Zakon

На основу члана 55. став 2. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, број 41/18),

Вршилац дужности директора Дирекције за железнице доноси

ПРАВИЛНИК

о одржавању железничких возила

"Службени гласник РС", број 144 од 27. новембра 2020.

I. Уводне одредбе

Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником прописују се начин и рокови одржавања железничких возила и њихових делова значајних за безбедно одвијање железничког саобраћаја, елементи досијеа о одржавању и управљање досијеом о одржавању.

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) ванредна оправка је скуп радова на железничком возилу који се обавља на поједином систему, уређају, склопу или делу железничког возила на којем је током коришћења возила дошло до оштећења или квара или је у таквом техничком стању да би до наредног периодичног прегледа могло доћи до оштећења или квара на железничком возилу;

2) ванредно одржавање железничког возила је скуп радова на железничком возилу који се обављају на системима, уређајима, склоповима и деловима на којима је током коришћења возила дошло до оштећења или квара, како би се железничко возило довело у исправно стање; радови ванредног одржавања могу се обављати посебно или у склопу редовног одржавања;

3) одржавање железничког возила је скуп унапред планираних радова у склопу редовног одржавања као и непланираних радова у склопу ванредног одржавања возила, који се обављају на возилу, његовим системима, уређајима, склоповима и деловима са сврхом да током коришћења железничко возило задовољава техничке услове за безбедност железничког саобраћаја;

4) оштећење возила је оштећење појединачног или више различитих делова, склопова и уређаја уграђених на железничком возилу настало због деформација изазваних сударом, исклизнућем, пожаром, неправилним маневрисањем, утоваром, истоваром, вандализмом и сл.;

5) периодични преглед железничког возила је скуп радова на железничком возилу који се обављају после одређеног броја пређених километара или истека одређеног временског периода употребе железничког возила, према утврђеном опису радова и одговарајућем технолошком поступку ради провере општег стања возила, провере стања система, уређаја, склопова и делова, замене или допуне мазива или другог потрошног материјала, као и отклањања недостатака на железничком возилу;

6) редовна оправка је скуп унапред планираних радова на железничком возилу који се обављају после пређеног граничног броја километара или истека граничног временског периода употребе железничког возила којим се према утврђеном опису радова и одговарајућем технолошком поступку обавља преглед и поправка делова и склопова на возилу или у специјализованој радионици, поправља или замењује електрична, ваздушна или инсталација за проток флуида, после чега се железничко возило комплетира, завршно испитује у месту и на пробној вожњи пре пуштања у железнички саобраћај;

7) редовно одржавање железничког возила је скуп унапред планираних радова на железничком возилу којим се према утврђеном опису радова и одговарајућем технолошком поступку утврђује опште стање возила, обавља преглед система, уређаја, склопова и делова и отклањају недостаци на железничком возилу, после чега се проверава исправност железничког возила;

8) сервисни преглед вучног возила је преглед у циљу провере техничке исправности склопова и уређаја на возилима и отклањања неисправности у складу са упутствима о одржавању вучних возила за ову врсту прегледа, а који се обавља током рада возила између вожње воза или маневарских вожњи.

Железничка возила

Члан 3.

Железничка возила, у смислу овог правилника, су:

1) вучна возила (локомотиве и моторни возови);

2) вучена возила (путничка кола и теретна кола);

3) возила за посебне намене (моторна пружна возила, локотрактори, моторна возила за испитивање, одржавање и контролу железничких пруга и контактне мреже и друга вучна и вучена возила).

Склопови, делови и уређаји железничких возила значајни за безбедно одвијање железничког саобраћаја

Члан 4.

Склопови, делови и уређаји железничких возила значајни за безбедно одвијање железничког саобраћаја, у смислу овог правилника, су:

1) кочни уређаји и њихови делови (кочнице);

2) осовински слог (склоп);

3) вучна и одбојна опрема;

4) обртна постоља;

5) постоље возила;

6) елементи вешања и огибљења;

7) уређаји за осветљавање и сирене;

8) уређаји за контролу будности;

9) локомотивски део радио-диспечерског уређаја;

10) локомотивски део аутостоп уређаја;

11) брзиномерни и региструјући уређаји;

12) ваздушни резервоари;

13) уређај за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола;

14) високонапонски електро уређаји и заштитно уземљење;

15) посуде кола цистерни за превоз опасне робе са пратећом опремом.

II. Одржавањe железничких возила

1. Врсте одржавања

Члан 5.

Одржавање железничких возила може бити:

1) редовно одржавање, које се обавља периодично и унапред планира и обухвата:

(1) контролу,

(2) сервисне прегледе вучних возила,

(3) периодичне прегледе,

(4) редовне оправке,

(5) прање и чишћење,

(6) дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију;

2) ванредно одржавање, које се обавља ради отклањања кварова, недостатака, истрошења и загађења насталих у току експлоатације возила, и обухвата:

(1) ванредне оправке мањег или већег обима,

(2) ванредно прање и чишћење,

(3) ванредну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију.

2. Контрола железничких возила

Врсте контрола железничких возила

Члан 6.

Контрола железничких возила обухвата:

1) контролу исправности железничких возила у току експлоатације;

2) контролу квалитета извршених оправки;

3) вагање железничких возила;

4) пробне вожње железничких возила;

5) контролу железничких возила која су учествовала у несрећи или незгоди.

Контрола исправности железничког возила у току експлоатације

Члан 7.

Контрола железничких возила у току експлоатације обавља се пре почетка рада, током рада и по завршетку рада возила.

Контролу исправности железничких вучних возила у току експлоатације обавља особље вучног возила.

Контролу исправности железничких вучених возила у току експлоатације обављају прегледачи кола и возопратно особље у оквиру својих послова.

Приликом контрола из ст. 1–3. овог члана врши се визуелна контрола стања делова, склопова, уређаја и опреме возила, контрола снабдевености возила погонским и потрошним материјалом, пуштање у рад и функционална провера исправности рада уређаја.

Контрола квалитета извршених оправки

Члан 8.

Представник радионице и представник лица задуженог за одржавање, на основу контроле у току оправке и завршног прегледа железничког возила, утврђују да ли су оправке извршене квалитетно и у захтеваном обиму радова.

Вагање железничких возила

Члан 9.

Железничка возила се вагају у циљу утврђивања њихове укупне масе и распореда маса на поједине осовине, односно точкове после извршене редовне или ванредне оправке, уколико су ти радови могли утицати на промену укупне масе или распоред маса на возилу, као и после периодичних прегледа код којих је обимом радова то предвиђено.

Поступак вагања дат је у Прилогу 1 – ВАГАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Пробна вожња железничких возила

Члан 10.

После извршене редовне оправке железничких возила, ванредних оправки већег обима и периодичних прегледа код којих је обимом радова то предвиђено, врши се пробна вожња железничких возила у циљу контроле појединих делова и уређаја на возилу, као и понашања возила у вожњи ради утврђивања способности возила за обављање безбедног и уредног саобраћаја.

Поступак извршења пробне вожње дат је у Прилогу 2 – ПРОБНЕ ВОЖЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Контрола железничког возила које је учествовало у несрећи или незгоди

Члан 11.

Контрола железничког возила које је учествовало у несрећи или незгоди врши се на месту догађаја ради утврђивања да ли је возило способно за вожњу на сопственим точковима до радионице где ће се извршити оправка возила.

Ако се контролом констатује да је возило способно за вожњу на сопственим точковима, железнички превозник и управљач железничке инфраструктуре утврђују начин на који ће се извршити та вожња, а уколико се оцени да возило није способно за вожњу на сопственим точковима, оно се превози до радионице комплетно или у деловима на другом железничком возилу.

Лице задужено за одржавање одређује радионицу у којој ће се извршити детаљни преглед возила које је учествовало у несрећи или незгоди.

Детаљним прегледом након несреће или незгоде, у сертификованој радионици проверавају се склопови и делови за које се претпоставља да су могли бити оштећени, а посебно:

1) обртна постоља;

2) осовински слогови (склопови);

3) постоља возила;

4) вешање и огибљење возила;

5) кочнице;

6) причвршћеност склопова и уређаја на њиховим местима (да није дошло до њиховог померања);

7) вучна и одбојна опрема возила.

Код дизел возила, осим провера из става 4. овог члана, потребно је проверити и коаксијалност међусобно повезаних главних склопова.

После исклизнућа возила, осим провера из става 4. овог члана, проверава се и:

1) размак између унутрашњих чеоних површина точкова исклизлих осовинских склопова, мерено на три места по обиму точка на једнаком растојању, односно на растојању од 120º, ако се утврди да је измерени размак већи од прописаног према стандарду SRPS EN 15313, као и у случају да се размак мерен у три тачке разликује више од 2 mm код склопова са котрљајним лежиштима, односно више од 4 mm код склопова са клизним лежиштима потребно је заменити осовински склоп;

2) паралелност и дијагоналност осовинских склопова (унакрсна мера).

После налета возила брзином већом од 12 km/h, осим провера из става 4. овог члана, проверава се и:

1) висина одбојника;

2) ход одбојника;

3) закривљеност плоче одбојника;

4) стање чеоне греде постоља возила.

У зависности од обима радова који су обављени на отклањању насталих оштећења, потребно је обавити пробну вожњу.

3. Сервисни прегледи вучних возила

Члан 12.

Сервисни прегледи вучних возила обављају радници радионице за одржавање железничких возила на месту на којем је омогућен преглед вучног возила из канала и на којем је могућ приступ на кров вучног возила.

У склопу сервисног прегледа вучних возила врши се:

1) визуелни преглед, провера исправности уређаја и допуна залиха погонског материјала;

2) преглед и провера трчећег строја односно обртног постоља, кочног система и других уређаја и склопова;

3) отклањање неисправности у складу са упутствима о одржавању вучног возила за ову врсту прегледа.

Рокови сервисног прегледа вучних возила утврђени су досијеом о одржавању.

4. Периодични преглед железничких возила

Врсте периодичних прегледа железничких возила

Члан 13.

Врсте периодичних прегледа и обим радова за сваку врсту периодичног прегледа железничког возила утврђени су досијеом о одржавању.

Периодични прегледи железничких возила обављају се у радионици за одржавање железничких возила.

Циклус и рокови периодичних прегледа железничких возила

Члан 14.

Циклус периодичних прегледа железничких возила је редослед вршења периодичних прегледа железничких возила.

Рок периодичног прегледа представља:

1) време које је железничко возило провело у експлоатацији, или

2) пређене километре железничког возила, или

3) часове рада железничког возила, уређаја и сл., између два периодична прегледа.

Циклуси и рокови периодичних прегледа утврђени су досијеом о одржавању.

Даном од којег започиње циклус и рокови периодичних прегледа железничког возила сматра се дан потписивања записника о примопредаји новог железничког возила између произвођача и имаоца возила.

Даном од којег се рачуна рок за обављање следећег периодичног прегледа железничког возила сматра се дан потписивања записника о примопредаји железничког возила између радионице и лица задуженог за одржавање, после извршене редовне оправке железничког возила.

Даном од којег се рачуна рок за обављање следећег периодичног прегледа железничког возила сматра се дан потписивања записника о примопредаји железничког возила између радионице и лица задуженог за одржавање, после извршеног претходног периодичног прегледа.

Пријем возила после извршеног периодичног прегледа

Члан 15.

Приликом пријема железничког возила после извршеног периодичног прегледа радионица предаје представнику лица задуженог за одржавање испуњене и оверене листе периодичних прегледа.

Примопредајни записник о извршеном периодичном прегледу потписује представник лица задуженог за одржавање и представник радионице која је извршила периодични преглед.

5. Редовне оправке железничких возила

Циклуси и рокови редовних оправки

Члан 16.

Циклус редовних оправки представља редослед вршења редовних оправки возила.

Рок редовних оправки утврђује се на основу:

1) времена које је железничко возило провело у експлоатацији, или

2) пређених километара железничког возила, или

3) часова рада возила, уређаја и сл., између две редовне оправке.

Циклуси, рокови и обим радова редовних оправки утврђени су досијеом о одржавању.

Даном од којег започиње циклус и рокови редовних оправки железничког возила сматра се дан потписивања записника о примопредаји новог железничког возила између произвођача и имаоца возила.

Даном од којег се рачуна нови рок редовне оправке железничког возила сматра се дан потписивања записника о примопредаји железничког возила између радионице и лица задуженог за одржавање, после извршене претходне редовне оправке.

Редовне оправке железничких возила раде се у радионици за одржавање железничких возила.

Пријем возила после извршене редовне оправке

Члан 17.

Приликом пријема железничког возила после извршене редовне оправке саставља се записник о примопредаји, који потписују представник лица задуженог за одржавање и представник радионице која је извршила оправку.

У записнику из става 1. овог члана наводе се сви извршени радови на железничком возилу.

6. Прање, чишћење, дезинфекција, дезинсекција и дератизација железничких возила

Члан 18.

Прањем и чишћењем врши се одстрањивање нечистоће са железничких возила споља и изнутра.

Дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом врши се уништавање бацила и бактерија, инсеката и глодара.

7. Ванредне оправке железничких возила

Врсте и обим ванредних оправки железничких возила

Члан 19.

Ванредне оправке мањег и већег обима вучних возила обављају се у радионицама.

Ванредне оправке вучених возила могу бити:

1) мањег обима, при којима се вучено возило не искључује из експлоатације;

2) већег обима, при којима се вучено возило искључује из експлоатације.

Ванредне оправке мањег обима вучених возила вршe се у службеним местима, при чему се оправка може обавити док је возило у саставу воза/маневарског састава или се возило издваја на посебан колосек.

Ванредне оправке теретних кола мањег обима обухватају следеће радове:

1) замену кочних папуча:

(1) код двоосовних кола без обзира на број;

(2) код четвороосовинских кола до две папуче;

2) подешавање кочног полужја и регулатора кочног полужја;

3) замену или уградњу осигурача кочионог уметка;

4) замену или уградњу носача кочне папуче;

5) замену или уградњу осигурача троугаоне мотке;

6) везивање дочекивача троугаоне мотке;

7) замену или уградњу вешалице троугаоне мотке;

8) замену или уградњу делова кочионог полужја који висе или су поломљени;

9) замену или уградњу сворњака кочионог полужја;

10) замену или уградњу ваздушних полуспојки кочница и парног грејања;

11) замену или уградњу искључне славине распоредника;

12) замену или уградњу чеоне ваздушне славине;

13) замену или уградњу заптивки полуспојки главног вода;

14) подешавање паркирне кочнице;

15) замену или уградњу точка паркирне кочнице;

16) замену и притезање лабавих завртњева;

17) причвршћивање штитних лимова против варничења;

18) појединачну обнову натписа кола;

19) замену или поправку натписне плоче, преклопне плоче, носача листица;

20) замену вешалице (спојке гибња);

21) уградњу Т граничника;

22) замену или уградњу и причвршћивање везица уземљења;

23) подмазивање одбојничких плоча;

24) притезање олабављених завртњева на плочи одбојника;

25) притезање олабављених завртњева на споју одбојника и грудне греде:

26) замену или уградњу делова квачила који су оштећени или недостају;

27) подмазивање завојног квачила;

28) постављање завојног квачила у исправан-изједначен положај;

29) замену или уградњу клизача куке тегљеника;

30) подмазивање клизача куке тегљеника;

31) подешавање помоћних врата;

32) поправку отвора за проветравање кола серије G.

У ванредне оправке путничких кола мањег обима спадају следећи радови:

1) замена кочних папуча:

(1) код двоосовних кола без обзира на број;

(2) код четвороосовинских кола до две папуче;

2) подешавање кочног полужја и регулатора кочног полужја,

3) замена или уградња осигурача кочионог уметка;

4) замена или уградња осигурача троугаоне мотке;

5) замена или уградња потискивача носача кочионог уметка;

6) замена или уградња вешалица троугаоне мотке;

7) замена или уградња сворњака кочионог полужја;

8) замена или уградња ваздушних полуспојки главног вода;

9) замена или уградња ваздушних полуспојки напојног вода;

10) бломбирање кочнице за случај опасности;

11) бломбирање ручице за деблокаду врата;

12) притезање или уградња завртњева на поклопцима кућишта осовинских лежајева;

13) причвршћивање или уградња завртњева назубљене веђице осовинског склопа – ленкера;

14) причвршћивање амортизера;

15) причвршћивање алтернатора;

16) причвршћивање торзионе мотке;

17) осигурање звездасте навртке;

18) замена или уградња уземљења L-350 и L-550;

19) причвршћивање одбојничких уређаја;

20) подмазивање одбојничких уређаја;

21) замена завојног квачила;

22) подмазивање завојног квачила;

23) уградња сворњака квачила;

24) замена куке тегљеника;

25) замена или уградња клизача куке тегљеника;

26) подмазивање клизача куке тегљеника;

27) уградња сточића;

28) причвршћивање наслона за главу;

29) причвршћивање оплате одељка и ходника;

30) причвршћивање огледала;

31) учвршћивање унутрашње оплате кола;

32) оспособљавање врата на тоалету.

Ванредне оправке мањег обима из ст. 4. и 5. овог члана обављају радници стручно оспособљени за наведене радове.

Ванредне оправке већег обима обављају се у радионицама.

III. Одржавање склопова делова и уређаја железничких возила значајних за безбедно одвијање железничког саобраћаја

Одржавање кочних уређаја и њихових делова

Члан 20.

Начин и рокови одржавања кочних уређаја и њихових делова дати су у Прилогу 3 – ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање осовинских склопова

Члан 21.

Начин и рокови одржавања осовинских склопова дати су у Прилогу 4 – ОДРЖАВАЊЕ ОСОВИНСКОГ СКЛОПА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање вучне и одбојне опреме

Члан 22.

Начин и рокови одржавања вучне и одбојне опреме дати су у Прилогу 5 – ОДРЖАВАЊЕ ВУЧНЕ И ОДБОЈНЕ ОПРЕМЕ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање обртних постоља

Члан 23.

Начин и рокови одржавања обртних постоља дати су у Прилогу 6 – ОДРЖАВАЊЕ ОБРТНИХ ПОСТОЉА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање постоља железничких возила

Члан 24.

Начин и рокови одржавања постоља железничких возила дати су у Прилогу 7 – ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЉА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ВОЗИЛА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање елемената вешања и огибљења

Члан 25.

Начин и рокови одржавања елемената вешања и огибљења дати су у Прилогу 8 – ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВЕШАЊА И ОГИБЉЕЊА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање уређаја за осветљавање и сирена

Члан 26.

Начин и рокови одржавања уређаја за осветљавање и сирена дати су у Прилогу 9 – ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ОСВЕТЉАВАЊЕ И СИРЕНА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање уређаја за контролу будности

Члан 27.

Начин и рокови одржавања уређаја за контролу будности дати су у Прилогу 10 – ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА КОНТРОЛУ БУДНОСТИ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање локомотивског дела радио-диспечерског уређаја

Члан 28.

Начин и рокови одржавања локомотивског дела радио-диспечерског уређаја дати су у Прилогу 11 – ОДРЖАВАЊЕ ЛОКОМОТИВСКОГ ДЕЛА РАДИО-ДИСПЕЧЕРСКОГ УРЕЂАЈА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање дела аутостоп уређаја на вучном возилу

Члан 29.

Начин и рокови одржавања дела аутостоп уређаја на вучном возилу дати су у Прилогу 12 – ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛА АУТОСТОП УРЕЂАЈА НА ВУЧНОМ ВОЗИЛУ, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање брзиномерних и региструјућих уређаја

Члан 30.

Начин и рокови одржавања брзиномерних и региструјућих уређаја дати су у Прилогу 13 – ОДРЖАВАЊЕ БРЗИНОМЕРНИХ И РЕГИСТРУЈУЋИХ УРЕЂАЈА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање ваздушних резервоара

Члан 31.

Начин и рокови одржавања ваздушних резервоара дати су у Прилогу 14 – ОДРЖАВАЊЕ ВАЗДУШНИХ РЕЗЕРВОАРА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање уређаја за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола

Члан 32.

Начин и рокови одржавања уређаја за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола дати су у Прилогу 15 – ОДРЖАВАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО ЗАТВАРАЊЕ ВРАТА МОТОРНИХ ВОЗОВА И ПУТНИЧКИХ КОЛА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења

Члан 33.

Начин и рокови одржавања високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења дати су у Прилогу 16 – ОДРЖАВАЊЕ ВИСОКОНАПОНСКИХ ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈА И ЗАШТИТНОГ УЗЕМЉЕЊА, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање посуда кола цистерни за превоз опасне робе са пратећом опремом

Члан 34.

Посуде кола цистерни за превоз опасне робе са пратећом опремом одржавају се према Конвенцији о међународним железничким превозима (COTIF) додатак Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 17/15).

IV. Досије о одржавању

Израда досијеа о одржавању

Члан 35.

Лице задужено за одржавање изрaђује и води дoсиje o oдржaвaњу за свако возило за које је задужено.

Изрaдa дoсиjea o oдржaвaњу зaснивa сe нa почетној техничкој дoкумeнтaциjи, коју израђује произвођач железничког возила и која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за коришћење железничког возила.

Имaлaц железничког возила доставља лицу задуженом за одржавање кoмплeтну и испрaвну тeхничку документацију из става 2. овог члана.

С oбзирoм дa техничке спецификације о интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ) нe oбухвaтaју свe тeхничкe кaрaктeристикe возила, вeћ сaмo oнe кoje возило чинe усaглaшeним сa oснoвним зaхтeвимa, потребно је обезбедити све остале потребне тeхничкe инфoрмaциje од прoизвoђaчa возила и његових делова.

Кoд постојећих вoзилa кoja нису усaглaшeнa сa TСИ или су дeлимичнo усaглaшeнa сa TСИ, као основ за израду досијеа о одржавању служи сва расположива постојећа тeхничкa дoкумeнтaциja и подаци o oдржaвaњу возила.

Приликoм изрaдe дoсиjea o oдржaвaњу узимa се у oбзир мoдeл плaнирaних oпeрaциja возила, што oбухвaтa и циљeвe вeзaнe зa пeрфoрмaнсe кoje зaхтeвajу кoрисници (жeлeзничкa прeдузeћa и имaoци), као што су расположивост и поузданост.

Елементи досијеа о одржавању

Члан 36.

Дoсиje o oдржaвaњу сaстojи сe oд слeдeћих eлeмeнтa:

1) опште техничке дoкумeнтaциjе, кoja обухвата:

(1) техничке цртeже и технички oпис возила и његoвих кoмпoнeнти:

(2) главне конструкционе и експлоатационе податке о возилу:

(3) списак прописа кojи сe oднoсe нa oдржaвaњe возила;

(4) шеме eлeктрo, пнeумaтских, хидрaуличних и контролно-управљачких система; дoдaтне систeме уграђене на возилу (oпис систeмa, укључуjући и oпис функциoнaлнoсти, спeцификaциjу интeрфejсa, oбрaду пoдaтaкa и прoтoкoлe);

(5) дoкумeнтaциjу o саставним деловима свaкoг пojeдиначног вoзила кaкo би сe oмoгућилo прaћeњe тoкoм aктивнoсти oдржaвaњa;

2) дoкумeнтaциjе зa oбрaзлoжeњe кoнцeптa oдржaвaњa кojoм сe oбjaшњaвa кaкo сe дeфинишу, планирају и aжурирajу aктивнoсти oдржaвaњa у циљу очувања карактеристика вoзилa у дoзвoљeним грaницaмa упoтрeбe тoкoм њихoвoг вeкa трajaњa и oбeзбeђивaњa њихoвoг бeзбeднoг сaoбрaћaњa у склaду сa плaнирaним мoдeлoм oпeрaциja; дoкумeнтaциjа зa oбрaзлoжeњe кoнцeптa oдржaвaњa даје улaзнe пoдaткe зa утврђивaњe рокова периодичних прегледа и редовних оправки возила, и сaстojи сe oд:

(1) прeтхoдних решења, нaчeлa и мeтoдa нa кojимa сe зaснивa кoнцeпт oдржaвaњa возила;

(2) огрaничeњa зa нoрмaлнo кoришћeњe возила (нпр. km/мeсeц, климaтскa oгрaничeњa, oдoбрeни типoви терета, итд.);

(3) меродавних података на којима се заснива концепт одржавања и њихово порекло (произвођачка документација, искуствене вредности и сл.);

(4) тестирања, испитивања и прорачуна спроведених у циљу успостављања концепта одржавања;

(5) норматива утрошка радног времена, резервних делова и материјала по асортиману и количини;

3) дoкумeнтaциje кoja сaдржи oпис oдржaвaњa и нaчин извршења oдржaвaњa и обухвата нарочито:

(1) хијерархију компоненти и њихов функционални опис; у хијерархији се приказом одређеног броја појединачних нивоа (склопови, подсклопови, урећаји итд.) наводе сви делови који чине железничко возило, при чему је најнижи ниво у хијерархији резервни део (заменљиви део);

(2) шематске дијаграме струјних кругова, дијаграме прикључака и ожичења;

(3) листу делова која садржи техничке и функционалне описе свих резервних (заменљивих) делова који су, у зависности од стања, предвиђени за замену и који у случају електричног или механичког квара у одређеним околностима односно након оштећења морају да се замене; чиниоци интероперабилности се посебно наводе, са упућивањем на њихову декларацију о усаглашености;

(4) граничне вредности за компоненте које се током експлоатације железничког возила не смеју прекорачити, уз могуће навођење ограничења у експлоатацији у oтeжaнoм нaчину рaдa (кaдa сe дoстигнe грaничнa врeднoст);

(5) списак других законских обавеза којима компоненте или подсистеми железничког возила евентуално подлежу;

(6) план одржавања, који садржи:

– цртеже и упутства за правилну монтажу/демонтажу делова који се замењују;

– упутства за поправку појединих склопова, уређаја и опреме возила;

– критеријуме и рокове за одржавање;

– провере и тестове, посебно делова који су релевантни за безбедност који обухватају визуелне контроле и испитивања без разарања (нпр. уочавање недостатака који могу да угрозе безбедност);

– потребне алате и материјале за извршење радова на одржавању;

– потребан потрошни материјал;

– мере заштите на раду и противпожарне заштите и списак опреме за личну заштиту;

– тестове и поступке које треба предузети након сваког одржавања пре повратка железничког возила у експлоатацију;

(7) упутства за откривање грешака и решавање проблема у функционисању система или средства за решавање свих предвидљивих ситуација, што обухвата функционалне и шематске дијаграме система или системе за откривање грешака уз употребу информационих технологија.

Управљање досијеом о одржавању

Члан 37.

Досије о одржавању железничког возила ажурира се током целог радног времена железничког возила, што обухвата:

1) прикупљање и унос у досије информација везаних за:

(1) врсту и обим планираних активности железничког возила;

(2) врсту и обим стварно реализованих активности железничког возила;

(3) стварно реализоване радове на одржавању железничког возила;

2) предлагање измена у систему одржавања железничког возила, укључујући и рокове за одржавање, узимајући у обзир резултате оцене и процене ризика и спровођење прихваћених измена у досијеу о одржавању.

Евентуалне измене рокова за одржавање железничких возила наводе се према стандарду SRPS EN 17023.

При ажурирању досијеа о одржавању узимају се у обзир:

1) граничне вредности које треба очувати у циљу обезбеђења интероперабилности возила, а које су наведене у почетној техничкој документацији и свакој евентуалној измени те документације;

2) информације о експлоатацији возила, као што су:

(1) понашање возила у току експлоатације;

(2) врста и обим коришћења (равничарске или брдске пруге, дуги правци или пуно кривина, у директним возовима или са успутним ранжирањем, и сл.);

(3) вожње у товареном или празном стању;

(4) пређена километража и време путовања;

(5) несреће, незгоде и дефекти у току експлоатације;

(6) резултати свакодневних техничко-колских прегледа које спроводе железнички превозници;

(7) услови природне средине (планине, климатски услови, присуство прашине, песка и соли у ваздуху, и др.);

3) евиденције о извршеном одржавању, контролама и анализама повратних информација о возилу;

4) технолошка истраживања, с обзиром на радни век возила (40–50 година), која обухватају:

(1) понашање различитих компоненти возила;

(2) развој технологије и његов утицај на:

– материјале;

– опрему;

– резервне делове;

– алате и инструменте;

– информационе технологије;

– методе рада и управљања;

(3) расположивост материјала, опреме и резервних делова, који временом застаревају или се више не производе, па је потребно благовремено пронаћи адекватну замену;

5) измене прописа у области железнице, заштите природне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности компонената, и др.;

6) циљеви које постављају корисници (железничка предузећа, управљачи инфраструктуре и имаоци возила) у погледу поузданости, расположивости и безбедности возила.

Досије о одржавању, у току целог радног века железничког возила, усклађује се са спецификацијама везаним за основне параметре интероперабилности наведеним у меродавним техничким прописима и усаглашава се са условима наведеним у дозволи за коришћење железничког возила, декларацијом о усаглашености, декларацијом о верификацији и техничком документацијом.

V. Завршне одредбе

Престанак важења прописа

Члан 38.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о одржавању железничких возила („Службени гласник РСˮ, бр. 101/15, 24/16 и 36/17).

Ступање на снагу

Члан 39.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 340-1253/2020

У Београду, 19. новембра 2020. године

Вршилац дужности директора,

Лазар Мосуровић, с.р.

Прилози

Прилог 1 - Вагање железничких возила

Прилог 2 - Пробне вожње железничких возила

Прилог 3 - Одржавање кочница железничких возила

Прилог 4 - Одржавање осовинског склопа

Прилог 5 - Одржавање вучне и одбојне опреме

Прилог 6 - Одржавање обртних постоља

Прилог 7 - Одржавање постоља железничког возила

Прилог 8 - Одржавање елемената вешања и огибљења

Прилог 9 - Одржавање уређаја за осветљавање и сирена

Прилог 10 - Одржавање уређаја за контролу будности

Прилог 11 - Одржавање локомотивског дела радио-диспечерског уређаја

Прилог 12 - Одржавање дела аутостоп уређаја на вучном возилу

Прилог 13 - Одржавање брзиномерних и региструјућих уређаја

Прилог 14 - Одржавање ваздушних резервоара

Прилог 15 - Одржавање уређаја за аутоматско затварање врата моторних возова

Прилог 16 - Одржавање високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења