Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 103. став 3. и члана 239. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – др. закон, 83/18 и 9/20),

Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

НАРЕДБУ

о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

1. У периоду од 26. марта до 28. октобра 2023. године аеродроми морају да буду отворени за одвијање ваздушног саобраћаја током времена одређеног у следећој табели:

Дан у недељи

Аеродром „Никола Тесла” Београд

(од/до часова)

Аеродром „Константин Великиˮ Ниш

(од/до часова)

Аеродром „Росуљеˮ

Крушевац

(од/до часова)

Аеродром Вршац

(од/до часова)

Аеродром Зрењанин – Ечка

(од/до часова)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

понедељак

00.00–24.00

20.30–23.30

7.30–15.30

7.30–15.00

7.00–17.00

уторак

00.00–24.00

11.30–14.30

7.30–15.30

7.30–15.00

7.00–17.00

среда

00.00–24.00

/

7.30–15.30

7.30–15.00

7.00–17.00

четвртак

00.00–24.00

15.30–22.30

7.30–15.30

7.30–15.00

7.00–17.00

петак

00.00–24.00

07.00–13.00

7.30–15.30

7.30–15.00

7.00–17.00

субота

00.00–24.00

12.00–16.00

/

/

9.00–15.00

недеља

00.00–24.00

12.00–18.00

/

/

9.00–15.00

1а У периоду од 10. јула до 28. октобра 2023. године Аеродром Минд, Крагујевац мора да буде отворен за одвијање ваздушног саобраћаја током времена наведеног у следећој табели:

Дан у недељи

Аеродром

Минд

Крагујевац

(од/до часова)

(1)

(2)

понедељак

9.00–15.00

уторак

9.00–15.00

среда

9.00–15.00

четвртак

9.00–15.00

петак

9.00–15.00

субота

/

недеља

/

*Службени гласник РС, број 54/2023

2. Време из тач. 1. и 1а ове наредбе je локално време.

*Службени гласник РС, број 54/2023

3. На захтев корисника Аеродром „Константин Великиˮ, Ниш, Аеродром „Росуљеˮ, Крушевац, Аеродром Вршац, Аеродром Зрењанин–Ечка и Аеродром Минд, Крагујевац могу да буду отворени за одвијање ваздушног саобраћаја и ван времена из тач. 1. и 1а ове наредбе, уз претходно одобрење оператера аеродрома.

*Службени гласник РС, број 54/2023

4. Аеродром „Мораваˮ Краљево и Аеродром „Пониквеˮ ће бити отворени за одвијање ваздушног саобраћаја само на захтев корисника, уз претходно одобрење оператера аеродрома.

5. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја („Службени гласник РСˮ, број 115/22).

6. Ова наредба ступа на снагу 26. марта 2023. године.

7. Ову наредбу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 5/1-02-0004/2023-0007

У Београду, 14. марта 2023. године

Директор,

Мирјана Чизмаров, с.р.

 Наредба о измени и допуни Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја: "Службени гласник РС", број 54/2023-94

3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.