Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 13. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15 – аутентично тумачење), а на основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015. године,

Национални савет за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године, утврдио је

МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ

за избор у звања наставника на универзитету

"Службени гласник РС", бр. 101 од 8. децембра 2015, 102 од 20. децембра 2016, 119 од 29. децембра 2017, 152 од 18. децембра 2020.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим актом се дефинишу јединствени минимални услови за избор у звања наставника на универзитетима у Републици Србији.

Члан 2.

Звања наставника на универзитету су: доцент, ванредни професор и редовни професор.

Општим актом самосталне високошколске установе могу се утврдити и друга звања наставника (наставник страног језика, вештина и др.) у складу са врстом студија за коју је установа акредитована.

Услове за избор у звања из става 2. овог члана прописује високошколска установа.

Члан 3.

У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане Законом о високом образовању, овим минималним условима и општим актом универзитета.

Члан 4.

Избор у звање наставника на универзитету заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих услова, исказују и на следећим елементима:

1. обавезни елементи:

1.1. наставни рад; и

1.2. научно-истраживачки, односно уметнички рад;

2. изборни елементи:

2.1. стручно-професионални допринос;

2.2. допринос академској и широј заједници; и

2.3. сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству.

Обавезни елементи дефинисани су овим минималним условима, а универзитет уређује садржаје изборних елемената.

Сваки изборни елемент мора да садржи неколико ближих одредница, као:

стручно-професионални допринос – аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на пројекту, иноватор, аутор/коаутор патента или техничког унапређења, односно аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту и др.;

допринос академској и широј заједници – ангажовање у националним или међународним научним, односно стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним институцијама и др.

сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству – мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др.

Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од три изборна елемента, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање.

Члан 5.

Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове да буде ментор за вођење докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта, у складу са стандардом 9 за акредитацију студијских програма докторских студија на високошколским установама: Наставно особље (у даљем тексту: стандард 9).

Изузетно, у пољу природно-математичких наука услов из става 1. овог члана мора испунити и наставник који се бира у звање ванредног професора.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета до 30. септембра сваке године извештава Национални савет за високо образовање о примени стандарда 9.

Члан 6.

Ако је дошло до промене уже научне, односно уметничке области, осим код првог избора у звање доцента, докторска дисертација не мора да буде из уже научне, односно уметничке области, већ из научне, односно уметничке области за коју се кандидат бира.

Под научном облашћу, у смислу ових минималних услова, подразумева се област из које се стиче докторат наука на акредитованом студијском програму, а у складу са Листом стручних, академских и научних звања.

Члан 7.

Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача.

Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање.

За поље друштвено-хуманистичких наука, са часописима из категорија М21–М23 изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне области, коју је утврдио Национални савет за високо образовање.

До 31. децембра 2020. године престижним светским часописима за научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука који за потребе избора у звање наставника на универзитету могу бити изједначени са часописима из категорије М21–М23 сматраће се часописи са листе часописа који се вреднују у поступку избора у та звања у пољу друштвено-хуманистичких наука, коју је утврдио универзитет.

Високошколска установа не може проширивати листу из става 3. овог члана.

Листа престижних светских часописа објављује се на сајту Националног савета за високо образовање.

*Службени гласник РС, број 152/2020

Члан 8.

Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова од оног који носи рад који се захтева као минимални услов за избор у одређено звање, а који се не наводи у овим минималним условима (нпр. М11–М14 или М41–М45), тај услов испунио.

Члан 9.

Наставник може бити биран у исто звање више пута.

Кандидату који је претходно био поново биран у звање доцента, код избора у звање ванредног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно поновним изборима, испунио.

Кандидату који је претходно био поново биран у звање ванредног професора, код избора у звање редовног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно поновним изборима, испунио.

Члан 10.

Високошколска установа може увести додатне, строже услове за избор у звања наставника.

II. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ПО ОБРАЗОВНО-НАУЧНИМ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКИМ ПОЉИМА

Члан 11.

Минимални услови за избор у звања наставника на универзитетима у Републици Србији су:

a) за поље медицинских и техничко-технолошких наука

Минимални услови

ДОЦЕНТ

Општи услов

Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању.

Услови за први избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било).

3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

ВАНРЕДНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у доцента.

Услови за први избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство.

2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира.

4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.

5. Одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем).

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

6. Стручно-професионални допринос.

7. Допринос академској и широј заједници.

8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

РЕДОВНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у ванредног професора.

Услови за избор у звање редовног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира.

4. Цитираност од 10 хетеро цитата.

5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном скупу.

6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање.

7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.

8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

9. Стручно-професионални допринос.

10. Допринос академској и широј заједници.

11. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

б) за поље природно-математичких наука

Минимални услови

ДОЦЕНТ

Општи услов

Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању.

Услови за први избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (ако га је било).

3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

ВАНРЕДНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у доцента.

Услови за први избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство.

2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира.

4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.

5. Одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN бројем).

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

6. Стручно-професионални допринос.

7. Допринос академској и широј заједници.

8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

РЕДОВНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у ванредног професора.

Услови за избор у звање редовног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављена четири рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира.

4. Цитираност од 10 хетеро цитата.

5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном скупу.

6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира, објављни у периоду од избора у наставничко звање.

7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.

8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

9. Стручно-професионални допринос.

10. Допринос академској и широј заједници.

11. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

в) за поље друштвено-хуманистичких наука

Минимални критеријуми

ДОЦЕНТ

Општи услов

Научни назив доктора наука из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању.

Услови за први избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода (ако га је било).

3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира. 1 

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.1 

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

ВАНРЕДНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у доцента.

Услови за први избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода (ако га је било).

3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира.1 Ако је један рад објављен у часопису из категорије М21, М22 или М23, неће се тражити, као минимални, други услови из тачке 3.

4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.

5. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

6. Стручно-професионални допринос.

7. Допринос академској и широј заједници.

8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављен један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.1

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

РЕДОВНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у ванредног професора.

Услови за избор у звање редовног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира.

4. Објављен један рад из категорије М24 од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може, један за један, заменити услов из категорије М24, а додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може заменити пет радова из категорије М511.

5. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од избора у претходно звање из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 може, један за један, заменити услов из категорије М51.

6. Цитираност од 10 хетеро цитата.

7. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном скупу.

8. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно универзитета, или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.

9. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.

10. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер академским студијама.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

11. Стручно-професионални допринос.

12. Допринос академској и широј заједници.

13. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.

Напомене:1

* У области Физичко васпитање и спорт, спортски резултати такмичара и тренера у олимпијским спортовима у сениорској конкуренцији изједначавају се радовима разврстаним према М категоризацији на следећи начин:1

М21 – освојена медаља на Олимпијским играма1

М22 – освојена медаља на светским првенствима1

М23 – освојена медаља на европским првенствима1

М24 – освојена медаља на Медитеранским играма, Универзијади, студентском првенству света и балканским првенствима1

М31 – учешће на Олимпијским играма1

М32 – учешће на светским првенствима1

М33 – учешће на европским првенствима1

М50 – освојена медаља на државним првенствима.1

** Учешћа на Олимпијским играма, као и на светским и европским првенствима, вреднују се и за судије на тим такмичењима.1

1Службени гласник РС, број 102/2016

г) за поље уметности

Минимални услови

ДОЦЕНТ

Општи услов

Диплома доктора уметности или диплома магистра уметности, стечене на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора уметности или магистра уметности стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању.

У звање доцента може бити изабрано и лице које има високо образовање првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира.

Услови за први избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске установе.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода (ако га је било).

3. Три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира у периоду од последњег избора.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3)

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству.

ВАНРЕДНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у доцента.

Услови за први избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске установе позитивно оцењено, приступно предавање из области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство.

2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Шест репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира, најмање две различите категорије**, од којих најмање три од избора у претходно звање.

4. Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија, а уколико студијским програмом није омогућено да наставник буде биран за руководиоца завршног рада, то се може заменити једном репрезентативном референцом* у ужој уметничкој области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

5. Стручно-професионални допринос.

6. Допринос академској и широј заједници.

7. Сарадња са другим високошколским, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Шест репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира, најмање две различите категорије**, од којих најмање три у периоду од последњег избора.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.

5. Допринос академској и широј заједници.

6. Сарадња са другим високошколским, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству.

РЕДОВНИ

ПРОФЕСОР

Општи услов

Испуњени услови за избор у ванредног професора.

Услови за избор у звање редовног професора

ОБАВЕЗНИ:

1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода.

3. Девет репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира, најмање три различите категорије**, од којих најмање три од избора у претходно звање (пожељно је да се бар једна од ових референци односи на објављена теоријска или уџбеничка дела).

4. Резултати у развоју уметничког подмлатка на факултету.

5. Менторство на шест завршних радова на свим нивоима студија, а уколико студијским програмом није омогућено да наставник буде биран за руководиоца завршног рада, то се може заменити са две репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира.

ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

6. Стручно-професионални допринос.

7. Допринос академској и широј заједници.

8. Сарадња са другим високошколским, односно институцијама културe или уметности у земљи и иностранству.

Напомене:

* Репрезентативне референце за сваку уметничку област наведене су у Стандардима за акредитацију студијских програма.

Репрезентативне референце које се односе на учешће у раду жирија на различитим уметничким манифестацијама вреднују се кроз оцену научноистраживачког/уметничког, стручног и професионалног доприноса. Уколико се једно исто уметничко дело више пута излаже или шаље на конкурсе и фестивале, то се може рачунати само као једна репрезентативна референца, али се ова активност вреднује кроз оцену доприноса академској и широј заједници.

** Категорије репрезентативних референци дефинисане су у допуни Стандарда за акредитацију студијских програма, за сваку образовно-уметничку област посебно.

III. РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

Члан 12.

Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата, морају садржати све тражене елементе за избор у звање, који пак морају бити образложени.

Члан 13.

Чланови комисије за писање реферата из члана 12. ових минималних услова изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености услова за избор у звање у писаној форми и то потврђују својим потписом.

Члан 14.

Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата, стављају се на увид јавности и мора бити објављен на званичној интернет страници универзитета до окончања конкурса.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Високошколска установа дужна је да своје услове за избор у звања наставника усклади с овим минималним условима, користећи и право из њиховог члана 10, најкасније до 15. марта 2016. године, с тим што их почиње примењивати на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.

Самостална високошколска установа дужна је да Комисији за акредитацију и проверу квалитета достави своје услове за избор у звања наставника до 31. марта 2016. године, као и да је информише о свакој каснијој измени тих услова у року од 15 дана од дана усвајања измена.

Комисија за акредитацију и проверу квалитета прослеђује услове из става 2. овог члана Националном савету за високо образовање, с оценом о њиховој усаглашености с овим минималним условима, до 30. априла 2016. године.

Национални савет за високо образовање може наложити Комисији за акредитацију и проверу квалитета да обави проверу испуњености обавеза високошколских установа у погледу примене ових минималних услова и да предузме мере у складу са Законом.

Национални савет за високо образовање може наложити Комисији за акредитацију и проверу квалитета да обави и проверу испуњености обавеза високошколских установа у погледу примене стандарда 9 и да предузме мере у складу са Законом.

Члан 16.

Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се почев од 1. октобра 2016. године, осим одредаба члана 7. став 3. овог закона, које се примењују од 1. јануара 2021. године и одредаба за које је у члану 15. предвиђено да се почињу примењивати од дана ступања на снагу ових минималних услова.

*Службени гласник РС, број 102/2016

**Службени гласник РС, број 152/2020

Број 612-00-02108/2015-06

У Београду, 3. децембра 2015. године

Национални савет за високо образовање

Председник,

проф. др Дејан Поповић, с.р.