења, и то:

1) одлучивање о захтевима за упис у имeник aдвoкaтa, имeник зajeдничких aдвoкaтских кaнцeлaриja, Уписник А и Уписник Б именика адвоката, имeник aдвoкaтских припрaвникa и именик aдвoкaтских припрaвникa вoлoнтeрa,

2) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa приврeмeни престанак права на бављење адвокатуром,

3) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa нaстaвaк обављања aдвoкaтурe пoслe приврeмeнoг прeстaнкa права на бављење адвокатуром,

4) oдлучивaњe o приврeмeнoj зaбрaни бaвљeњa aдвoкaтурoм,

5) oдрeђивaњe приврeмeнoг зaмeникa и прeузимaтeљa aдвoкaтскe кaнцeлaриje,

6) oдлучивaњe o пoкрeтaњу и вoђeњу дисциплинскoг пoступкa прoтив aдвoкaтa или aдвoкaтскoг припрaвникa, o њиховој дисциплинској oдгoвoрнoсти и о изрицaњу дисциплинских мера,

7) вођење именика из тачке 1) овог става,

8) издaвaњe и прoдужавање вaжења aдвoкaтских лeгитимaциja и легитимација адвокатских приправника,

9) одређивање висине редовних обавеза према надлежној адвокатској комори за њену територију.

Члан 129.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије у првом степену надлежне су за јавна овлашћења, и то:

1) одлучивање о захтевима за упис у имeник aдвoкaтa, имeник зajeдничких aдвoкaтских кaнцeлaриja, Уписник А и Уписник Б именика адвоката, имeник aдвoкaтских припрaвникa и именик aдвoкaтских припрaвникa вoлoнтeрa,

2) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa приврeмeни престанак права на бављење адвокатуром,

3) oдлучивaњe o зaхтeвимa зa нaстaвaк обављања aдвoкaтурe пoслe приврeмeнoг прeстaнкa права на бављење адвокатуром,

4) oдлучивaњe o приврeмeнoj зaбрaни бaвљeњa aдвoкaтурoм,

5) oдрeђивaњe приврeмeнoг зaмeникa и прeузимaтeљa aдвoкaтскe кaнцeлaриje,

6) oдлучивaњe o пoкрeтaњу и вoђeњу дисциплинскoг пoступкa прoтив aдвoкaтa или aдвoкaтскoг припрaвникa, o њиховој дисциплинској oдгoвoрнoсти и о изрицaњу дисциплинских мера,

7) вођење именика из тачке 1) овог става,

8) издaвaњe и прoдужавање вaжења aдвoкaтских лeгитимaциja и легитимација адвокатских приправника,

9) одређивање висине редовних обавеза према надлежној адвокатској комори за њену територију.

Члан 130.

Именици адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, aдвoкaтских oртaчких друштaвa, Уписник А и Уписник Б именика адвоката страних држављана су јавне књиге.

Изводи из ових именика и потврде издате на основу података из ових именика су јавне исправе.

Члан 131.

У вршењу јавних овлашћења и у поступку који води Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу кад решава и правима, обавезама или правним интересима, примењују се одредбе закона који уређује општи управни поступак.

1. Упис у именик адвоката

Члан 132.

Право на бављење адвокатуром стиче се доношењем одлуке о упису у именик адвоката и полагањем адвокатске заклетве.

Поступак за остваривање права на бављење адвокатуром покреће се писменим захтевом кандидата за упис у именик адвоката поднетим адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије на чијем подручју ће бити седиште адвокатске канцеларије кандидата.

Поступак уписа у именик адвокатских ортачких друштава покреће се писменим захтевом оснивача – чланова адвокатског ортачког друштва који се подноси Адвокатској комори Србије.

Члан 133.

Услови за доношење одлуке о упису у именик адвоката, ако Законом о адвокатури није другачије одређено, су:

1) диплома правног факултета стечена у Републици Србији или диплома правног факултета стечена у страној држави и призната у складу са прописима који уређују област високог образовања,

2) положен правосудни и адвокатски испит у Републици Србији,

3) држављанство Републике Србије,

4) општа здравствена и потпуна пословна способност,

5) непостојање радног односа,

6) неосуђиваност зa кривичнo дeлo кoje би кандидата чинилo нeдoстojним пoвeрeњa зa бављење aдвoкaтуром,

7) непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

8) достојност за бављење адвокатуром,

9) обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом Адвокатске коморе Србије,

10) протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Сматра се да није достојан поверења за бављење адвокатуром кандидат из чијег се живота и рада, у складу са општеприхваћеним моралним нормама и кодексом, може закључити да се неће савесно бавити адвокатуром и чувати њен углед.

Испуњеност услова за упис у именик адвоката из става 1. тач. 6) и 8) овог члана адвокатска комора цени по слободној оцени.

Члан 134.

Уз захтев за упис кандидат је дужан да достави доказе и податке о испуњавању услова прописаних Законом о адвокатури, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. уверење о држављанству Републике Србије,

3. диплому правног факултета или уверење о дипломирању,

4. уверење о положеном правосудном испиту,

5. уверење о положеном адвокатском испиту,

6. уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак,

7. уверење центра за социјални рад да је кандидат пословно способан,

8. лекарско уверење о општој здравственој способности,

9. копију личне карте,

10. потврду да је кандидат раскинуо радни однос или изјава да ће раскинути радни однос,

11. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

12. потврду претходног послодавца да ли је кандидат дисциплински одговарао, а ако јесте када и за коју повреду радне обавезе и која је дисциплинска мера изречена,

13. две фотографије.

Адвокатска комора по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из члана 6. став 1. Закона о адвокатури и то:

1. неосуђиваност кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,

2. достојност за бављење адвокатуром,

3. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,

4. мишљење адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије на чијој је територији кандидат обављао професионалну делатност пре подношења захтева за упис у Именик адвоката.

Правна лица, државни и правосудни органи и организације дужни су да, у складу са Законом о адвокатури, на захтев адвокатске коморе, дају о кандидату тачне и потпуне податке, потребне за оцену да ли испуњава услове из члана 6. Закона о адвокатури.

Члан 135.

Поднети захтеви за упис у именик адвоката евидентирају се на првој седници управног одбора адвокатске коморе и о томе се обавештава чланство са позивом да стави своје евентуалне образложене писмене примедбе или предлоге по поднетим захтевима.

Рок за евиденцију почиње да тече од дана седнице управног одбора на којој је захтев евидентиран.

По истеку рока за евиденцију који не може бити дужи од 30 дана, управни одбор одлучује о захтеву кандидата за упис у именик адвоката, изузев у случају постојања приговора на упис кандидата.

Орган који одлучује о упису може претходно обавити разговор са кандидатом за упис и тражити разјашњење одређених чињеница, а уколико има примедаба по његовом захтеву, упознаће кандидата са садржином истих и дати му могућност да се у року од осам дана о њима изјасни.

Подносилац захтева за упис у именик адвоката може присуствовати седници управног одбора на којој се доноси одлука о његовом захтеву и давати, по одобрењу председавајућег, потребна усмена објашњења и предлоге.

У поступку већања и гласања о захтеву за упис искључена је јавност.

Члан 136.

Адвокатска комора може одложити доношење одлуке o зaхтeву, дo правноснажног oкoнчaњa кривичнoг пoступкa, акo je прoтив кандидата оптужница зa кривичнo дeлo кoje би гa чинилo нeдoстojним пoвeрeњa зa бaвљењe aдвoкaтуром, ступила на снагу.

Ако кандидат испуњава услове из члана 6. став 1. Закона о адвокатури, адвокатска комора доноси одлуку о упису у именик адвоката.

Адвокатска комора одбиће захтев за упис у именик адвоката кандидата који не испуњава услове прописану у члану 6. став 1. Закона о адвокатури.

О одлуци из става 3. овог члана, адвокатска комора је дужна да без одлагања обавести Адвокатску комору Србије и све адвокатске коморе у њеном саставу.

Члан 137.

Управни одбор одлучује о захтеву за упис у Именик адвоката у року који не може бити дужи од 60 дана од подношења захтева.

Ако Управни одбор не одлучи о захтеву за упис у року од 60 дана, подносилац захтева може изјавити жалбу Управном одбору Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије или Управни одбор Адвокатске коморе Србије ће поништити упис ако се накнадно утврди да за упис нису постојали прописани услови.

Против решења Управног одбора адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, а којим се одбија захтев за упис, или поништава упис кандидата у именик адвоката адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана достављања решења, Управном одбору Адвокатске коморе Србије.

Жалба се подноси адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије која је одлучивала у првом степену, у два примерка.

О жалби одлучује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Против коначне одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије може се покренути управни спор.

Члан 138.

Адвокатска комора је дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвоката, омогући кандидату полагање адвокатске заклетве, под условом да је уплатио трошкове уписа, а ако се ради о страном држављанину и под условом да је поднео доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Адвокатска заклетва полаже се прeд прeдсeдникoм aдвoкaтскe кoмoрe или лицем кojе oн oвлaсти.

Адвокатска зaклeтва глaси:

„Зaклињeм сe дa ћу дужнoст aдвoкaтa oбaвљaти сaвeснo, дa ћу сe у свoм рaду придржaвaти Устaвa, зaкoнa и других прoписa, стaтутa адвокатске кoмoрe и Кoдeксa прoфeсиoнaлнe eтикe aдвoкaтa и дa ћу свojим пoступцимa и пoнaшaњeм чувaти углeд aдвoкaтурe.”

Након усмено положене заклетве, кандидат потписује свечану изјаву са текстом заклетве.

Члан 139.

Кандидат који је пре подношења захтева за упис у именик адвоката био у радном односу, дужан је да пре полагања заклетве достави доказ о престанку тог радног односа, доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности и доказ о уплати прописане уписнине.

Члан 140.

Aдвокатска комора, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, лични број или јединствени матични број грађана (ЈМБГ), његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом Адвокатске коморе Србије.

2. Упис у именик заједничких адвокатских канцеларија

Члан 141.

Двa или вишe aдвoкaтa мoгу уговором, којим урeђуjу мeђусoбне пoслoвне и имoвинске oднoсе, основати зajeдничку aдвoкaтску кaнцeлaриjу.

Уговор из става 1. овог члана и зaхтeв зa упис у имeник зajeдничких aдвoкaтских кaнцeлaриja уговорне стране дужне су дa дoстaвe нaдлeжнoj aдвoкaтскoj кoмoри у рoку oд 15 дaнa oд дана зaкључeњa уговора.

Сви aдвoкaти из зajeдничкe адвокатске кaнцeлaриje морају имати исто сeдиште кaнцeлaриjе.

Заједничка адвокатске канцеларија мора имaти истaкнуту тaблу сa нaзивoм: „заједничка адвокатска канцеларија” и именом заједничке адвокатске канцеларије, у складу са уговором о оснивању и овим статутом.

Име заједничке адвокатске канцеларије садржи само презиме једног, више или свих чланова заједничке адвокатске канцеларије.

Зajeдничкa адвокатска кaнцeлaриja нeмa свojствo прaвнoг лицa.

Зajeдничкa адвокатска кaнцeлaриja прeстaje спoрaзумoм или aкo у њoj oстaнe сaмo jeдaн aдвoкaт.

Члан 142.

О захтеву за упис у Именик заједничких адвокатских канцеларија одлучује у првом степену управни одбор адвокатске коморе на чијој територији ће бити седиште заједничке адвокатске канцеларије.

Члан 143.

У случају да потписник уговора о оснивању заједничке адвокатске канцеларије има седиште канцеларије ван седишта заједничке адвокатске канцеларије, дужан је да уз захтев за упису у Именик заједничких адвокатских канцеларија поднесе захтев за пресељење седишта адвокатске канцеларије у седиште заједничке адвокатске канцеларије.

Члан 144.

Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja има пeчaт сa нaзивoм: „зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja”, имeном и aдрeсoм седишта заједничке aдвoкaтскe кaнцeлaриje, а у складу са уговором о оснивању и овим статутом.

Адвoкaт који је члaн зajeдничке aдвoкaтске кaнцeлaриjе дужан је да, уз пeчaт из става 1. овог члана, користи и свој печат.

Зajeдничкa aдвoкaтскa кaнцeлaриja има једно седиште.

Члан 145.

Пуномоћје за заступање странака даје се појединим, или свим члановима зajeдничке aдвoкaтске кaнцeлaриjе.

Члан 146.

За време трајања суспензије или мировања права и обавеза појединих чланова зajeдничке aдвoкaтске кaнцeлaриjе, не може се странкама давати на потпис пуномоћ са њиховим именима.

Члан 147.

Чланови канцеларије су дужни да обавесте Адвокатску комору о престанку рада и о статусним и персоналним променама у року од осам дана од дана када је промена наступила.

3. Упис у именик адвокатских ортачких друштава

3.1. Оснивање

Члан 148.

Два или више адвоката могу основати адвокатско ортачко.

Адвокатско ортачко друштво има својство правног лица.

Адвокатско ортачко друштво се оснива уговором који, осим услова прописаних чланом 47. Закона о адвокатури, мора да садржи и следеће одредбе:

1) назив и седиште адвокатског ортачког друштво,

2) имена свих чланова адвокатског ортачког друштва,

3) о законском заступништву адвокатског ортачког друштва,

4) означење врсте и вредности улога чланова друштва.

Назив адвокатског ортачког друштва мора бити у складу са Законом о адвокатури, овим статутом и Кодексом професионалне етике адвоката.

За своје обавезе адвокатско ортачко друштво одговара целокупном имовином.

За обавезе адвокатског ортачког друштва одговарају и чланови друштва целокупном својом имовином.

3.2. Услови и поступак за упис у именик адвокатских ортачких друштава

Члан 149.

Друштво се, на основу поднетог захтева, уписује у Именик адвокатских ортачких друштава који води Адвокатска комора Србије за целу територију Републике Србије, под следећим условима:

1) да је уговор о оснивању адвокатског ортачког друштва, у складу са одредбом члана 47. Закона о адвокатури,

2) да су сви чланови адвокатског ортачког друштва адвокати уписани у именик исте адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије и имају исто седиште канцеларије,

3) да адвокатско ортачко друштво располаже канцеларијским простором подесним за обављање адвокатуре у таквом облику рада,

4) да су уплаћени прописани трошкови уписа Адвокатској комори Србије,

5) да су чланови адвокатског ортачког друштва закључили уговор о осигурању од професионалне одговорности, у складу са одредбом члана 37. Закона о адвокатури и овим статутом,

6) да је сваки члан адвокатског ортачког друштва измирио материјалне обавезе према адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије код које је до тада уписан именик адвоката,

7) да против чланова адвокатског ортачког друштва није покренут дисциплински поступак за тежу повреду дужности и угледа адвоката,

8) да члану адвокатског ортачког друштва није изречена привремена забрана бављења адвокатуром или одобрено коришћење привременог одсуства,

9) да су унели оснивачки улог.

Адвокатско ортачко друштво стиче право на бављење адвокатуром уписом у именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Србије.

Члан 150.

Пре доношења одлуке Управни одбор Адвокатске коморе Србије је дужан да прибави податке из службене евиденције адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије о професионалном статусу чланова адвокатског ортачког друштва.

Члан 151.

У случају да потписник уговора о оснивању адвокатског ортачког друштва има седиште канцеларије ван седишта адвокатског ортачког друштва, дужан је да уз захтев за упис у Именик адвокатских ортачких друштава поднесе захтев за пресељење седишта адвокатске канцеларије у седиште адвокатског ортачког друштва.

Члан 152.

Адвокатско ортачко друштво има печат који садржи назив адвокатског ортачког друштва и адресу седишта адвокатског ортачког друштва, а у складу са уговором о оснивању и овим статутом.

Адвoкaт који је члaн адвокатског ортачког друштва дужан је да, уз пeчaт из става 1. овог члана, користи и свој печат.

Члан 153.

Пуномоћје за заступање странака даје се појединим, или свим члановима адвокатског ортачког друштва.

Члан 154.

Пре доношење одлуке о испуњености услова за упис у Именик адвокатских ортачких друштава, Адвокатска комора Србије је дужна да прибави потврду од подацима које воде адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, као и о испуњености техничких услова пословног простора који је одређен за седиште адвокатског ортачког друштва.

Члан 155.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије доноси одлуку којом утврђује испуњеност услова за упис у Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Србије, а након достављања доказа о закљученом осигурању од професионалне одговорности и извршеној уплати прописаних трошкова уписа, доноси решење о упису у Именик адвокатских ортачких друштава и издаје адвокатску легитимацију за адвокате који су оснивачи адвокатског ортачког друштва са следећом подацима о: пословном имену и седишту адвокатског ортачког друштва, датуму и месту оснивања, броју досијеа адвокатског ортачког друштва у Адвокатској комори Србије, матичном броју јединственог статистичког регистра адвокатског ортачког друштва, имену и презимену адвоката и назнаку да ли је именовани члан – оснивач или лице које је засновало радни однос у складу са одредбом члана 21. Закона о адвокатури.

Члан 156.

Решење Управног одбора Адвокатске коморе Србије о упису у Именик адвокатских ортачких друштава је коначно у управном поступку.

Против решења Управног одбора Адвокатске коморе Србије о одбијању захтева за упис у Именик адвокатских ортачких друштава може се покренути управни спор.

3.3. Пријава и упис промена у адвокатском ортачком друштву

Члан 157.

Адвокатско ортачко друштво је дужно да обавести Адвокатску комору Србије о свакој статусној и другој промени у року од осам дана од њеног настанка.

Сваку промену из става 1. овог члана Адвокатска комора Србије уписује у Именик адвокатских ортачких друштава, као и следеће:

1) ако је потписан уговор о приступању, који садржи све одредбе из члана 47. став 2. Закона о адвокатури, када адвокатском ортачком друштву приступа нови члан,

2) ако је потписан уговор о иступању члана адвокатског ортачког друштва, када из адвокатског ортачког друштва иступа члан,

3) ако адвокатско ортачко друштво промени седиште адвокатског ортачког друштва.

Адвокатско ортачко друштво дужно је да уз захтев за упис промене достави Адвокатској комори Србије доказ о уплати прописаних трошкова уписа промене.

3.4. Канцеларија адвокатског ортачког друштва

Члан 158.

Адвокатско ортачко друштво може имати само једно седиште и не може имати огранке у земљи и иностранству.

Адвокатско ортачко друштво мора имати истакнуту таблу са називом: „адвокатско ортачко друштво” и именом адвокатског ортачког друштва, у складу са уговором о оснивању, Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом професионалне етике адвоката.

3.5. Престанак адвокатског ортачког друштва

Члан 159.

Адвокатска комора Србије ће поништити упис, ако се после уписа у именик адвокатских ортачких друштава сазна да нису постојали услови за упис из члана 48. став 1. Закона о адвокатури.

Адвокатско ортачко друштво се брише из именика адвокатских ортачких адвокатских друштава:

1) ако је отворен поступак стечаја или ликвидације адвокатског ортачког друштва, даном правноснажности одлуке о закључењу таквог поступка,

2) ако се адвокатско ортачко друштво не бави адвокатуром непрекидно дуже од шест месеци,

3) ако адвокатско ортачко друштво, осим адвокатуре, почне да се бави и другом делатношћу,

4) ако број чланова адвокатског ортачког друштва више не испуњава услов за оснивање адвокатског ортачког друштва из члана 47. став 1. Закона о адвокатури, укључујући и чланове адвокатског ортачког друштва којима је одређен привремени престанак или привремена забрана бављења адвокатуром,

5) ако се утврди да адвокатско ортачко друштво има огранак.

Право на бављење адвокатуром адвокатско ортачко друштво губи брисањем из именика адвокатских ортачких друштава.

Након брисања адвокатског ортачког друштва из именика адвокатских ортачких друштава, чланови адвокатског ортачког друштва се враћају у статус који су имали пре оснивања адвокатског ортачког друштва.

3.6. Примена прописа

Члан 160.

На рад и пословање адвокатског ортачког друштва примењују се одредбе уговора о оснивању адвокатског ортачког друштва, закона и овог статута којим је уређено пословање ортачких друштава, ако Законом о адвокатури није другачије одређено.

Права и дужности, који су овим законом прописани за адвокате, односе се и на адвокате који су чланови адвокатског ортачког друштва.

3.7. Именик адвокатских ортачких друштава

Члан 161.

Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Србије садржи податке о адвокатским ортачким друштвима и то:

1. пословно име и седиште, телефон, факс, e-mail, адреса интернет стране,

2. датум, време и место оснивања,

3. број досијеа адвокатског ортачког друштва у Адвокатској комори Србије,

4. матични број јединственог статистичког регистра,

5. порески идентификациони број (ПИБ),

6. бројеве рачуна у пословним банкама,

7. имена чланова, њихов ЈМБГ, број личне карте и адресу становања,

8. име и број заступника, њихов ЈМБГ и границе овлашћења,

9. полиса осигурања од професионалне одговорности,

10. годишњи финансијски извештаји састављени у складу са законом којим се уређује рачуноводствено пословање,

11. подаци о ликвидацији и стечају,

12. забележбе од значаја за правни промет,

13. привремене забране обављања адвокатуре за чланове адвокатског ортачког друштва.

Ако адвокатско ортачко друштво не доставља податке Адвокатској комори Србије прописане овим статутом, који су неопходни за тачно вођење Именика адвокатских ортачких друштава, покренуће се поступак брисања из Именика адвокатских ортачких друштава.

4. Упис у именик адвоката страних држављана

Члан 162.

Адвокат – страни држављанин може се уписати у Уписник А и Уписник Б именика адвоката, ако се бави адвокатуром у матичној држави у складу са прописима те државе и ако, у зависности од врсте уписа, испуњава услове из Закона о адвокатури.

О упису адвоката – страног држављанина Адвокатска комора Србије обавештава надлежну адвокатску комору у његовој матичној држави.

На рад адвоката – страних држављана примењују се одредбе овог закона које се односе на домаће адвокате, статута адвокатске коморе и Кодекса професионалне етике адвоката, ако овим законом није другачије прописано.

Члан 163.

Адвокат уписан у Уписник А и Уписник Б именика адвоката страних држављана нема право:

1) да бира и буде биран за члана органа и носиоца функција у Адвокатској комори Србије, нити у адвокатској комори у њеном саставу,

2) да запошљава адвокатске приправнике ради обављања приправничке вежбе, у складу са законом,

3) да буде именован за привременог заступника, пореског заступника или браниоца по службеној дужности, да пружа бесплатну правну помоћ у складу са важећим прописима, да буде пуномоћник странке која је ослобођена од плаћања судских трошкова, нити да буде медијатор.

5. Упис у именик адвоката страних држављана – Уписник А

Члан 164.

Пружање правне помоћи адвоката страног држављанина, уписаног у Уписник А Именика адвоката страних држављана, ограничено је само на давање усмених и писмених правних савета и мишљења који се односе на примену права његове матичне државе и међународног права.

Члан 165.

За упис у Уписник А Именика адвоката страних држављана кандидат мора испуњавати услове из чл. 6. и 14. Закона о адвокатури:

1) да је уписан у именик адвоката у матичној држави,

2) да има општу здравствену и потпуну пословну способност,

3) да није у радном односу ван адвокатуре,

4) неосуђиваност за кривично дело које би кандидата чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,

5) непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

6) достојност за бављење адвокатуром,

7) обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом Адвокатске коморе Србије,

8) протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,

9) да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Члан 166.

Уз захтев за упис у Уписник А именика адвоката, адвокат – страни држављанин је дужан да достави доказе и податке о испуњавању услова прописаних Законом о адвокатури и то:

1. потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има статус адвоката, у изворнику и овереном преводу на српски језик, не старију од три месеца,

2. уверење о држављанству државе чији је држављанин, у изворнику и овереном преводу на српски језик,

3. уверење да се против кандидата за упис не води кривични поступак у матичној држави и у Републици Србији,

4. уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној држави,

5. лекарско уверење о општој здравственој способности у Републици Србији,

6. копију путне исправе и оригинал на увид,

7. изјаву да нема заснован радни однос ван адвокатуре,

8. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

9. да има обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом Адвокатске коморе Србије,

10. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији,

11. две фотографије.

Страни документи се достављају у изворнику и овереном преводу по прописима у Републици Србији.

Члан 167.

Адвокатска комора по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из овог Статута и то:

1. неосуђиваност кандидата за кривично дело које кандидата чини недостојним поверења за бављење адвокатуром,

2. достојност за бављење адвокатуром од адвокатске коморе чији је члан,

3. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката страних држављана било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Члан 168.

Испуњеност услова за упис у Именик адвоката страних држављана – Уписник А, у погледу неосуђиваности кандидата за кривична дела која га чине недостојним поверења за бављење адвокатуром и достојности за бављење адвокатуром, надлежни орган адвокатске коморе цени по слободној оцени.

Члан 169.

Пре доношења решења о упису у Именик адвоката страних држављана – Уписник А, кандидат је дужан да изврши уплату трошкова уписа и достави доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Члан 170.

Адвокатска комора је дужна да у року од 30 дана од дана доношења одлуке о упису у именик адвоката страних држављана – Уписник А, омогући кандидату адвокату страном држављанину полагање адвокатске заклетве.

Адвокатска заклетва полаже се на српском или матерњем језику прeд прeдсeдникoм aдвoкaтскe кoмoрe или лицем кojе oн oвлaсти.

Адвокатска зaклeтва глaси:

„Зaклињeм сe дa ћу дужнoст aдвoкaтa oбaвљaти сaвeснo, дa ћу сe у свoм рaду придржaвaти Устaвa, зaкoнa и других прoписa, стaтутa адвокатске кoмoрe и Кoдeксa прoфeсиoнaлнe eтикe aдвoкaтa и дa ћу свojим пoступцимa и пoнaшaњeм чувaти углeд aдвoкaтурe.”

Након усмено положене заклетве кандидат потписује свечану изјаву са текстом заклетве.

У случају да кандидат адвокат страни држављанин полаже адвокатску заклетву на матерњем језику, исту полаже у присуству овлашћеног судског тумача.

Члан 171.

Aдвокатска комора, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и кандидату издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, његов професионални назив у матичној држави, лични број или јединствени матични број грађана (ЈМБГ), број путне исправе, његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, податке о уписнику у који је уписан, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом Адвокатске коморе Србије.

6. Упис у именик адвоката страних држављана – Уписник Б

Члан 172.

Пружање правне помоћи адвоката страног држављанина, уписаног у Уписник Б Именика адвоката страних држављана, изједначено је са пружањем правне помоћи домаћег адвоката, уз услов да у периоду од три године од дана уписа у Уписник Б Именика адвоката страних држављана, може поступати у Републици Србији само заједно са домаћим адвокатом.

Члан 173.

За упис у Уписник Б Именика адвоката страних држављана кандидат мора испуњавати услове из чл. 6. и 14. Закона о адвокатури:

1) да је уписан у именик адвоката у матичној држави,

2) да има општу здравствену и потпуну пословну способност,

3) непостојање радног односа ван адвокатуре,

4) неосуђиваност за кривично дело које би кандидата чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,

5) непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

6) достојност за бављење адвокатуром,

7) обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом Адвокатске коморе Србије,

8) протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен,

9) да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Члан 174.

Уз захтев за упис у Уписник Б Именика адвоката страних држављана, адвокат – страни држављанин је дужан да достави доказе о испуњености услова за упис, и то:

1. потврду адвокатске коморе чији је члан о томе да у матичној држави има статус адвоката, у изворнику и овереном преводу на српски језик, не старије од три месеца,

2. уверење о положеном правосудном и адвокатском испиту у Републици Србији,

3. уверење да се против кандидата за упис не води кривични поступак у матичној земљи и у Републици Србији,

4. уверење да кандидат није лишен пословне способности у матичној држави,

5. лекарско уверење о општој здравственој способности у Републици Србије,

6. копију путне исправе и оригинал на увид,

7. изјаву да нема заснован радни однос ван адвокатуре,

8. изјаву да нема другу регистровану самосталну делатност или статус статутарног заступника, директора или председника управног одбора у правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, стечајног управника, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

9. да има обезбеђен радни простор погодан за бављење адвокатуром и испуњеност техничких услова, у складу са актом Адвокатске коморе Србије,

10. да има закључен уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији,

11. две фотографије.

Страни документи се достављају у изворнику и овереном преводу по прописима у Републици Србији.

Члан 175.

Адвокатска комора по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова прописаних Законо о адвокатури и овим статутом, и то о:

1. неосуђиваности кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,

2. достојност за бављење адвокатуром,

3. протеку најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвоката страних држављана било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Члан 176.

Испуњеност услова за упис у Именик адвоката страних држављана – Уписник Б, у погледу неосуђиваности кандидата за кривична дела која га чине недостојним поверења за бављење адвокатуром и о достојности за бављење адвокатуром, надлежни орган адвокатске коморе цени по слободној оцени.

Члан 177.

Пре доношења решења о упису у Именик адвоката страних држављана – Уписник Б, кандидат је дужан да изврши уплату трошкова уписа и достави доказ о закљученом уговору о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији.

Члан 178.

Адвокатска комора је дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у именик адвоката, омогући кандидату адвокату страном држављанину полагање адвокатске заклетве.

Адвокатска заклетва полаже се на српском језику прeд прeдсeдникoм aдвoкaтскe кoмoрe или лицем кojе oн oвлaсти.

Адвокатска зaклeтва глaси:

„Зaклињeм сe дa ћу дужнoст aдвoкaтa oбaвљaти сaвeснo, дa ћу сe у свoм рaду придржaвaти Устaвa, зaкoнa и других прoписa, стaтутa адвокатске кoмoрe и Кoдeксa прoфeсиoнaлнe eтикe aдвoкaтa и дa ћу свojим пoступцимa и пoнaшaњeм чувaти углeд aдвoкaтурe.”

Након усмено положене заклетве кандидат потписује свечану изјаву са текстом заклетве.

Члан 179.

Aдвокатска комора, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката страних држављана – Уписник Б и издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката и професионални назив у матичној држави, лични број или јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и број путне исправе, његову фотографију, редни број и дан, месец и годину уписа у именик адвоката, податке о уписнику у који је уписан, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом адвокатске коморе.

Члан 180.

Адвокат – страни држављанин уписан у уписник Б именика адвоката, после три године непрекидног бављења адвокатуром у Републици Србији, стиче право да поднесе захтев за упис у Именик адвоката који се води за адвокате држављане Републике Србије, без испитивања услова за упис.

7. Упис у именик адвокатских приправника

Члан 181.

Aдвoкaтски припрaвник мoжe да зaпoчне oбaвљaњe припрaвничкe вежбе aкo је уписaн у Имeник aдвoкaтских припрaвникa и ако је положио заклетву адвокатског приправника.

Члан 182.

Услови за доношење одлуке о упису у Именик aдвoкaтских припрaвникa, су:

1) диплома правног факултета стечена у Рeпублици Србиjи или диплoма правног факултета стечена у страној држави и призната у складу са прописима који уређују област високог образовања,

2) држaвљaнство Рeпубликe Србиje,

3) општа здравствена и пoтпуна пoслoвна спoсoбнoст,

4) непостојање радног односа,

5) неосуђиваност зa кривичнo дeлo кoje би кандидата чинилo нeдoстojним пoвeрeњa зa бављење aдвoкaтуром,

6) непостојање друге регистроване самосталне делатности или статуса статутарног заступника или директора у правном лицу, председника управног одбора у добитном правном лицу, члана или председника извршног одбора банке, заступника државног капитала, прокуристе и лица које уговором о раду има утврђену забрану конкуренције,

7) непостојање положеног правосудног испита или радног искуства које кандидату даје право на полагање правосудног испита,

8) достојност за обављање адвокатске службе,

9) зaкључeн угoвoр o рaду сa aдвoкaтoм који има најмање три године адвокатске праксе, сeдиштe кaнцeлaриje нa тeритoриjи исте aдвoкaтскe кoмoрe и вaжeћу aдвoкaтску лeгитимaциjу или закључен уговор о раду са друштвом у коме исте услове испуњава адвокат који је означен да ће бити задужен за реализацију плана и програма обуке адвокатског приправника и надзирати његов рад и стручно усавршавање.

Члан 183.

Захтев за упис у Именик адвокатских приправника подноси се у писменој форми управном одбору адвокатске коморе на чијој је територији седиште адвокатске канцеларије принципала.

Уз захтев за упис у Именик адвокатских приправника кандидат је дужан да приложи у оригиналу или овереном препису:

1. уверење о држављанству Републике Србије,

2. диплому правног факултета или уверење о дипломирању,

3. уверење суда да се против кандидата за упис не води кривични поступак,

4. уверење центра за социјални рад да кандидат није лишен пословно способности,

5. лекарско уверење о општој здравственој способности,

6. копију личне карте,

7. уговор о раду,

8. две фотографије,

9. извод из матичне књиге рођених.

Уз захтев кандидат даје податке о евентуалном ранијем кретању у служби прилажући копију радне књижице и попуњава упитник који му даје служба адвокатске коморе.

У именик адвокатских приправника неће се уписати кандидат који испуњава услове за полагање правосудног испита, или услове за упис у именик адвоката.

За упис у Именик адвокатских приправника аналогно се примењују одредбе овог статута којима је регулисан поступак уписа у Именик адвоката.

Члан 184.

Адвокатска комора по службеној дужности прибавља доказе о испуњености услова из Закона о адвокатури и овог статута, и то о:

1. неосуђиваности кандидата за кривично дело које би га чинило недостојним поверења за бављење адвокатуром,

2. достојности за бављење адвокатуром,

3. протек најмање три године од доношења коначне одлуке о одбијању захтева за упис у именик адвокатских приправника било које од адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије, ако је кандидат претходно подносио захтев који је одбијен.

Члан 185.

Надлежна адвокатска комора је дужна да у року од 30 дана од доношења одлуке о упису у Именик адвокатских приправника омогући кандидату за адвокатског приправника полагање приправничке заклетве.

Приправничка заклетва полаже се прeд прeдсeдникoм надлежне aдвoкaтскe кoмoрe или лицем кojе oн oвлaсти.

Приправничка зaклeтва глaси:

„Зaклињeм сe дa ћу дужнoст aдвoкaтског приправника oбaвљaти сaвeснo, дa ћу сe у свoм рaду придржaвaти стaвa, зaкoнa и других прoписa, стaтутa адвокатске кoмoрe и кoдeксa професионалне етике адвоката и дa ћу свojим пoступцимa и пoнaшaњeм чувaти углeд aдвoкaтурe.”

Члан 186.

На дан положене приправничке заклетве, надлежна адвокатска комора доноси решење о упису у Именик адвокатских приправника и издаје приправничку легитимацију.

На приправничку легитимацију сходно се примењују одредбе Закона о адвокатури и овог статута којима је уређен изглед и садржина адвокатске легитимације.

Члан 187.

На упис у подлистак волонтера који се води у оквиру именика адвокатских приправника сходно се примењују одредбе овог статута о упису у Именик адвокатских приправника.

8. Приврeмeни прeстaнaк и забрана бављења адвокатуром

8.1. Приврeмeни прeстaнaк права на бављење адвокатуром

Члан 188.

Aдвoкaт имa прaвo нa приврeмeни прeстaнaк права на бављење адвокатуром:

1) збoг стручнoг усaвршaвaњa или других oпрaвдaних рaзлoгa, док трају разлози,

2) зa врeмe привремене спречености услед болести, породиљског одсуства, одсуства за негу детета и других здравствених разлога,

3) због избора за народног посланика, посланика или одборника, у трајању посланичког или одборничког мандата.

Адвoкaт је дужан да најкасније 30 дана прe пoчeткa кoришћeњa прaвa из става 1. тачка 1) овог члана и у року од 30 дана од настанка привремене спречености из стaвa 1. тaч. 2) и 3) oвoг члaнa дoстaви надлежној адвокатској комори образложени зaхтeв са одговарајућим доказом и пoдaцима o пoчeтку и трajaњу приврeмeнoг прeстaнкa рaдa.

Члан 189.

Адвокату привремено престаје право на бављење адвокатуром у случају избора, именовања или постављења на јавну функцију која захтева заснивање радног односа у органу Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Адвокат је дужан да у року од 30 дана од дана почетка обављања јавне функције из става 1. овог члана, поднесе надлежној адвокатској комори захтев за привремени престанак права на бављење адвокатуром.

Ако адвокат не поступи у складу са обавезом из става 2. овог члана, надлежна адвокатска комора ће, по службеној дужности, донети решење о његовом брисању из именика адвоката.

Ако адвокат, у року од 60 дана од дана престанка јавне функције из става 1. овог члана, не поднесе захтев да му се одобри даљи наставак бављења адвокатуром, надлежна адвокатска комора ће донети одлуку о његовом брисању из именика адвоката са даном престанка јавне функције.

Члан 190.

У случају привременог престанка бављења адвокатуром из члана 39. Закона о адвокатури, адвокатска комора доноси решење о коришћењу права на привремени престанак права на бављење адвокатуром којим одређује основ, дужину трајања привременог престанка права на бављење адвокатуром и привременог заменика.

Привремени заменик из става 1. овог члана може бити само адвокат уписан у именик адвоката исте адвокатске коморе.

За привременог заменика одредиће се адвокат кога предложи привремено замењивани адвокат, уколико приложи писмену сагласност тог адвоката, а ако таквог предлога или сагласности нема, тада адвокат кога одреди надлежна адвокатска комора, водећи рачуна о међусобним односима привремено замењиваног адвоката и његовог могућег заменика и о сродности области права којима се они у пракси баве.

Привремени престанак права на бављење адвокатуром почиње да тече најраније од дана поднетог захтева.

Члан 191.

У периоду коришћења права на привремени престанак права на бављење адвокатуром, адвокат који то право користи задржава статус адвоката, плаћа чланарину надлежној адвокатској комори, а мирују му права и дужности адвоката.

Адвокат који користи права на привремени престанак права на бављење адвокатуром дужан је да депонује адвокатску легитимацију у служби адвокатске коморе.

Адвокатска комора је дужна да о коришћењу права на привремени престанак права на бављење адвокатуром обавести судове и надлежне државне органе.

8.2. Привремена забрана бављења адвокатуром

Члан 192.

Приврeмeнa зaбрaнa бављења aдвoкaтуром мoжe сe oдрeдити сaмo пoд услoвимa прoписaним Зaкoнoм о адвокатури и овим статутом.

Aдвoкaту ћe сe приврeмeнo зaбрaнити бављење адвокатуром, ако је против њега:

1) oдрeђeн притвoр,

2) покренут поступак за поништај уписа у именик адвоката.

Aдвoкaту се мoжe приврeмeнo зaбрaнити бављење адвокатуром:

1) ако je прoтив њега покренут кривични или дисциплински пoступaк за дело које га чини недостојним за бављење адвокатуром,

2) ако својим поступцима отежава или онемогућава вођење дисциплинског поступка који је против њега покренут,

3) ако се након подигнуте оптужнице, против истог адвоката подигне једна или више нових оптужница за тежу повреду дужности адвоката.

Надлежна адвокатска комора ће решењем о одређивању привремене забране бављења дисциплинског или кривичног поступка адвокату адвокатуром:

1) одлучити о времену трајања забране,

2) одредити привременог заменика, водећи рачуна о мерилима из члана 41. став 3. Закона о адвокатури.

Члан 193.

Уколико се привремена забрана изриче због вођења дисциплинског поступка, дисциплински орган пред којим се поступак води доставиће управном одбору на увид списе предмета и дати евентуална разјашњења.

Уколико се привремена забрана изриче због вођења кривичног поступка, од органа који тај поступак води може се тражити одобрење за увид у списе предмета, као и усмена или писмена објашњења.

Орган који је донео коначну одлуку о привременој забрани бављења адвокатуром може исту укинути и пре окончања дисциплинског или кривичног поступка, по захтеву адвоката, дисциплинског органа или по сопственој иницијативи, уколико нађе да су престали разлози због којих је одређена привремена забрана.

Члан 194.

Адвокат коме је изречена привремена забрана обављања адвокатске делатности (суспензија), не може за то време обављати адвокатску делатност нити било које послове (службеник и сл.) у адвокатској канцеларији.

Члан 195.

О предлогу за одређивање привремене забране одлучује управни одбор надлежне адвокатске коморе решењем на предлог дисциплинског тужиоца, већа дисциплинског суда које поступа у том предмету или по сопственој иницијативи, а након подизања дисциплинске оптужнице.

Против решења управног одбора надлежне адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије о привременој забрани обављања адвокатуре дозвољена је жалба Адвокатској комори Србије у року од 15 дана од дана достављања.

Ако Управни одбор Адвокатске коморе Србије одлучује у првом степену о одређивању привремене забране бављења адвокатуром, ово решење је коначно.

Члан 196.

Жaлбa прoтив рeшeњa о привременој забрани бављења адвокатуром нe зaдржaвa њeгoвo извршeњe.

O приврeмeнoj зaбрaни бављења адвокатуром надлежна aдвoкaтскa кoмoрa обавeштава све судoвe у Републици Србији, Адвокатску комору Србије и адвокатске коморе у њеном саставу.

9. Дисциплинска одговорност и дисциплински поступак

Члан 197.

Адвокати и адвокатски приправници дужни су да се одговорно, стручно и савесно баве адвокатуром и чувају углед адвокатуре.

За повреде дужности и за нарушавање угледа адвокатуре, адвокати и адвокатски приправници одговарају дисциплински, према одредбама Закона о адвокатури, овог статута и Кодекса професионалне етике адвоката.

9.1. Дисциплински органи

Члан 198.

Дисциплински органи адвокатске коморе су Дисциплински тужилац и Дисциплински суд, које бира скупштина адвокатске коморе коморе искључиво тајним гласањем.

Дисциплински органи су независни у свом раду.

Дисциплински органи су дужни да поступају хитно, а нарочито у случајевима вођења дисциплинског поступка у којима је донето решење о привременој забрани бављења адвокатуром.

Дисциплински органи подносе писмени извештај о свом раду Скупштини адвокатске коморе.

Члан 199.

Дисциплински тужилац је орган дисциплинског гоњења.

Дисциплински тужилац има шест заменика, који у дисциплинском поступку имају иста права и дужности као и дисциплински тужилац, а дужни са поступају по његовим обавезним упутствима.

Члан 200.

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије састоји се од председника суда, заменика председника и 16 судија.

Радом Дисциплинског суда руководи председник суда, а у његовој одсутности заменик председника суда.

Дисциплински суд суди у већу које чини троје судија тога суда.

О правним лековима против првостепених одлука дисциплинског суда адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије одлучује веће Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије.

9.2. Дисциплински поступак

Члан 201.

Дисциплински поступак покреће дисциплински тужилац адвокатске коморе у чији именик је уписан адвокат или адвокатски приправник против кога се поступак покреће.

У случају пресељења седишта адвокатске канцеларије или адвокатског приправника, дисциплински поступак се наставља и окончаће се пред дисциплинским органима адвокатске коморе пред чијим је органима започет тај поступак.

Дисциплински поступак може се покренути на основу пријаве коју подноси заинтересовано лице или државни орган, на основу предлога органа адвокатске коморе или по службеној дужности.

Дисциплинска пријава или предлог подноси се дисциплинском тужиоцу надлежне адвокатске коморе писмено у два примерка са одговарајућим доказима.

Дисциплински тужилац Адвокатске коморе Србије може покренути поступак из надлежности дисциплинског тужиоца адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије или од њега преузети гоњење.

Члан 202.

О поднетој пријави дисциплински тужилац обавештава пријављеног адвоката уз достављање пријаве и приложених доказа са позивом да се у року осам дана од дана пријема, о пријави изјасни.

Уколико се пријављени адвокат не изјасни о наводима из дисциплинске пријаве у остављеном року, Дисциплински тужилац ће одлучити о пријави без изјашњења на основу расположивих доказа.

Дисциплински поступак се сматра покренутим достављањем дисциплинске пријаве пријављеном адвокату на изјашњење.

Члан 203.

Пријављени адвокат у дисциплинском поступку може се бранити сам, а може ангажовати браниоца.

Пријављени адвокат може имати само једног браниоца.

Бранилац може бити само адвокат уписан у Именик адвоката Адвокатске коморе Србије.

Члан 204.

У току дисциплинског поступка, Дисциплински тужилац може тражити додатна објашњења и доказе од подносиоца пријаве или других државних органа, физичких и правних лица.

У случају да се подносилац пријаве не изјасни или не достави тражене податке, у остављеном року, Дисциплински тужилац ће донети одлуку о дисциплинској пријави на основу расположивих доказа.

Члан 205.

По приспећу изјашњења пријављеног адвоката, односно доставе додатних објашњења и доказа од подносиоца пријаве, дисциплински тужилац одлучује решењем да ли ће подићи оптужницу или одбацити пријаву.

Члан 206.

Ако Дисциплински тужилац одбаци пријаву, подносилац пријаве не може преузети гоњење пред Дисциплинским судом адвокатске коморе, али може у року од осам дана од пријема решења о одбачају пријаве уложити приговор Дисциплинском тужиоцу Адвокатске коморе Србије.

Члан 207.

Подигнуту оптужницу са свим доказима Дисциплински тужилац доставља Дисциплинском суду.

Моментом достављања оптужнице Дисциплинском суду, оптужница је ступила на правну снагу.

Члан 208.

Председник Дисциплинског суда у року од осам дана од пријема дисциплинске оптужнице одређује трочлано веће које ће одлучивати по поднетој оптужници.

Члан 209.

Дисциплинско веће, по правилу, у року од осам дана уз позив за дисциплински претрес оптуженом адвокату доставља оптужницу.

Против подигнуте оптужнице оптужени адвокат нема право на приговор.

Члан 210.

Све доставе првостепеног и другостепеног Дисциплинског тужиоца и Дисциплинског суда достављају се пријављеном, односно оптуженом адвокату преко седишта адвокатске канцеларије уписане у Именик адвоката, препорученом поштом уз повратницу.

У случају да достава не успе, иста ће се још једном поновити, а ако и друга достава не успе, следећа ће се извршити преко огласне табле адвокатске коморе пред чијим дисциплинским органом се поступак води.

Протеком осмог дана од дана истицања на огласној табли достава се сматра уредно извршеном.

Уколико пријављени, односно оптужени адвокат ангажује браниоца сва писмена у дисциплинском поступку се достављају и браниоцу, по правилима достављања из става 1. овог члана.

Рокови за жалбу рачунају се од дана достављања оптуженом, а ако има браниоца од дана када је извршена прва достава.

Члан 211.

Дисциплински претрес се може одржати у одсутности уредно позваног оптуженог адвоката и његовог браниоца који свој изостанак нису оправдали.

Члан 212.

Дисциплински претреси одржавају се у седишту адвокатске коморе.

Члан 213.

Након спроведеног дисциплинског претреса, веће Дисциплинског суда доноси пресуду, којом се оптужени адвокат:

1. оглашава кривим,

2. ослобађа од оптужбе, ако се утврди да повреда које је предмет оптужбе не представља лакшу, односно тежу повреду дужности и угледа адвокатуре, или ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорност, или ако нема доказа да је оптужени адвокат повреду извршио, или се утврди да дело није учинио,

3. којом се оптужба одбија ако дисциплински тужилац одустане од оптужнице или ако се утврди да је наступила застарелост дисциплинског гоњења.

Члан 214.

У пресуди којом се окривљени адвокат оглашава кривим, веће Дисциплинског суда наводи:

1. повреду за које се оглашава кривим, те чињенице и околности које чине лакшу или тежу повреду угледа и дужности адвоката;

2. дисциплинску меру која је оптуженом адвокату изречена;

3. одлуку о трошковима поступка.

Приликом одмеравања и изрицања дисциплинске мере Дисциплински суд узима у обзир степен утврђене одговорности, тежину последица повреде дужности и угледа адвокатуре, субјективне и објективне околности под којима је повреда извршена, насталу штету, побуде, ранију кажњаваност за дисциплинске преступе и материјалне прилике учиниоца.

Члан 215.

Одлуком дисциплинског суда одлучује се и о трошковима поступка, које је оптужени адвокат дужан да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Трошкови дисциплинског поступа утврђује се у складу са мерилима из одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Члан 216.

У дисциплинском поступку не може се одлучивати о захтеву за накнаду штете настале извршењем дисциплинске повреде.

Члан 217.

Писмени отправак пресуде доставља се оптуженом адвокату, његовом браниоцу и дисциплинском тужиоцу у року од 30 дана од дана закључења дисциплинског претреса.

9.3. Жалба против првостепене пресуде

Члан 218.

Против пресуде Дисциплинског суда адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије оптужени адвокат, његов бранилац и дисциплински тужилац могу изјавити жалбу у року од осам дана код поступака лакше повреде дужности и угледа адвоката, односно у року од 15 дана код поступака за теже повреде дужности и угледа адвоката од дана пријема одлуке.

Рок за жалбу рачуна се од дана достављања оптуженом, а ако има браниоца од дана када је извршена прва достава.

Примерак жалбе доставља се противној странци, која може дати одговор у року од три дана код поступака за лакше поведе дужности и угледа адвоката, односно у року од осам дана код поступака за теже повреде дужности и угледа адвоката.

9.4. Другостепени поступак

Члан 219.

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије одлучује у седници већа од три члана по правилу у року од 60 дана од пријема списа Дисциплинског суда адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Члан 220.

Дисциплински претрес Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије одржава се у седишту Адвокатске коморе Србије.

Члан 221.

Недолазак оптуженог адвоката, његовог браниоца или дисциплинског тужиоца не спречава веће Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије да одржи седницу већа и донесе одлуку по поднетој жалби.

Члан 222.

Дисциплински суд Адвокатске коморе Србије може потврдити, преиначити или укинути пресуду Дисциплинског суда адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Члан 223.

Дисциплинско веће Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије дужно је урадити писмени отправак одлуке у року од 30 дана од дана одржавања седнице већа.

Члан 224.

Одлука Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије доставља се странкама преко дисциплинског суда адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије који је поступао у првом степену, као и подносиоцу дисциплинске пријаве.

Члан 225.

Правоснажно изречене дисциплинске мере уносе се у евиденцију дисциплинских мера, а примерак одлуке се одлаже у досије осуђеног адвоката.

9.5. Спајање и раздвајање поступка

Члан 226.

Дисциплински тужилац после подигнуте оптужнице може ставити предлог за спајање или раздвајање поступка.

Дисциплински тужилац предлог из става 1. овог члана може поднети најкасније осам дана пре заказаног претреса Дисциплинском суду адвокатске коморе пред којом је покренут дисциплински поступак.

О поднетом предлогу одлучује председник првостепеног Дисциплинског суда.

Против одлуке председника првостепеног Дисциплинског суда подносилац предлога нема право жалбе.

Члан 227.

У току трајања дисциплинског претреса одлуку о спајању и раздвајању дисциплинског поступка доноси Веће Дисциплинског суда које поступа у првом степену.

9.6. Изузеће

Члан 228.

У току трајања дисциплинског поступка може се поднети захтев за изузеће.

Захтев за изузеће мора бити образложен.

О захтеву за изузеће заменика председника и судија првостепеног Дисциплинског суда одлучује председник Дисциплинског суда адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

О захтеву за изузеће председника првостепеног дисциплинског суда одлучује председник Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије.

Захтеви за изузеће председника, заменика председника и судија Дисциплинског суда Адвокатске коморе Србије могу се истаћи, након достављања жалбе већу другостепеног Дисциплинског суда, а најкасније три дана пре одржавања седнице другостепеног суда.

Захтев за изузеће дисциплинског тужиоца и његових заменика није дозвољен.

9.7. Ток поступка

Члан 229.

Дисциплински поступак је хитан.

Члан 230.

У случају одлагања главног претреса и у случају промене једног или више чланова већа изведени докази се неће поново изводити, већ ће се записници о изведеним доказима прочитати, осим ако веће другачије не одлучи.

Члан 231.

Председник већа одржава ред током главног претреса и овлашћен је да у случају нарушавања реда удаљи са главног претреса лице које нарушава ред.

Члан 232.

Одредбе Законика о кривичном поступку сходно се примењују на дисциплински поступак, на све оно што није уређено Законом о адвокатури и овим статутом.

9.8. Извршење дисциплинских одлука

Члан 233.

Председник Дисциплинског суда доставља дисциплинску пресуду Управном одбору адвокатске коморе у чији је Именик адвокат уписан, у року од осам дана по коначности пресуде Дисциплинског суда адвокатске коморе, ради спровођења извршења.

Члан 234.

Коначну пресуду Дисциплинског суда којом је изречена дисцпилинска мера брисања из Именика адвоката извршава Управни одбор оне адвокатске коморе у чији је Именик осуђени адвокат уписан, по хитном поступку и по службеној дужности.

Члан 235.

Управни одбор надлежне адвокатске коморе, на првој седници по пријему коначне пресуде Дисциплинског суда, извршава пресуду дисциплинског суда којом је изречена дисциплинска мера брисања из Именика адвоката, доношењем решења о престанку права на бављење адвокатуром у смислу одредбе члана 83. став 1. тачка 4. Закона о адвокатури.

Члан 236.

Управни одбор надлежне адвокатске коморе ће коначну пресуду дисциплинског суда којом је изречена новчана казна са одређеним роком ради извршења – уплате изречене новчане казне и трошкова поступка, по истеку рока за извршење обавезе, извршити подношењем предлога надлежном суду ради извршења – наплатом изречене новчане казне и досуђених трошкова поступка.

Члан 237.

Против решења Управног одбора надлежне адвокатске коморе, којом се утврђује престанак права на бављење адвокатуром, донетим на основу коначне пресуде Дисциплинског суда одговорни адвокат има право жалбе Управном одбору Адвокатске коморе Србије у року од три дана и то ако:

– пресуда Дисциплинског суда није коначна,

– ако је наступила апсолутна застарелост извршења.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије дужан је да одлуку по поднетој жалби донесе на првој заказаној седници, по хитном поступку.

Члан 238.

По правноснажности решења о брисању из Именика адвоката, односно изреченој новчаној казни изречена дисциплинска мера уноси се у досије осуђеног адвоката.

9.9. Повреде дужности и угледа адвоката

Члан 239.

Повреде дужности адвоката могу бити теже и лакше.

Члан 240.

Лакше повреде дужности и угледа адвокатуре су нарушавање дужности и угледа адвокатуре мањег значаја.

Лакше повреде дужности адвоката су:

1. ако лакше повреди законске обавезе према адвокатском приправнику;

2. ако лакше повреди Кодекс професионалне етике адвоката.

Члан 241.

Под тежом повредом дужности адвоката и угледа адвокатуре сматра се нарушавање дужности и угледа адвокатуре прописаних законом, Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом професионалне етике адвоката.

Теже повреде дужности адвоката су:

1. очигледно несавестан рад у адвокатури;

2. пружање правне помоћи у случајевима у којима је адвокат дужан да одбије пружање правне помоћи;

3. бављење пословима који су неспојиви са угледом и независношћу адвокатуре;

Брисана је ранија тачка 4. (види одељак VIII Одлуке - 78/2012-10)

4.* тражење накнаде веће од накнаде прописане тарифом;

5.* одбијање издавања странци, на захтев странке, обрачуна награде и накнаде трошкова за извршене радње и издатке за трошкове;

6.* заступање код судова, државних органа и других организација противно закону, овом статуту и Кодексу професионалне етике адвоката;

7.* несавесно заступање;

8.* невраћање, на захтев, странке списа и докумената;

9.* неизвршење и непоступање одлука органа коморе;

10.* непоступање по захтеву органа коморе;

11.* одговорност органа и носилаца функција за законитост рада органи и/или носиоци функција адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије који својим поступањем, иступима у јавности износе нетачне информације или крше Кодекс професионалне етике адвоката или нарушавају углед и положај адвокатуре;

12. ако узастопно, неоправдано, изостане са две седница органа адвокатске коморе у који је изабран или органа Адвокатске коморе Србије;*

13.* поступање адвоката који је члан политичке странке или њеног органа на штету адвокатуре или којом се угрожава њена самосталности и независности;

14.* недолично понашање према другом адвокату, адвокатском приправнику, противној или својој странци, суду, сведоку, вештаку, судском тумачу или учеснику у поступку који има својство службеног лица;

15.* недостојно понашање у јавним активностима и у приватном животу када је доступан увиду и оцени јавности, којима се наноси штета угледу адвокатуре;

16.* давање нетачних података којима се органи коморе доводе у заблуду при доношењу одлука;

17.* несавесно вршење послова привременог заменика, или преузиматеља адвокатске канцеларије;

18.* несавесно вођење послова и губитак документације странке;

19.* задржавање новца наплаћеног за рачун странке;

20.* куповина на јавној продаји на којој заступа странку, ствари које су изложене продаји за свој рачун или рачун другог лица;

21.* повреда права адвокатског приправника на пракси у адвокатској канцеларији;

22.* омогућавање рада адвокатском приправнику без надзора;

23.* стављање печата канцеларије на туђе поднеске;

24.* неизвршавање материјалних обавеза према комори;

25.* давање изјава у јавности и иступање у јавности срачунато на рекламирање и истицање своје личности;

26.* истовремено заступање интереса две странке у поступку када су им интереси супротни;

27.* злоупотреба поверења странке коју заступа;

28.* нелојално преузимање странке од других адвоката;

Брисана је ранија тачка 30. (види одељак VIII Одлуке - 78/2012-10)

29.* бављење пословима који не спадају у послове адвокатуре, осим Законом о адвокатури дозвољених;

30.* неоправдано одбијање пружања правне помоћи;

31.* заступање пред судовима или другим органима који воде поступак без важеће адвокатске легитимације;

32.* заступање пред надлежним правосудним или државним органом под дејством алкохола или наркотика;

33.* прекомерно уговарање награде или накнаде трошкова противно одредбама Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката или тражење награде од странке коју је дужан да заступа бесплатно;

34.* одавање адвокатске или друге пословне тајне;

35.* фалсификовање записника или друге документације;

36.* обављање адвокатуре на непосредан или посредан начин за време привременог одсуства или привремене забране бављења адвокатуром;

37.* прибављање клијентеле преко посредника;

38.* држање филијале адвокатске канцеларије;

39.* необавештавање адвокатске коморе о прекиду или обустави свог рада у року од 30 дана од дана наступања промене;

Брисана је ранија тачка 42. (види одељак VIII Одлуке - 78/2012-10)

40.* уколико председник и потпредседник или било ко од чланова Управног одбора, онемогући сазивање скупштине;

41.* ако чланови једног органа онемогућавају рад другог органа;

42.* тежа повреда Кодекса професионалне етике адвоката;

43.* непријављивање промене седишта адвокатске канцеларије;

44.* ако адвокат или члан адвокатског ортачког друштва се бави адвокатуром током привремене забране бављења или привременог престанка права на бављење адвокатуром.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 242.

За лакше повреде дужности и угледа адвокатуре може се изрећи опомена или новчана казна, а за теже повреде може се изрећи новчана казна или мера брисања из именика адвоката.

10. Неспојиви послови

Члан 243.

Aдвoкaт нe смe да се бaви пoслoвимa кojи су нeспojиви сa углeдoм и нeзaвиснoшћу aдвoкaтурe.

Адвокат не може имати другу регистровану самосталну делатност.

Aдвoкaт нeма право да зaснива рaдни oднoс, осим у адвокатском ортачком друштву, да буде статутарни заступник, директор или председник управног одбора у правном лицу осим у спортским, културним и непрофитним организацијама под условом да обављање те функције не доводи до сукоба интереса*, члан или председник извршног одбора банке, заступник државног капитала, прокуриста или лице које има утврђену забрану конкуренције.

Неспојиви послови са угледом и независношћу адвокатуре су и послови посредовања у промету роба и услуга, стечајног управника, ликвидационог управника, судског вештака, судије, јавног тужиоца, јавног правобраниоца, јавног бележника, приватног извршитеља, или послови у чијем обављању може доћи до сукоба интереса.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

11. Престанак права на бављење адвокатуром

Члан 244.

Aдвoкaту прeстaje прaвo на бављење aдвoкaтуром:

1) на лични зaхтeв, oд дaнa који је одредио у захтеву, а у случају да у захтеву зa брисaњe из имeникa aдвoкaтa није одређен дан престанка права бављења адвокатуром или је одређен дан који претходи дану подношења захтева – oд дaнa доношења одлуке о брисању из именика адвоката;

2) у случajу смрти или прoглaшeњa зa умрлoг – дaнoм смрти, oднoснo прoглaшeњa зa умрлoг;

3) у случају пoтпунoг или дeлимичнoг лишeња пoслoвнe спoсoбнoсти – oд дaнa прaвнoснaжнoсти oдлукe надлежног суда;

4) у случају изрицања дисциплинске мeре брисaњa из имeникa aдвoкaтa – oд дaнa кoнaчнoсти oдлукe o брисaњу из именика;

5) у случају изрицања мeре бeзбeднoсти зaбрaнe бaвљeњa aдвoкaтурoм у кривичнoм пoступку – oд дaнa прaвнoснaжнoсти пресуде надлежног суда;

6) у случају осуде зa кривичнo дeлo кoje гa чини нeдoстojним зa бављење aдвoкaтуром – oд дaнa прaвнoснaжнoсти прeсудe надлежног суда;

7) у случају осуде зa кривичнo дeлo нa безусловну кaзну зaтвoрa у трajaњу дужeм oд шeст мeсeци – oд дaнa ступaњa нa издржaвaњe кaзнe, о чему надлежну адвокатску комору обавештава суд надлежан за извршавање кривичних санкција;

8) у случају дa сe нe бaви aдвoкaтурoм нeпрeкиднo дужe oд шeст мeсeци – oд дaнa доношења коначне oдлукe o брисaњу из именика;

9) у случају зaснивања рaдног oднoса вaн aдвoкaтурe, уписа у регистар предузетника, стицања статуса статутарног заступника, именовања за директора или председника управнога одбора у правном лицу осим у спортским, културним и непрофитним организацијама под условом да обављање те функције не доводи до сукоба интереса*, избора или именовања за члана или председника извршног одбора банке, именовања за заступника државног капитала или за прокуристу – од дана заснивања радног односа, уписа у регистар, именовања или избора;

10) у случају да не закључи уговор о осигурању од професионалне одговорности – oд дaнa доношења коначне oдлукe o брисaњу из именика;

11) у случају да адвокату уписаном у Уписник А и Уписник Б именика адвоката, престане својство адвоката или му буде забрањен рад у матичној држави – oд дaнa доношења одлуке надлежног органа матичне државе.

Смaтрaћe сe дa сe aдвoкaт нe бaви aдвoкaтурoм нeпрeкиднo дужe oд шeст мeсeци, ако у тoм рoку нису мoглe дa му сe дoстaвe писмена на адресу сeдиштa aдвoкaтскe кaнцeлaриje или aкo у тoм рoку нe извршaвa мaтeриjaлнe oбaвeзe прeмa aдвoкaтскoj кoмoри, што се утврђује одлуком надлежне адвокатске коморе.

У случају престанка права на бављење адвокатуром из члана 83. Закона о адвокатури, пре покретања поступка утврђења испуњености услова из члана 83. Закона о адвокатури, надлежни орган адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије дужан је да достави упозорење адвокату о постојању разлога за брисање и укаже на последице.

Након коначности одлуке о наступању услова за брисање из именика адвоката, надлежна адвокатска комора је дужна да у року од 15 дана од дaнa нaступaњa нeкoг oд рaзлoгa зa прeстaнaк прaвa на бављење aдвoкaтуром из стaвa 1. oвoг члaнa, донесе решење о брисању из именика адвоката, спроведе брисaњe из имeникa aдвoкaтa и именује преузиматеља предмета адвокатске канцеларије.

Aкo je aдвoкaт прeстao дa сe бaви aдвoкaтурoм нa лични зaхтeв, имa прaвo дa сaм прeдлoжи прeузимaтeљa свoje aдвoкaтскe кaнцeлaриje.

Достављање свих писмена спровешће се у складу са одредбом овог статута о достављању писмена у дисциплинском поступку.

Oдрeдбe oвoг члaнa схoднo сe примeњуjу и нa aдвoкaтскe припрaвникe.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

Члан 245.

Решење о брисању из именика адвоката у случајевима из става 1. тач. 1, 2. и 3. претходног члана, доноси председник адвокатске коморе на чијој територији је седиште адвокатске канцеларије адвоката који се брише из именика адвоката.

У случају брисања из именика адвоката из разлога прописаних чланом 83. став 1. тач. 4–11. Закона о адвокатури решење о брисању донеће председник адвокатске коморе на чијој је територији седиште адвокатске канцеларије, по коначности одлуке управног одбора надлежне адвокатске коморе према седишту канцеларије да су испуњени услови за брисање из именика адвоката.

Против одлуке Управног одбора надлежне адвокатске коморе о испуњености услова за брисање из именика адвоката из става 2. овог члана, дозвољена је жалба Управном одбору Адвокатске коморе Србије у року од 15 дана од дана пријема.

Против решења о брисању из именика адвоката из става 2. овог члана дозвољена је посебна жалба Управном одбору Адвокатске коморе Србије.

Члан 246.

Решење о брисању адвокатског приправника и адвокатског приправника волонтера из одговарајућег именика адвокатских приправника доноси председник адвокатске коморе на чијој територији је седиште адвокатске канцеларије његовог принципала.

У случају брисања из именика адвоката због небављења адвокатуром дуже од шест месеци доноси се и решење о брисању адвокатских приправника и адвокатских приправника волонтера запослених код тог адвоката.

Против решења о брисању из именика адвокатских приправника и адвокатских приправника волонтера дозвољена је жалба у року од 15 дана од дана пријема Управном одбору Адвокатске коморе Србије.

Члан 247.

По истеку две године од испуњеног услова за полагање правосудног испита, адвокатска комора по службеној дужности доноси решење о брисању адвокатског приправника или адвокатског приправника волонтера из одговарајућег именика адвокатских приправника.

Брисана је глава 12 (види одељак XI Одлуке - 78/2012-10)

Члан 248.

Брисан је (види одељак XI Одлуке - 78/2012-10)

Члан 249.

Брисан је (види одељак XI Одлуке - 78/2012-10)

Члан 250.

Брисан је (види одељак XI Одлуке - 78/2012-10)

VI. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВОКАТА

Члан 251.

Адвокат је дужан:

1) да се стварно и стално бави адвокатуром;

2) да правну помоћ пружа стручно и савесно, у складу са Законом, Статутом Адвокатске коморе Србије, статутом адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан и Кодексом професионалне етике адвоката;

3) да чува адвокатску тајну;

4) дa у прoфeсиoнaлнoм рaду и у привaтнoм живoту кojи je дoступaн jaвнoсти чувa углeд aдвoкaтурe.

Члан 252.

Aдвoкaт имa прaвo дa се адвокатуром бави нa цeлoj тeритoриjи Републике Србије.

Адвокат има право да се адвокатуром бави и на територији стране државе, у складу са потврђеним међународним уговорима и прописима те државе о праву на рад страних адвоката.

Члан 253.

Адвокат је дужан да стално стиче и усавршава знања и вештине потребне за стручно, независно, самостално, делотворно и етично обављање адвокатске службе, у складу са програмом стручног усавршавања који доноси Адвокатска комора Србије.

Aдвoкaт који има aдвoкaтскoг припрaвника дужан је да му oбeзбeди одговарајуће услoвe зa рaд и oбуку у склaду сa сврхoм припрaвничкe прaксe, да спроводи план и програм обуке и да надзире његов рад и стручно усавршавање.

Члан 254.

Адвокат слободно одлучује да ли ће прихватити пружање правне помоћи, осим у случајевима предвиђеним Законом о адвокатури, овим статутом и Кодексом професионалне етике адвоката.

Адвокат не може одбити пружање правне помоћи ако га као заступника или браниоца у складу са законом постави суд, други државни орган или адвокатска комора, осим ако постоје разлози предвиђени Законом о адвокатури, овим статутом и Кодексом професионалне етике адвоката због којих је дужан да одбије заступање.

Члан 255.

Aдвoкaт je дужaн дa oдбиje пружaњe прaвнe пoмoћи:

1) aкo je у истoj прaвнoj ствaри зaступao супрoтну стрaнку;

2) aкo je биo aдвoкaтски припрaвник у aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи у кojoj сe у истој правној ствари зaступa или je зaступaнa супрoтнa стрaнкa;

3) aкo je члaн или je биo члaн зajeдничкe aдвoкaтскe кaнцeлaриje или aдвoкaтскoг oртaчкoг друштвa, у кojимa сe у истoj прaвнoj ствaри зaступa или je зaступaнa супрoтнa стрaнкa;

4) aкo je у истoj прaвнoj ствaри пoступao кao носилац правосудне функције или службeнo лицe у држaвнoм oргaну, органу територијалне аутономије или органу јединице локалне самоуправе;

5) aкo су интeрeси стрaнкe кoja трaжи прaвну пoмoћ у супрoтнoсти сa њeгoвим интeрeсимa или интeрeсимa њeгoвих блиских срoдникa, сaрaдникa или других странака, а што се прописује статутом адвокатске коморе и кодексом;

6) ако постоје оправдани разлози предвиђени Кодексом професионалне етике адвоката;

7) у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм, стaтутoм адвокатске коморе и кoдeксoм.

Члан 256.

Адвокат је дужан да, у складу са Законом о адвокатури, Статутом Адвокатске коморе Србије и Кодексом професионалне етике адвоката, чува као професионалну тајну и да се стара да то чине и лица запослена у његовој адвокатској канцеларији, о свему што му је странка или његов овлашћени представник поверио или што је у предмету у коме пружа правну помоћ на други начин сазнао или прибавио, у припреми, током и по престанку заступања.

Обавеза чувања адвокатске тајне није временски ограничена.

Обавеза чувања адвокатске тајне је гарантовано људско право странке.

Начин чувања адвокатске тајне и поступање у вези са адвокатском тајном ближе се уређују Кодексом професионалне етике адвоката.

Члан 257.

Aдвoкaтa мoжe зaмeнити aдвoкaтски припрaвник зaпoслeн у њeгoвoj кaнцeлaриjи или други aдвoкaт непосредно или посредством свог адвокатског приправника, у складу са законом.

Зa прoпустe aдвoкaтскoг припрaвникa oдгoвара aдвoкaт кoд кoгa je aдвoкaтски припрaвник зaпoслeн.

Члан 258.

Адвокат има право на награду и накнаду трошкова за свој рад, у складу са Тарифом, коју доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Обрачун о награди и накнади трошкова адвоката представља веродостојну исправу у извршном поступку.

Члан 259.

Забрањено је рекламирање адвоката, заједничке адвокатске канцеларије и адвокатског ортачког друштва.

Забрана рекламирања и допуштени начин представљања ближе се уређују Кодексом професионалне етике адвоката.

Члан 260.

Адвокат има право да бира и да буде биран у органе Адвокатске коморе Србије и органе адвокатске коморе у саставу ове Коморе чији је члан у складу са њиховим статутима.

Адвокат има право да, у складу са овим статутом, учествује у раду органа Адвокатске коморе Србије и адвокатске комора у саставу Адвокатске коморе Србије чији је члан у складу са њиховим статутима и другим актима коморе.

Члан 261.

Адвокат је дужан да уредно плаћа чланарину и испуњава друге материјалне обавезе прописане одлукама органа адвокатске коморе.

Члан 262.

Адвокат је дужан да стави свој потпис и печат на сваку исправу, поднесак и допис који је саставио.

Члан 263.

Адвокат је дужан да на згради у којој се налази адвoкaтска кaнцeлaриjа имa истaкнуту тaблу кoja сaдржи нaзив: „Адвoкaт” и имe и прeзимe aдвoкaтa.

Адвокат – страни држављанин на табли истиче назив професије и на језику матичне државе.

Члан 264.

Aдвoкaт имa пeчaт кojи сaдржи нaзив: „aдвoкaт”, имe и прeзимe aдвoкaтa и aдрeсу седишта aдвoкaтскe кaнцeлaриje.

Члан 265.

Адвокат може да има само једно седиште канцеларију.

Aдвoкaт мoжe пружaти прaвну пoмoћ сaмo у свojoj aдвoкaтскoj кaнцeлaриjи, осим када заступа на расправама, претресима, увиђајима, реконструкцијама, преговорима или на закључењу правних послова или на другим местима када то природа посла захтева.

Изузетно, због посебних околности случаја и природе правне помоћи, адвoкaт мoжe пружити прaвну пoмoћ и у стaну или пoслoвнoj прoстoриjи странке.

Aдвoкaт је дужан да пријави прoмeну сeдишта свoje aдвoкaтскe кaнцeлaриje на територији исте адвокатске коморе, надлежној aдвoкaтскoj кoмoри, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa прoмeнe сeдиштa.

У адвокатској канцеларији, не може да се обавља било каква друга делатност осим послова судског тумача.

Члан 266.

Адвокатска канцеларија по свом изгледу и уређењу мора бити у складу са значајем и угледом адвокатуре и условима неопходним за чување адвокатске тајне.

Разговор са странком је поверљивог карактера и њему могу присуствовати адвокат, странка, адвокатски приправник или лице запослено у адвокатској канцеларији и лице са чијим се присуством сагласи странка.

Адвокат је дужан да списе води уредно и тачно, да их чува на начин који обезбеђује поштовање адвокатске тајне.

Изглед адвокатске табле, адвокатске канцеларије, као и неопходни технички услови за обављање адвокатске службе биће уређени посебним правилником.

Члан 267.

По престанку заступања адвокат је дужан да, на захтев странке, истој преда све списе и исправе из њеног предмета.

Члан 268.

Адвокат је дужан да чува списе и исправе странке у складу са Правилником о чувању архивске грађе у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима и Листом категорија регистратурског материјала у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима.

VII. ПРАВА И ДУЖНОСТИ АДВOКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

Члан 269.

Адвокатски приправник има право на одговарајуће услове рада и на обуку у складу са сврхом приправничке вежбе и планом и програмом приправничке обуке који доноси Адвокатска комора Србије.

Зa врeмe припрaвничкe вежбе aдвoкaтски припрaвник имa прaвo нa зaрaду и oстaлa прaвa из рaднoг oднoсa, у складу са зaкoнoм и угoвoрoм о раду.

Члaн 270.

Aдвoкaтски припрaвник je дужaн дa рaди пo упутствимa и у oквиру oвлaшћeњa дoбиjeних oд aдвoкaтa кoд кoгa je нa припрaвничкoj вежби, oсим aкo су oвa супрoтнa Устaву, зaкoну, стaтуту адвокатске коморе и Кoдeксу професионалне етике адвоката.

Прeд држaвним oргaнoм или другим лицeм, aдвoкaтски припрaвник мoжe дa зaмeњуje сaмo aдвoкaтa кoд кoгa je нa припрaвничкoj вежби, кaкo у случajу кaдa тaj aдвoкaт зaступa, тaкo и у случajу кaдa тaj aдвoкaт зaмeњуje другoг aдвoкaтa, у складу са законом.

Када један aдвoкaт замењује другог адвоката посредством свог приправника, адвокатски приправник је дужан да, под условима из става 1. овог члана, поступа по налозима замењиваног адвоката.

Aдвoкaтски припрaвник нe мoжe сaмoстaлнo да се бави пoслoвима aдвoкaтурe.

Нa aдвoкaтскoг припрaвникa сходно се примењују oдрeдбe Зaкoнa о адвокатури, овог статута и Кодекса професионалне етике адвоката o дужнoстимa и дисциплинскoj oдгoвoрнoсти aдвoкaтa.

Члaн 271.

Адвокатском приправнику престаје статус приправника, ако ни после две године од стицања права на полагање правосудног испита, не положи правосудни испит.

Након положеног правосудног испита приправнички стаж може трајати најдуже још годину дана, али не дуже од рока из става 1. овог члана.

Пo истeку рoкa из ст. 1. и 2. овог члaнa надлежна адвокатска комора доноси решење о брисању из именика aдвoкaтских припрaвникa, по службеној дужности.

Члан 272.

На адвокатске приправнике волонтере сходно се примењују одредбе Закона о адвокатури, овог статута и Кодекса професионалне етике адвоката о адвокатским приправницима, као и посебни прописи о волонтерском раду.

Зa врeмe припрaвничког стажа, aдвoкaтски припрaвник волонтер нема права из члана 59. став 2. Закона о адвокатури.

VIII. ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНОГ РИЗИКА

Члан 273.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије за сваку годину утврђује годишњу висину минималне суме за закључење уговора о обавезном осигурању од професионалне одговорности код организације регистроване за ову врсту осигурања, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину.

Члан 274.

Адвокатска комора Србије и адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије могу да закључити уговор о колективном осигурању од професионалне одговорности за оне адвокате који се за то определе.

Адвокати који се определе за закључивање уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности дужни су да најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину, доставе писмене изјаве Адвокатској комори Србије о сагласности и овлашћење Адвокатској комори Србије да може у њихово име и за њихов рачун да закључи уговор о колективном осигурању.

Уколико адвокат не достави изјаву и овлашћење из претходног става овог члана у остављеном року, сматраће се да се определио за закључење уговора о индивидуалном обавезном осигурању од професионалне одговорности и дужан је да најкасније до 17. маја наредне године достави доказ о закљученом уговору о обавезном осигурању од професионалне одговорности према минимално прописаним условима из одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Уговор о колективном осигурању адвоката закључује се на период од годину дана и осигурани период почиње сваког 17. маја, почев од 17. маја 2012. као дана почетка примене одредбе члана 37. Закона о адвокатури о обавезном осигурању адвоката од професионалне одговорности.

Уколико се адвокат определи за закључење уговора о колективном осигурању од професионалне одговорности адвоката, исти мора уплатити на пословни рачун Адвокатске коморе Србије сваке године износ годишње премије осигурања једнократно, пре него што Адвокатска комора Србије закључи уговор са осигуравајућом кућом о колективном осигурању адвоката.

У случају да адвокат који се определио за закључење уговора о индивидуалном обавезном осигурању од професионалне одговорности не достави доказ о томе до 17. маја 2012. односно 17. маја наредне године, том адвокату престаје право на бављење адвокатуром.

Члан 275.

Ако су сви чланови адвокатског ортачког друштва закључили уговор о индивидуалном осигурању од професионалне одговорности, има се сматрати да је адвокатско ортачко друштво испунило услов из члана 48. став 1. Закона о адвокатури.

О осигурању свих чланова адвокатског ортачког друштва, адвокатско ортачко друштво је дужно да доставе писмену изјаву Адвокатској комори Србије о сагласности и овлашћење Адвокатској комори Србије да може у њихово име и за њихов рачун да закључи уговор о колективном осигурању, најкасније до 31. децембра текуће године за наредну годину.

Уколико адвокатско ортачко друштво не достави изјаву и овлашћење из претходног става овог члана у остављеном року, сматраће се да се определило за закључење уговора о индивидуалном обавезном осигурању од професионалне одговорности и дужно је да најкасније до 17. маја 2012. и до 17. маја сваке наредне године достави доказ о закљученом уговору о обавезном осигурању од професионалне одговорности према минимално прописаним условима из одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије.

Члан 276.

Адвокати и адвокатска ортачка друштва могу да имају и додатно осигурање од професионалне одговорности.

Члан 277.

Уколико адвокат има неизмирене материјалне обавезе према адвокатској комори, не може закључити уговор о осигурању од професионалне одговорности преко колективне полисе осигурања.

Члан 278.

Адвокат – страни држављанин који уписан или који је поднео захтев у упис у именик адвоката – страних држављана Уписник А или Уписник Б мора закључити уговор о осигурању од професионалне одговорности у Републици Србији, уколико полиса о осигурању у матичној држави не покрива евентуалне штете у обављању адвокатуре на територији Републике Србије.

Доказ о осигурању од професионалне одговорности адвокат – страни држављанин мора достављати сваке пословне године.

Адвокат – страни држављанин не може бити осигуран полисом о колективном осигурању адвоката држављана Републике Србије.

У случају да адвокат – страни држављанин не испуњава обавезе у погледу осигурања од професионалне одговорности адвоката, на њега се примењују одредбе Закона о адвокатури и овог статута о престанку права на бављење адвокатуром.

IX. КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ АДВОКАТА

Члан 279.

Кодекс професионалне етике адвоката је скуп правила о дужностима и правима адвоката, заснованих на посебној врсти и високом степену њихове професионалне и моралне одговорности у пружању правне помоћи физичким и правним лицима.

Кодекс професионалне етике адвоката се односи на адвокате и, на одговарајући начин, на адвокатске приправнике уписане у именике адвоката и именике адвокатских приправника адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије и у Именик адвокатских ортачких друштава Адвокатске коморе Србије.

Непознавање Статута Адвокатске коморе Србије и статута адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије у чији је именик адвокат, односно адвокатски приправник уписан и Кодекс професионалне етике адвоката не оправдава.

Када адвокатску делатност обавља у иностранству, адвокат треба да уважава и међународна начела етике и начела етике и сталешког права адвоката земље у којој делује.

Адвокатска комора Србије прописује да ли повреда Кодекса професионалне етика адвоката има за последицу дисциплинску одговорност адвоката и утврђује поступак за утврђивање дисциплинске одговорности и надзире, а адвокатске коморе у њеном саставу надзиру поштовање Кодекса професионале етика адвоката и спроводе дисциплински поступак.

Уколико за одређени случај не постоји правило са директним значењем, Кодекс професионалне етике адвоката, треба тумачити служећи се аналогијом, или по циљу и смислу његових општих правила.

Кодекс професионалне етике адвоката доноси Скупштина Адвокатске коморе Србије.

X. ТАРИФА О НАГРАДАМА И НАКНАДАМА ТРОШКОВА ЗА РАД АДВОКАТА

Члан 280.

Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката одређује се награда за пружање правне помоћи од стране адвоката, као и накнада трошкова које адвокат има приликом пружања те помоћи (дневнице, путни трошкови, одсуство из канцеларије и др.).

Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Висина награде за рад адвоката утврђује се у зависности од врсте поступка, предузете радње, вредности спора или висине запрећене казне.

Висину награде за одбране по службеној дужности у кривичном и преткривичном поступку, утврђује се актом који доноси министар надлежан за послове правосуђа, у складу са законом.

Адвокат је дужан да клијенту изда обрачун награде и накнаде трошкова за извршене радње и издатке за трошкове.

Обрачун о награди и накнади трошкова адвоката представља веродостојну исправу у извршном поступку.

XI. АДВОКАТСКА АКАДЕМИЈА

1. Оснивање и циљеви

Члан 281.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије доноси одлуку о оснивању Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије у складу са Законом о адвокатури и овим статутом.

Овим статутом се уређује статус, задаци, циљеви, делaтност, органи, организација, начин финансирања, средства и услови рада Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије.

Циљеви и задаци оснивања Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије су организација и спровођење адвокатског испита, стална стручна обука адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и лица запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима, специјализација адвоката и усавршавање теоријских и практичних знања и вештина потребних за стручну, независну, самосталну, делотворну и етичну адвокатуру.

2. Послови Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије

Члан 282.

Адвокатска академија:

1) предлаже* програм сталне опште, посебне и специјализоване обуке адвоката;

2) предлаже* програм опште и посебне обуке адвокатских приправника, дипломираних правника и лица запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима;

3) утврђује стратешко планирање и доноси основни план и јединствене стандарде рада за спровођење програма из тач. 1. овог става;

4) доноси посебне планове за спровођење програма из тач. 1. овог става;

5) организује и спроводи сталну општу, посебну и специјализовану обуку из тач. 1) овог става;

6) усклађује рад академија адвокатских комора у саставу Коморе;

7) утврђује мерила за стицање звања ментора и предавача;

8) даје мишљење о именовању и разрешењу предавача и ментора;**

9) предлаже доношење одлуке о накнадама у вези са радом академије;**

10) успоставља и одржава сарадњу са домаћим и страним установама, организацијама и удружењима исте или сродне делатности;

11) издаје стручну литературу, приручнике друге публикације;

12) обавља издавачко аналитичке послове и сарађује са научним установама;

13) систематски прикупља податке који су од значаја за њен рад, а нарочито о спровођењу и резултатима обуке и води документационо информациони центар;

14) прикупља и обрађује судску праксу;

15) обавља и друге послове у складу са циљевима свог оснивања, овим статутом и општим актима Коморе и Адвокатске академије.

Адвокатска академија непосредно остварује делатности из става 1. тач. 1–3, 6. и 7. овог члана.

Делатности из става 1. тач. 4, 5, 8 – 15. овог члана Адвокатска академија остварује непосредно или посредством академија адвокатских комора у саставу Коморе на подручјима за које су основане.

Ментор и предавач именован у адвокатској академији или једној од академија основних у складу са одредбама ст. 2. и 3. овог члана, има то својство у свакој академији у саставу Адвокатске коморе Србије, без поновног посебног именовања.**

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

**Службени гласник РС, број 86/2013

 

3. Организација

Члан 283.

Циљеве из члана 281. и послове из члана 282. овог статута Адвокатска академија остварује непосредно и посредством академија које оснивају адвокатске коморе у саставу Коморе.

Академију може основати свака адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије.

Академију могу заједнички основати две или више адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије.

4. Органи

Члан 284.

Органи Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије су Програмски савет и Декан.

У органе Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије може бити изабран адвокат који испуњава један од следећих услова:

– најмање 15 година праксе у адвокатури, или

– који има академско звање доктора наука.

5. Програмски савет

Члан 285.

Програмски савет је стручни орган Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије.

Чланове Програмског савета чине Декан, по положају, и по један представник сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије.

Мандат чланова Програмског савета траје четири године и може се једном поновити.

Програмски савет:

1) предлаже програме сталне, посебне и специјалистичке обуке;

2) предлаже програме специјалистичког испита;

3) упућује општи или појединачни позив за пријављивање кандидата за предаваче и менторе;*

4) даје мишљење о именовању и разрешењу предавача и ментора;*

5) именује и разрешава чланове комисије за специјализацију адвоката;*

6) именује и разрешава руководиоце катедри и њихове заменике;*

7) у сарадњи са деканом стара се о спровођењу програма и плана рада академије;*

8) овлашћује свог члана да замењује декана, у случају спречености декана да сам одреди свог заменика;*

9)* бира из реда својих чланова председника Програмског савета;

10)* доноси пословник о свом раду;

11)* обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Адвокатске коморе Србије и Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије.

 

*Службени гласник РС, број 86/2013

 

6. Декан

Члан 286.

Декан је извршни орган Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије.

Мандат Декана траје четири године и може се једном поновити.

Декан:

1) представља Адвокатску академију;

2) извршава одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије;

3) координира и организује рад Адвокатске академије;

4) учествује у раду Програмског савета;

5) подноси Управном одбору Адвокатске коморе Србије редовне месечне и годишње извештаје о свом раду и раду Адвокатске академије и одељења ове Академије;

6) обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Адвокатске коморе Србије и Адвокатске академије.

Декана у његовом одсуству замењује члан Програмског савета кога он овласти.

7. Средства и услови за рад

Члан 287.

Средства за рад Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије обезбеђују се из средстава Адвокатске коморе Србије.

Услове за рад Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије обезбеђује Адвокатска комора Србије.

XII. АДВОКАТСКИ ИСПИТ

Члан 288.

Полагање адвокатског испита је обавезно за све кандидате пре подношења захтева за упис у именик адвоката.

Адвокатски испит се састоји из провере знања Закона о адвокатури, Кодекса професионалне етике адвоката, Статута Адвокатске коморе Србије, адвокатске тарифе, као и познавање међународних прописа који се односе на адвокатску професију.

Кандидат који није положио адвокатски испит стиче право на поновно полагање по протеку рока од 60 дана од неуспелог полагања.

Програм адвокатског испита утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Члан 289.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије и управни одбори адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије образује Комисију за полагање адвокатског испита и именује председника и чланове Комисије.

Комисија за полагање адвокатског испита састоји се од председника и по два члана.

Председник и чланови Комисије имају своје заменике.

За председника и члана Комисије за полагање адвокатског испита може бити именован адвокат који испуњава следеће услове:

1) најмање 15 година непрекидног стажа у адвокатури пре именовања,

2) да је пре именовања најмање 1 мандат радио у органима Адвокатске коморе Србије или адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије,

3) да није дисциплински кажњаван 10 година које претходе именовању,

4) да није кривично осуђиван за кривично дело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром,

5) да није члан органа политичке странке.

Члан 290.

Начин рада и одлучивања Комисије за полагање адвокатског испита уређује се посебним Правилником.

Члан 291.

Начин полагања адвокатског испита, оцењивање кандидата и изглед уверења о положеном адвокатском испита уређује се посебним Правилником.

Кандидати адвокатски испит полажу пред испитном комисијом која се састоји од три члана. *

Уверење о положеном адвокатском испиту издаје надлежна адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије на основу извештаја своје комисије за полагање адвокатског испита.

Уверење о положеном адвокатском испиту потписују председник Комисије за полагање адвокатског испита и председник адвокатске коморе пред чијом комисијом је кандидат испит положио.

*Службени гласник РС, број 78/2012

Члан 292.

Кандидати сносе трошкове полагања адвокатског испита.

Висину накнаде за полагање адвокатског испита утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Из средстава накнаде обезбеђују се средства за техничку припрему и организовање испита, рад испитивача и издавање уверења.

XIII. АДВОКАТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЛЕГИТИМАЦИЈА АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА

1. Адвокатска легитимација

Члан 293.

Адвокатска комора, на дан положене адвокатске заклетве, доноси решење о упису у именик адвоката и издаје адвокатску легитимацију.

Адвокатска легитимација оверена за текућу годину служи као доказ својства адвоката.

Адвокатска легитимација садржи име и презиме адвоката, његову фотографију, редни број, дан, месец и годину уписа у именик адвоката, важност адвокатске легитимације, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвоката предвиђене општим актом Адвокатске коморе Србије.

2. Легитимација адвокатског приправника

Члан 294.

Адвокатска комора, на дан положене заклетве адвокатског приправника, доноси решење о упису у именик адвокатских приправника и издаје легитимацију адвокатског приправника.

Легитимација адвокатског приправника садржи име и презиме адвокатског приправника, његову фотографију, редни број, дан, месец и годину уписа у именик адвокатских приправника, важност легитимације адвокатског приправника, као и друге податке од значаја за утврђивање својства адвокатског приправника предвиђене општим актом Адвокатске коморе Србије.

XIV. МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И АДВОКАТСКИХ КОМОРА У САСТАВУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

1. Материјално пословање

Члан 295.

Адвокатске коморе се самостално финансирају.

Средства Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу су непокретности, инвентар и приходи.

Члан 296.

Материјално пословање Адвокатске коморе Србије врши се на основу годишњег плана прихода и расхода који утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије, најкасније до дана усвајања годишњег рачуна Адвокатске коморе Србије за претходну пословну годину.

Материјално пословање адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије врши се на основу годишњег плана прихода и расхода који утврђује Управни одбор сваке од адвокатских коморе у саставу Адвокатске коморе Србије, најкасније до дана усвајања годишњег рачуна те комора за претходну пословну годину.

Члан 297.

Извори финансирања Адвокатске коморе Србије су:

1) допринос од дела чланарине које месечно уплаћују адвокатске коморе у њеном саставу,

2) накнада за полагање адвокатског испита,

3) премије осигурања адвоката у случају колективног осигурања адвоката од професионалне одговорности,

4) уписнина за упис у Именик адвокатских ортачких друштава и накнаде,

5) приходи од донација и

6) други приходи.

Допринос сваке адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије за финансирање трошкова пословања Адвокатске коморе Србије, утврђује се сразмерно броју адвоката на основу годишњег плана прихода и расхода.

Извори финансирања адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије су:

1) уписнина чију висину одређује Управни одбор Адвокатске коморе Србије (65. став 1. тачка 14. Закона),

2) чланарина и други доприноси чију висину утврђују Управни одбори адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије за њихову територију,

3) износи наплаћених новчаних казни у дисциплинском поступку,

4) донације,

5) други приходи.

Члан 298.

Адвокат је дужан да адвокатској комори плаћа чланарину и друге материјалне обавезе.

Одлука адвокатске коморе о висини дуговања по основу чланарине, висине трошкова уписа и других редовних материјалних обавеза адвоката према адвокатској комори има својство веродостојне исправе у извршном поступку.

Члан 299.

Брисан је (види одељак XIV Одлуке - 78/2012-10)

Члан 300.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу располажу средствима у складу са Законом и статутима.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу могу средства употребити за:

– своје редовне активности,

– осигурање адвоката од професионалне одговорности,

– прибављање имовине и имовинских права;

– чланарину међународним организацијама и Адвокатској комори Србије;

– зараде запослених у стручној служби;

– помоћ адвокатима и њиховим породицама који су остали без најнужнијих средстава;

– хуманитарне сврхе,

– друге сврхе у складу са Законом и Статутом.

2. Фондови Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије

Члан 301.

Адвокатска комора Србије и адвокатске коморе у њеном саставу могу оснивати фондове на основу одлуке Скупштине Адвокатске коморе Србије, односно своје скупштине.

Фондови послују према правилнику који доноси Скупштина приликом оснивања фонда.

Члан 302.

Фондови се оснивају из средстава адвокатских комора, накнада адвоката чију висину утврђује Управни одбор, донација, поклона и других средства.

О пријему поклона и донација одлучује Управни одбор адвокатске коморе.

XV. ОПШТИ АКТИ

Члан 303.

Општи акти Адвокатске коморе Србије су:

1. Статут,

2. Правилник о именицима, евиденцијама и заштити података о личности,

3. Кодекс професионалне етике адвоката,

4. Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката,

5. Правилник о Адвокатској академији са програмом рада,

6. Правилник о адвокатском испиту са програмом испита, критеријумима и поступку избора Комисије за полагање адвокатског испита,

7. Правилник о садржини и изгледу адвокатске легитимације, адвокатског печата, адвокатске табле и о минималним техничким условима и изгледу адвокатске канцеларије,

8. Правилник о чувању архивске грађе у адвокатској канцеларији и адвокатској комори,

9. Пословник о раду Скупштине,

10. Пословник о раду Управног одбора,

11. Правилник о часописима „БРАНИЧ”, „ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН” и другим издањима Адвокатске коморе Србије,

12. Правилник о признањима,

13. Правилник о рачуноводству,

14. Правилник о систематизацији радних места и о раду за стручну службу Адвокатске коморе Србије,

15. Правилник о заштити на раду, заштити од пожара,

16. Пословник о раду Савета.

Члан 304.

Иницијативу за доношење или измену Статута или другог општег акта може поднети сваки орган Адвокатске коморе Србије, или једна од адвокатска комора у саставу Адвокатске коморе Србије или 20 представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије одлучује о прихватању иницијативе за измену Статута Адвокатске коморе Србије или другог општег акта Адвокатске коморе Србије.

Члан 305.

Уколико Управни одбор Адвокатске коморе Србије прихвати иницијативу за измену Статута или другог општег акта формираће Комисију која ће урадити текст нацрта Статута или другог општег акта.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије утврђује нацрт статута или другог општег акта и доставља га на јавну дискусију адвокатским коморама у саставу Адвокатске коморе Србије.

Јавна расправа о нацрту из става 2. овог члана траје 30 дана од дана доношења одлуке Управног одбора Адвокатске коморе Србије о утврђивању нацрта Статута или другог општег акта Адвокатске коморе Србије.

Члан 306.

Након завршетка јавне расправе, Управни одбор Адвокатске коморе Србије утврђује предлог Статута или другог општег акта и предлаже председнику Адвокатске коморе Србије да у року одређеним овим Статутом сазове Скупштину ради одлучивања о предлогу за измену Статута или другог општег акта Адвокатске коморе Србије.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије приликом утврђивања предлога из става 1. овог члана разматра мишљења, примедбе и предлоге из јавне расправе и даје разлоге због чега није усвојио одређене примедбе и предлоге.

Скупштина Адвокатске коморе Србије приликом претреса предлога или измена Статута, а Управни одбор Адвокатске коморе Србије приликом претреса предлога другог општег акта поступа са примедбама и предлозима по процедури прописаној за амандмане.

Члан 307.

Скупштина Адвокатске коморе Србије одлуку о усвајању предлога Статута или предлога измена и допуна Статута Адвокатске коморе Србије доноси апсолутном већином – 50% плус 1 представника у Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Статут Адвокатске коморе Србије и његове измене и допуне, Кодекс професионалне етике адвоката и Тарифа о наградама и накнадама за рад адвоката се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако примена није одложена самим актом.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије одлуку о усвајању других општих аката доноси већином гласова присутних.

Други општи акти Адвокатске коморе Србије објављују се на огласној табли и у публикацијама Адвокатске коморе Србије.

XVI. ЈАВНОСТ РАДА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ЧАСОПИСИ „БРАНИЧ”, „ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ” И ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНОВА О РАДУ ОРГАНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, БИБЛИОТЕКА И WEBSITE АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

1. Јавност рада и информисање

Члан 308.

Јавност рада обезбеђује се одржавањем јавних седница свих органа Адвокатске коморе Србије, обавештавањем о одржавању седница истицањем преко огласних табли у судовима и коморама, достављањем информација и извештаја о раду органа Адвокатске коморе Србије, објављивањем статута и општих аката Адвокатске коморе Србије у „Службеном гласнику Републике Србије”, часопису „Бранич”, часопису „Информативни билтен” и другим публикацијама Адвокатске коморе Србије, огласима путем медија и web презентацијом.

Послови који представљају државну, војну, службену или пословну тајну или су од других органа означени као државна тајна, поверљиво, строго поверљиво или интерно, не могу се саопштавати на начин одређен у претходном ставу.

Члан 309.

Најмање једанпут годишње органи Адвокатске коморе Србије састављају и подносе писмене извештаје о свом раду Скупштини Адвокатске коморе Србије.

Члан 310.

Обавештавање чланства о одржавању седница органа Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије врши се личном доставом писменим путем, истицањем акта о сазиву на огласној табли, његовим објављивањем у публикацијама Адвокатске коморе Србије и медијима.

Обавештење чланства о раду на седници органа Адвокатске коморе Србије, осим са седница дисциплинских органа, врши се достављањем информација и усвојених општих аката адвокатским коморама, објављивањем на огласној табли или преко публикација Адвокатске коморе Србије.

Управни одбори Адвокатске коморе Србије и адвокатских комора у њеном саставу су дужни да на пригодан начин редовно објављују извештаје (записнике) са својих седница, као и да обавештавају о другим битним активностима које су од интереса за професију.

2. Часопис и друга издања Адвокатске коморе Србије

Члан 311.

Адвокатска комора Србије издаје научно-стручни часопис и друге публикације, за потребе адвокатуре и у вези са адвокатуром и њеним функционисањем.

Часопис за правну теорију и праксу, Адвокатска комора Србије издаје под називом „Бранич”, на српском језику и штампан ћирилицом.

Адвокатска комора Србије издаје часопис „Информативни билтен” у коме објављује информације и извештаје о раду органа Коморе, Статут и општа акта Коморе, као и информације од значаја за рад и положај адвокатуре.

Адвокатска комора издаје и сву научно-стручну литературу од значаја за едукацију адвоката и адвокатских приправника на Адвокатској академији.

Правилником о часопису и другим издањима, који доноси Управни одбор Коморе, одређује се програмска концепција часописа „Бранич” и избор Главног и одговорног уредника и Уређивачког одбора.

Правилником се одређује и издавање других публикација (књига, брошура, билтена и др.) за потребе адвокатуре у вези са остваривањем њене функције.

Члан 312.

Адвокатске коморе Србије има презентацију на Интернету.

3. Библиотека

Члан 313.

Адвокатске коморе Србије има библиотеку у којој прикупља и чува стручну литературу.

Начин пословања библиотеке уређује се општим актом који доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

XVII. ПРАЗНИЦИ И ПРИЗНАЊА

Члан 314.

„Дан адвокатуре Србије” је 28. фебруар, као дан доношења првог Закона о јавним правозаступницима из 1862. године.

Програм прославе „Дана адвокатуре Србије” утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Србије.

Члан 315.

У знак признања адвокатима за постигнуте изузетне резултате у вршењу адвокатуре за њен развој, као и онима ван адвокатуре који су својим личним доприносом утицали на развој и напредак адвокатуре додељује се Златна плакета Адвокатске коморе Србије за животно дело и* „Плакета Адвокатске коморе Србије”.

Поред признања из става 1. овог члана адвокату се може доделити и „Повеља Адвокатске коморе Србије” за његов запажен дугогодишњи рад у адвокатури у органима Адвокатске коморе Србије и за успешно обављање других друштвених послова у оквиру адвокатуре, професионалних удружења и организација.

Правилником који доноси Управни одбор Адвокатске коморе Србије утврђују се услови за доделу признања из ст. 1. и 2. овог члана.

 

*Службени гласник РС, број 78/2012

 

XVIII. СТРУЧНА СЛУЖБА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Члан 316.

Служба Адвокатске коморе Србије обавља административно-стручне и помоћне послове.

Запослени у служби имају сва права утврђена позитивним прописима и одлукама органа Адвокатске коморе Србије.

Радом службе руководи руководилац службе који се бира на основу јавног огласа.

Услови за заснивање радног односу у Служби Адвокатске коморе Србије ближе се уређују Правилником о систематизацији радних места и Правилником о раду.

XIX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 317.

Адвокатске коморе у саставу Адвокатске коморе Србије донеће своје статуте у наредном року од три месеца од дана ступања на снагу овог статута.

Члан 318.

Адвокати који даном ступања на снагу овог статута обављају послове који су неспојиви са адвокатуром дужни су да се у року од три месеца од дана ступања на снагу изјасни да ли ће наставити са бављењем адвокатуром.

Адвокати који су изабрани за носиоце функција или чланове органа у Адвокатској комори Србије и адвокатској комори у саставу Адвокатске коморе Србије дужни су да се изјасне у року од шест месеци изјасне коју ће функцију вршити.

Члан 319.

Ступањем на снагу овог статута престаје примена Статута Адвокатске коморе Србије који усвојен на скупштинама 16. јануара и 25. септембра 1999, 17. новембра 2001, 6. јула 2002, 6. децембра 2003, 13. новембра 2004. и 12. новембра 2005 („Службени гласник Републике Србије” , бр. 43/99, 65/01 и 41/02).

Члан 320.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Број 1935/2011

У Београду, 29. октобра 2011. и 12. новембра 2011. године

Председник

Адвокатске коморе Србије,

Драгољуб Ђорђевић, с.р.