На основу члана 19. став 5. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и тачке 8. став 5. подтачке 11) Одлуке о оснивању Агенције за хемикалије („Службени гласник РС”, број 78/09),

Управни одбор Агенције за хемикалије на седници одржаној 21. априла 2011. године, донео је

 

 

ПРАВИЛНИК

о начину вођења евиденције о хемикалијамa

"Службени гласник РС", број 31 од 9. маја 2011.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин на који је произвођач, увозник, дистрибутер и даљи корисник, а који ставља у промет хемикалије (у даљем тексту: снабдевач) дужан да води евиденцију о хемикалијама.

 

Члан 2.

Израз употребљен у овом правилнику има следеће значење:

– потрошач јесте физичко лице коме се хемикалије испоручују или чине доступним и који употребљава хемикалијe за личне потребе или потребе свог домаћинства.

 

Члан 3.

Снабдевач је дужан да води евиденцију о свакој хемикалији без обзира на количину хемикалије коју је произвео и ставио у промет, осим: биоцидних производа, средстава за заштиту биља, лекова и медицинских средстава, козметичких производа, хране, прехрамбених адитива и арома, хране за животиње и адитива за ту храну.

 

Члан 4.

Снабдевач је дужан да води евиденцију o хемикалијама која садржи податке о идентификацији, податке о купљеним хемикалијама, податке о продатим хемикалијама, као и податке о укупној количини продатих хемикалија потрошачима у току календарске године.

Идентификациони подаци обухватају: трговачко име хемикалије, назив произвођача и земљу порекла, CAS број (ако је применљив), EC број (ако је применљив) и класификацију хемикалије.

Подаци о купљеним хемикалијама обухватају: датум куповине, назив и адресу добављача, порески идентификациони број (ПИБ), као и количину хемикалије.

Подаци о продатим хемикалијама обухватају: датум продаје, назив и адресу купца, ПИБ, као и количину хемикалије.

Подаци о продатим хемикалијама потрошачима обухватају укупну количину продатих хемикалија и календарску годину у којој су хемикалије продате.

Снабдевач је дужан да води евиденцију о хемикалијама на Обрасцу који чини саставни део овог правилника.

Изузетно од става 1. овог члана снабдевач није дужан да води евиденцију о хемикалијама на Обрасцу из става 1. овог члана ако све податке из ове евиденције води на начин који је успостављен пре ступања на снагу овог правилника.

 

Члан 5.

Образац из члана 4. овог правилника попуњава се тако што се у рубрици „назив и адреса добављача” уписују подаци о првом непосредном добављачу, а у рубрици „назив и адреса купца” уписују подаци о првом следећем купцу у ланцу снабдевања.

 

Члан 6.

Евиденција из члана 3. овог правилника води се у писаном, односно електронском облику. Образац мора бити потписан од стране одговорног лица и имати печат, односно квалификовани електронски потпис.

 

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануaра 2012. године.

 

 

Број 110-00-12/2011-01

У Београду, 21. априла 2011. године

Председник

Управног одбора,

проф. др Бранимир Јованчићевић, с.р.

 

hemikalije.tiff