Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 26. ст. 8. и 12. и члана 241. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 23. октобра 2019. године, донео је

ОДЛУКУ

о висини трошкова издавања картице здравственог осигурања

"Службени гласник РС", бр. 86 од 6. децембра 2019, 75 од 27. јула 2021.

1. Овом одлуком утврђује се висина трошкова издавања картице здравственог осигурања осигураним лицима Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).

2. Трошак издавања картице здравственог осигурања који сноси осигураник за себе и чланове своје породице, односно обвезник уплате доприноса, односно друго правно или физичко лице, односно Републички фонд, утврђује се у висини од 400,00 динара по једној картици здравственог осигурања.

У случају из става 1. ове тачке картица здравственог осигурања се уручује у службеним просторијама Републичког фонда осигураном лицу, односно обвезнику уплате доприноса, односно другом правном или физичком лицу за осигураника и чланове његове породице.

Трошак издавања картице здравственог осигурања који сноси осигураник за себе и чланове своје породице, односно обвезник уплате доприноса, односно друго правно или физичко лице за осигураника и чланове његове породице, уколико се изјасне да желе да им се картица здравственог осигурања достави поштанском доставом на кућну адресу, утврђује се у висини од 490,00 динара по једној картици здравственог сигурања.

*Службени гласник РС, број 75/2021

3. Разлику до пуног износа трошкова издавања картица здравственог осигурања, у висини курсних разлика, обрачунатог ПДВ-а и других евентуалних трошкова, сноси Републички фонд.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини трошкова издавања здравствене картице („Службени гласник РС”, бр. 131/14 и 94/16).

5. Ова одлука, по добијању сагласности Владе, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01/2 број 450-8418/19

У Београду, 23. октобра 2019. године

Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,

Вања Мандић, с.р.