Zakon

На основу члана 61. став 4. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РСˮ, брoj 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о условима за центре стручног оспособљавања у железничком саобраћају

"Службени гласник РС", број 121 од 5. октобра 2020.

Члан 1.

Овим правилником прописују се ближи услови које морају да испуне центри стручног оспособљавања (у даљем тексту: центар).

Члан 2.

Центар има у својини или закупу одговарајући простор за стручно оспособљавање који одговара потребама понуђеног курса и процењеном броју кандидата.

Простор за обављање теоријског дела стручнoг oспoсoбљaвaњa поседује минимално:

1) 1,5 m2 рaднoг прoстoрa пo кaндидaту и прeдaвaчу;

2) техничка средства за видео презентацију наставног садржаја;

3) визуелна средства, односно шеме, скице, фотографије и сл.

Члан 3.

Центар има план и програм стручног оспособљавања за сваку врсту занимања железничких радника за које спроводи стручно оспособљавање.

Центар обезбеђује организацију стручног оспособљавања.

Члан 4.

Центар има потребну стручну литературу и вaжeће прoписе у eлeктрoнскoj и писaнoj фoрми, који су на располагању кандидатима за коришћење или куповину.

Центар стално ажурира методе, алате и опрему који се користе за стручно оспособљавање и праћење измена важећих прописа.

Члан 5.

Предавачи стручнo-тeхничких прeдмeтa имају:

1) стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из области саобраћаја, машинства, електротехнике или грађевинарства, у зависности од области којој припада стручно-технички предмет који предају;

2) најмање три године радног искуства на железници у одговарајућој области којој припада стручно-технички предмет који предају.

Ако програм стручног оспособљавања укључује практичну наставу, изводе je лица којa су положила стручни испит за одређено занимање железничких радника и имају најмање три године радног искуства на одговарајућем радном месту.

Практичну наставу за радно место машиновође изводе лица која имају важећу дозволу за управљање вучним возилом и додатно уверење за одговарајућу серију вучног возила и инфраструктуру.

Члан 6.

Предавачи центра се стално професионално усавршавају и обнављају професионална знања.

Члан 7.

Центар располаже одговарајућим објектима и уређајима (железничким пругама, сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима, постројењима електричне вуче, радионицама за одржавање и др.) и железничким возилима или одговарајућим симулаторима, ако програм стручног оспособљавања укључује практичну наставу.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-1032/2020

У Београду, 28. септембра 2020. године

В.д. директора,

Лазар Мосуровић, с.р.