Zakon

 

На основу чланa 17. став 11. Закона о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС”, број 83/14),

Савет Регулаторног тела за електронске медије на седници одржаној 17. децембра 2014. године, донео је

 

ПРАВИЛНИК

о поступку именовања чланова Управног одбора Јавног медијског сервиса

"Службени гласник РС", број 143 од 26. децембра 2014.

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређујe поступак именовања чланова Управног одбора Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” (у даљем тексту: РТС) са седиштем у Београду и Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине” (у даљем тексту: РТВ) са седиштем у Новом Саду.

Члан 2.

Јавни конкурс за именовање чланова Управног одбора Јавног медијског сервиса Регулаторно тело за електронске медије (у даљем тексту: Регулатор) објављује на свом веб сајту, у „Службеном гласнику Републике Србије” и једним дневним новинама које се дистрибуирају на подручју целе Републике.

Предлози се достављају Регулатору лично или поштом у року од 15 дана од објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Предлози кандидата за чланове Управног одбора садрже:

– име и презиме;

– датум и годину рођења;

– школску спрему и занимање;

– адресу и контакт телефон кандидата и

– адресу и контакт телефон предлагача.

Уз предлог се доставља:

– радна биографија кандидата са образложењем;

– писана сагласност кандидата да прихвата кандидатуру и

– изјава кандидата да не постоје сметње из члана 17. Закона о јавним медијским сервисима.

Кандидат за члана Управног одбора РТВ уз пријаву доставља доказ да живи и ради на подручју Аутономне покрајине Војводине.

Кандидат уз предлог може да достави и другу додатну документацију за коју сматра да је од значаја за доношење одлуке о именовању.

Члан 3.

У року од 15 дана од истека рока за подношење предлога на јавни конкурс стручна служба Регулатора, предлоге који су потпуни и благовремени доставља Савету Регулатора на разматрање.

Савет Регулатора у року од осам дана од дана достављања предлога заказује седницу и утврђује листу кандидата за чланове Управног одбора.

Листу кандидата из става 2. овог члана Савет Регулатора ставља на увид јавности ради подношења приговора.

Приговор се подноси у року од 15 дана од дана објављивања Листе кандидата.

Члан 4.

По протеку рока одређеног за подношење приговора Савет Регулатора бира чланове Управног одбора двотрећинском већином укупног броја чланова Савета.

О кандидатима за чланове Управног одбора може се гласати укупно пет пута.

Када се гласа о кандидатима за чланове Управног одбора примењује се метод елиминације када је на Листи кандидата број кандидата већи од броја који се бира.

У другом кругу гласања гласа се само о оним кандидатима који у првом кругу нису добили потребан број гласова за избор.

Поступак гласања о кандидатима из става 4. овог члана може се поновити највише три пута.

Ако ни после петог круга гласања није изабран прописан број кандидата Савет Регулатора за избор преосталих чланова Управног одбора понавља целокупну процедуру.

Одлука о именовању чланова Управног одбора објављује се на веб сајту Регулатора и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на подручју целе Републике.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

 

Број 480/14

У Београду, 17. децембра 2014. године

Регулаторно тело за електронске медије

Председник Савета,

Горан Караџић, с.р.