Zakon

На основу члана 44. став 2. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о означавању железничких возила и возова

"Службени гласник РС", број 130 од 28. октобра 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописује се означавање железничких возила и означавање возова.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) воз по ad-hoc захтеву за доделу капацитета железничке инфраструктуре (у даљем тексту: ad-hoc захтев) је воз уведен у саобраћај по посебном захтеву за доделу капацитета железничке инфраструктуре који се подноси у току важења утврђеног реда вожње;

2) возило за посебне намене је моторно пружно возило, локотрактор, моторно возило за испитивање, одржавање или контролу железничких пруга или друго вучно или вучено возило;

3) вучено возило је железничко возило без сопственог погона намењено за превоз лица (путничка кола), за превоз робе (теретна кола) или за посебне намене (превоз опреме за отклањање последица несрећа и незгода, одржавање инфраструктуре и сл.);

4) вучно возило је железничко возило са сопственим погоном;

5) железничко возило је возило са или без сопственог погона које се креће на сопственим точковима по железничким колосецима и које се састоји од једног или више структурних и функционалних подсистема или делова тих подсистема;

6) основни воз је сваки воз чији је ред вожње упапред утврђен и објављен у реду вожње;

7) редовни воз је воз који саобраћа сваког дана или у одређене дане, било да саобраћа за све време или само у току извесног периода важења реда вожње;

8) релација саобраћаја је превозни пуг воза од његове почетне до крајње станице;

9) UIC објава је стандард Међународне железничке уније;

10) факултативни воз је воз који има утврђен ред вожње, а у саобраћај се уводи према посебној најави (потреби);

11) COTIF је Конвенција о међународним железничким превозима.

II. ОЗНАЧАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА

1. Опште одредбе о означавању железничких возила

Начин означавања

Члан 3.

Железничка возила се означавају:

1) бројевима;

2) словима;

3) другим ознакама и натписима.

Бројчане и словне ознаке

Члан 4.

Бројчану ознаку чини јединствени број који се састоји се од 12 цифара.

Бројчану ознаку допуњују словне ознаке:

1) ознака за интероперабилност;

2) ознака државе где је возило регистровано;

3) ознака имаоца возила;

4) ознака за техничке карактеристике возила.

Велика слова и цифре које чине ознаке високи су најмање 80 mm и одговарају стандардима ЈЖС А0.011 и А0.012 (Одлука o жeлeзничким стaндaрдимa oпштeг знaчaja и зa путничкa кoлa, „Службени гласник ЗЈЖ”, брoj 14/90).

Ознака из става 1. овог члана поставља се највише два метра изнад горње ивице шине.

Јединствени број возила се мења уколико исти због модификације возила не одражава више првобитну способност за интероперабилност или техничке карактеристике возила.

Структура јединственог броја возила

Члан 5.

Структура јединственог броја возила, у зависности од врсте возила, дата је у Табели 1.

Табела 1

Врста

возила

Способност за интеропе-рабилност и тип возила

(1. и 2. цифра)

Држава у којој је возило

регистровано

(3. и 4. цифра)

Техничке карактеристике

(цифре 5-8)

Редни број у серији

(цифре 9-11)

Контролни

број

(12. цифра)

Теретна

кола

00 до 09

10 до 19

20 до 29

30 до 39

40 до 49

80 до 89

(члан 11.)

01 до 99

(члан 8.)

0000 до 9999

(члан 12.)

000 до 999

0 до 9

(члан 6.)

Путничка кола

50 до 59

60 до 69

70 до 79

(члан 17.)

0000 до 9999

(члан 18.)

001 до 999

Вучна возила и јединице у саставу моторне гарнитуре

90 до 99

(члан 22.)

0000001 до 8999999

(члан 23.)

Возила за посебне намене

9000 до 9999

(члан 24.)

000 до 999

Израчунавање контролног броја

Члан 6.

Контролни број (12. цифра јединственог броја возила) израчунава се на следећи начин:

1) бројеви у парним положајима у односу на основни број, бројећи здесна, узимају се у сопственој вредности;

2) бројеви у непарним положајима у односу на основни број, бројећи здесна, множе се са два;

3) утврђује се збир цифара на парним положајима и свих цифара које чине производе добијене на непарним положајима;

4) на збир из тачке 3. овог става члана додаје се допуна која је потребна да би се тај збир довео до пуне десетице – та допуна представља контролни број;

5) у случају да је збир из тачке 3. овог става пуна десетица, онда је контролни број 0.

Пример израчунавања контролног броја дат је у Прилогу 1 – Пример за израчунавање контролног броја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Словне ознаке за интероперабилност

Члан 7.

Словне ознаке за интероперабилност су:

1) „TEN” – означава возило које је потпуно усклађено са свим релевантним Јединственим техничким прописима (у даљем тексту: ЈТП) односно Техничким спецификацијама интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ) и одобрено у складу са чланом 6. став 3. Додатка Г (у даљем тексту: ATMF) Конвенције о међународним превозима железницама (COTIF);

2) „PPV/PPW” – означава возило усаглашено са Прописима о употреби кола у међународном саобраћају (у даљем тексту: PPV/PPW) или Прописима о употреби теретних кола у државама чланицама Организације за сарадњу између железница (у даљем тексту: ОСЖД);

3) Растер одобрења – означава возила која не могу да носе ознаку „TEN” у случајевима да ЈТП/ТСИ садрже отворена питања у вези са усклађеношћу возила и инфраструктуре или је возило предмет одступања или специфичног случаја или није потпуно усклађено са ЈТП/ТСИ; таква возила одобравају се у складу са чланом 6. став 4. ATMF и носе ознаке држава у којима су одобрена за саобраћај, које се уписују на следећи начин:

где D означава државу у којој је возило први пут одобрено (у датом примеру Савезна Република Немачка), а F означава државу у којој је возило додатно одобрено (у датом примеру Република Француска).

Словне и бројчане ознаке држава

Члан 8.

Словне и бројчане ознаке држава дате су у Табели 2.

Табела 2

Држава

Словна ознака

Бројчана ознака

Република Албанија

AL

41

Народна Демократска Република Алжир

DZ

92

Република Јерменија

AM

58

Република Аустрија

A

81

Република Азербејџан

AZ

57

Република Белорусија

BY

21

Краљевина Белгија

B

88

Босна и Херцеговина

BIH

50 и 44

Република Бугарска

BG

52

Народна Република Кина

RC

33

Република Хрватска

HR

78

Чешка Република

CZ

54

Краљевина Данска

DK

86

Арапска Република Египат

ET

90

Република Естонија

EST

26

Република Финска

FIN

10

Република Француска

F

87

Грузија

GE

28

Савезна Република Немачка

D

80

Република Грчка

GR

73

Мађарска

H

55

Исламска Република Иран

IR

96

Република Ирак

IRQ

99

Република Ирска

IRL

60

Држава Израел

IL

95

Република Италија

I

83

Република Казахстан

KZ

27

Република Куба

CU

40

Киргишка република

KS

59

Република Летонија

LV

25

Република Либан

RL

98

Кнежевина Лихтенштајн

FL

-

Република Литванија

LT

24

Велико Војводство Луксембург

L

82

Република Северна Македонија

MK

65

Република Малта

M

-

Република Молдавија

MD

23

Кнежевина Монако

MC

-

Монголија

MGL

31

Црна Гора

MNE

62

Краљевина Мароко

MA

93

Краљевина Холандија

NL

84

Краљевина Норвешка

N

76

Република Пољска

PL

51

Република Португал

P

94

Румунија

RO

53

Руска Федерација

RUS

20

Република Србија

SRB

72

Словачка Република

SK

56

Република Словенија

SLO

79

Република Кореја

ROK

61

Краљевина Шпанија

E

71

Краљевина Шведска

S

74

Швајцарска Конфедерација

CH

85

Сиријска Арапска Република

SYR

97

Република Таџикистан

TJ

66

Република Тунис

TN

91

Република Турска

TR

75

Туркменистан

TM

67

Република Украјина

UA

22

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске

GB

70

Република Узбекистан

UZ

29

Ознака имаоца возила

Члан 9.

Ознака имаоца возила је словна ознака која се састоји од два до пет слова и исписује се са обе стране возила поред или испод јединственог броја возила.

Ознака из става 1. овог члана означава имаоца возила регистрованог у националном регистру железничких возила и додељује се у складу са одредбама COTIF.

2. Посебне одредбе за означавање теретних кола

Исписивање бројчаних и словних ознака на теретним колима

Члан 10.

Бројчане и словне ознаке исписују се на обе бочне странице теретних кола на следећи начин:

где су:

1) TEN ознака за интероперабилност;

2) D и NL словне ознаке држава где су кола регистрована;

3) RFC, DB и ACTS ознаке имаоца возила.

Словна ознака државе где су кола регистрована подвлачи се.

На теретним колима на чијим бочним страницама нема довољно места за исписивање бројчаних и словних ознака на начин прописан у ставу 1. овог члана, посебно у случају плато кола, бројчане и словне ознаке исписују се на посебним таблама на следећи начин:

Националне словне ознаке за подсерију уписују се иза међународне словне ознаке и одвајају се од ње цртицом:

Бројчане ознаке интероперабилности теретних кола

Члан 11.

Бројчане ознаке интероперабилности теретних кола (прва и друга цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 2 – Бројчане ознаке интероперабилности теретних кола (1. и 2. цифра), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Бројчане ознаке техничких карактеристика теретних кола

Члан 12.

Техничке карактеристике теретних кола представљене су цифрама пет до осам јединственог броја возила.

Пета цифра означава серију теретних кола.

Бројчане ознаке серија теретних кола дате су у Табели 3.

Табела 3

Бројчана ознака серије

теретних кола

Словна ознака серије

теретних кола

0

Т

1

G

2

H

3

K, O, R

4

L, S

5

E

6

F

7

Z

8

I

9

U

Цифре шест до осам означавају подсерију теретних кола.

Дирекција за железнице објављује бројчане ознаке подсерија теретних кола на својој Интернет страници.

Словне ознаке серија теретних кола изузев зглобних и вишеделних теретних кола

Члан 13.

Словне ознаке серија теретних кола изузев зглобних и вишеделних теретних кола дате су у Табели 4.

Табела 4

Е

отворена кола са високим страницама

F

отворена кола са високим страницама

G

затворена кола

H

затворена кола

I

кола са контролом температуре

K

двоосовинска плато кола

L

двоосовинска плато кола

O

мешовита плато кола и отворена кола са високим страницама

R

плато кола са обртним постољима

S

плато кола са обртним постољима

T

кола са кровом који се отвара

U

специјална кола

Z

кола цистерне

Словне ознаке серија зглобних и вишеделних теретних кола

Члан 14.

Словне ознаке серија зглобних и вишеделних теретних кола дате су у Табели 5.

Табела 5

F

отворена кола са високим страницама (две јединице)

H

затворена кола (две јединице)

I

кола са контролом температуре (две јединице)

S

плато кола са обртним постољима (две јединице)

T

кола са кровом који се отвара (две јединице)

U

специјална кола (две јединице)

Z

кола цистерне (две јединице)

Словне ознаке подсерија теретних кола

Члан 15.

Словне ознаке подсерија теретних кола могу бити:

1) са међународним значењем;

2) са националним значењем.

Словне ознаке подсерија теретних кола са међународним значењем, заједничке за све серије теретних кола, дате су у Табели 6.

Табела 6

Q

вод електричног грејања, важи за све врсте струје

Qq

вод и уређај електричног грејања, важи за све врсте струје

S

способна за режим саобраћаја „S” – брзина 100 km/h

Ss

способна за режим саобраћаја „SS” – брзина 120 km/h

Остале словне ознаке подсерија са међународним значењем, карактеристичне за одређене серије теретних кола, дате су у Прилогу 3 – Словне ознаке подсерија теретних кола, изузев зглобних и вишеделних теретних кола, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Словне ознаке подсерија дате у табели 7 имају наведено значење само у Републици Србији.

Табела 7

t

кола за превоз тешких предмета (код S кола)

t

службена кола за теретне возове (код U кола)

u

кола за превоз креча (код T кола)

v

кола само са водом за ваздушно кочење (код свих кола)

w

Резервисано

x

кола дужа од 10 m са страницама које се могу скидати (код E кола)

y

Резервисано

z

кола са паркирном кочницом (код свих кола)

ž

кола за посебне железничке сврхе

3. Посебне одредбе за означавање путничких кола

Исписивање бројчаних и словних ознака на путничким колима

Члан 16.

Бројчане и словне ознаке исписују се на обе бочне странице путничких кола на следећи начин:

Словна ознака државе у којој су кола регистрована и словна ознака техничких карактеристика кола исписује се директно испред, иза или испод јединственог броја возила.

У случају путничких кола са кабином машиновође, јединствени број возила исписује се и унутар кабине.

Бројчане ознаке за способност употребе путничких кола у међународном саобраћају

Члан 17.

Бројчане ознаке за способност употребе путничких кола у међународном саобраћају (прва и друга цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 4 – Бројчане ознаке за способност употребе путничких кола у међународном саобраћају (1. и 2. цифра), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Бројчане ознаке експлоатационих и техничких карактеристика путничких кола

Члан 18.

Бројчане ознаке експлоатационих карактеристика путничких кола (пета и шеста цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 5 – Бројчане ознаке експлоатационих карактеристика путничких кола (5. и 6. цифра), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Бројчане ознаке техничких карактеристика путничких кола (седма и осма цифра јединственог броја возила) дате су у Прилогу 6 – Бројчане ознаке техничких карактеристика путничких кола (7. и 8. цифра), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Словне ознаке серија путничких кола

Члан 19.

Словне ознаке серија путничких кола са међународним значењем дате су у Табели 8.

Табела 8

A

Кола са седиштима првог разреда

B

Кола са седиштима другог разреда

AB

Кола са седиштима првог и другог разреда

WL

Кола за спавање серијске словне ознаке A, B или AB, зависно од врсте понуђеног смештаја. Серијске словне ознаке за вагоне за спавање са „специјалним” одељцима допуњавају се словном ознаком подсерије „S”

WR

Кола за ручавање

R

Кола са одељком за ресторан, бифе или бар (словна ознака за серију користи се додатно, нпр. AR)

D

Пртљажнa кола

DD

Отворена, двоспратна кола за превоз аутомобила

Post

Поштанска кола

AS

SR WG

Кола са баром и простором за плес

WSP

Пулман кола

Le

Отворена двоосовна двоспратна кола за превоз аутомобила

Leq

Отворена двоосовна двоспратна кола за превоз аутомобила опремљена водом електричног грејања

Laeq

Отворена троосовна двоспратна кола за превоз аутомобила опремљена водом електричног грејања

Могуће је комбиновање словних ознака датих у Табели 7, с обзиром на конструкцију возила (нпр.: ABD – кола са седиштима 1. и 2. разреда и одељком за пртљаг, D Post – пртљажна кола са одељком за пошту и сл.)

Број одељака приказује се у облику индекса (нпр.: B10 – путничка кола другог разреда са десет одељака).

Словне ознаке подсерија путничких кола

Члан 20.

Словне ознаке подсерија путничких кола са међународним значењем дате су у Табели 9.

Табела 9

b

h

Кола опремљена за превоз путника са инвалидитетом

c

Кола са лежајима

d

v

Кола опремљена за превоз бицикала

ee

z

Кола која се снабдевају енергијом искључиво преко возног електричног вода (без генератора или алтернатора)

f

Возило с управљачницом (управљачка приколица)

p

t

Кола са седиштима и средишњим пролазом

m

Возило дуже од 24,5 m

s

Средишњи пролаз код пртљажних кола и путничких кола са пртљажним одељком

4. Посебне одредбе за означавање вучних возила, јединица у саставу моторних гарнитура и возила за посебне намене

Исписивање бројчаних ознака

Члан 21.

Јединствени број возила исписује се са обе бочне странице вучних возила, јединица у саставу моторне гарнитуре и возила за посебне намене на следећи начин:

91 72 1 441 062-8

Јединствени број возила исписује се и унутар сваке кабине вучног железничког возила.

Постојеће шестоцифрене бројчане ознаке могу се задржати на возилима из става 1. овог члана.

Бројчане ознаке типа

Члан 22.

Тип вучних возила, јединица у саставу моторних гарнитура и возила за посебне намене одређен је првом и другом цифром јединственог броја возила.

Прва цифра јединственог броја возила је увек 9.

Друга цифра јединственог броја возила означава тип возила према Табели 10.

Табела 10

2. цифра

Тип возила

0

Разно

1

Електрична локомотива

2

Дизел локомотива

3

Електрична вишеделна гарнитура за велике брзине

(моторна кола или приколица)

4

Електрична вишеделна гарнитура осим за велике брзине

(моторна кола или приколица)

5

Дизел вишеделна гарнитура (моторна кола или приколица)

6

Специјална приколица

7

Електрична маневарска локомотива

8

Дизел маневарска локомотива

9

Возило за посебне намене

Бројчане ознаке серија вучних возила и јединица у саставу моторних возова

Члан 23.

Пета цифра јединственог броја возила је идентична са другом цифром јединственог броја возила.

Цифре шест до осам јединственог броја возила означавају серију возила.

Шеста цифра код возила са сопственим погоном означава врсту погона, а код приколица њихову припадност моторном возу односно моторним колима према врсти погона.

Шеста цифра може бити:

1) код парних локомотива 0, 1 или 2;

2) код електричних локомотива 4 или 5;

3) код дизел локомотива 6, 7 или 8;

4) код локомотива са осталим врстама погона 9.

Зависно од осталих карактеристика локомотиве, шеста цифра може бити:

1) 0 – означава парне цилиндарске локомотиве које на дан 1. јануара 1933. године нису биле старије од 25 година, а њихово укупно бројно стање било је веће од пет и код постојећих локомотива се не исписује;

2) 1 – означава парне цилиндарске локомотиве које су на дан 1. јануара 1933. године биле старије од 25 година, односно новије локомотиве уколико је њихово бројно стање било мање од пет;

3) 2 – означава локомотиве са другим врстама парног погона;

4) 4 – означава електричне локомотиве, моторне возове и моторна кола за монофазну струју 25 kV, 50 Hz;

5) 5 – означава електричне локомотиве, моторне возове и моторна кола за друге врсте струје;

6) 6 – означава дизел-електричне локомотиве, моторне возове и моторна кола;

7) 7 – означава дизел-хидрауличне локомотиве, моторне возове и моторна кола;

8) 8 – означава дизел-механичке локомотиве, моторне возове и моторна кола;

9) 9 – означава локомотиве, моторне возове и моторна кола са осталим врстама погона.

Седма и осма цифра јединственог броја возила односе се на карактеристике возила.

Код парних локомотива седма и осма цифра имају следеће значење:

1) код нормалног колосека:

(1) 01–14 локомотиве са засебним тендером за возове са превозом путника;

(2) 15–19 локомотиве тендерке за возове са превозом путника;

(3) 20–49 локомотиве са засебним тендером за теретне возове;

(4) 50–59 локомотиве тендерке за теретне возове и возове са превозом путника;

(5) 60–69 локомотиве маневарке;

2) код колосека 760 mm:

(1) 70–94 адхезионе локомотиве;

(2) 95–97 зупчасте локомотиве.

Код електричних и дизел локомотива 7. и 8. цифра имају следеће значење:

1) седма цифра означава укупан број погонских или везаних осовина;

2) осма цифра се односи на конструктивни тип локомотиве; осма цифра, осим 0, обухвата конструктивне типове локомотива са једнаким техничким карактеристикама; уколико при истој цифри на осмом месту постоје за групу локомотива конструктивне разлике мањег значаја, оне се могу означити цифрама редног броја у серији;

3) локомотиве за узане колосеке имају 0 као осму цифру; конструктивне разлике могу се изразити редним бројем у серији.

Код моторних возила и приколица, седма и осма цифра имају следеће значење:

1) седма цифра је 1;

2) осма цифра, ако је 0, 1, 2 или 3 означава разне врсте моторних возила, а ако је 4, 5, 6, 7, 8 или 9 означава разне врсте приколица.

Конструктивне разлике означавају се редним бројем у серији.

При означавању, разликују се приколице:

1) у саставу моторних возова, кад су им чеоне стране посебно прилагођене за сталну везу у моторном возу;

2) уз моторна кола, кад на чеоним странама имају уређаје за нормално увршћивање у моторне возове;

3) са управљачницом, кад су опремљене уређајем помоћу којег се могу послуживати моторна кола на даљину и помоћу којег се на даљину може управљати моторним возом.

Систем означавања моторних кола и приколица дат је у Табели 11.

Табела 11

Врста возила

Серијска ознака и редни број

Моторна кола у саставу моторног воза

*) x10 – 000 x 11 – 000

Моторна кола

x 12 – 000 x 13 – 000

Приколица са управљачницом

x 14 – 000 x 15 – 000

Приколица у саставу моторних возова

x 16 – 000 x 17 – 000

Приколица уз моторна кола

x 18 – 000 x 19 – 000

*) На месту x у цифарској ознаци серије је број који означава врсту погона.

Бројчане ознаке техничких карактеристика возила за посебне намене

Члан 24.

Пета цифра јединственог броја возила је увек 9.

Шеста цифра јединственог броја возила означава највећу дозвољену брзину возила и има значење како је дато у Табели 12.

Табела 12

Класификација

Дозвољена брзина са сопственим погоном (6. цифра)

≥ 100 km/h

< 100 km/h

0 km/h

Може се уврстити

у воз

V ≥ 100 km/h

Са сопственим погоном

1

2

Без сопственог погона

3

V < 100 km/h

и/или
ограничења а

Са сопственим погоном

4

Без сопственог погона

5

Не може се уврстити у воз

Са сопственим погоном

6

Без сопственог погона

7

Железничко/друмско возило са сопственим погоном које се може уврстити у воз б

8

Железничко/ друмско возило са сопственим погоном које се не може уврстити у воз б

9

Железничко/друмско возило без сопственог погона б

0

а Под ограничењем се мисли на посебан положај у возу (нпр. на крају), обавезна заштитна кола итд.

б Посебни услови у вези са уврштавањем у воз морају се испоштовати.

Седма и осма цифра јединственог броја возила означавају тип и подтип возила за посебне намене.

Значење седме и осме цифре јединственог броја возила дато је у Прилогу 7, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

5. Остале ознаке и натписи

Члан 25.

Остале ознаке и натписи прописани су:

1) за теретна кола у SRPS EN 15877-1;

2) за остала возила у EN 15877-2.

III. ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗОВА

1. Опште одредбе о означавању возова

Начин означавања

Члан 26.

Возови на пругама Републике Србије означавају се арапским бројевима који се састоје од највише пет цифара.

Једним бројем може бити означен само један воз.

На целој релацији (превозном путу) воз се означава само једним бројем.

Број воза формира се тако да се на основу њега може утврдити да ли је воз из међународног или унутрашњег саобраћаја, врста воза, да ли саобраћа целе године или само у сезони, да ли је основни или подељени, релација на којој саобраћа, смер вожње воза и др.

Воз од којег се у одвојној станици одваја део воза који саобраћа на одвојној прузи има на целој релацији исти број, а одвојни воз се означава посебним бројем, почев од одвојне станице.

Воз коме се у прикључној станици додаје део воза има на целој релацији исти број, а прикључни воз се означава посебним бројем од почетне до прикључне станице.

Парови возова за превоз путника означавају се са два суседна одговарајућа броја, тако да је парни број мањи.

Код међународних возова за превоз путника цифра десетице означава релацију саобраћаја и утврђена је објавом UIC 419-1.

Код возова за превоз путника у унутрашњем саобраћају релацију саобраћаја означава:

1) цифра на месту десетице, код возова са троцифреним бројем;

2) цифра на месту стотине, код возова са четвороцифреним бројем.

Код теретних, службених и помоћних возова у унутрашњем саобраћају релација је одређена цифром стотина.

Цифра која одређује релацију саобраћаја возова из унутрашњег саобраћаја одговара броју графикона реда вожње на коме је приказана траса односног воза.

Непарним бројевима означавају се возови који саобраћају на пругама из смера запада и севера у смеру истока и југа, а у супротном смеру возови се означавају парним бројевима.

2. Означавање возова за превоз путника

Означавање возова за превоз путника из међународног саобраћаја

Члан 27.

Возови за превоз путника из међународног саобраћаја означавају се бројевима од 000 до 13499, и то:

1) од 000 до 199 – дневни EuroCity (EC) возови;

2) од 200 до 299 – ноћни EuroNight (EN) и експресни возови;

3) од 300 до 499 – експресни и брзи возови;

4) од 500 до 999 – InterCity (IC) возови;

5) од 1000 до 1299 – сезонски експресни и брзи возови;

6) од 1300 до 1499 – аутовозови;

7) од 13000 до 13299 – агенцијски возови;

8) од 13300 до 13499 – прикључци агенцијских возова.

Возови по ad-hoc захтеву за превоз путника из међународног саобраћаја означавају се тако да се испред броја основног воза додају допунски бројеви и то:

1) број 10 – за воз који саобраћа испред основног воза са истим елементима реда вожње као код основног воза;

2) број 11 – за који саобраћа иза основног воза са истим елементима реда вожње као код основног воза;

3) број 12 – за воз који саобраћа по различитим елементима реда вожње од основног воза, који се утврђују код увођења воза у саобраћај или се његов ред вожње посебно утврђује код увођења воза у саобраћај.

Означавање возова за превоз путника из унутрашњег саобраћаја

Члан 28.

Возови за превоз путника из унутрашњег саобраћаја означавају се бројевима од 500 до 9999 и то:

1) од 500 до 599 – InterCity (IC) возови;

2) од 600 до 999 – Inter Regio (IR) возови;

3) од 700 до 799 – Regio Express (REx) возови;

4) од 2000 до 6999 – Regio возови;

5) од 7000 до 9999 – градско-приградски возови.

Подељени возови за превоз путника из унутрашњег саобраћаја означавају се тако да се испред броја основног воза додају допунски бројеви, и то:

1) код возова који се означавају са три цифре:

(1) број 10 – за подељени воз чији је саобраћај унапред планиран и који саобраћа испред основног воза са истим елементима реда вожње као код основног воза;

(2) број 11 – за подељени воз чији је ред вожње унапред планиран и који саобраћа иза основног воза са истим елементима реда вожње као код основног воза;

(3) број 12 – за подељени воз чији саобраћај није унапред планиран и који саобраћа по различитим елементима реда вожње од основног воза, који се утврђују код увођења воза у саобраћај;

(4) број 14 – за подељени воз чији саобраћај је унапред планиран и који саобраћа помоћним превозним путем;

(5) бројеви 15–18 – за подељени воз чији саобраћај није унапред планиран и који саобраћа по различитим елементима реда вожње од основног воза или помоћним превозним путем, што се утврђује приликом увођења воза у саобраћај;

2) код возова који се означавају са четири цифре – додавањем броја 3 испред броја основног воза.

Означавање сезонских возова

Члан 29.

Сезонски возови за превоз путника из унутрашњег саобраћаја означавају се:

1) додавањем броја 1 испред троцифреног броја воза;

2) додавањем броја 2 испред четвороцифреног броја воза.

3. Означавање теретних возова

Означавaње теретних возова из међународног саобраћаја

Члан 30.

Теретни возови из међународног саобраћаја означавају се бројевима од 40000 до 49999, и то:

1) од 40000 до 43999 – возови комбинованог саобраћаја;

2) од 44000 до 45999 – возови са појединачним колима;

3) од 46000 до 46999 – возови са појединачним колима и затворени возови са јединственим товаром (блок возови);

4) од 47000 до 49999 – затворени возови са јединственим товаром (блок возови).

За означавање међународних теретних возова користи се и објава Међународне железничке уније UIC 419-2.

Означавање теретних возова из унутрашњег саобраћаја

Члан 31.

Теретни возови из унутрашњег саобраћаја означавају се бројевима од 50000 до 99999, и то:

1) од 50000 до 50999 – експресни и брзи теретни возови;

2) од 51000 до 52999 – директни теретни возови;

3) од 53000 до 54999 – деонички теретни возови;

4) од 55000 до 55999 – брзи манипулативни возови;

5) од 56000 до 56999 – сабирни и сабирно-манипулативни возови;

6) од 57000 до 57999 – кружни и индустријски теретни возови;

7) од 58000 до 59999 – теретни возови по ad-hoc захтеву.

Ванредни теретни возови из унутрашњег саобраћаја, чије је увођење у саобраћај условљено оперативним потребама, о чему одлучује управљач инфраструктуре, означавају се тако што се број 5 (прва цифра броја основног воза) замењује бројем 6.

4. Означавање осталих возова

Означавање службених и помоћних возова

Члан 32.

Службени возови и помоћни возови из унутрашњег саобраћаја означавају се бројевима од 70000 до 79999, и то:

1) од 70000 до 72999 – локомотивски возови;

2) од 73000 до 76999 –возови за потребе управљача инфраструктуре (радни возови, помоћни возови, извидничке локомотиве, снежна гртала и др.);

3) од 77000 до 77999 – пробни возови;

4) од 78000 до 78999 – празни возови;

5) од 79000 до 79999 – службени возови по ad-hoc захтеву.

Ванредни службени и помоћни возови из унутрашњег саобраћаја, чије је увођење у саобраћај условљено оперативним потребама, о чему одлучује управљач инфраструктуре, означавају се тако што се број 7 (прва цифра броја основног воза) замењује бројем 8.

5. Резервни контингент

Члан 33.

Бројеви од 90000 до 99999 су резервни контигент и употребљавају се у случају потребе.

IV. ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Престанак важења прописа

Члан 34.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важe Правилник о означавању железничких возила („Службени гласник РС”, број 74/14) и Упутство за означавање возова на пругама ЈЖ („Службени гласник ЗЈЖˮ, бр. 12/94, 2/95 и 6/03).

Ступање на снагу

Члан 35.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 340-1123/2020

У Београду, 20. октобра 2020. године

Вршилац дужности директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Пример за израчунавање контролног броја

Прилог 2 - Бројчане ознаке интероперабилности теретних кола (1. и 2. цифра)

Прилог 3 - Словне ознаке подсерија теретних кола, изузев зглобних и вишеделних теретних кола

Прилог 3а - Словне ознаке за подсерије зглобних и вишеделних теретних кола

Прилог 4 - Бројчане ознаке за способност употребе путничких кола у међународном саобраћају (1. и 2. цифра)

Прилог 5 - Бројчане ознаке експлоатационих карактеристика путничких кола (5. и 6. цифра)

Прилог 6 - Бројчане ознаке техничких карактеристика путничких кола (7. и 8. цифра)

Прилог 7 - Тип и подтип возила за посебне намене (7. и 8. цифра)