Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 14) Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16),

Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 27. марта 2017. године, утврдио је

ПРАВИЛНИК

о Листи стручних, академских и научних назива

"Службени гласник РС", бр. 53 од 30. маја 2017, 114 од 20. децембра 2017, 52 од 6. јула 2018, 21 од 27. марта 2019, 34 од 17. маја 2019, 6 од 24. јануара 2020, 24 од 11. марта 2020, 152 од 18. децембра 2020, 10 од 10. фебруара 2021, 48 од 13. маја 2021.

Члан 1.

Овим правилником утврђује се Листа стручних, академских и научних назива са назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих образовно-научних и образовно-уметничких области и скраћенице тих назива.

Листа стручних, академских и научних назива одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 2.

Стручни, академски, односно научни назив утврђује се студијским програмом, у складу са овим правилником и садржан је у дипломи и додатку дипломи које издаје високошколска установа која изводи студијски програм.

У додатку дипломи може бити садржано и ближе одређење стручног, академског, односно научног назива, додавањем цртице иза тог назива и речи којима се назив ближе одређује.

Члан 3.

Утврђивање стручног, академског, односно научног назива интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студијских програма (у даљем тексту: ИМТ) врши се методом комбиновања целина или делова две најважније образовно- научне, односно образовно-уметничке области (у даљем тексту: области) студијског програма.

Најважније области ИМТ и њихов редослед утврђују се на основу релативне величине наставног градива и броја ЕСПБ бодова области садржаних у ИМТ.

Члан 4.

Листа стручних, академских и научних назива усклађује се са релевантним међународним класификацијама образовних профила и научних дисциплина и Националним оквиром квалификација.

Члан 5.

Национални савет за високо образовање проширује листу стручних, академских и научних назива и утврђује називе квалификација за признате стране високошколске исправе са посебном ознаком, на основу поља из члана 27. Закона о високом образовању.

Члан 6 .

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, број 100/16).

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Национални савет за високо образовање

Председник,

проф. др Дејан Поповић, с.р.

ЛИСТА СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА

Поље 1: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

ВРСТА СТУДИЈА

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ

СКРАЋЕНИЦА

Област: БИОЛОШКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– биолог

– еколог

– молекуларни биолог и физиолог

– Биол.

– Екол.

– Мол. биол. физ.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани биолог

– дипломирани еколог

– дипломирани молекуларни биолог и физиолог

– Дипл. биол.

– Дипл. екол.

– Дипл. мол. биол. физ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер биолог

– мастер еколог

– мастер професор биологије

– мастер професор екологије

– мастер молекуларни биолог и физиолог

– Маст. биол.

– Маст. екол.

– Маст. проф. биол.

– Маст. проф. екол.

– Маст. мол. биол. физ.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста биолог

– специјалиста еколог

– Спец. биол.

– Спец. екол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – биолошке науке

– доктор наука – еколошке науке

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни биолог

– струковни еколог

– Струк. биол.

– Струк. екол.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни биолог

– специјалиста струковни еколог

– Спец. струк. биол.

– Спец. струк. екол.

*Службени гласник РС, број 114/2017

Област: ГЕО-НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– географ

– геолог

– Геогр.

– Геол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани географ

– дипломирани геолог

– Дипл. геогр.

– Дипл. геол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер географ

– мастер геолог

– Маст. геогр.

– Маст. геол.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста географ

– специјалиста геолог

– Спец. геогр.

– Спец. геол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – гео– науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни географ

– струковни геолог

– Струк. геогр.

– Струк. геол.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни географ

– специјалиста струковни геолог

– Спец. струк. геогр.

– Спец. струк. геол.

Област: МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– математичар

– астроном

– Мат.

– Астрон.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани математичар

– дипломирани астроном

– Дипл. мат.

– Дипл. астрон.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер математичар

– мастер астроном

– мастер астрофизичар

– Маст. мат.

– Маст. астрон.

– Маст. астрофиз.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста математичар

– специјалиста астроном

– Спец. мат.

– Спец. астрон.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – математичке науке

– доктор наука – астрономске науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни математичар

– Струк. мат.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни математичар

– Спец. струк. мат.

Област: НАУКЕ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– аналитичар заштите животне средине

– Аналит. зашт. жив. сред.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани аналитичар заштите животне средине

– Дипл. аналит. зашт. жив. сред.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер аналитичар заштите животне средине

– Маст. аналит. зашт. жив. сред.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста аналитичар заштите животне средине

– Спец. аналит. зашт. жив. сред.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – науке о заштити животне средине

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни аналитичар заштите животне средине

– Струк. аналит. зашт. жив. сред.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни аналитичар заштите животне средине

– Спец. струк. аналит. зашт. жив. сред.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер аналитичар заштите животне средине

– Струк. маст. аналит. зашт. жив. сред.

Област: РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– информатичар

– Информ.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани информатичар

– Дипл. информ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер информатичар

– Маст. информ.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста информатичар

– Спец. информ.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – рачунарске науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни информатичар

– Струк. информ.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни информатичар

– Спец. струк. информ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер информатичар

– Струк. маст. информ.

Област: ФИЗИЧКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– физичар

– метеоролог

– Физ.

– Мет.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани физичар

– дипломирани метеоролог

– Дипл. физ.

– Дипл. мет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер физичар

– мастер метеоролог

– Маст. физ.

– Маст. мет.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– Специјалиста физичар

– Специјалиста метеоролог

– Спец. физ.

– Спец. мет.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – физичке науке

– доктор наука – метеоролошке науке

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни физичар

– струковни метеоролог

– Струк.физ.

– Струк. мет.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни физичар

– специјалиста струковни метеоролог

– Спец. струк. физ.

– Спец. струк. мет.

Област: ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– физикохемичар

– Физ.– хем.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани физикохемичар

– Дипл. физ.– хем.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер физикохемичар

– Маст. физ.– хем.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста физикохемичар

– Спец. физ.– хем.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – физичкохемијске науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни физикохемичар

– Струк. физ.– хем.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни физикохемичар

– Спец. струк. физ.– хем.

Област: ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– хемичар

– биохемичар

– Хем.

– Биохем.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани хемичар

– дипломирани биохемичар

– Дипл. хем.

– Дипл. биохем.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер хемичар

– мастер биохемичар

– Маст. хем.

– Маст. биохем.

интегрисане (300 ЕСПБ)

– мастер професор хемије

– Маст. проф. хем.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста хемичар

– специјалиста биохемичар

– Спец. хем.

– Спец. биохем.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – хемијске науке

– доктор наука – биохемијске науке

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни хемичар

– струковни биохемичар

– Струк. хем.

– Струк. биохем.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни хемичар

– специјалиста струковни биохемичар

– Спец. струк. хем.

– Спец. струк. биохем.

АКАДЕМСКЕ

докторске (300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – методика наставе

– Др

Поље 2: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

ВРСТА СТУДИЈА

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ

СКРАЋЕНИЦА

Област: АРХИТЕКТУРА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер архитектуре

– Инж. арх.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер архитектуре

– дипломирани инжењер урбанизма

– Дипл. инж. арх.

– Дипл. инж. урб.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер архитектуре

– мастер инжењер урбанизма

– Маст. инж. арх.

– Маст. инж. урб.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер архитектуре

– специјалиста урбане обнове

– Спец. инж. арх.

– Спец. урб. обнов.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – архитектура

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни инжењер архитектуре

– струковни инжињер унутрашње архитектуре

– Струк. инж. арх.

– Струк. инж. унутр. арх.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер архитектуре

– Спец. струк. инж. арх.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер архитектуре

– Струк. маст. инж. арх.

Област: БИОТЕХНИЧКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер пољопривреде

– инжењер шумарства

– Инж. пољ.

– Инж. шум.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер пољопривреде

– дипломирани инжењер шумарства

– дипломирани инжењер пејзажне архитектуре

– дипломирани инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета

– Дипл. инж. пољ.

– Дипл. инж. шум.

– Дипл. инж. пејз. арх.

– Дипл. инж. тех., менаџм. и прој. намеш. и произв. од дрв.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер пољопривреде

– мастер инжењер шумарства

– мастер инжењер пејзажне архитектуре

– мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета

– Маст. инж. пољ.

– Маст. инж. шум.

– Маст. инж. пејз. арх.

– Маст. инж. тех., менаџм. и прој. намеш. и произв. од дрв.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер пољопривреде

– специјалиста инжењер шумарства

– Спец. инж. пољ.

– Спец. инж. шум.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – биотехничке науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер пољопривреде

– струковни инжењер шумарства

– струковни инжењер пејзажне архитектуре

– струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета

– Струк. инж. пољ.

– Струк. инж. шум.

– Струк. инж. пејз. арх.

– Струк. инж. тех. намеш. и произв. од дрв.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер пољопривреде

– специјалиста струковни инжењер шумарства

– специјалиста струковни инжењер пејзажне архитектуре

– Спец. струк. инж. пољ.

– Спец. струк. инж. шум.

– Спец. струк. инж. пејз. арх.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер пољопривреде

– Струк. маст. инж. пољ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер шумарства

– Струк. маст. инж. шум.

Област: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер грађевинарства

– Инж. грађ.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер грађевинарства

– Дипл. инж. грађ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер грађевинарства

– Маст. инж. грађ.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер грађевинарства

– Спец. инж. грађ.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – грађевинарство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер грађевинарства

– Струк. инж. грађ.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер грађевинарства

– Спец. струк. инж. грађ.

Мастер (180+120=300ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер грађевинарства

– Струк. маст. инж. грађ.

Област: ГЕОДЕТСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер геодезије

– инжењер геоинформатике* 1

– Инж. геодез.

– инж. геоинф.* 1

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер геодезије

– Дипл. инж. геодез.

Мастер (120 ЕСПБ) 1

– мастер инжењер геоинформатике* 1

– маст. инж. геоинф.* 1

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер геодезије

– Маст. инж. геодез.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер геодезије

– Спец. инж. геодез.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – геодезија

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер геодезије

– Струк. инж. геодез.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер геодезије

– Спец. струк. инж. геодез.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер геодезије

– Струк. маст. инж. геодез.

*овим предлогом се уводе нови академски назив и скраћеница

1 Службени гласник РС, број 48/2021

Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер електротехнике и рачунарства

– инжењер софтвера

– инжењер информационих технологија и система

– Инж. електр. и рачунар.

– Инж. софтв.

– Инж. инф. тех. и сист.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

– дипломирани инжењер софтвера

– дипломирани инжењер информационих технологија и система

– Дипл. инж. електр. и рачунар.

– Дипл. инж. софтв.

– Дипл. инж. инф. тех. и сист.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер електротехнике и рачунарства

– мастер инжењер софтвера

– мастер инжењер информационих технологија и система

– Маст. инж. електр. и рачунар.

– Маст. инж. софтв.

– Маст. инж. инф. тех. и сист.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер електротехнике и рачунарства

– специјалиста инжењер софтвера

– специјалиста инжењер информационих технологија и система

– Спец. инж. електр. и рачунар.

– Спец. инж. софтв.

– Спец. инж. инф. тех. и сист.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – електротехника и рачунарство

– доктор наука – софтверско инжењерство

– доктор наука – информационе технологије и системи

– Др

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер електротехнике и рачунарства

– струковни инжењер софтвера

– струковни инжењер информационих технологија и система

– Струк. инж. електр. и рачунар.

– Струк. инж. софтв.

– Струк. инж. инф. тех. и сист.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачунарства

– специјалиста струковни инжењер софтвера

– специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система

– Спец. струк. инж. електр. и рачунар.

– Спец. струк. инж. софтв.

– Спец. струк. инж. инф. тех. и сист.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства

– струковни мастер инжењер софтвера

– струковни мастер инжењер информационих технологија и система

– Струк. маст. инж. електр. и рачунар.

– Струк. маст. инж. софтв.

– Струк. маст. инж. инф. тех. и сист.

Област: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер индустријског инжењерства

– инжењер менаџмента

– Инж. индустр. инж.

– Инж. менаџм.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства

– дипломирани инжењер менаџмента

– Дипл. инж. индустр. инж.

– Дипл. инж. менаџм.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер индустријског инжењерства

– мастер инжењер менаџмента

– Маст. инж. индустр. инж.

– Маст. инж. менаџм.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер индустријског инжењерства

– специјалиста инжењер менаџмента

– Спец. инж. индустр. инж.

– Спец. инж. менаџм.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер индустријског инжењерства

– струковни инжењер менаџмента

– Струк. инж. индустр. инжењ.

– Струк. инж. менаџм.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства

– специјалиста струковни инжењер менаџмента

– Спец. струк. инж. индустр. инжењ.

– Спец. струк. инж. менаџм.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер индустријског инжењерства

– струковни мастер инжењер менаџмента

– Струк. маст. инж. индустр. инжењ.

– Струк. маст. инж. менаџм.

Област: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер заштите животне средине

– инжењер заштите на раду

– Инж. зашт. жив. сред.

– Инж. зашт. на раду

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер заштите животне средине

– дипломирани инжењер заштите на раду

– дипломирани инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– Дипл. инж. зашт. жив. сред.

– Дипл. инж. зашт. на раду

– Дипл. инж. зашт. од катастр. дог. и пож.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер заштите животне средине

– мастер инжењер заштите на раду

– мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– Маст. инж. зашт. жив. сред.

– Маст. инж. зашт. на раду

– Маст. инж. зашт. од катастр. дог. и пож.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер заштите животне средине

– специјалиста инжењер заштите на раду

– специјалиста инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– Спец. инж. зашт. жив. сред.

– Спец. инж. зашт. на раду

– Спец. инж. зашт. од катастр. дог. и пож

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – инжењерство заштите животне средине

– доктор наука – инжењерство заштите на раду

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер заштите животне средине

– струковни инжењер заштите на раду

– струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– Струк. инж. зашт. жив. сред.

– Струк. инж. зашт. на раду

– Струк. инж. зашт. од катастр. дог. и пож.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер заштите животне средине

– специјалиста струковни инжењер заштите на раду

– специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– Спец. струк. инж. зашт. жив. сред.

– Спец. струк. инж. зашт. на раду

– Спец. струк. инж. зашт. од катастр. дог. и пож.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер заштите животне средине

– Струк. маст. инж. зашт. жив. сред.

– струковни мастер инжењер заштите на раду

– Струк. маст. инж. зашт. на раду

– струковни мастер инжењер заштите

– Струк. маст. инж. зашт. жив. сред. и зашт. на раду

– струковни мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара

– Струк. маст. инж. зашт. од катастроф. догађ.и пож.

Област: МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер машинства

– Инж. маш.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер машинства

- дипломирани инжењер производног дизајна1

– Дипл. инж. маш.

– Дипл. инж. произв. дизајн1

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер машинства

мастер инжењер производног дизајна1

– Маст. инж. маш.

Маст. инж. произв. дизајн1

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер машинства

– Спец. инж. маш.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – машинско инжењерство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер машинства

– Струк. инж. маш.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер машинства

– Спец. струк. инж. маш.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер машинства

– Струк. маст. инж. маш.

1Службени гласник РС, број 52/2018

Област: ОРГАНИЗАЦИОНЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер организационих наука

– инжењер информационих система

– Инж. организац. наук.

– Инж. инф. сист.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер организационих наука

– дипломирани инжењер информационих система

– Дипл. инж. организац. наук.

– Дипл. инж. инф. сист.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер организационих наука

– мастер инжењер информационих система

– Маст. инж. организ. наук.

– Маст. инж. инф. сист.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер организационих наука

– специјалиста инжењер информационих система

– Спец. инж. организ. наук.

– Спец. инж. инф. сист.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – организационе науке

– доктор наука – информациони системи

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер организационих наука

– струковни инжењер информационих система

– Струк. инж. организац. наук.

– Струк. инж. инф. сист.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер организационих наука

– специјалиста струковни инжењер информационих система

– Спец. струк. инж. организац. наук.

– Спец. струк. инж. инф. сист.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер организационих наука

– Струк. маст. инж. организац. наук.

– струковни мастер инжењер информационих система

– Струк. маст. инж. инф. сист.

Област: РУДАРСКО-ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер рударства

– Инж. руд.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер рударства

– Дипл. инж. руд.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер рударства

– Маст. инж. руд.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер рударства

– Спец. инж. руд.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – рударско инжењерство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер рударства

– Струк. инж. руд.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер рударства

– Спец. струк. инж. руд.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер рударства

– Струк. маст. инж. руд.

Област: ГЕОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер геологије

– Инж. геол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер геологије

– Дипл. инж. геол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер геологије

– Маст. инж. геол.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер геологије

– Спец. инж. геол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – геолошко инжењерство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер геологије

– Струк. инж. геол.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер геологије

– Спец. струк. инж. геол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер геологије

– Струк. маст. инж. геол.

Област: САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер саобраћаја

– Инж. саобр.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер саобраћаја

– Дипл. инж. саобр.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер саобраћаја

– Маст. инж. саобр.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер саобраћаја

– Спец. инж. саобр.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – саобраћајно инжењерство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер саобраћаја

– Струк. инж. саобр.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер саобраћаја

– Спец. струк. инж. саобр.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер саобраћаја

– Струк. маст. инж. саобр.

Област: ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер технологије

– Инж. технол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер технологије

– Дипл. инж. технол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер технологије

– Маст. инж. технол.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер технологије

– Спец. инж. технол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – технолошко инжењерство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер технологије

– Струк. инж. технол.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер технологије

– Спец. струк. инж. технол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер технологије

– Струк. маст. инж. технол.

Област: МЕТАЛУРШКО ИНЖЕЊЕРСТВО

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер металургије

– Инж. металург.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер металургије

– Дипл. инж. металург.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер металургије

– Маст. инж. металург.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер металургије

– Спец. инж. металург.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – металуршко инжењерство

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер металургије

– Струк. инж. металург.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер металургије

– Спец. струк. инж. металург.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер металургије

– Струк. маст. инж. металург.

Поље 3: ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ

ВРСТА СТУДИЈА

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ

СКРАЋЕНИЦА

Област: БИБЛИОТЕКАРСТВО, АРХИВАРСТВО И МУЗЕОЛОГИЈА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– библиотекар

– архивар

– музеолог

– Библиот.

– Архив.

– Музеол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани библиотекар

– дипломирани архивар

– дипломирани музеолог

– Дипл. библиот.

– Дипл. архив.

– Дипл. музеол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер библиотекар

– мастер архивар

– мастер музеолог

– Маст. библиот.

– Маст. архив.

– Маст. музеол.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста библиотекар

– специјалиста архивар

– специјалиста музеолог

– Спец. библиот.

– Спец. архив.

– Спец. музеол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – науке о библиотекарству/архиварству/музеологији

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни библиотекар

– струковни архивар

– струковни музеолог

– Струк. библиот.

– Струк. архив.

– Струк. музеол.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни библиотекар

– специјалиста струковни архивар

– специјалиста струковни музеолог

– Спец. струк. библиот.

– Спец. струк. архив.

– Спец. струк. музеол.

Област: ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– економиста

– пословни информатичар

– Екон.

– Посл. информ.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани економиста

– дипломирани пословни информатичар

– дипломирани агроекономиста

– Дипл. екон.

– Дипл. посл. информ.

– Дипл. аекон.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер економиста

– мастер пословни информатичар

– мастер агроекономиста

– Маст. екон.

– Маст. посл. информ.

– Маст. аекон.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста економиста

– специјалиста пословни информатичар

– специјалиста агроекономиста

– Спес екон.

– Спец. посл. информ.

– Спец. аекон.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – економске науке

– доктор наука – пословна информатика

– доктор наука – агроекономске науке

– Др

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни економиста

– струковни пословни информатичар

– Струк. екон.

– Струк. посл. информ.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни економиста

– специјалиста струковни пословни информатичар

– Спец. струк. екон.

– Спец. струк. посл. информ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер економиста

– Струк. маст. екон.

– струковни мастер пословни информатичар

– Струк. маст. посл. информ.

Област: ИСТОРИЈСКЕ, АРХЕОЛОШКЕ И КЛАСИЧНЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– историчар

– историчар уметности

– археолог

– класични филолог

– Историч.

– Историч. умет.

– Археол.

– Класич. филол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани историчар

– дипломирани историчар уметности

– дипломирани археолог

– дипломирани класични филолог

– Дипл. историч.

– Дипл. историч. умет.

– Дипл. археол.

– Дипл. класич. филол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер историчар

– мастер историчар уметности

– мастер археолог

– мастер класични филолог

– Маст. историч.

– Маст. историч. умет.

– Маст. археол.

– Маст. класич. филол.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста историчар

– специјалиста историчар уметности

– специјалиста археолог

– специјалиста класични филолог

– Спец. историч.

– Спец. историч. умет..

– Спец. археол.

– Спец. класич. филол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – историјске/археолошке/класичне науке

– доктор наука – историја уметности

– Др

– Др

Област: КУЛТУРОЛОШКЕ НАУКЕ И КОМУНИКОЛОГИЈА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– комуниколог

– културолог

– новинар/журналиста*

– Комуник.

– Културол.

– Новин./Журнал.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани комуниколог

– дипломирани културолог

– дипломирани новинар/журналиста

– Дипл. комуник.

– Дипл. културол.

– Дипл. новин./журнал.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер комуниколог

– мастер културолог

– мастер новинар/журналиста

– Маст. комуник.

– Маст. културол.

– Маст. новин./журнал.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста комуниколог

– специјалиста културолог

– специјалиста новинар/журналиста

– Спец. комуник.

– Спец. културол.

– Спец. новин./журнал.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – културолошке науке / комуникологија / новинарство / журналистика

– Др

Област: МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС**

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– менаџер

пројектни менаџер1

– Менаџ.

Прој. менаџ.1

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани менаџер

– Дипл. менаџ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер менаџер

мастер пројектни менаџер1

– Мастер менаџ.

Маст. прој. менаџ.1

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– Специјалиста менаџер

– Спец. менаџ.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – менаџмент и бизнис

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни менаџер

– Струк. менаџ.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни менаџер

– Спец. струк. менаџ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер менаџер

– Струк. маст. менаџ.

1Службени гласник РС, број 52/2018

Област: ПЕДАГОШКЕ И АНДРАГОШКЕ НАУКЕ***

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– педагог

– андрагог

– учитељ

– васпитач

– школски медијатекар

– дизајнер медија у образовању

– Педаг.

– Андраг.

– Учит.

– Васп.

– Школ. медијатек.

– Диз. мед. у образ.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани педагог

– дипломирани андрагог

– дипломирани учитељ

– дипломирани васпитач

– дипломирани школски медијатекар

– дипломирани дизајнер медија у образовању

– Дипл. педаг.

– Дипл. андраг.

– Дипл. учит.

– Дипл. васп.

– Дипл. школ. медијатек.

– Дипл. диз. мед. у образ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер педагог

– мастер андрагог

– мастер учитељ

– мастер васпитач

– мастер школски медијатекар

– мастер дизајнер медија у образовању

– мастер социјални педагог

мастер васпитач за рад са старијим лицима1

– Маст. педаг.

– Маст. андраг.

– Маст. учит.

– Маст. васп.

– Маст. школ. медијатек.

– Маст. диз. мед. у образ.

– Маст. соц. педаг.

– Маст. васп. за ст. лица1

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста педагог

– специјалиста андрагог

– специјалиста учитељ

– специјалиста васпитач

– специјалиста школски медијатекар

– специјалиста дизајнер медија у образовању

– Спец. педагог

– Спец. андраг.

– Спец. учит.

– Спец. васп.

– Спец. школ. медијатек.

– Спец. диз. мед. у образ.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – педагошке/андрагошке науке

– доктор наука – методика наставе

– доктор наука – дизајнер медија у образовању

– Др

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни васпитач

– струковни васпитач за традиционалне игре

– Струк. васп.

– Струк. васп. за трад. игре

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни васпитач

– Спец. струк. васп.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер васпитач

– Струк. маст. васп.

1Службени гласник РС, број 52/2018

Област: ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– политиколог

– политиколог за међународне послове

– социјални радник

– Политик.

– Политик. међун. посл.

– Соц. рад.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани политиколог

– дипломирани политиколог за међународне послове

– дипломирани социјални радник

– Дипл. политик.

– Дипл. политик. међун. посл.

– Дипл. соц. рад.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер политиколог

– мастер политиколог за међународне послове

– мастер социјални радник

– Маст. политик.

– Маст. политик. међун. посл.

– Маст. соц. рад..

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста политиколог

– специјалиста политиколог за међународне послове

– специјалиста социјални радник

– Спец. политик.

– Спец. политик. међун. посл.

– Спец. соц. рад.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – политичке науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни политиколог

– струковни политиколог за међународне послове

– струковни социјални радник

– Струк. политик.

– Струк. политик. међун. посл.

– Струк. соц. рад.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни политиколог

– специјалиста струковни политиколог за међународне послове

– специјалиста струковни социјални радник

– Спец. струк. политик.

– Спец. струк. политик. међун. посл.

– Спец. струк. соц. рад.

Област: ПРАВНЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– правник

– правник унутрашњих послова

– Прав.

– Прав. унутр. посл.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани правник

– дипломирани правник унутрашњих послова

– Дипл. прав.

– Дипл. прав. унутр. посл.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер правник

– мастер правник унутрашњих послова

– мастер јавних набавки1

– Маст. прав.

– Маст. прав. унутр. посл.

– Маст. јав. наб.1

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста правник

– специјалиста правник унутрашњих послова

– Спец. прав.

– Спец. прав. унутр. посл.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – правне науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни правник

– Струк. прав.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струкови правник

– Спец. струк. прав.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер правник

– Струк. маст. прав.

1Службени гласник РС, број 114/2017

Област: ПСИХОЛОШКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– психолог

– Психол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани психолог

– Дипл. психол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер психолог

– Маст. психол.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста психолог

– Спец. психол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – психолошке науке

– Др

Област: СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– социолог

– етнолог – антрополог

– Социол.

– Етнол. – антропол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани социолог

– дипломирани етнолог – антрополог

– Дипл. социол.

– Дипл. етнол. – антропол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер социолог

– мастер етнолог – антрополог

– мастер аналитичар социјалне политике

– Маст. социол.

– Маст. етнол. – антропол.

– Маст. аналит. социјал. полит.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста социолог

– специјалиста етнолог – антрополог

– Спец. социол.

– Спец. етнол. – антропол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – социолошке/етнолошке/антрополошке науке

– Др

Област: ТЕОЛОГИЈА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– теолог

– Теол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани теолог

– Дипл. теол.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер теолог

– мастер социолог у социјалној заштити1

– Маст. теол.

– Маст. социол. соц. зашт.1

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста теолог

– Спец. теол.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор теологије

– Др

1Службени гласник РС, број 114/2017

Област: ФИЛОЗОФИЈА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– филозоф

– Филоз.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани филозоф

– Дипл. филоз.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер филозоф

– Маст. филоз.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста филозоф

– Спец. филоз.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – филозофија

– Др

Област: ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– филолог (србиста, англиста, слависта, германиста, романиста, компаратиста итд.)

– професор језика и књижевности

– класични филолог

– Филол. (срб., англ., слав., герм., роман., компар. итд.)

– Проф. јез. и књиж.

– Клас. филол.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани филолог

– дипломирани класични филолог

– дипломирани професор језика и књижевности

– Дипл. филол.

– Дипл. класич. филол.

– Дипл. проф. јез. и књиж.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер филолог

– мастер класични филолог

– мастер професор језика и књижевности

– мастер преводилац

– Маст. филол.

– Маст. класич. филол.

– Маст. проф. јез. и књиж.

– Маст. прев.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста филолог

– специјалиста класични филолог

– Спец. филол.

– Спец. класич. филол

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – филолошке науке

– Др

Област: НАУКЕ О УМЕТНОСТИМА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– теоретичар уметности

– Теор. умет.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани теоретичар уметности

– Дипл. теор. умет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер теоретичар уметности

– Маст. теор. умет.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста теоретичар уметности

– Спец. теор. умет.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – науке о уметностима

– Др

Област: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И СПОРТ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– професор физичког васпитања и спорта

– професор физичког васпитања и кинезитерапије

– Проф. физ. васп. и спорта

– Проф. физ. васп. и кинезитерап.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани професор физичког васпитања и спорта

– дипломирани професор физичког васпитања и кинезитерапије

– дипломирани тренер у спорту

– дипломирани менаџер у спорту

– дипломирани новинар у спорту

– Дипл. проф. физ. васп. и спорта

– Дипл. проф. физ. васп. и кинезитерап.

– Дипл. трен. у спорту

– Дипл. менаџ. у спорту

– Дипл. новин. у спорту

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер професор физичког васпитања и спорта

– мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије

– мастер тренер у спорту

– мастер менаџер у спорту

– мастер новинар у спорту

– Маст. проф. физ. васп. и спорта

– Маст. проф. физ. васп. и кинезит.

– Маст. трен. у спорту

– Маст. менаџ. у спорту

– Маст. новин. у спорту

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста професор физичког васпитања и спорта

– специјалиста професор физичког васпитања и кинезитерапије

– специјалиста тренер у спорту

– специјалиста менаџер у спорту

– специјалиста новинар у спорту

– Спец. проф. физ. васп. и спорта

– Спец. проф. физ. васп. и кинезит.

– Спец. трен. у спорту

– Спец. менаџ. у спорту

– Спец. новин. у спорту

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – физичко васпитање и спорт

– доктор наука – физичко васпитање и кинезитерапија

– доктор наука у спорту

– Др

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни тренер у спорту

– струковни тренер у рекреацији

– струковни менаџер у спорту

– струковни новинар у спорту

– Струк. трен. у спорту

– Струк. трен. у рекр.

– Струк. менаџ. у спорту

– Струк. новин. у спорту

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– струковни специјалиста тренер у спорту

– струковни специјалиста тренер у рекреацији

– струковни специјалиста менаџер у спорту

– струковни специјалиста новинар у спорту

– Струк. спец. трен. у спорту

– Струк. спец. трен. у рекр.

– Струк. спец. менаџ. у спорту

– Струк. спец. новин. у спорту

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер тренер у спорту

– Струк. маст. трен. у спорту

– струковни мастер тренер у рекреацији

– Струк. маст. трен. у рекр.

– струковни мастер менаџер у спорту

– Струк. маст. менаџ. у спорту

– струковни мастер новинар у спорту

– Струк. маст. новин. у спорту

Област: СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– дефектолог

– терапеут

– Дефектол.

– Терап.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани дефектолог

– дипломирани терапеут

– дипломирани логопед

– Дипл. дефектол.

– Дипл. терап.

– Дипл. логоп.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер дефектолог

– мастер терапеут

– мастер логопед

– Маст. дефектол.

– Маст. терап.

– Маст. логоп.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста дефектолог

– специјалиста терапеут

– Спец. дефектол.

– Спец. терап.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – специјална едукација и рехабилитација

– доктор наука – логопедија

– доктор дефектолошких наука

– Др

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни дефектолог

– струковни терапеут

– Струк. дефектол.

– Струк. терап.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни дефектолог

– специјалиста струковни терапеут

– Спец. струк. дефектол.

– Спец. струк. терап.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер дефектолог

– Струк. маст. дефектол.

– струковни мастер терапеут

– Струк. маст. терап.

Област: КРИМИНАЛИСТИЧКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– криминалиста

– Крим.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани криминалиста

– Дипл. крим.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер криминалиста

– Маст. крим.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста криминалиста

– Спец. крим.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – криминалистичке науке

– Др

СТРУКОВНЕ

основне

(180 ЕСПБ)

– струковни криминалиста

– Струк. крим.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни криминалиста

– Спец. струк. крим.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер криминалиста

– Струк. маст. крим.

Област: ВОЈНЕ НАУКЕ1

АКАДЕМСКЕ1

основне (240 ЕСПБ)1

дипломирани официр1

дипл. оф.1

мастер (240 + 60=300 ЕСПБ)1

мастер официр1

маст. оф.1

докторске (180 ЕСПБ)1

доктор наука1

др1

1 Службени гласник РС, број 152/2020

 

Поље 4: МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

ВРСТА СТУДИЈА

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ

СКРАЋЕНИЦА

Област: ВЕТЕРИНАРСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

Интегрисане

(300 ЕСПБ)

– доктор ветеринарске медицине

– Др вет.

специјалистичке (60 ЕСПБ) 1

– специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији*1

 

– спец. др вет. аним. биотех. репр.*1

специјалистичке (120 ЕСПБ) 2

– специјалиста доктор ветеринарске медицине* 2

– спец. др вет.* 2

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста доктор ветеринарске медицине –

– Спец. др вет.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор медицинских наука – ветеринарска медицина

– Др сци. вет. мед.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни ветеринар

– Струк. вет.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни ветеринар

– Спец. струк. вет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер ветеринар

– Струк. маст. вет.

*овим предлогом се уводе нови академски назив и скраћеница

1Службени гласник РС, број 34/2019

2Службени гласник РС, број 48/2021

Област: МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– организатор здравствене неге

– Орг. здрав. неге

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани организатор здравствене неге

– дипломирана медицинска сестра

– дипломирани терапеут рехабилитације

– дипломирани физиотерапеут

– Дипл. организ. здрав. неге

– Дипл. мед. сест.

– Дипл. терап. рехаб.

– Дипл. физиотерап.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер организатор здравствене неге

– мастер медицинска сестра

– мастер терапеут рехабилитације

– мастер палијативне медицине

- мастер регенеративне медицине2

- мастер исхране и суплементације2

– Маст. организ. здрав. неге

– Маст. мед. сест.

– Маст. терап. рехаб.

– Маст. палијат. мед.

- маст. рег. мед.2

- маст. исх. и супл.2

Интегрисане

(360 ЕСПБ)

– доктор медицине

– Др мед.

специјалистичке

(360+60=420 ЕСПБ)

– специјалиста доктор медицине

– Спец. др мед.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор медицинских наука

– Др сци. мед.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковна медицинска сестра

– струковна медицинска сестра бабица

– струковна медицинска сестра васпитач

– струковни санитарно-еколошки инжењер

– струковни медицинско-лабораторијски технолог

– струковни медицински радиолог

– струковни нутрициониста дијететичар

– струковни козметичар естетичар

– струковни зубни протетичар

– струковни инструментар

– струковни физиотерапеут

– струковни радни терапеут

– струковни анестетичар

– Струк. мед. сест.

– Струк. мед. сест. баб.

– Струк. мед. сест. васп.

– Струк. санит. екол. инж.

– Струк. мед. лаб. технол.

– Струк. мед. радиол.

– Струк. нутр. дијет.

– Струк. козм. естет.

– Струк. зуб. протет.

– Струк. инструм.

– Струк. физиотерап.

– Струк. рад. терап.

– Струк. анест.

специјалистичке

(180+60=240 или

180+120=300 ЕСПБ)

– специјалиста струковна медицинска сестра

– специјалиста струковна медицинска сестра бабица

– специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер

– специјалиста струковни медицинско-лабораторијски технолог

– специјалиста струковни медицински радиолог

– специјалиста струковни нутрициониста дијететичар

– специјалиста струковни козметичар естетичар

– специјалиста струковни зубни протетичар

– специјалиста струковни инструментар

– специјалиста струковни физиотерапеут

– специјалиста струковни радни терапеут

– специјалиста струковни анестетичар

– Спец. струк. мед. сест.

– Спец. струк. мед. сест. баб.

– Спец. струк. санит. екол. инж.

– Спец. струк. мед. лаб. технол.

– Спец. струк. мед. радиол.

– Спец. струк. нутр. дијет.

– Спец. струк. козм. естет.

– Спец. струк. зуб. протет.

– Спец. струк. инструм.

– Спец. струк. физиотерап.

– Спец. струк. рад. терап.

– Спец. струк. анест.

мастер

(120 ЕСПБ)

– струковни мастер радијациони терапеут* 4

– струковни мастер медицинско-лабораторијски технолог* 4

– струк. маст. рад. терап.* 4

– струк. маст. мед-лаб. тех.* 4

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер медицинска сестра

– струковни мастер санитарно-еколошки инжењер

– струковни мастер медицински радиолог

– струковни мастер нутрициониста дијететичар

– струковни мастер козметичар естетичар

– струковни мастер инструментар

– струковни мастер физиотерапеут

– струковни мастер анестетичар

– струковни мастер радни терапеут1

– Струковни мастер организатор здравствене неге3

– Струк. маст. мед. сест.

– Струк. маст. санит. екол. инж.

– Струк. маст. мед. радиол.

– Струк. маст. нутр. дијет.

– Струк. маст. козм. естет.

– Струк. маст. инструм.

– Струк. маст. физиотерап.

– Струк. маст. анест.

– Стр. мсррад. тер.1

– Струк. маст. орг. здрав. неге 3

*овим предлогом се уводе нови академски назив и скраћеница 4

1Службени гласник РС, број 6/2020

2Службени гласник РС, број 24/2020

3Службени гласник РС, број 10/2021

4Службени гласник РС, број 48/2021

 

Област: СТОМАТОЛОШКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

Интегрисане

(300 ЕСПБ)

– доктор стоматологије

– мастер стоматолошка сестра

– Др. стом.

– Маст. стом. сестр.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста доктор стоматологије

– Спец. др. стом.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор медицинских наука – стоматологија

– Др сци. мед.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– орални хигијеничар

– Орал. хиг.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста орални хигијеничар

– Спец. орал. хиг.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер орални хигијеничар

– Струк. маст. орал. хиг.

Област: ФАРМАЦЕУТСКЕ НАУКЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– фармацеут

– Фарм.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани фармацеут

– Дипл. фарм.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– магистар фармације

– магистар фармације – медицински биохемичар

– Маг. фарм.

– Маг. фарм. мед. биохем

интегрисане

(300 ЕСПБ)

– магистар фармације

– магистар фармације – медицински биохемичар

– Маг. фарм.

– Маг. фарм. – мед. биохем.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста фармације

– специјалиста фармације – медицински биохемичар

– Спец. фарм.

– Спец. фарм. мед. биохем.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор медицинских наука – фармација

– Др сци. мед.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни фармацеут

– Струк. фарм.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни фармацеут

– Спец. струк. фарм.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер фармацеут

– Струк. маст. фарм.

Поље 5: УМЕТНОСТ

ВРСТА СТУДИЈА

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ

СКРАЋЕНИЦА

Област: ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– драмски и аудиовизуелни уметник

– Драм. и аудиовиз. умет.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник

– Дипл. драм. и аудиовиз. умет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер драмски и аудиовизуелни уметник

– Маст. драм. и аудиовиз. умет.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста драмски и аудиовизуелни уметник

– Спец. драм. и аудиовиз. умет.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор уметности – драмске и аудиовизуелне уметности

– Др ум.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни драмски и аудиовизуелни уметник

– Струк. драм. и аудиовиз. умет.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни драмски и аудиовизуелни уметник

– Спец. струк. драм. и аудиовиз. умет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер драмски и аудиовизуелни уметник

– Струк. маст. драм. и аудиовиз. умет.

Област: ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– ликовни уметник

– Лик. умет.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани ликовни уметник

– Дипл. лик. умет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер ликовни уметник

– Маст. лик. умет.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста ликовни уметник

– Спец. лик. умет.

докторске

(300+180=480)

– доктор уметности – ликовне уметности

– Др ум.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни ликовни уметник

– Струк. лик. умет.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни ликовни уметник

– Спец. струк. лик. умет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер ликовни уметник

– Струк. маст. лик. умет.

Област: МУЗИЧКА УМЕТНОСТ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– музички уметник

– композитор

– Муз. умет.

– Комп.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани музички уметник

– дипломирани композитор

– Дипл. муз. умет.

– Дипл. комп.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер музички уметник

– мастер композитор

– Маст. муз. умет.

– Маст. комп.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста музички уметник

– специјалиста композитор

– Спец. муз. умет.

– Спец. комп.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор уметности – музичка уметност

– Др ум.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни музички уметник

– Струк. муз. умет.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни музички уметник

– Спец. струк. муз. умет.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер музички уметник

– Струк. маст. муз. умет.

Област: ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– примењени уметник

– конзерватор и рестауратор

– дизајнер

– Прим. умет.

– Конз. и рестаур.

– Диз.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани примењени уметник

– дипломирани конзерватор и рестауратор

– дипломирани дизајнер

– Дипл. прим. умет.

– Дипл. конз. и рестаур.

– Дипл. диз.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер примењени уметник

– мастер конзерватор и рестауратор

– мастер дизајнер

– Маст. прим. умет.

– Маст. конз. и рестаур.

– Маст. диз.

интегрисане

300 ЕСПБ1

- мастер конзерватор и рестауратор1

- маст. конз. и рестаур.1

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста примењени уметник

– специјалиста конзерватор и рестауратор

– специјалиста дизајнер

– Спец. прим. умет.

– Спец. конз. и рестаур.

– Спец. диз.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор уметности – примењене уметности и дизајн

– Др ум.

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни примењени уметник

– струковни дизајнер

– Струк. прим. умет.

– Струк. диз.

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни примењени уметник

– специјалиста струковни дизајнер

– Спец. трук. прим. умет.

– Спец. трук. диз.

Мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер примењени уметник

– Струк. маст. прим. умет.

– струковни мастер дизајнер

– Струк. маст. диз.

1Службени гласник РС, број 24/2020

 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ, ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ (ИМТ) И ДВОПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ

ВРСТА СТУДИЈА

СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ

СКРАЋЕНИЦА

ИМТ СТУДИЈЕ

АКАДЕМСКЕ

основне (180 ЕСПБ)

– инжењер мехатронике

– инжењер информационих технологија

– инжењер текстилства и дизајна

– инжењер графичког инжењерства и дизајна

– инжењер примењене математике

– инжењер примењене физике

– инжењер биомедицинског инжењерства

– инжењер пејзажне архитектуре

– библиотекар – информатичар

– менаџер безбедности

– криминалиста

– просторни планер

– туризмолог

– демограф

– Инж. мехатрон.

– Инж. информ. технол.

– Инж. текст. и диз

– Инж. граф. инжењ. и диз.

– Инж. прим. мат.

– Инж. прим. физ.

– Инж. биомед. инжењ.

– Инж. пејз. арх.

– Библиот. – информ.

– Менаџ. безб.

– Криминалист.

– Простор. план.

– Туризмол.

– Демогр.

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани инжењер мехатронике

– дипломирани инжењер информационих технологија

– дипломирани инжењер текстилства и дизајна

– дипломирани инжењер графичког инжењерства и дизајна

– дипломирани инжењер примењене математике

– дипломирани инжењер примењене физике

– Дипл. инж. мехатрон.

– Дипл. инж. информ. технол.

– Дипл. инж. текст. и диз

– Дипл. инж. граф. инжењ. и диз.

– Дипл. инж. прим. мат.

– Дипл. инж. прим. физ.

– дипломирани инжењер биомедицинског инжењерства

– дипломирани менаџер у култури и медијима

– дипломирани менаџер у високом образовању

– дипломирани теоретичар – уметност и медији

– дипломирани теоретичар – теорије уметности

– дипломирани уметник вишемедијске уметности

– дипломирани уметник дигиталних медија

– дипломирани уметник сценског дизајна

– дипломирани еколог права заштите животне средине

– дипломирани економиста за пословну информатику

– дипломирани инжењер пејзажне архитектуре

– дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја

– дипломирани инжењер логистичког инжењерства

– дипломирани инжењер енергетске ефикасности у зградарству

– дипломирани инжењер рачунарске графике

– дипломирани организатор регионалне политике и развоја

– дипломирани организатор сценског дизајна

– дипломирани професор природних наука

– дипломирани библиотекар – информатичар

– дипломирани менаџер безбедности

– дипломирани криминалиста

– дипломирани просторни планер

– дипломирани туризмолог

– дипломирани демограф

– дипломирани инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

– дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна

– дипломирани инжењер енергетских технологија

– дипломирани инжењер информационог инжењеринга

– дипломирани херитолог

– дипломирани музички продуцент

– дипломирани музички педагог4

– дипломирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса 7

– дипломирани инжењер дигиталних техника и дизајна* 8

– Дипл инж. биомед. инжењ.

– Дипл. менаџ. у култ. и медиј.

– Дипл. менаџ. у вис. обр.

– Дипл. теор. – умет. и мед.

– Дипл. теор. – теор. умет.

– Дипл. умет. вишемед. умет.

– Дипл. умет. диг. мед.

– Дипл. умет. сцен. диз.

– Дипл. екол. права зашт. жив. сред.

– Дипл. екон. посл. информ.

– Дипл. инж. пејз. арх.

– Дипл. инж. урб. и рег. разв.

– Дипл. инж. лог. инжењ.

– Дипл. инж. енерг. ефикас. у зград.

– Дипл. инж. рачун. график.

– Дипл. орг. рег. полит. и разв.

– Дипл. орг. сцен. диз.

– Дипл. проф. прир. наука

– Дипл. библиот. – информ.

– Дипл. менаџ. безб.

– Дипл. криминалист.

– Дипл. простор. план.

– Дипл. туризмол.

– Дипл. демогр.

– Дипл. инж. – управ. риз. од катастроф. дог. и пож.

– Дипл. инж. сцен. арх., тех. и диз.

– Дипл. инж. енерг. технол.

– Дипл. инж. информ. инжењер.

– Дипл. херитол.

– Дипл. муз. продуц.

– Дипл. муз. педаг.4

– Дипл. инж. индуст. инж. у екплоат. ниг.7

– дипл. инж. диг. тех. диз.* 8

мастер (60 ЕСПБ)3

 

- мастер аналитичар за географске информационе системе*3

- маст. аналит. за геог. инф. сист.*3

мастер 90 ЕСПБ5

- мастер анализе података5

– мастер развоја компјутерских игара* 8

- маст. анализ. под.5

– маст. разв. комп. иг.* 8

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер мехатронике

– мастер инжењер информационих технологија

– мастер инжењер текстилства и дизајна

– мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна

– мастер инжењер примењене математике

– мастер примењене статистике

– мастер инжењер примењене физике

– мастер инжењер биомедицинског инжењерства

– мастер менаџер – култура и медији

– мастер теоретичар – уметност и медији

– мастер теоретичар – теорије уметности

– мастер уметник вишемедијске уметности

– мастер уметник дигиталних медија

мастер аналитичар за географске информационе системе1

мастер лидерства у образовању1

– мастер музички педагог4

– мастер инжењер сценске архитектуре и технике4

- мастер музички продуцент5

- мастер инжењер вибро-акустичког инжењерства (Master of Vibro-Acoustic Engineering)5

- мастер биоетике5

- мастер студије миграција5

– Маст. инж. мехатрон.

– Маст. инж. инф. технол.

– Маст. инж. текст. и диз

– Маст. инж. граф. инжењ. и диз.

– Маст. инж. прим. мат.

– Маст. прим. статист.

– Маст. инж. прим. физ.

– Маст. инж. биомед. инжењ.

– Маст. менаџ.– култ. и мед.

– Маст. теор. – умет. и мед.

– Маст. теор. – теор. умет.

– Маст. умет. вишемед. умет.

– Маст. умет. диг. мед.

Маст. аналит. за геог. инф. сист.1

Маст. лид. обр.1

– Мсрмуз. педаг.4

- Мср инж. сцен. арх. тех.4

- маст. муз. продуц.5

- маст. инж. вибро-акуст. инжењ.5

- маст. биоет.5

- маст. студ. мигр.5

– мастер уметник сценског дизајна

– мастер еколог права заштите животне средине

– мастер економиста за пословну информатику

– мастер инжењер пејзажне архитектуре

– мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја

– мастер инжењер логистичког инжењерства

– мастер инжењер енергетске ефикасности у зградарству

– мастер инжењер рачунарске графике

– мастер организатор регионалне политике и развоја

– мастер организатор сценског дизајна

– мастер професор природних наука

– мастер библиотекар – информатичар

– мастер менаџер у високом образовању

– мастер менаџер безбедности

– мастер криминалиста

– мастер просторни планер

– мастер туризмолог

– мастер демограф

– мастер права европских интеграција

– мастер европских студија

– мастер родних студија

– мастер предузетништва

– мастер репродуктивни биолог – ембриолог

– мастер професор стручних предмета – назив области основних или мастер студија које је студент претходно завршио

– мастер теорије драмских и аудио-визуелних извођачких уметности

– мастер инжењер унутрашње архитектуре

– мастер религиолог

– мастер менаџер у систему здравствене заштите

– мастер фармацеутске медицине

– мастер спортске и терапијске физичке активности

– мастер јавног здравља

– мастер конзерватор

– мастер менаџер за управљање друштвеном кризом

– мастер образовних политика

– мастер рачунарства у друштвеним наукама

– Маст. умет. сцен. диз.

– Маст. екол. прав. зашт. жив. сред.

– Маст. екон. посл. информ.

– Маст. инж. пејз. арх.

– Маст. инж. урб. и рег. разв.

– Маст. инж. лог. инжењ.

– Маст. инж. енерг. ефикас. у зград.

– Маст. инж.рачун. граф.

– Маст. орг. рег. полит. и разв.

– Маст. орг. сцен. диз.

– Маст. проф. прир. наука

– Маст. библиот. – информ.

– Маст. менаџ у вис. обр.

– Маст. менаџ. безб.

– Маст. криминалист.

– Маст. простор. план.

– Маст. туризмол.

– Маст. демогр.

– Маст. прав. европ. инт.

– Маст. европ. студ.

– Маст. род. студ.

– Маст. предуз.

– Маст. репр. биол. – ембриол.

– Маст. проф. стр. пред. – скраћеница назива области

– Маст. теор. драм. и аудиовиз. извођ. уметн.

– Маст. инж. унутр. арх.

– Маст. религ.

– Маст. менаџ. у сист. здрав. зашт.

– Маст. фарм. мед.

– Маст. спорта и терап. физ. актив.

– Маст. јавн. здрав.

– Маст. конз.

– Маст. менаџ. за управ. друштв. кризом

– Маст. обр. пол.

– Маст. рачун. у друштв. наукама

– мастер мехатронике у медицинској рехабилитацији

– мастер спортске медицине са физикотерапијом

– мастер форензичар

– мастер – омладински радник у заједници

– мастер професор предметне наставе

– мастер инжењер – управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

– мастер инжењер енергетских технологија

– мастер инжењер информационог инжењеринга

– мастер херитолог

– мастер инжењер виноградарства и винарства

– Маст. мехатрон. у мед. рехаб.

– Маст. спорт. мед. физик.

– Маст. форенз.

– Маст. омлад. рад. зајед.

– Маст. проф. пред. наст.

– Маст. инж. – управ. риз. од катастроф. дог. и пож.

– Маст. инж. енерг. технол.

– Маст. инж. информ. инжењер.

– Маст. херитол.

– Маст. инж. виног. и винар.

мастер

(210+90=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер информационог и аналитичког инжењеринга

– Маст. инж. информ. и анал. инжењер.

мастер (180+120=300 ЕСПБ)

– мастер инжењер третмана и заштите вода

- мастер инжењер машинства – информатичар5

– Маст. инж. третм. и зашт. вода

- маст. инж. маш. информ.5 

интегрисане (300 ЕСПБ)6

мастер инжењер војног ваздухопловства6

маст. инж. војн. вазд.6

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста инжењер мехатронике

– специјалиста инжењер информационих технологија

– специјалиста инжењер текстилства и дизајна

– специјалиста инжењер графичког инжењерства и дизајна

– специјалиста инжењер примењене математике

– специјалиста инжењер примењене физике

– специјалиста инжењер биомедицинског инжењерства

– специјалиста менаџер – култура и медији

– специјалиста теоретичар – уметност и медији

– специјалиста теоретичар – теорије уметности

– специјалиста уметник вишемедијске уметности

– специјалиста уметник дигиталних медија

– специјалиста уметник сценског дизајна

– специјалиста еколог права заштите животне средине

– специјалиста економиста за пословну информатику

– специјалиста инжењер пејзажне архитектуре

– специјалиста инжењер урбанизма и регионалног развоја

– специјалиста инжењер логистичког инжењерства

– специјалиста инжењер енергетске ефикасности у зградарству

– специјалиста организатор регионалне политике и развоја

– специјалиста организатор сценског дизајна

– специјалиста професор природних наука

– специјалиста библиотекар – информатичар

– специјалиста менаџер у високом образовању

– специјалиста менаџер безбедности

– специјалиста криминалиста

– специјалиста просторни планер

– специјалиста туризмолог

– специјалиста демограф

– Спец. инж. мехатрон.

– Спец. инж. информ. технол.

– Спец. текст. и диз.

– Спец. инж. граф. инжењ. и диз.

– Спец. инж. прим. мат.

– Спец. инж. прим. физ.

– Спец. инж. биомед. инжењ.

– Спец. менаџ.– култ. и мед.

– Спец. теор. – умет. и мед.

– Спец. теор. – теор. умет.

– Спец. умет. вишемед. умет.

– Спец. умет. диг. мед.

– Спец. умет. сцен. диз.

– Спец. екол. права зашт. жив. сред.

– Спец. екон. посл. информ.

– Спец. инж. пејз. арх.

– Спец. инж. урб. и рег. разв.

– Спец. инж. лог. инжењ.

– Спец. инж. енерг. ефикас. у зград.

– Спец. орг. рег. полит. и разв.

– Спец. орг. сцен. диз.

– Спец. проф. прир. наук.

– Спец. библиот. – информ.

– Спец. менаџ. у вис. обр.

– Спец. менаџ. безб.

– Спец. криминалист.

– Спец. простор. план.

– Спец. туризмол.

– Спец. демогр.

докторске

(300+180=480 ЕСПБ)

– доктор наука – графичко инжењерство и дизајн

– доктор наука – мехатроника

– доктор наука – информационе технологије

– доктор наука – примењена математика

– доктор наука – правно-социолошке науке

– доктор наука – правно-економске науке

– доктор наука – правно-политичке науке

– доктор наука – менаџмента културе и медија

– доктор наука – уметност и медији

– доктор наука – теорије уметности

– доктор наука – науке безбедности

- доктор наука - управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара1

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

- Др1

– доктор наука – криминалистика

– доктор наука – просторно планирање

– доктор наука – туризмологија

– доктор наука – демографија

– доктор наука – биомедицинско инжењерство

– доктор уметности – вишемедијске уметности

– доктор уметности – дигитални медији

– доктор уметности – сценски дизајн

– доктор наука – родне студије

– доктор наука – архитектура и урбанизам

– доктор наука – историја и филозофија природних наука и технологије

– доктор наука – биофизика

– доктор наука – интелигентни системи

– доктор наука – биофотоника

– доктор медицинских наука – менаџмент здравственог система

– доктор наука – рачунарска графика

– доктор наука – техничка механика

– доктор наука – херитологија

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

– Др

СТРУКОВНЕ

основне (180 ЕСПБ)

– струковни инжењер текстилства и дизајна

– струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна

– струковни правник правног новинарства

– струковни оптометриста

– струковни менаџер безбедности

– струковни криминалиста

– струковни инжењер мехатронике

- струковни инжењер рачунарске мултимедије2

– струковни оптометричар4

– Струк. инж. текст. и диз.

– Струк. инж. граф. инжењ. и диз.

– Струк. прав. правног новин.

– Струк. оптомет.

– Струк. менаџ. безб.

– Струк. криминалист.

– Струк. инж. мехатрон.

- стр. инж. рач. мулт.2

– Струк. оптомет.4

специјалистичке

(180+60=240 ЕСПБ)

– специјалиста струковни инжењер текстилства и дизајна

– специјалиста струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна

– специјалиста струковни правник правног новинарства

– специјалиста струковни оптометриста

– специјалиста струковни менаџер безбедности

– специјалиста струковни криминалиста

– специјалиста струковни инжењер мехатронике

– специјалиста струковних студија – форензика

– Спец. струк. инж. текст. и диз.

– Спец. струк. инж. граф. инжењ. и диз.

– Спец. струк. прав. правн. новин.

– Спец. струк. оптомет.

– Спец. струк. менаџ. безб.

– Спец. струк. криминалист.

– Спец. струк. инж. мехатрон.

– Спец. струк. студ. – форензика

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

– струковни мастер инжењер текстилства и дизајна

– струковни мастер инжењер графичког инжењерства и дизајна

– струковни мастер менаџер безбедности

– струковни мастер националне безбедности

– струковни мастер енергетске ефикасности

– струковни мастер логистичког инжењерства

– струковни мастер инжењер мехатронике

– Струк. маст. инж. текст. и диз.

– Струк. маст. инж. граф. инжењ. и диз.

– Струк. маст. менаџ. безб.

– Струк. маст. нац. безб.

– Струк. маст. енерг. еф.

– Струк. маст. лог. инж.

– Струк. маст. инж. мехатрон.

*овим предлогом се уводе нови академски назив и скраћеница

1Службени гласник РС, број 52/2018

2Службени гласник РС, број 21/2019

3Службени гласник РС, број 34/2019

4Службени гласник РС, број 6/2020

5Службени гласник РС, број 24/2020

6Службени гласник РС, број 152/2020

7Службени гласник РС, број 10/2021

8Службени гласник РС, број 48/2021

ДВОПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ

основне (240 ЕСПБ)

– дипломирани професор биологије и хемије

– дипломирани професор биологије и географије

– дипломирани професор информатике и физике

– дипломирани професор информатике и математике

– дипломирани професор математике и физике

– дипломирани професор физике и хемије

– дипломирани професор географије и информатике

– дипломирани професор математике и информатике

– дипломирани професор физике и информатике

– дипломирани професор физике и математике

– дипломирани инжењер за примењену физику и информатику

– Дипл. проф. биол. и хем

– Дипл. проф. биол. и геогр.

– Дипл. проф. информ. и физ.

– Дипл. проф. информ. и мат.

– Дипл. проф. мат. и физ.

– Дипл. проф. физ. и хем.

– Дипл. проф. геогр. и информ.

– Дипл. проф. мат. и информ.

– Дипл. проф. физ. и информ.

– Дипл. проф. физ. и мат.

– Дипл. инж. прим. физ. и информ.

мастер

(180+120=300 ЕСПБ)

(240+60=300 ЕСПБ)

(интегрисане = 300 ЕСПБ)

– мастер професор биологије и хемије

– мастер професор биологије и географије

– мастер професор информатике и физике

– мастер професор информатике и математике

– мастер професор математике и физике

– мастер професор физике и хемије

– мастер професор географије и информатике

– мастер професор математике и информатике

– мастер професор физике и информатике

– мастер професор физике и математике

– мастер професор технике и информатике

– мастер инжењер за примењену физику и информатику

– Маст. проф. биол. и хем

– Маст. проф. биол. и геогр.

– Маст. проф. информ. и физ.

– Маст. проф. информ. и мат.

– Маст. проф. мат. и физ.

– Маст. проф. физ. и хем.

– Маст. проф. геогр. и информ.

– Маст. проф. мат. и информ.

– Маст. проф. физ. и информ.

– Маст. проф. физ. и мат.

– Маст. проф. техн. и информ.

– Маст. инж. прим. физ. и информ.

специјалистичке

(300+60=360 ЕСПБ)

– специјалиста професор биологије и хемије

– специјалиста професор биологије и географије

– специјалиста професор информатике и физике

– специјалиста професор информатике и математике

– специјалиста професор математике и физике

– специјалиста професор физике и хемије

– специјалиста професор географије и информатике

– специјалиста професор математике и информатике

– специјалиста професор физике и информатике

– специјалиста професор физике и математике

– специјалиста професор технике и информатике

– специјалиста инжењер за примењену физику и информатику

– Спец. проф. биол. и хем

– Спец. проф. биол. и геогр.

– Спец. проф. информ. и физ.

– Спец. проф. информ. и мат.

– Спец. проф. мат. и физ.

– Спец. проф. физ. и хем.

– Спец. проф. геогр. и информ.

– Спец. проф. мат. и информ.

– Спец. проф. физ. и информ.

– Спец. проф. физ. и мат.

– Спец. проф. техн. и информ.

– Спец. инж. прим. физ. и информ.


* Стручни назив новинар/журналиста високошколска установа може применити када изводи студијске програме у оквиру свих области у пољу друштвено-хуманистичких наука и у оквиру интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних и двопредметних студија, у складу са актом о акредитацији и дозволом за рад.

** Стручне, академске и научне називе који су утврђени у области менаџмент и бизнис у пољу друштвено-хуманистичких наука високошколска установа може применити и када изводи студијске програме у другим образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима, у складу са актом о акредитацији и дозволом за рад.

*** Стручни назив дипломирани професор, односно специјалиста професор и академски назив мастер професор високошколска установа може применити када изводи студијске програме који у оквиру укупног броја ЕСПБ бодова садрже најмање 30 ЕСПБ бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са актом о акредитацији и дозволом за рад.

**** Академски назив мастер професор високошколска установа може применити када изводи интегрисане студијске програме у обиму 300 ЕСПБ бодова, који у оквиру укупног броја ЕСПБ бодова садрже најмање 30 ЕСПБ бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са актом о акредитацији и дозволом за рад.