Zakon
Редакцијски пречишћен текст

 

 

 На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 109, а у вези са чланом 131. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС”, број 59/10),

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 28. јула 2011. године, донео је

 

 

ПРАВИЛНИК

о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација

"Службени гласник РС", бр. 73 од 30. септембра 2011, 3 од 15. јануара 2014.

 

 

I. Уводне одредбе

 

Садржај Правилника

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују параметри квалитета јавно доступне говорне услуге, услуге широкопојасног приступа, услуге дистрибуције медијског садржаја, начин обавештавања потрошача о понуђеном квалитету услуга, минимални квалитет пружања одређених услуга оператора јавне комуникационе мреже, параметри квалитета електронских комуникационих мрежа, начин контроле обављања делатности електронских комуникација, провера посебних обавеза одређеним операторима са значајном тржишном снагом, контрола услова прописаних дозволама за коришћење нумерације, појединачним дозволама за коришћење радио-фреквенцијаи других обавеза утврђених Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10, (у даљем тексту: Закон) и прописима донетим на основу њега, као и овлашћења Републичке агенције за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) у поступку контроле обављања делатности електронских комуникација.

 

Стандарди

 

Члан 2.

Основа за утврђивање параметара квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга, као и контролу обављања делатности електронских комуникација су технички прописи, стандарди и техничке спецификације Европског института за телекомуникационе стандарде (ETSI), Европског одбора за нормизацију (CEN), Европског одбора за електротехничку нормизацију (CENELEC), Internet Engineering Task Force – Request for Comments (IETF – RFC), као и норме, одлуке и препоруке Међународног савеза за телекомуникације (ITU), Међународне организације за стандардизацију (ISO), Међународне електротехничке комисије (IEC) и Европске конференције поштанских и телекомуникационих управа (CEPT) (у даљем тексту: међународни стандарди), као и одговарајући национални стандарди.

 

II. Параметри квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга

 

Параметри квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

 

Члан 3.

За пружање јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији морају бити испуњени основни технички услови у складу са међународним стандардима, овим правилником и одговарајућим актима Агенције.

Основни скуп параметара за праћење квалитета услуге из става 1. овог члана је наведен у Табели 1, датој у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Параметри квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи

 

Члан 4.

За пружање јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи морају бити испуњени основни технички услови у складу са међународним стандардима, овим правилником и одговарајућим актима Агенције.

Основни скуп параметара за праћење квалитета услуга из става 1. овог члана је наведен у Табели 2, датој у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Параметри квалитета јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета

 

Члан 5.

За пружање јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета морају бити испуњени основни технички услови у складу са међународним стандардима, овим правилником и одговарајућим актима Агенције.

Основни скуп параметара за праћење квалитета услуге из става 1. овог члана је наведен у Табели 3, датој у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Параметри квалитета услуге широкопојасног приступа

 

Члан 6.

За пружање услуге широкопојасног приступа морају бити испуњени основни технички услови у складу са међународним стандардима, овим правилником и одговарајућим актима Агенције.

Основни скуп параметара за праћење квалитета услуге из става 1. овог члана је наведен у Табели 4, датој у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Параметри квалитета услуге преноса медијских садржаја

 

Члан 7.

За пружање услуге преноса медијских садржаја морају бити испуњени основни технички услови у складу са међународним стандардима, овим правилником и одговарајућим актима Агенције.

Основни скуп параметара за праћење квалитета услуге из става 1. овог члана, и то за аналогну телевизију, дигиталну телевизију и IPTV, наведен је у Табели 5, датој у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Начин обавештавања потрошача

 

Члан 8.

Квалитет услуге који се нуди потрошачу мора бити јасно и недвосмислено одређен, унапред познат и учињен јавно доступним на погодан начин. Понуда мора бити објављена на свим продајним местима оператора и Интернет страници или инфо каналу, у зависности од врсте услуге, а оператор може објавити своју понуду и на други начин (путем средстава јавног информисања, слањем пропагандног материјала и сл.).

Оператор је дужан да параметре квалитета пружања услуга утврђене овим правилником на одговарајући начин објави на својим продајним местима и Интернет страници или инфо каналу, у зависности од врсте услуге коју пружа, Оператор је дужан да у општим условима за пружање услуга наведе на који се начин корисници могу информисати о параметрима квалитета.

Податке о минималном нивоу квалитета пружања услуга, оператор је дужан да наведе у уговору који закључује са корисником.

Уговором између оператора и корисника се дефинише на који начин ће корисник бити упознат са изменом квалитета и услова пружања услуге, као и где се може информисати о овим изменама (Интернет страница оператора, инфо канал или обавештење уз рачун). Оператор је дужан да најмање месец дана унапред обавести потрошаче о предстојећој измени квалитета и услова пружања услуге.

Оператор је одговоран за ажурно, тачно и адекватно обавештавање потрошача.

Оператор је дужан да врши проверу квалитета пружања услуга, најмање једном годишње, као и да резултате тих мерења доставља Агенцији, на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део (Извештај 1, Извештај 2, Извештај 3, Извештај 4, Извештај 5. у Прилогу 1.)

Извештаји из претходног става достављају се у два примерка, један у писаној и један у одговарајућој електронској форми.

Агенција води базу података о квалитету јавних комуникационих мрежа и услуга и те податке објављује на својој Интернет страници.

 

Минимални квалитет услуга

 

Члан 9.

Минималне вредности параметара квалитета услуга из чл. 3, 4, 5, 6. и 7. овог правилника, који су у обавези да испуне оператори јавних комуникационих мрежа наведене су у Табелама 1, 2, 3, 4. и 5, датим у Прилогу 1.

 

III. Параметри квалитета електронских комуникационих мрежа

Члан 10.

Електронске комуникационе мреже и припадајућа средства се пројектују, граде или постављају, користе и одржавају у складу са чланом 42. Закона о електронским комуникацијама (у даљем тексту: Закон) и општим актом којим се ближе уређује обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.

 

Члан 11.

Оператор који користи радио-фреквенције на основу појединачне дозволе која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања, поред обавеза наведених у члану 8. овог правилника, има обавезу достављања резултата мерења основног скупа параметара за праћење квалитета мреже најмање једном годишње, на обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. (Извештај 1 и Извештај 2 у Прилогу 2.)

Извештаји из претходног става достављају се у два примерка, један у писаној и један у одговарајућој електронској форми.

Основни скуп параметара за праћење квалитета мреже из става 1. овог члана је наведен у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

IV. Контрола обављања делатности

 

Провера поступања оператора

 

Члан 12.

Оператор је дужан да делатност електронских комуникација обавља у складу са Законом, другим прописима донетим на основу њега и овим правилником.

Агенција је овлашћена да врши проверу поступања оператора у складу са обавезама из става 1. овог члана. Проверу поступања оператора Агенција врши на основу добијених података и информација од стране оператора или мерењем и испитивањем рада електронских комуникационих мрежа. и квалитета услуга.

Проверу из става 2. овог члана Агенција врши на основу података које доставља оператор на писани захтев Агенције. Оператор је у обавези да на захтев одговори у року који одреди Агенција, а који не може бити краћи од 8 дана од дана пријема истог.

Проверу из става 2. овог члана Агенција може вршити и сопственим мерењима прикључењем контролно-мерне опреме, а у складу са процедурама и прописима из члана 17. овог правилника, на одговарајуће мерне тачке на мрежи оператора, мерењима на даљину или мерењима дефинисаним општим актом Агенције којим се ближе уређује начин контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављање техничких прегледа и заштита од штетних сметњи.

Оператор је обавезан да омогући све неопходне услове за мерење и поступање у смислу става 4. овог члана

Послове мерења и испитивања из става 4. овог члана, Агенција врши преко својих контролно-мерних центара, односно лица овлашћених за вршење мерења и испитивања.

Агенција врши проверу обављања делатности електронских комуникација у поступку редовне и ванредне контроле.

 

Редовна контрола

 

Члан 13.

Редовна контрола оператора подразумева прикупљање одговарајућих података и информација, вршење мерења и испитивања, најмање једном годишње.

 

Ванредна контрола

 

Члан 14.

Ванредна контрола лица која обављају делатност електронских комуникација подразумева прикупљање одговарајућих података и информација, вршење мерења и испитивања, на основу пријаве корисника или другог заинтересованог правног или физичког лица.

Лице из става 1. овог члана, уколико то сматра оправданим, може поднети приговор на рад оператора.

Основни подаци које приговор мора да садржи су:

1) назив и адреса оператора;

2) име, презиме и адреса, односно пословно име и седиште подносиоца приговора;

3) опис проблема;

4) опис покушаја решења проблема непосредно са оператором.

Уз приговор, подносилац може да достави и доказе које поседује, а које сматра релевантним за поступање по приговору.

Приговор који садржи све неопходне податке из става 3. овог члана, Агенција доставља оператору, са захтевом за изјашњење, у коме му одређује и рок у коме је дужан да се изјасни.

По добијању изјашњења, уколико процени да је потребно, Агенција може извршити ванредну контролу обављања делатности оператора.

Агенција може вршити ванредну контролу обављања делатности оператора и без пријаве, односно приговора лица из става 1. овог члана, када постоји сазнање да рад оператора није у складу са прописаним условима за обављање делатности електронских комуникација.

 

Контрола параметара квалитета електронских мрежа и услуга

 

Члан 15.

Агенција у току редовне или ванредне контроле врши проверу параметара квалитета електронских мрежа и услуга на основу параметара из чл. 3, 4, 5, 6, 7, 10. и 11. овог правилника.

 

Контрола испуњености техничких и других услова

 

Члан 16.

У циљу обезбеђивања услова за пружање услуга прописаног квалитета и несметаног функционисања електронских комуникационих мрежа, Агенција обавља одговарајуће контроле, односно провере упоређивањем:

1. техничких карактеристика и перформанси електронских комуникационих мрежа са прописаним параметрима за ту мрежу;

2. измерених, односно утврђених параметара квалитета одржавања електронских комуникационих мрежа са прописаним параметрима.

Контрола, односно провера из става 1. овог члана може се обавити и на захтев лица које обавља делатност електронских комуникација, пре пуштања у рад електронских комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме или у другим случајевима, када оно то процени и поднесе захтев Агенцији.

О обављеној контроли из овог члана, сачињава се Извештај о контроли испуњености техничких и других услова, чији образац је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (Прилог 3).

 

Поступак и методе мерења

 

Члан 17.

Послови мерења и испитивања из члана 12. став 4. овог правилника врше се у складу са међународним стандардима, националним стандардима и/или техничким спецификацијама и другим прописима, а који су усаглашени са обавезујућим стандардима и/или техничким спецификацијама Европске уније.

Агенција редовно усклађује и допуњава списак стандарда, препорука и других прописа из става 1. овог члана и објављује их на својој Интернет страници.

 

V. Контрола других обавеза

 

Контрола услова прописаних дозволама за коришћење нумерације

 

Члан 18.

Агенција врши контролу услова под којима оператор уступа додељену нумерацију на коришћење трећем лицу, које уступљену нумерацију намерава да користи у комерцијалне сврхе, а не за сопствене потребе.

 

Контрола појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција

 

Члан 19.

Контрола појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција се односи на проверу придржавања услова и параметара наведених у дозволи, а нарочито да ли се користи додељена радио-фреквенција, рок отпочињања коришћења додељених радио-фреквенција, намена за коју је дато право коришћења радио-фреквенција, локација, односно област покривања, рокови за обавештавање Агенције о постављеним радио станицама и обављеном техничком прегледу.

 

Контрола обавеза одређених операторима са значајном тржишном снагом

 

Члан 20.

Обавезе које имају оператори са значајном тржишном снагом и контрола извршавања тих обавеза су регулисане појединачним одлукама Агенције.

 

Контрола других обавеза

 

Члан 21.

Агенција може да тражи и друге податке и информације и обави додатна мерења и испитивања у складу са Законом, овим правилником и другим актима Агенције, уколико постоји сумња да рад оператора није у складу са прописаним обавезама.

 

VI. Овлашћења агенције у поступку контроле

 

Извештај о контроли рада оператора

 

Члан 22.

О поступку контроле, сачињава се Извештај о контроли рада оператора. Извештај се сачињава у складу са одредбама закона којим се регулише општи управни поступак.

Образац Извештаја дат је у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Захтев за изјашњење и пријава инспекцији

 

Члан 23.

Уколико се у поступку контроле утврди да оператор не поступа у складу са прописаним обавезама, Агенција о томе обавештава оператора, односно доставља му Извештај о контроли, са захтевом за изјашњење и отклањање неправилности. У захтеву Агенција одређује рок у коме је оператор дужан да се изјасни, односно отклони неправилности и о томе обавести Агенцију, а који не може бити краћи од осам дана, осим у случајевима када Агенција утврди теже или поновљено кршење прописаних обавеза.

Ако Агенција утврди да оператор није отклонио утврђене неправилности у остављеном року, подноси пријаву инспекцији министарства надлежног за област електронских комуникација.

Уколико се оператор не изјасни о утврђеним неправилностима у прописаном року, Агенција подноси захтев за покретање прекршајног поступка у складу са Законом.

 

VII. Завршна одредба

 

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број 1-01-3400-14/11

У Београду, 28. јула 2011. године

Председник Управног одбора,

проф. др Јован Радуновић, с.р.

 

 

 

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Прилог 1. и 2. замењени су новим Прилогом 1. и 2. (види члан 1. Правилника - 3/2014-50)

 

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4