Zakon

 

На основу члана 14. став 1. тачка 5) подтачка (3) Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),

Национални просветни савет доноси

 

ПРАВИЛНИК

о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања

"Службени гласник РС", број 38 од 26. априла 2013.

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се Стандарди компетенција директора установа образовања и васпитања.

Члан 2.

Стандарди компетенција директора установа образовања и васпитања одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-85/2013-02

У Београду, 12. марта 2013. године

Председник

Националног просветног савета,

проф. др Десанка Радуновић, с.р.

СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

УВОД

Компетенције директора дефинисане су као функционално интегрисана знања, способности, вештине и систем вредности који су основа за успешно обављање послова и задатака у установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Стандарди компетенција директора утврђују оне критеријуме којима се обезбеђује успешно управљање, организовање, руковођење, извршавање и контролисање рада наведених установа.

Стандарди компетенција детаљно описују кључне активности за које директор мора бити оспособљен како би успешно руководио установом и обезбедио остваривање њених циљева.

Сврха Стандарда је осигурање и унапређивање квалитета рада, чиме се доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања дефинисаних Законом.

Индикатори су квалитативни и квантитативни показатељи реализованих активности у оквиру дефинисаних задатака.

Оцењивање компетентности директора обавља се утврђивањем да ли су његове способности и понашања наведена у индикатору компетенције у довољној мери присутна у његовом раду да би се могло поуздано закључити да он располаже одређеном компетенцијом.

Стандарди се односе на:

– руковођење процесом васпитања и учења детета у предшколској установи, односно руковођење васпитно-образовним процесом у школи;

– планирање, организовање и контролу рада установе;

– праћење и унапређивање рада запослених;

– развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом;

– финансијско и административно управљање радом установе;

– обезбеђивање законитости рада установе.

Стандарди су дати у оквиру шест наведених области рада директора и за сваки постоји кратак опис и листа индикатора који прецизније дефинишу компетенцију и имају већи степен конкретности. Испуњеност стандарда се процењује на основу тога да ли су задовољени индикатори.

Стандарди и индикатори се односе на директоре свих установа, с тим да је само у оквиру прве области направљена разлика између стандарда који се односе на директоре предшколских установа и директоре школа, што одговара разликама које постоје у природи делатности ових установа.

Стандарди се примењују у процедури лиценцирања директора и представљају основу за доношење програма обуке, програма испита за директоре и за самоевалуацију.

Стандарди су усклађени са Законом о основама система образовања и васпитања (члан 5. и члан 59.) и другим документима значајним за област унапређивања квалитета образовања и васпитања.

I Област:

РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДНОСНО РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

1.1. РУКОВОЂЕЊЕ ПРОЦЕСОМ ВАСПИТАЊА И УЧЕЊА ДЕТЕТА1

Стандарди:

1.1.1. Развој културе васпитно-образовног рада

1.1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој детета

1.1.3. Развој и осигурање квалитета васпитно-образовног процеса у предшколској установи

1.1.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у васпитно-образовном процесу

1.1.5. Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета

 

1.1.1.

Развој културе васпитно-образовног рада

Опис стандарда

Директор развија и промовише вредности васпитања и образовања и предшколску установу као заједницу целоживотног учења.

Индикатори:

– Ствара услове за унапређивање васпитно-образовног процеса у складу са потребама и могућностима детета;

– Прати савремена кретања у развоју васпитања и образовања и стално се стручно усавршава;

– Мотивише и инспирише запослене на критичко прихватање нових идеја и проширивање искустава;

– Подстиче креативну атмосферу васпитно-образовног процеса кроз активности у којима се води рачуна о добробити детета;

– Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у предшколској установи и заједници.

1.1.2.

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој детета

Опис стандарда

Директор ствара безбедно и здраво радно окружење у коме дете може да се квалитетно развија и учи

Индикатори:

– Осигурава примењивање превентивних активности које се односе на безбедност и поштовање права детета;

– Обезбеђује услове да предшколска установа буде безбедно окружење за свакога и да је свако дете заштићено од насиља, злостављања и дискриминације;

– Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и правима детета;

– Обезбеђује да вртић буде здрава средина са високим хигијенским стандардима.

1.1.3.

Развој и обезбеђивање квалитета васпитно-образовног процеса у предшколској установи

Опис стандарда

Директор обезбеђује и унапређује квалитет васпитно-образовног процеса.

Индикатори:

– Уме да користи стратешка документа о развоју васпитања и образовања у Републици Србији;

– Промовише иновације и подстиче васпитаче и стручне сараднике да користе савремене методе и технике васпитања и учења и примењују савремене технологије у васпитно-образовном раду;

– Обезбеђује услове и подржава васпитаче и стручне сараднике да раде тако да подстичу децу да развијају вештине учења;

– У сарадњи са стручним сарадницима и васпитачима обезбеђује да васпитно-образовни процес подстиче креативност детета, стицање функционалних знања, развој здравих животних стилова и њихових социјалних вештина;

– Обезбеђује и развија самоевалуацију свога рада и систематичну самоевалуацију и евалуацију рада васпитача, стручних сарадника и васпитно-образовног процеса.

1.1.4.

Обезбеђивање инклузивног приступа у васпитно-образовном процесу

Опис стандарда

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног васпитања и образовања за свако дете.

Индикатори:

– Познаје законитости дечјег развоја и ствара услове за уважавање различитости;

– Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости деце и промовисање толеранције;

– Разуме потребе деце (талентоване и надарене, деце са сметњама у развоју, инвалидитетом и оне из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље услове за развој сваког детета;

– Осигурава да се код детета препознају потребе на основу којих ће се израдити индивидуални образовни планови;

– Обезбеђује примену програма васпитања и образовања који ће бити прилагођени претходним искуствима детета и уважавати разноликост средине из које оно долази.

1.1.5.

Обезбеђивање и праћење добробити и развоја детета

Опис стандарда

Директор успоставља радно окружење у коме се подстиче и прати дечји развој и напредовање.

Индикатори:

– Обезбеђује право на упис и боравак деце у предшколској установи у сагласности са прописаним критеријумима;

– Ствара оптимално подстицајну средину за дечји развој и напредовање кроз обезбеђење потребних ресурса (људских, материјалних, финансијских);

– Подстиче васпитаче да користе различите поступке вредновања и самовредновања који су у функцији развоја детета;

– Обезбеђује да се расположиви подаци користе за праћење постигнућа и напредовања детета;

– Обезбеђује формирање базе података и портфолиа за свако дете;

– Промовише резултате дечијег стваралаштва и креативности, подстичући дечје самопоштовање;

– Унапређује развој установе и ставља потребе и напредовање детета у први план.

–––––––––––––––

1 Стандарди 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, и 1.1.5. односе се само на директоре предшколских установа.

 

 

1.2. РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ2

Стандарди:

1.2.1. Развој културе учења

1.2.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика

1.2.3. Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи

1.2.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу

1.2.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика

 

1.2.1.

Развој културе учења

Опис стандарда

Директор развија и промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног учења.

Индикатори:

– Ствара услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим потребама ученика;

– Прати савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално се стручно усавршава;

– Мотивише и инспирише запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и проширивање искустава;

– Подстиче атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате свој напредак;

– Ствара услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука;

– Подстиче сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници.

1.2.2.

Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика

Опис стандарда

Директор ствара безбедно радно и здраво окружење у коме ученици могу квалитетно да уче и да се развијају.

Индикатори:

– Осигурава да се примењују превентивне активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика;

– Обезбеђује услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од насиља, злостављања и дискриминације;

– Обезбеђује да се у раду поштују међународне конвенције и уговори о људским правима и правима деце;

– Обезбеђује да школа буде здрава средина са високим хигијенским стандардима.

1.2.3.

Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи

Опис стандарда

Директор обезбеђује и унапређује квалитет наставног и васпитног процеса.

Индикатори:

– Уме да користи стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици Србији;

– Промовише иновације и подстиче наставнике и стручне сараднике да користе савремене методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу;

– Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају сопствене вештине учења;

– У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да настава и ваннаставне активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота;

– Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и евалуацију рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења.

1.2.4.

Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу

Опис стандарда

Директор ствара услове и подстиче процес квалитетног образовања и васпитања за све ученике.

Индикатори:

– Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и ствара услове за уважавање њихове различитости;

– Ствара климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости ученика и промовисање толеранције;

– Разуме потребе различитих ученика (талентованих и надарених, оних са сметњама у развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље услове за учење и развој сваког ученика;

– Осигурава да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду препознате и на основу њих израђени индивидуални образовни планови;

– Обезбеђује примену програма учења који ће бити прилагођени претходним знањима и искуствима ученика и уважавати разноликост средине из које они долазе.

1.2.5.

Праћење и подстицање постигнућа ученика

Опис стандарда

Директор прати и подстиче ученике на рад и резултате.

Индикатори:

– Обезбеђује праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика;

– Подстиче наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања који су у функцији даљег учења ученика;

– Обезбеђује да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за праћење постигнућа и напредовања ученика;

– Прати успешност ученика и промовише њихова постигнућа.

–––––––––––––––

2 Стандарди 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, и 1.2.5. односе се само на директоре основних и средњих школа.

 

II Област:

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

Стандарди:

2.1. Планирање рада установе

2.2. Организација установе

2.3. Контрола рада установе

2.4. Управљање информационим системом установе

2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи

 

2.1.

Планирање рада установе

Опис стандарда

Директор обезбеђује доношење и спровођење планова рада установе.

Индикатори:

– Организује и оперативно спроводи доношење планова установе: организује процес планирања и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том израдом;

– Обезбеђује информациону основу планирања: идентификује изворе информација потребне за планирање и стара се да информације буду тачне и благовремене;

– Упућује планове установе органу који их доноси.

2.2.

Организација установе

Опис стандарда

Директор обезбеђује ефикасну организацију установе

Индикатори:

– Креира организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, образује стручна тела и тимове и организационе јединице;

– Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, посебно са описом свог радног места;

– Поставља јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и компетенцијама и проверава да ли запослени разумеју те задатке;

– Стара се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима;

– Делегира запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих јединица послове, задатке и обавезе за њихово извршење;

– Координира рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у установи;

– Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих јединица и запослених.

2.3.

Контрола рада установе

Опис стандарда

Директор обезбеђује праћење, извештавање, анализу резултата рада установе и предузимање корективних мера.

Индикатори:

– Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и запослених;

– Организује и оперативно спроводи контролу рада установе: организује процес праћења, извештавања и анализе резултата и додељује задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире процес израде извештаја и анализа, обезбеђује поштовање рокова у изради извештаја и анализа;

– Обезбеђује информациону основу контроле: идентификује изворе информација потребне за контролу и стара се да информације буду тачне и благовремене;

– Непосредно прати и заједно са запосленима анализира остварене резултате установе, анализира рад установе, њених јединица и запослених;

– Предузима корективне мере када остварени резултати установе, њених јединица и појединачни резултати запослених одступају од планираних;

– Упознаје органе управљања са извештајима и анализама резултата рада установе и предузетим корективним мерама.

2.4.

Управљање информационим системом установе

Опис стандарда

Директор обезбеђује ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском управом и локалном самоуправом.

Индикатори:

– Обезбеђује да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним питањима живота и рада установе;

– Обезбеђује услове за развој и функционисање информационог система за управљање (ИСУ): набавку потребне опреме и програма, организује рад информационог система и његово коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом;

– Обезбеђује обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом технологијом и подстиче их да је користе у раду установе и као подршку процесу учења/наставе.

2.5.

Управљање системом обезбеђења квалитета установе

Опис стандарда

Директор развија и реализује систем осигурања квалитета рада установе.

Индикатори:

– Примењује савремене методе управљања квалитетом;

– Обезбеђује изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре управљања квалитетом и потребне документације, распоређује задатке запосленима у процесу управљања квалитетом и стара се да их они спроводе;

– Обезбеђује ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање квалитета рада установе;

– Заједно са наставницима и стручним сарадницима прати и анализира успешност ученика на завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе;

– Обезбеђује сарадњу са тимовима који обављају спољашње вредновање рада установе и стара се да се резултати тог вредновања користе за унапређење рада установе.

III Област:

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

Стандарди:

3.1. Планирање, селекција и пријем запослених

3.2. Професионални развој запослених

3.3. Унапређивање међуљудских односа

3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених

 

3.1.

Планирање, селекција и пријем запослених

Опис стандарда

Директор обезбеђује потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи

Индикатори:

– Планира људске ресурсе у установи и благовремено предузима неопходне мере за реализацију плана људских ресурса;

– Стара се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим компетенцијама одговарају захтевима посла;

– Обезбеђује спровођење поступка пријема запослених у радни однос;

– Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно прилагођавање радној средини.

3.2.

Професионални развој запослених

Опис стандарда

Директор обезбеђује услове и подстиче професионални развој запослених.

Индикатори:

– Подстиче и иницира процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на високим професионалним стандардима и подржава континуирани професионални развој;

– Осигурава да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања;

– Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и могућностима установе.

3.3.

Унапређивање међуљудских односа

Опис стандарда

Директор ствара позитивну и подржавајућу радну атмосферу

Индикатори:

– Ствара и подржава радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда;

– Својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример запосленима у установи и развија ауторитет заснован на поверењу и поштовању;

– Међу запосленима развија професионалну сарадњу и тимски рад;

– Поставља себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда;

– Показује поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног образовно-васпитног рада и побољшање учинка;

– Комуницира са запосленима јасно и конструктивно.

3.4.

Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених

Опис стандарда

Директор систематски прати и вреднује рад запослених, мотивише их и награђује за постигнуте резултате.

Индикатори:

– Остварује инструктивни увид и надзор образовно-васпитног рада у складу са планом рада и потребама установе;

– Користи различите начине за мотивисање запослених;

– Препознаје квалитетан рад запослених и користи различите облике награђивања, у складу са законом и општим правним актима.

IV Област:

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Стандарди:

4.1. Сарадња са родитељима/старатељима

4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи

4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом

4.4. Сарадња са широм заједницом

 

4.1.

Сарадња са родитељима/старатељима

Опис стандарда

Директор развија конструктивне односе са родитељима/старатељима и пружа подршку раду савета родитеља.

Индикатори:

– Подстиче партнерство установе и родитеља/старатеља и ради на њиховом активном укључивању ради учења и развоја детета;

– Обезбеђује да установа редовно извештава родитеље/старатеље о свим аспектима свога рада, резултатима и напредовању њихове деце;

– Обезбеђује унапређивање комуникацијских вештина запослених ради њихове сарадње са родитељима/старатељима;

– Ствара услове да савет родитеља ефикасно функционише и развија конструктивне односе са органом управљања и стручним органима установе.

4.2.

Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи

Опис стандарда

Директор пружа подршку раду органа управљања и репрезентативном синдикату.

Индикатори:

– Обезбеђује да орган управљања буде правовремено и добро информисан о новим захтевима и трендовима васпитно-образовне политике и праксе;

– Обезбеђује податке који омогућују органу управљања оцену резултата постигнућа ученика и добробити деце;

– Обезбеђује израду годишњег извештаја о реализацији васпитно-образовног програма, школског програма и годишњег плана рада установе;

– У складу са својим овлашћењима омогућује органу управљања да обавља послове предвиђене законом;

– Омогућава репрезентативном синдикату у установи да ради у складу са Посебним колективним уговором и законом.

4.3.

Сарадња са државном управом и локалном самоуправом

Опис стандарда

Директор остварује конструктивну сарадњу са органима државне управе и локалне самоуправе.

Индикатори:

– Одржава конструктивне односе са представницима државне управе и локалне самоуправе ради задовољења материјалних, финансијских и других потреба установе;

– Успоставља и одржава добре везе са локалном заједницом како би јој омогућио да се укључи у рад установе и да је подржава;

– Добро познаје расположиве ресурсе, развија односе са стратешким партнерима у заједници;

– Омогућује да простор установе буде коришћен као ресурс за остваривање потреба локалне заједнице у складу са законском процедуром.

4.4.

Сарадња са широм заједницом

Опис стандарда

Директор промовише сарадњу установе на националном, регионалном и међународном нивоу.

Индикатори:

– Води установу тако да буде отворена за партнерство са различитим институцијама образовања и васпитања и другим институцијама, на националном, регионалном и међународном нивоу;

– Подстиче учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и искустава.

V Област:

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ

Стандарди:

5.1. Управљање финансијским ресурсима

5.2. Управљање материјалним ресурсима

5.3. Управљање административним процесим

 

5.1.

Управљање финансијским ресурсима

Опис стандарда

Директор ефикасно управља финансијским ресурсима

Индикатори:

– У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђује израду и надзире примену буџета установе у складу са расположивим и планираним ресурсима;

– Планира финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских средстава;

– Управља финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.

5.2.

Управљање материјалним ресурсима

Опис стандарда

Директор ефикасно управља материјалним ресурсима

Индикатори:

– Планира развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и могућностима прибављања тих ресурса;

– Предузима мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе, тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано;

– Распоређује материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно-васпитног процеса;

– Сарађује са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса;

– Надзире процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и обезбеђује њихову ефикасност и законитост;

– Прати извођење радова у установи који се екстерно финансирају;

– Обезбеђује ефикасност извођења радова које установа самостално финансира.

5.3.

Управљање административним процесима

Опис стандарда

Директор ефикасно управља административним пословима и документацијом

Индикатори:

– Обезбеђује покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама;

– Стара се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане документације;

– Обезбеђује ажурност и тачност административне документације и њено систематично архивирање, у складу са законом;

– Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота установе и презентује их надлежним органима установе и шире заједнице.

VI Област:

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ

Стандарди:

6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа

6.2. Израда општих аката и документације установе

6.3. Примена општих аката и документације установе

 

6.1.

Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа

Опис стандарда

Директор познаје, разуме и прати релевантне прописе

Индикатори:

– Прати измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних односа, финансија и управног поступка;

– Разуме импликације законских захтева на начин управљања и руковођења установом;

– Уме да користи стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја образовања у Републици Србији.

6.2.

Израда општих аката и документације установе

Опис стандарда

Директор обезбеђује израду општих аката и документације која је у складу са законом и другим прописима, јасна и доступна свима

Индикатори:

– Иницира и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и документације;

– Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и јасни онима којима су намењени;

– Обезбеђује услове да општи акти и документација установе буду доступни онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом.

6.3.

Примена општих аката и документације установе

Опис стандарда

Директор обезбеђује поштовање и примену прописа, општих аката и документације установе

Индикатори:

– Обезбеђује да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена документација;

– Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђује планове за унапређивање рада и извештаје који показују како су спроведене тражене мере.