Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 24. децембра 2021. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

"Службени гласник РС", бр. 132 од 30. децембра 2021, 134 од 2. децембра 2022, 16 од 27. фебруара 2023, 44 од 31. маја 2023, 54 oд 30. јуна 2023, 71 од 25. августа 2023, 96 од 2. новембра 2023.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се цене за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите из општег акта којим се утврђује номенклатура лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, донетог у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање.

Члан 2.

Цене услуга из члана 1. овог правилника, одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 37/19, 58/19, 41/20, 93/20, 97/20 – исправка, 116/20, 134/20, 145/20, 3/21, 53/21 и 70/21).

Члан 4.

Oвај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

01/2 број 110-112/21

У Београду, 24. децембра 2021. године

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,

Вања Мандић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о допунама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите: „Службени гласник РС”, број 71/2023-61

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

Прилог

OBLAST

Red. br. u oblasti

Šifra usluge

Naziv usluge

Cena

I zajedničke opšte laboratorijske analize

1.

L000018

Uzorkovanje krvi (mikrouzorkovanje)

52,70

I zajedničke opšte laboratorijske analize

2.

L000026

Uzorkovanje krvi (venepunkcija)

105,33

I zajedničke opšte laboratorijske analize

3.

L000034

Uzorkovanje drugih bioloških materijala u laboratoriji

114,59

I zajedničke opšte laboratorijske analize

4.

L000042

Prijem, kontrola kvaliteta uzorka i priprema uzorka za laboratorijska ispitivanja

0,00

I zajedničke opšte laboratorijske analize

5.

L000059

Prijem i kontrola kvaliteta uzorka i priprema uzorka za zamrzavanje, skladištenje i transport

15,48

I zajedničke opšte laboratorijske analize

6.

L000063

Uzorkovanje kapilarne krvi komercijalnom karticom

296,47

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

1.

L013961

Adrenalinski test

1.013,89

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

2.

L014258

Agregacija trombocita kombinovanim sistemom Kol–ADP u krvi

1.338,07

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

3.

L014266

Agregacija trombocita kombinovanim sistemom Kol–Adr u krvi

1.338,07

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

4.

L014274

Agregacija trombocita metodom impedance u krvi

549,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

5.

L014282

Agregacija trombocita u plazmi ADP–om

523,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

6.

L014290

Agregacija trombocita u plazmi adrenalinom

530,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

7.

L014308

Agregacija trombocita u plazmi arahidonskom kiselinom

530,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

8.

L014316

Agregacija trombocita u plazmi kolagenom

530,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

9.

L014324

Agregacija trombocita u plazmi ristocetinom

710,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

10.

L013979

Broj bazofilno punktiranih eritrocita u krvi

146,26

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

11.

L014142

Broj eritrocita (Er) u krvi, mikroskopija

55,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

12.

L013987

Broj fetalnih eritrocita u razmazu periferne krvi (FMH)

837,70

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

13.

L014175

Broj retikulocita u krvi, mikroskopija

84,56

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

14.

L014159

Broja leukocita (Le) u krvi, mikroskopija

55,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

15.

L014183

Broj trombocita (Tr) u krvi, mikroskopija

59,94

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

16.

L013995

Broj eozinofila (Eo) u krvi, mikroskopija

226,46

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

17.

L014001

Heinz–ova telašca u krvi, mikroskopija

227,83

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

18.

L014019

Hematokrit (Hct) u krvi

76,09

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

19.

L014027

Hemoglobin (Hb) u krvi

44,92

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

20.

L014035

Ispitivanje ćelija iz koncentrata ili na citospin preparatu

375,28

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

21.

L014043

Ispitivanje funkcije neutrofilnih granulocita (fagocitni testovi)

9.656,60

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

22.

L014050

Ispitivanje funkcije neutrofilnih granulocita (test „oksidativnog praska”)

5.405,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

23.

L014068

Ispitivanje morfologije eritrocita i trombocita u krvi, mikroskopija

246,46

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

24.

L014105

Krvna slika sa C–reaktivnim proteinom (CRP)

491,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

25.

L014100

Krvna slika sa petodelnom leukocitarnom formulom

287,95

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

26.

L014110

Krvna slika sa retiklocitima i petodelnom lukocitarnom formulom

161,93

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

27.

L014084

Krvna slika sa trodelnom leukocitarnom formulom

147,52

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

28.

L014118

Leukocitarna formula (LeF), ručno

88,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

29.

L014126

Leukocitna formula (LeF), ručno, sa posebnom identifikacijom patoloških ćelija u krvi

261,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

30.

L014134

Lupus Eritematodes (LE) ćelije iz krvi ili kostne srži

513,53

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

31.

L014191

Osmotska rezistencija eritrocita

434,22

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

32.

L014209

Sedimentacija eritrocita (SE)

43,70

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

33.

L014217

Test granulocitne rezerve kostne srži (sa kortikosteroidima)

865,37

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

34.

L014225

Test hemolize eritrocita u kiselom serumu (Hamov test)

1.813,68

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

35.

L014233

Test sukrozne lize eritrocita, Hartmanov test

2.308,83

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

36.

L014332

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) u plazmi, koagulometrija

181,17

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

37.

L014357

Alfa–2–antiplazmin aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

524,58

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

38.

L014241

Anti–Xa aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

534,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

39.

L014365

Antitrombin (AT) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

229,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

40.

L014373

Antitrombin (AT) antigen u plazmi, imunoenzimski

1.816,14

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

41.

L014381

Batroksobinsko vreme (BT) u plazmi, koagulometrija

455,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

42.

L014399

Beta tromboglobulin (beta–TG) u plazmi, ELISA

2.202,08

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

43.

L014340

C1 inhibitor u plazmi, spektrofotometrija

353,30

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

44.

L001966

C1 inhibitor komplementa u serumu RID

908,75

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

45.

L014407

C4b vezujući protein (C4bBP) u plazmi, ELISA

1.524,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

46.

L014415

D–dimer u plazmi, imunoprecipitacija

1.135,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

47.

L014423

D–dimer u plazmi, POCT

1.852,14

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

48.

L014431

D–dimer u plazmi, semikvanitativno

306,63

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

49.

L014416

D–dimer u plazmi, imunoturbidimetrija

878,04

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

50.

L014417

D–dimer u plazmi, ELFA

2.384,60

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

51.

L014449

Endogeni trombinski potencijal (ETP) u plazmi, spektrofotometrija

1.843,82

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

52.

L014456

Faktor FVII (prokonvertin) aktivnost u plazmi, koagulometrija

335,40

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

53.

L014464

Faktor FVII (prokonvertin) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

496,93

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

54.

L014472

Faktor FVII (prokonvertin) antigen u plazmi, imunoenzimski

1.807,56

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

55.

L014480

Faktor FVIII (antihemofilni globulin A, AHG–A) aktivnost u plazmi, koagulometrija

563,65

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

56.

L014498

Faktor FVIII (antihemofilni globulin A, AHG–A) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

923,45

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

57.

L014506

Faktor FVIII (antihemofilni globulin A, AHG–A) antigen u plazmi, imunoenzimski

1.689,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

58.

L014514

Faktor II (protrombin) antigen u plazmi, imunoenzimski

1.524,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

59.

L014522

Faktor II (protrombin) aktivnost, u plazmi koagulometrija

215,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

60.

L014530

Faktor II (protrombin) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

305,41

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

61.

L014555

Faktor IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) aktivnost u plazmi, koagulometrija

295,29

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

62.

L014548

Faktor IX (antihemofilni globulin B, AHG–B) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

944,75

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

63.

L014563

Faktor V (proakcelerin) aktivnost u plazmi, koagulometrija

200,86

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

64.

L014571

Faktor V (proakcelerin) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

944,75

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

65.

L014589

Faktor V (proakcelerin) antigen u plazmi, imunoenzimski

1.524,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

66.

L014597

Faktor X (Stuart Power faktora) antigen u plazmi, imunoenzimski

0,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

67.

L014605

Faktor X (Stuart Power faktor) aktivnost, u plazmi, koagulometrija

294,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

68.

L014613

Faktor X (Stuart Power faktor) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

678,95

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

69.

L014621

Faktor XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) aktivnost u plazmi, koagulometrija

642,55

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

70.

L014639

Faktor XI (antihemofilni globulin C, AHG–C) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

678,95

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

71.

L014647

Faktor XII (Hageman) aktivnost, u plazmi, koagulometrija

367,19

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

72.

L014654

Faktor XII (Hageman) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

678,95

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

73.

L014662

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

706,16

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

74.

L014670

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) u plazmi, test monohlorsirćetne kiseline

204,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

75.

L014688

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) u plazmi, urea test

272,67

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

76.

L014680

Faktor XIII (fibrin stabilizujući faktor) u plazmi, imunoenzimski

0,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

77.

L014696

Fibrinogen degradacioni produkti (FDP) u plazmi, lateks imunoprecipitacija

514,24

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

78.

L014704

Fibrinogen u plazmi (Clauss), koagulometrija

113,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

79.

L014712

Fibrinogen u plazmi, gravimetrija

118,37

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

80.

L014720

Fibrinogen u plazmi, koagulometrija

220,11

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

81.

L014738

Fibrinogen u plazmi, spektrofotometrija

127,69

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

82.

L014746

Fibrinogen u plazmi, imunohemija

1.304,29

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

83.

L014753

Fibrinopeptid A u plazmi, ELISA

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

84.

L014761

Fibronektin (FN) u plazmi, nefelometrija

796,11

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

85.

L014779

Nefrakcionisani heparin (UFH) u plazmi, spektrofotometrija

522,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

86.

L014787

Inhibitor aktivatora plazminogena–1 (PAI1) aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

2.196,02

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

87.

L014795

INR – za praćenje antikoagulantne terapije u plazmi

36,04

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

88.

L014803

Kaolinsko vreme (KCT) u plazmi, koagulometrija

679,27

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

89.

L014811

Kompleks aktivatora plazminogena–inhibitora aktivatora plazminogena u plazmi, ELISA

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

90.

L014837

Lumi agregacija trombocita u plazmi

1.803,98

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

91.

L015149

Lupus antikoagulans u plazmi (LA1), koagulometrija

652,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

92.

L014845

Lupus antikoagulans u plazmi (LA2), konfirmacioni test, koagulometrija

820,80

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

93.

L015150

LA1/LA2 odnos

102,12

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

94.

L014134

Lupus Eritematodes (LE) ćelije iz krvi ili kostne srži

513,53

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

95.

L014878

Inhibitori faktora koagulacije u plazmi, po epruveti

884,58

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

96.

L014894

Inhibitori na faktor VIII u plazmi (Bethesda), koagulometrija

1.656,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

97.

L014902

Inhibitori na faktor VIII (Nejmegen modifikacija Bethesda metode) u plazmi, koagulometrijski

1.488,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

98.

L014886

Inhibitori na faktor IX u plazmi (Bethesda), koagulometrija

1.599,09

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

99.

L014910

OHP test (opšti hemostatski potencijal) u plazmi, spektrofotometrija

1.103,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

100.

L014928

Plazmin–antiplazmin kompleks (PAP) u plazmi, imunohemija

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

101.

L014936

Plazminogenska aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

429,18

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

102.

L014944

Plazminogen antigen u plazmi, imunohemija

1.854,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

103.

L014951

Protein C GLOBAL test u plazmi, koagulometrija

487,80

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

104.

L014969

Protein C, aktivnost u plazmi, spektrofotometrija

400,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

105.

L014977

Protein C, antigen u plazmi, imunoenzimski

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

106.

L014985

Protein S aktivnost u plazmi, koagulometrija

1.935,05

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

107.

L014993

Protein S antigen, slobodni u plazmi, imunoenzimski

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

108.

L015000

Protein S antigen, slobodni u plazmi, imunoturbidimetrija

1.362,41

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

109.

L015016

Protein S antigen, ukupni u plazmi, imunoenzimski

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

110.

L015024

Protein S, slobodni, aktivnost u plazmi, koagulometrija

0,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

111.

L015032

Protrombinski fragment 1 + 2 u plazmi (TF1 + 2), ELISA

2.854,32

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

112.

L015040

Protrombinsko vreme (PT) INR – za praćenje antikoagulantne terapije u plazmi, koagulometrija

243,06

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

113.

L015057

Protrombinsko vreme (PT) plazmi/kapilarnoj krvi, koagulometrija

231,06

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

114.

L015065

Retrakcija koaguluma u plazmi

68,20

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

115.

L015073

Rezistencija na aktivirani protein C u plazmi (APCR), koagulometrija

737,40

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

116.

L015081

Rotaciona tromboelastografija u krvi

1.642,35

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

117.

L015099

Rumpel–Leede test

73,19

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

118.

L015115

Silika koagulaciono vreme u plazmi, skrining test

679,27

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

119.

L015107

Silika koagulaciono vreme u plazmi, potvrdni test

847,87

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

120.

L015123

Spontana agregacija trombocita

136,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

121.

L015131

Test neutralizacije lupus antikoagulansa liziranim trombocitima u plazmi

1.253,50

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

122.

L015156

Tkivni aktivator plazminogena (tPA) antigen u plazmi, ELISA

2.716,31

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

123.

L015164

Trombin–antitrombin kompleks (TAT) u plazmi, ELISA

2.685,72

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

124.

L015172

Trombinsko vreme (TT) u plazmi, koagulometrija

215,97

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

125.

L015180

Trombocitni faktor 4 (PF4) u plazmi, ELISA

1.443,72

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

126.

L015198

Trombomodulin u plazmi, ELISA

2.090,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

127.

L015206

Trombospondin u plazmi, ELISA

2.656,14

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

128.

L015214

Trombotest u plazmi/kapilarnoj krvi, koagulometrija

78,65

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

129.

L015222

Von Willebrandov faktor (vWF) antigen u plazmi, imunohemija

1.526,38

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

130.

L015230

Von Willebrandov faktor (vWF) antigen u plazmi, ELISA

1.807,56

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

131.

L015248

Von Willebrandov faktor (vWF) multimeri u plazmi, imunohemija

2.825,00

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

132.

L015255

Von Willebrandov faktor (vWF), aktivnost u plazmi, koagulometrija

636,92

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

133.

L015256

Von Willebrandov faktor (vWF), aktivnost u plazmi, imunoturbidimetrija

1.297,79

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

134.

L015263

Vreme koagulacije (Lee White) u plazmi, koagulometrija

117,33

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

135.

L015271

Vreme krvarenja (Duke)

70,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

136.

L015289

Vreme krvarenja (Ivy)

554,11

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

137.

L015412

Citološki pregled kostne srži

437,15

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

138.

L015461

Pregled otiska bioptata kostne srži

374,76

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

139.

L015479

Pregled otiska limfne žlezde ili punktata tkiva

314,66

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

140.

L015420

Citološki pregled likvora sa citocentrifuge u hematoloških bolesnika

328,47

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

141.

L015313

Bojenje kostne srži na ANAE i NASDA

830,06

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

142.

L015305

Bojenje kostne srži na ANAE sa NaF

834,14

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

143.

L015339

Bojenje kostne srži na dvostruku esterazu (DE)

828,68

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

144.

L015321

Bojenje kostne srži na butirat esterazu (BE)

894,90

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

145.

L015347

Bojenje kostne srži na hloroacetat esterazu (CE)

1.167,02

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

146.

L015362

Bojenje kostne srži na mijeloperoksidazu (POX)

643,87

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

147.

L015388

Bojenje kostne srži perjodnom reakcijom po Šifu (PAS)

791,86

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

148.

L015396

Bojenje kostne srži Sudan crnim B (SBB)

960,79

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

149.

L015354

Bojenje kostne srži na kiselu fosfatazu (AcP)

1.019,08

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

150.

L015370

Bojenje kostne srži na TRAP

1.033,78

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

151.

L015404

Bojenje periferne krvi ili kostne srži na APL (skor)

729,12

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

152.

L015453

Određivanje gvožđa u kostnoj srži po Pearls-u

921,47

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

153.

L015487

Hemosiderin u urinu (Pearls)

799,42

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

154.

L015446

Morfološko-citohemijska analiza kostne srži po FAB/SZO klasifikaciji

454,35

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

155.

L014852

Multiparametarska agregacija trombocita iz krvi, pojedinačno

918,57

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

156.

L030890

Krvna slika sa petodelnom leukocitarnom formulom i MDW, VCS metodom

708,71

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

157.

L030901

ADAMTS13 u plazmi, CLIA

46.539,81

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

158.

L030916

Antitela na β2-glikoprotein I IgM klase u plazmi, CLIA

4.095,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

159.

L030924

Antitela na β2-glikoprotein I IgG klase u plazmi, CLIA

4.095,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

160.

L030932

Antitela na β2-glikoprotein I domen 1 IgG klase u plazmi, CLIA

6.833,78

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

161.

L030940

Antitela na kardiolipin IgG klase u plazmi, CLIA

4.095,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

162.

L030957

Antitela na kardiolipin IgM klase u plazmi, CLIA

4.095,25

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

163.

L030965

Heparin indukovana antitela (HIT) u plazmi, imunoturbidimetrija

5.811,99

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

164.

L030973

Heparin indukovana antitela (HIT) IgG klase u plazmi, CLIA

8.928,50

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

165.

L030981

Von Willebrand faktor Ag u plazmi, CLIA

4.978,92

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

166.

L030999

Von Willebrand faktor ristocetin kofaktor u plazmi, imunoturbidimetrija

3.916,21

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

167.

L031005

Von Willebrand faktor ristocetin kofaktor u plazmi, CLIA

7.713,66

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

168.

L031013

Von Willebrand faktor kolagen vezujuća akativnosti, CLIA

7.713,66

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

169.

L031021

Agregacija trombocita iz pune krvi arahidonskom kiselinom, turbidimetrija

8.803,85

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

170.

L031039

Agregacija trombocita iz pune krvi ADP-om, turbidimetrija

16.963,85

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

171.

L031047

Amiloid-beta 42 (Аβ42) u likvoru, ECLIA

9.135,12

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

172.

L031054

Protein tau u likvoru, ECLIA

9.135,12

II opšte hematološke analize i analize hemostaze

173.

L031062

Protein tau, fosforilisani, u likvoru, ECLIA

9.135,12

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

1.

L015495

Deplecija T-limfocita kostne srži i periferne krvi (in vitro)

5.096,53

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

2.

L015503

Kultura matičnih ćelija eritrocitne loze (BFU-E i CFU-E) iz kostne srži i periferne krvi (test zasnovan na serumu), pojedinačno

4.003,24

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

3.

L015511

Kultura matičnih ćelija eritrocitne loze (BFU-E i CFU-E) iz kostne srži i periferne krvi pojedinačno (test zasnovan na serum-free sistemu) pojedinačno

4.674,41

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

4.

L015529

Kultura matičnih ćelija granulocitne loze (CFU-GM i CFU-G) iz kostne srži i periferne krvi (klasični test zasnovan na serumu) pojedinačno

3.637,20

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

5.

L015537

Kultura matičnih ćelija granulocitne loze (CFU-GM i CFU-G) iz kostne srži i periferne krvi (test zasnovan na serum-free sistemu) pojedinačno

4.674,41

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

6.

L015545

Kultura matičnih ćelija granulocitne loze (CFU-GM i CFU-G) iz uzorka za procenu kvaliteta kalema za transplantaciju, pojedinačno

3.463,31

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

7.

L015552

Kultura matičnih ćelija i prethodnika leukemije (CFU-AML) u kostnoj srži bolesnika sa leukemijom, pojedinačno

5.610,10

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

8.

L015560

Kultura matičnih ćelija megakariocitnih prethodnika kostne srži i periferne krvi (test zasnovan na serum-free sistemu) pojedinačno

9.670,25

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

9.

L015578

Kultura matičnih ćelija, megakariocitnih prethodnika kostne srži i periferne krvi , pojedinačno

3.637,20

II visokospecijalizovane hematološke analize – kulture ćelija kostne srži i krvi

10.

L015586

Određivanje broja živih ćelija (vijabilnosti) u kostnoj srži, pojedinačno

493,60

III biohemijske i imunohemijske analize

1.

L009522

11–deoksikortikosteron u dnevnom urinu, HPLC

1.115,17

III biohemijske i imunohemijske analize

2.

L000877

11–deoksikortikosteron u serumu, HPLC

1.115,17

III biohemijske i imunohemijske analize

3.

L000885

11–deoksikortikosteron u serumu, RIA

699,94

III biohemijske i imunohemijske analize

4.

L009530

11–deoksikortikosteron u dnevnom urinu, spektrofotometrija

1.125,39

III biohemijske i imunohemijske analize

5.

L000893

11–deoksikortizol u serumu, HPLC

1.049,17

III biohemijske i imunohemijske analize

6.

L013433

17–beta–estradiol u salivi, ELISA

1.089,23

III biohemijske i imunohemijske analize

7.

L011536

17–hidroksikortikosteroidi (17–OHCS) u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

1.215,39

III biohemijske i imunohemijske analize

8.

L009548

17–hidroksikortikosteroidi (17– OHCS) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

1.215,39

III biohemijske i imunohemijske analize

9.

L011544

17–hidroksi–progesteron (17–OHP) u amnionskoj tečnosti, HPLC

983,13

III biohemijske i imunohemijske analize

10.

L000901

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu, ELISA

1.077,23

III biohemijske i imunohemijske analize

11.

L000919

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu, HPLC

1.133,17

III biohemijske i imunohemijske analize

12.

L000927

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu/plazmi, RIA

423,94

III biohemijske i imunohemijske analize

13.

L013441

17–hidroksi–progesteron u salivi, ELISA

1.077,23

III biohemijske i imunohemijske analize

14.

L011551

17–ketosteroidi (17–KS) u amnionskoj tečnosti, spektorfotometrija

758,60

III biohemijske i imunohemijske analize

15.

L009555

17–ketosteroidi (17–KS) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

602,33

III biohemijske i imunohemijske analize

16.

L000950

25–OH–vitamin D3 (holekalciferol) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

992,08

III biohemijske i imunohemijske analize

17.

L009563

5–hidroksiindol–3–sirćetna kiselina (5–HIAA) u dnevnom urinu, HPLC

1.490,17

III biohemijske i imunohemijske analize

18.

L009571

5–hidroksiindol–3–sirćetna kiselina (5–HIAA) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

1.487,31

III biohemijske i imunohemijske analize

19.

L009589

8–hidroksideoksiguanozin (8–OHdG) u dnevnom urinu, ELISA

1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

20.

L012013

Acetil karnitin u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

475,76

III biohemijske i imunohemijske analize

21.

L012237

Acetil karnitin u spermatozoidima, spektrofotometrija

475,76

III biohemijske i imunohemijske analize

22.

L008664

Acetilholinesteraza u eritrocitima, spektrofotometrija

668,69

III biohemijske i imunohemijske analize

23.

L000067

Acetosirćetna kiselina u krvi, spektrofotometrija

367,34

III biohemijske i imunohemijske analize

24.

L010835

Acidobazni status (pH, pO2, pCO2) u likvoru, potenciometrija

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

25.

L010836

ACTH (synacthen) test; kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

2.816,32

III biohemijske i imunohemijske analize

26.

L010837

ACTH (synacthen) test; kortizol u serumu, ELISA

3.468,92

III biohemijske i imunohemijske analize

27.

L010838

ACTH (synacthen) test; kortizol u serumu, RIA

1.263,76

III biohemijske i imunohemijske analize

28.

L010839

Adalimumab u serumu, ELISA

2.193,82

III biohemijske i imunohemijske analize

29.

L006916

Adrenokortikotropin (adrenokortikotropni hormon, ACTH) u plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

599,09

III biohemijske i imunohemijske analize

30.

L006924

Adrenokortikotropin (adrenokortikotropni hormon, ACTH) u plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

31.

L000984

Adenozin deaminaza (ADA) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

475,32

III biohemijske i imunohemijske analize

32.

L012658

Adenozin deaminaza (ADA) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

475,32

III biohemijske i imunohemijske analize

33.

L010843

Adiponektin u likvoru, ELISA

1.584,23

III biohemijske i imunohemijske analize

34.

L001016

Adiponektin u serumu/plazmi, ELISA

1.584,23

III biohemijske i imunohemijske analize

35.

L001024

Adiponektin u serumu/plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

36.

L009597

Adis–Hamburger–ov broj u dnevnom urinu, mikroskopija

164,31

III biohemijske i imunohemijske analize

37.

L009605

Adrenalin (epinefrin) u dnevnom urinu, ELISA

1.497,23

III biohemijske i imunohemijske analize

38.

L009613

Adrenalin (epinefrin) u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

39.

L006957

Adrenalin (epinefrin) u serumu/plazmi, ELISA

1.497,23

III biohemijske i imunohemijske analize

40.

L006965

Adrenalin (epinefrin) u plazmi, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

41.

L012021

Akrozin u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

565,34

III biohemijske i imunohemijske analize

42.

L012245

Akrozin u spermatozoidima, spektrofotometrija

565,34

III biohemijske i imunohemijske analize

43.

L009621

Alanin aminopeptidaza (arilamidaza aminokiselina, AAP) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

367,32

III biohemijske i imunohemijske analize

44.

L001040

Alanin aminotransferaza (ALT) u krvi/serumu/plazmi, POCT

229,15

III biohemijske i imunohemijske analize

45.

L001057

Alanin aminotransferaza (ALT) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

88,15

III biohemijske i imunohemijske analize

46.

L009639

Albumin (mikroalbuminurija) u dnevnom urinu, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

47.

L009640

Albumin (mikroalbuminurija) u dnevnom urinu, imunoturbidimetrija

347,08

III biohemijske i imunohemijske analize

48.

L010850

Albumin indeks u likvoru

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

49.

L010851

Albumin u ascitu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

50.

L012351

Albumin u fecesu, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

51.

L010868

Albumin u likvoru, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

52.

L013748

Albumin u očnoj vodici, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

53.

L012666

Albumin u pleuralnom punktatu, nefelometrija

540,11

III biohemijske i imunohemijske analize

54.

L001081

Albumin u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

55.

L001073

Albuminu krvi/serumu/plazmi, POCT

247,15

III biohemijske i imunohemijske analize

56.

L001099

Aldolaza u serumu, spektrofotometrija

229,30

III biohemijske i imunohemijske analize

57.

L001100

Aldosteron u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

938,30

III biohemijske i imunohemijske analize

58.

L001107

Aldosteron u serumu/plazmi, ELISA

705,23

III biohemijske i imunohemijske analize

59.

L001115

Aldosteron u serumu/plazmi, RIA

567,94

III biohemijske i imunohemijske analize

60.

L001123

Alfa–1–antitripsin u serumu, fenotipizacija, izoelektrofokusiranje

1.287,64

III biohemijske i imunohemijske analize

61.

L012377

Alfa–1–antitripsin u fecesu, ELISA

711,23

III biohemijske i imunohemijske analize

62.

L012369

Alfa–1–antitripsin u fecesu, nefelometrija

586,81

III biohemijske i imunohemijske analize

63.

L001149

Alfa–1–antitripsin u serumu, nefelometrija

567,11

III biohemijske i imunohemijske analize

64.

L001131

Alfa–1–antitripsin u serumu, imunoturbidimetrija

519,68

III biohemijske i imunohemijske analize

65.

L001156

Alfa–1–kiseli glikoprotein (orosmukoid) u serumu, nefelometrija

777,11

III biohemijske i imunohemijske analize

66.

L009647

Alfa–1–mikroglobulin u dnevnom urinu, nefelometrija

642,11

III biohemijske i imunohemijske analize

67.

L011569

Alfa–2–makroglobulin u amnionskoj tečnosti, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

68.

L009654

Alfa–2–makroglobulin u dnevnom urinu, nefelometrija

541,91

III biohemijske i imunohemijske analize

69.

L010876

Alfa–2–makroglobulin u likvoru, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

70.

L001172

Alfa–2–makroglobulin u serumu, nefelomterija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

71.

L001173

Alfa–2–makroglobulin u serumu, imunoturbidimetrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

72.

L013052

Alfa–amilaza u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

205,34

III biohemijske i imunohemijske analize

73.

L001180

Alfa–amilaza u krvi/serumu/plazmi, POCT

220,15

III biohemijske i imunohemijske analize

74.

L012856

Alfa–amilaza u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

75.

L012674

Alfa–amilaza u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

76.

L001198

Alfa–amilaza u serumu/plazmi, spektrofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

77.

L008912

Alfa–amilaza u urinu, spektofotometrija

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

78.

L011577

Alfa–fetoprotein (AFP) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

79.

L011578

Alfa–fetoprotein (AFP) u amnionskoj tečnosti, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

80.

L010884

Alfa–fetoprotein (AFP) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

81.

L010885

Alfa–fetoprotein (AFP) u likvoru, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

82.

L001214

Alfa–fetoprotein (AFP) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

83.

L001215

Alfa–fetoprotein (AFP) u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

84.

L011585

Alfa–glukozidaza u amnionskoj tečnosti, fluorimetrija

590,45

III biohemijske i imunohemijske analize

85.

L012039

Alfa–glukozidaza u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

577,32

III biohemijske i imunohemijske analize

86.

L009662

Alkalna fosfataza (ALP) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

87.

L001248

Alkalna fosfataza (ALP) u krvi/serumu/plazmi, POCT

226,15

III biohemijske i imunohemijske analize

88.

L012682

Alkalna fosfataza (ALP) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

89.

L001255

Alkalna fosfataza (ALP) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

90.

L001271

Alkalna fosfataza (ALP), izoenzimi u serumu, elektroforeza

861,68

III biohemijske i imunohemijske analize

91.

L001305

Alkalna fosfataza (ALP), koštana (Ostase) u serumu, CLIA

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

92.

L000141

Alkalna fosfataza (ALP), neutrofilna (leukocitna ALP) u krvi, mikroskopija

130,79

III biohemijske i imunohemijske analize

93.

L001313

Alkalna fosfataza (ALP), placentalna (PLAP) u serumu, EIA

799,99

III biohemijske i imunohemijske analize

94.

L001347

Amfetamin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

95.

L001354

Amikacin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

914,08

III biohemijske i imunohemijske analize

96.

L001362

Amiloid A (amiloid A protein, serum, SAA) u serumu, nefelometrija

651,11

III biohemijske i imunohemijske analize

97.

L010892

Amiloid–beta 42 (Aβ42) u likvoru, ELISA

1.425,23

III biohemijske i imunohemijske analize

98.

L010893

Amiloid–beta 42 (Aβ42) u serumu/plazmi, ELISA

1.425,23

III biohemijske i imunohemijske analize

99.

L001368

Aminokiseline, acilkarnitini i organske kiseline iz osušene kapi kapilarne krvi, LC–MS/MS

4.346,09

III biohemijske i imunohemijske analize

100.

L001387

Amiodaron u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

101.

L007039

Amonijum jon u plazmi, spektrofotometrija

295,15

III biohemijske i imunohemijske analize

102.

L013458

Androstenedion u salivi, HPLC

881,17

III biohemijske i imunohemijske analize

103.

L001396

Androstenedion u serumu, HPLC

881,17

III biohemijske i imunohemijske analize

104.

L001388

Androstenedion u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

701,08

III biohemijske i imunohemijske analize

105.

L001404

Androstenedion u serumu/plazmi, RIA

663,94

III biohemijske i imunohemijske analize

106.

L009670

Androsteron u dnevnom urinu, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

107.

L013466

Angiopoetin 2 u salivi, ELISA

2.145,23

III biohemijske i imunohemijske analize

108.

L013482

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u salivi, ELISA

2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

109.

L013474

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u salivi, spektrofotometrija

852,68

III biohemijske i imunohemijske analize

110.

L001453

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u serumu, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

111.

L001461

Angiotenzin I–konvertujući enzim (ACE) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

876,72

III biohemijske i imunohemijske analize

112.

L001462

Anti–adalimumab antitela u serumu, ELISA

2.015,62

III biohemijske i imunohemijske analize

113.

L001463

Anti–infliximab antitela u serumu, ELISA

2.015,62

III biohemijske i imunohemijske analize

114.

L007088

Antidiuretični hormon (ADH) u plazmi, HPLC

1.505,17

III biohemijske i imunohemijske analize

115.

L007096

Antidiuretični hormon (ADH) u serumu/plazmi, RIA

663,94

III biohemijske i imunohemijske analize

116.

L001487

Anti–Dnase B (ADNase B) u serumu, nefelometrija

519,11

III biohemijske i imunohemijske analize

117.

L001488

Antifosfolipidna antitela IgG klase u serumu, ELISA

912,01

III biohemijske i imunohemijske analize

118.

L001489

Antifosfolipidna antitela IgM klase u serumu, ELISA

912,01

III biohemijske i imunohemijske analize

119.

L001495

Antigen karcinoma skvanoznih ćelija (SCC) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.328,09

III biohemijske i imunohemijske analize

120.

L001496

Antimilerijan hormon u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

2.178,68

III biohemijske i imunohemijske analize

121.

L001503

Antimilerijan hormon u serumu/plazmi, ELISA

1.407,23

III biohemijske i imunohemijske analize

122.

L001511

Antioksidativni kapacitet, ukupni u serumu/plazmi, spektrofotometrija

943,30

III biohemijske i imunohemijske analize

123.

L001529

Antistreptolizinska reakcija (ASL) u serumu, nefelometrija

408,11

III biohemijske i imunohemijske analize

124.

L001530

Antistreptolizinska reakcija (ASL) u serumu, turbidimetrija

284,29

III biohemijske i imunohemijske analize

125.

L017271

Antitela na tireoglobulin (anti–TG) u serumu, RIA

395,09

III biohemijske i imunohemijske analize

126.

L017270

Antitela na tireoglobulin (anti–Tg), CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

564,46

III biohemijske i imunohemijske analize

127.

L017280

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) antitela IgG klase u serumu/plazmi, ELISA

356,79

III biohemijske i imunohemijske analize

128.

L017278

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) antitela IgG klase u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

571,16

III biohemijske i imunohemijske analize

129.

L017279

Antitela na TCH receptor (antiTHSR) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

951,78

III biohemijske i imunohemijske analize

130.

L017153

Antitela na TSH receptor (antiTHSR) u serumu/plazmi, ELISA

769,89

III biohemijske i imunohemijske analize

131.

L001537

Apo B/Apo A1, indeks u serumu

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

132.

L001545

Apolipoprotein (a) ((apo (a)) u serumu/plazmi, ELISA

951,23

III biohemijske i imunohemijske analize

133.

L001552

Apolipoprotein A1 (ApoA1) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

528,68

III biohemijske i imunohemijske analize

134.

L001560

Apolipoprotein A1 (ApoA1)u serumu/plazmi, nefelometrija

570,11

III biohemijske i imunohemijske analize

135.

L001578

Apolipoprotein A2 (ApoA2) u serumu/plazmi, nefelometrija

786,11

III biohemijske i imunohemijske analize

136.

L001586

Apolipoprotein B (ApoB) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

456,68

III biohemijske i imunohemijske analize

137.

L001594

Apolipoprotein B (ApoB) u serumu/plazmi, nefelometrija

489,11

III biohemijske i imunohemijske analize

138.

L001602

Apolipoprotein B–48 (ApoB –48) u serumu/plazmi, ELISA

1.368,23

III biohemijske i imunohemijske analize

139.

L001628

Apolipoprotein E (ApoE) u serumu/plazmu, nefelometrija

699,11

III biohemijske i imunohemijske analize

140.

L001629

Argininski test; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

141.

L001630

Argininski test; hormon rasta u serumu, ELISA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

142.

L006460

Argininski test; hormon rasta u serumu, RIA

2.239,70

III biohemijske i imunohemijske analize

143.

L001636

Asimetrični dimetil–arginin (ADMA) u serumu/plazmi, ELISA

2.043,23

III biohemijske i imunohemijske analize

144.

L001644

Aspart aminotransferaza (AST) u krvi/serumu/plazmi, POCT

229,15

III biohemijske i imunohemijske analize

145.

L001651

Aspartat aminotransferaza (AST) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

88,15

III biohemijske i imunohemijske analize

146.

L001669

Aterogeni indeks (logaritam odnosa trigliceridi/HDL–holesterol) u serumu

138,12

III biohemijske i imunohemijske analize

147.

L004978

Autoantitela na oksidovani LDL u serumu, ELISA

1.095,23

III biohemijske i imunohemijske analize

148.

L013953

Azot–monoksid u izdahnutom vazduhu, CMIA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

149.

L013490

Azot–oksid anjon (NO) u salivi, ELISA

987,23

III biohemijske i imunohemijske analize

150.

L001677

Azot–oksid anjon (NO) u serumu/plazmi, ELISA

987,23

III biohemijske i imunohemijske analize

151.

L001685

Azot–oksid sintaza (NOS) u serumu, ELISA

1.347,23

III biohemijske i imunohemijske analize

152.

L009688

Bakar u dnevnom urinu, spektrofotometrija

195,68

III biohemijske i imunohemijske analize

153.

L001693

Bakar u serumu, spektrofotometrija

207,70

III biohemijske i imunohemijske analize

154.

L001701

Barbiturati u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

155.

L001719

Benzodiazepin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

156.

L008938

Benzodiazepin u urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

680,08

III biohemijske i imunohemijske analize

157.

L009696

Beta–2–mikroglobulin u dnevnom urinu, nefelometrija

675,11

III biohemijske i imunohemijske analize

158.

L010900

Beta–2–mikroglobulin u likvoru, nefelometrija

675,11

III biohemijske i imunohemijske analize

159.

L012690

Beta–2–mikroglobulin u pleuralnom punktatu, nefelometrija

675,11

III biohemijske i imunohemijske analize

160.

L001727

Beta–2–mikroglobulin u serumu , CMIA/ECLIA/CLIA

770,08

III biohemijske i imunohemijske analize

161.

L001735

Beta–2–mikroglobulin u serumu, nefelometrija

347,21

III biohemijske i imunohemijske analize

162.

L001736

Beta–2–mikroglobulin u serumu, imunuturbidimetrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

163.

L001743

Beta–crosslaps (degradacioni produkt C–terminalnog telopeptida kolagena) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

740,08

III biohemijske i imunohemijske analize

164.

L012385

Beta–defenzin 2 u fecesu, ELISA

1.569,41

III biohemijske i imunohemijske analize

165.

L000182

Beta–glukozidaza u krvi, spektrofluorimetrija

482,22

III biohemijske i imunohemijske analize

166.

L009704

Beta–glukuronidaza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

741,60

III biohemijske i imunohemijske analize

167.

L010918

Beta–glukuronidaza u likvoru, fluorimetrija

741,60

III biohemijske i imunohemijske analize

168.

L001784

Beta–glukuronidaza u serumu, spektrofluorimetrija

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

169.

L010926

Beta–horiogonadotropin (beta–hCG) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

551,09

III biohemijske i imunohemijske analize

170.

L001792

Beta–horiogonadotropin, slobodan (free beta–hCG, fβhCG) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

830,08

III biohemijske i imunohemijske analize

171.

L011593

Beta–horiogonadotropin, ukupan (free beta–hCG, fβhCG) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

551,09

III biohemijske i imunohemijske analize

172.

L001800

Beta–horiogonadotropin, ukupan (beta–hCG, fβhCG) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

551,09

III biohemijske i imunohemijske analize

173.

L001818

Beta–horiogonadotropin, ukupan (beta–hCG, fβhCG) u serumu/plazmi, RIA

663,94

III biohemijske i imunohemijske analize

174.

L000190

Beta–oksibuterna kiselina u krvi, spektrofotometrija

376,34

III biohemijske i imunohemijske analize

175.

L013508

Beta–trace protein (BTP) u salivi, nefelometrija

798,11

III biohemijske i imunohemijske analize

176.

L001834

Beta–trace protein (BTP) u serumu, nefelometrija

798,11

III biohemijske i imunohemijske analize

177.

L010934

Beta–trace–protein (BTP) u likvoru, nefelometrija

798,11

III biohemijske i imunohemijske analize

178.

L001842

Bi–insulin u serumu, RIA

387,94

III biohemijske i imunohemijske analize

179.

L013060

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u duodenalnom sadržaju, volumetrija

159,78

III biohemijske i imunohemijske analize

180.

L001859

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u krvi/serumu/plazmi, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

181.

L000208

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

280,15

III biohemijske i imunohemijske analize

182.

L012864

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

183.

L001867

Bikarbonati (ugljen–dioksid, ukupan) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

184.

L000216

Bilirubin (direktan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

274,15

III biohemijske i imunohemijske analize

185.

L001891

Bilirubin (direktan) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

186.

L011601

Bilirubin (ukupan) (Liley kriva–dijagram) u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

252,39

III biohemijske i imunohemijske analize

187.

L012393

Bilirubin (ukupan) u fecesu, kvalitativno

1.016,30

III biohemijske i imunohemijske analize

188.

L000224

Bilirubin (ukupan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

189.

L001917

Bilirubin (ukupan) u serumu, spektrofotometrija

82,72

III biohemijske i imunohemijske analize

190.

L013185

Bilirubin (ukupan) u žuči, spektrofotometrija

108,68

III biohemijske i imunohemijske analize

191.

L000232

BNP (B–tip natriuretskog peptida) u krvi, POCT

1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

192.

L007187

BNP (B–tip natriuretskog peptida) u serumu/plazmi, POCT

1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

193.

L001925

BNP (B–tip natriuretskog peptida) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.586,08

III biohemijske i imunohemijske analize

194.

L011619

Broj poligonalnih ćelija u amnionskoj tečnosti, mikroskopija

180,16

III biohemijske i imunohemijske analize

195.

L012252

Broj spermatozoida, mikroskopija

194,29

III biohemijske i imunohemijske analize

196.

L001941

C1–inhibitor komplementa u serumu, ELISA

927,23

III biohemijske i imunohemijske analize

197.

L001958

C1–inhibitor komplementa u serumu, nefelometrija

738,11

III biohemijske i imunohemijske analize

198.

L001974

C1–inhibitor komplementa u serumu, spektrofotometrija

715,74

III biohemijske i imunohemijske analize

199.

L007195

C4–vezujući protein (C4bP) u plazmi, ELISA

1.467,23

III biohemijske i imunohemijske analize

200.

L007203

CD–40 protein u plazmi (CD40 ligand/TNFSF5, CD154), ELISA

1.482,23

III biohemijske i imunohemijske analize

201.

L008961

Celokupni hemijski pregled urina na automatu

80,29

III biohemijske i imunohemijske analize

202.

L008953

Celokupni hemijski pregled, relativna gustina i sediment urina na automatu

214,27

III biohemijske i imunohemijske analize

203.

L008979

Celokupni pregled urina, vizuelno

81,66

III biohemijske i imunohemijske analize

204.

L009712

Ceruloplazmin u dnevnom urinu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

205.

L001982

Ceruloplazmin u serumu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

206.

L001983

Ceruloplazmin u serumu, imunoturbidimetrija

719,19

III biohemijske i imunohemijske analize

207.

L001984

Ceruloplazmin u serumu, spektrofotometrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

208.

L000257

Ciklosporin A u krvi, CMIA/ECLIA/CLIA

1.459,99

III biohemijske i imunohemijske analize

209.

L000258

Ciklosporin A u krvi, LC–MS/MS

2.006,64

III biohemijske i imunohemijske analize

210.

L009720

Cink u dnevnom urinu, spektrofotometrija

243,76

III biohemijske i imunohemijske analize

211.

L010942

Cink u likvoru, spektrofotometrija

243,76

III biohemijske i imunohemijske analize

212.

L012047

Cink u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

207,70

III biohemijske i imunohemijske analize

213.

L001990

Cink u serumu, spektrofotometrija

207,70

III biohemijske i imunohemijske analize

214.

L012054

Cink/fruktoza odnos u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

215.

L010959

Cistatin C u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.013,08

III biohemijske i imunohemijske analize

216.

L010967

Cistatin C u likvoru, nefelometrija

522,11

III biohemijske i imunohemijske analize

217.

L002014

Cistatin C u serumu/plazmi, nefelometrija

522,11

III biohemijske i imunohemijske analize

218.

L002015

Cistatin C u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA

1.013,08

III biohemijske i imunohemijske analize

219.

L002006

Cistatin C u serumu/plazmi, ELISA

807,23

III biohemijske i imunohemijske analize

220.

L008987

Cistin u urinu, kvalitativno

142,90

III biohemijske i imunohemijske analize

221.

L013250

Citološko ispitivanje sinovijalne tečnosti, mikroskopija

180,16

III biohemijske i imunohemijske analize

222.

L009738

Citrati (limunska kiselina) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

417,09

III biohemijske i imunohemijske analize

223.

L009746

C–peptid u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

644,08

III biohemijske i imunohemijske analize

224.

L002030

C–peptid u serumu, ELISA

729,23

III biohemijske i imunohemijske analize

225.

L002022

C–peptid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

644,08

III biohemijske i imunohemijske analize

226.

L002048

C–peptid u serumu/plazmi, RIA

387,94

III biohemijske i imunohemijske analize

227.

L000265

C–reaktivni protein (CRP) u krvi/serumu/plazmi, POCT

262,15

III biohemijske i imunohemijske analize

228.

L010975

C–reaktivni protein (CRP) u likvoru, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

229.

L002055

C–reaktivni protein (CRP) u serumu, imunoturbidimetrija

258,68

III biohemijske i imunohemijske analize

230.

L002063

C–reaktivni protein (CRP) u serumu, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

231.

L002064

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u likvoru, imunoturbidimetrija

255,38

III biohemijske i imunohemijske analize

232.

L002065

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u likvoru, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

233.

L002089

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u serumu, imunoturbidimetrija

261,68

III biohemijske i imunohemijske analize

234.

L002097

C–reaktivni protein, visoko osetljivi (hsCRP) u serumu, nefelometrija

345,11

III biohemijske i imunohemijske analize

235.

L002113

Cyfra 21–1 (citokeratin 19 fragmenti) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

773,08

III biohemijske i imunohemijske analize

236.

L010983

Ćelije, broj u likvoru, mikroskopija

207,16

III biohemijske i imunohemijske analize

237.

L011627

Dehidroepiandrosteron (DHEA) u amnionskoj tečnosti, HPLC

1.217,17

III biohemijske i imunohemijske analize

238.

L009753

Dehidroepiandrosteron (DHEA) u dnevnom urinu, HPLC

1.217,17

III biohemijske i imunohemijske analize

239.

L002121

Dehidroepiandrosteron (DHEA) u serumu, HPLC

1.217,17

III biohemijske i imunohemijske analize

240.

L011635

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

241.

L011643

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u amnionskoj tečnosti, HPLC

935,17

III biohemijske i imunohemijske analize

242.

L009761

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

243.

L009779

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u dnevnom urinu, HPLC

935,17

III biohemijske i imunohemijske analize

244.

L013516

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u salivi, ELISA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

245.

L002147

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u serumu, HPLC

935,17

III biohemijske i imunohemijske analize

246.

L002139

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

247.

L002154

Dehidroepiandrosteron–sulfat (DHEA–S) u serumu/plazmi, RIA

375,94

III biohemijske i imunohemijske analize

248.

L002155

Deksametazonski test (kratki); DHEA–S, androstendion, testosteron, kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

5.296,66

III biohemijske i imunohemijske analize

249.

L002156

Deksametazonski test (kratki); DHEA–S, androstendion, testosteron, kortizol u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

250.

L006494

Deksametazonski test (kratki); DHEA–S, androstendion, testosteron, kortizol u serumu, RIA

3.355,52

III biohemijske i imunohemijske analize

251.

L006495

Deksametazonski test (kratki); kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

1.408,16

III biohemijske i imunohemijske analize

252.

L006496

Deksametazonski test (kratki); kortizol u serumu, ELISA

1.734,46

III biohemijske i imunohemijske analize

253.

L006502

Deksametazonski test (kratki); kortizol u serumu, RIA

631,88

III biohemijske i imunohemijske analize

254.

L009795

Delta–aminolevulinska kiselina u dnevnom urinu, HPLC

893,17

III biohemijske i imunohemijske analize

255.

L023283

Delta–aminolevulinska kiselina u dnevnom urinu, spektrofotometrija

651,53

III biohemijske i imunohemijske analize

256.

L009811

Deoksipiridinolin u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.868,35

III biohemijske i imunohemijske analize

257.

L009803

Deoksipiridinolin u dnevnom urinu, HPLC

1.919,17

III biohemijske i imunohemijske analize

258.

L002162

Digitoksin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

779,08

III biohemijske i imunohemijske analize

259.

L002170

Digoksin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

755,08

III biohemijske i imunohemijske analize

260.

L009829

Dihidrotestosteron (DHT) u dnevnom urinu, HPLC

605,17

III biohemijske i imunohemijske analize

261.

L002188

Dihidrotestosteron (DHT) u serumu, ELISA

1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

262.

L013268

Direktan razmaz sinovijalne tečnosti

130,79

III biohemijske i imunohemijske analize

263.

L002196

Dizopiramid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

776,08

III biohemijske i imunohemijske analize

264.

L009837

D–ksiloza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

273,13

III biohemijske i imunohemijske analize

265.

L007245

D–laktat u plazmi, spektrofotometrija

417,09

III biohemijske i imunohemijske analize

266.

L007246

Dnevni (polu)profil hormona rasta; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

1.887,24

III biohemijske i imunohemijske analize

267.

L007247

Dnevni (polu)profil hormona rasta; hormon rasta u serumu, ELISA

1.887,24

III biohemijske i imunohemijske analize

268.

L006528

Dnevni (polu)profil hormona rasta; hormon rasta u serumu, RIA

1.343,82

III biohemijske i imunohemijske analize

269.

L006529

Dnevni (polu)profil prolaktina; prolaktin u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

1.788,27

III biohemijske i imunohemijske analize

270.

L006530

Dnevni (polu)profil prolaktina; prolaktin u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

271.

L006531

Dnevni (polu)profil prolaktina; prolaktin u serumu, RIA

1.217,82

III biohemijske i imunohemijske analize

272.

L006532

Dnevni ritam sekrecije kortizola; kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

2.112,24

III biohemijske i imunohemijske analize

273.

L006533

Dnevni ritam sekrecije kortizola; kortizol u serumu, ELISA

2.601,69

III biohemijske i imunohemijske analize

274.

L006536

Dnevni ritam sekrecije kortizola; kortizol u serumu, RIA

947,82

III biohemijske i imunohemijske analize

275.

L009845

Dopamin u dnevnom urinu ELISA

1.587,23

III biohemijske i imunohemijske analize

276.

L009846

Dopamin u plazmi ELISA

1.587,23

III biohemijske i imunohemijske analize

277.

L009852

Dopamin u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

278.

L007252

Dopamin u plazmi, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

279.

L007253

Dopaminski test (infuzija); hormon rasta i prolaktin u serumu, CLIA/ECLIA

7.351,02

III biohemijske i imunohemijske analize

280.

L007254

Dopaminski test (infuzija); hormon rasta i prolaktin u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

281.

L007255

Dopaminski test (infuzija); hormon rasta i prolaktin u serumu, RIA

5.123,28

III biohemijske i imunohemijske analize

282.

L002220

Double test (PAPP–A/beta–hCG, slobodan) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.817,47

III biohemijske i imunohemijske analize

283.

L012070

Elastaza u seminalnoj tečnosti, ELISA

95,29

III biohemijske i imunohemijske analize

284.

L002253

Eritropoetin (EPO) u serumu/plazmi, CLIA

1.365,23

III biohemijske i imunohemijske analize

285.

L002254

Eritropoetin (EPO) u serumu/plazmi, ELISA

1.365,23

III biohemijske i imunohemijske analize

286.

L002261

Eritropoetin (EPO) u serumu/plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

287.

L011650

Estradiol (E2), ukupan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

518,09

III biohemijske i imunohemijske analize

288.

L011668

Estradiol (E2), ukupan u amnionskoj tečnosti, HPLC

605,17

III biohemijske i imunohemijske analize

289.

L009878

Estradiol (E2), ukupan u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

518,09

III biohemijske i imunohemijske analize

290.

L002295

Estradiol (E2), ukupan u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

518,09

III biohemijske i imunohemijske analize

291.

L002303

Estradiol (E2), ukupan u serumu/plazmi, RIA

423,94

III biohemijske i imunohemijske analize

292.

L009894

Estriol (E3), ukupan u dnevnom urinu, ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

293.

L013524

Estriol (E3), ukupan u salivi, ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

294.

L007302

Estriol (E3), ukupan u serumu/plazmi ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

295.

L009886

Estriol (nE3), slobodan u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

296.

L011676

Estriol (nE3), slobodan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

297.

L002329

Estriol (nE3), slobodan u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

298.

L002337

Etosuksimid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

734,08

III biohemijske i imunohemijske analize

299.

L002338

Everolimus u plazmi, CMIA/ECLIA

1.513,33

III biohemijske i imunohemijske analize

300.

L002339

Everolimus u plazmi, LC–MS/MS

2.870,64

III biohemijske i imunohemijske analize

301.

L008995

Fenilalanin u urinu, kvalitativno

76,17

III biohemijske i imunohemijske analize

302.

L009001

Fenil–pirogrožđana kiselina u urinu, kvalitativno

76,17

III biohemijske i imunohemijske analize

303.

L002345

Fenitoin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

304.

L002352

Fenobarbiton u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

305.

L002378

Feritin u serumu, nefelometrija

603,11

III biohemijske i imunohemijske analize

306.

L002379

Feritin u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

625,05

III biohemijske i imunohemijske analize

307.

L002380

Feritin u serumu, imunoturbidimetrija

242,39

III biohemijske i imunohemijske analize

308.

L002386

Fetuin A (alfa–2 HS glikoprotein, AHSG) u serumu/plazmi, ELISA

1.374,23

III biohemijske i imunohemijske analize

309.

L012930

Fibronektin (FN) u ascitu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

310.

L013755

Fibronektin (FN) u očnoj vodici, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

311.

L002394

Fibronektin (FN) u serumu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

312.

L013276

Fizički pregled sinovijalne tečnosti, vizuelno

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

313.

L013277

Fludrokortizonski test; aldosteron u serumu/plazmi, CLIA

2.814,90

III biohemijske i imunohemijske analize

314.

L013278

Fludrokortizonski test; aldosteron u serumu/plazmi, ELISA

2.115,69

III biohemijske i imunohemijske analize

315.

L013279

Fludrokortizonski test; aldosteron u serumu/plazmi, RIA

1.703,82

III biohemijske i imunohemijske analize

316.

L011684

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

524,09

III biohemijske i imunohemijske analize

317.

L009902

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

524,09

III biohemijske i imunohemijske analize

318.

L012088

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u seminalnoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

524,09

III biohemijske i imunohemijske analize

319.

L002410

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

524,09

III biohemijske i imunohemijske analize

320.

L002428

Folikulostimulirajući hormon (folitropin, FSH) u serumu/plazmi, RIA

435,94

III biohemijske i imunohemijske analize

321.

L008714

Folna kiselina (RBC folat) u eritrocitima, CMIA/CLIA/ECLIA

605,09

III biohemijske i imunohemijske analize

322.

L008715

Folna kiselina (RBC folat) u eritrocitima, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

323.

L002436

Folna kiselina u serumu/plazmi, CMIA/CLIA/ECLIA

605,09

III biohemijske i imunohemijske analize

324.

L002437

Folna kiselina u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

325.

L009910

Fosfat neorganski u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

326.

L009019

Fosfat neorganski u urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

327.

L000307

Fosfat, neorganski u krvi/serumu/plazmi, POCT

280,15

III biohemijske i imunohemijske analize

328.

L002493

Fosfat, neorganski u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

329.

L013284

Fosfolipaza (s–PLA2) u sinovijalnoj tečnosti, ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

330.

L013193

Fosfolipidi u žuči, spektrofotometrija

231,68

III biohemijske i imunohemijske analize

331.

L009928

Fruktoza (levuloza) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

379,30

III biohemijske i imunohemijske analize

332.

L007351

Fruktoza (levuloza) u plazmi, spektrofotometrija

379,30

III biohemijske i imunohemijske analize

333.

L012096

Fruktoza (levuloza) u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

391,32

III biohemijske i imunohemijske analize

334.

L002519

Fruktozamin u serumu, spektrofotometrija

382,15

III biohemijske i imunohemijske analize

335.

L009936

Galaktoza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

322,30

III biohemijske i imunohemijske analize

336.

L000315

Galaktoza u krvi, spektrofotometrija

343,30

III biohemijske i imunohemijske analize

337.

L002527

Galaktoza u serumu, spektrofotometrija

343,30

III biohemijske i imunohemijske analize

338.

L002535

Gama–glutamil transferaza (gama–GT) u krvi/serumu/plazmi, POCT

238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

339.

L002543

Gama–glutamil transferaza (gama–GT) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

340.

L009944

Gama–glutamiltransferaza (gama–GT) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

341.

L002550

Gastrin I (G17) u serumu/plazmi, ELISA

927,23

III biohemijske i imunohemijske analize

342.

L002568

Gastrin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

809,08

III biohemijske i imunohemijske analize

343.

L002576

Gastrin u serumu/plazmi, RIA

471,94

III biohemijske i imunohemijske analize

344.

L002584

Gentamicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

345.

L002585

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) test; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

3.774,48

III biohemijske i imunohemijske analize

346.

L002586

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) test; hormon rasta u serumu, ELISA

3.774,48

III biohemijske i imunohemijske analize

347.

L002587

GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone) test; hormon rasta u serumu, RIA

2.687,64

III biohemijske i imunohemijske analize

348.

L009951

Glikozaminoglikani (GAG) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

537,68

III biohemijske i imunohemijske analize

349.

L009952

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

6.665,80

III biohemijske i imunohemijske analize

350.

L009953

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, ELISA

7.481,55

III biohemijske i imunohemijske analize

351.

L009954

Glukagonski test; insulin i C–peptid u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

5.441,00

III biohemijske i imunohemijske analize

352.

L009955

Glukagonski test; insulin i C–peptid u serumu, ELISA

5.781,60

III biohemijske i imunohemijske analize

353.

L009956

Glukagonski test; insulin i C–peptid u serumu, RIA

3.007,52

III biohemijske i imunohemijske analize

354.

L009952

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

6.665,80

III biohemijske i imunohemijske analize

355.

L009953

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, ELISA

7.481,55

III biohemijske i imunohemijske analize

356.

L009957

Glukagonski test; hormon rasta i kortizol u serumu, RIA

3.819,40

III biohemijske i imunohemijske analize

357.

L002592

Glukagonu sličan peptid–2 (GLP–2) u serumu/plazmi, ELISA

1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

358.

L011692

Glukoza u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

359.

L012948

Glukoza u ascitu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

360.

L009969

Glukoza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

361.

L000349

Glukoza u kapilarnoj krvi, POCT

108,66

III biohemijske i imunohemijske analize

362.

L000356

Glukoza u krvi/serumu/plazmi, POCT

232,15

III biohemijske i imunohemijske analize

363.

L010991

Glukoza u likvoru, spektorfotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

364.

L012708

Glukoza u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

77,29

III biohemijske i imunohemijske analize

365.

L002618

Glukoza u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

366.

L013292

Glukoza u sinovijalnoj tečnosti, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

367.

L009035

Glukoza u urinu, kvalitativno

64,75

III biohemijske i imunohemijske analize

368.

L002626

Glukoza–6–fosfatdehidrogenaza (G–6–PDH) u serumu, spektrofotometrija

319,30

III biohemijske i imunohemijske analize

369.

L002634

Glutamat dehidrogenaza (GLDH) u serumu, spektrofotometrija

319,30

III biohemijske i imunohemijske analize

370.

L007419

Glutamin u plazmi, HPLC

1.427,17

III biohemijske i imunohemijske analize

371.

L000364

Glutation peroksidaza (GSH–Ph) u krvi, spektrofotometrija

770,02

III biohemijske i imunohemijske analize

372.

L000372

Glutation reduktaza (GR) u krvi/serumu/plazmi, spektrofotometrija

931,90

III biohemijske i imunohemijske analize

373.

L006593

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test, FSH i LH u serumu, RIA

2.471,64

III biohemijske i imunohemijske analize

374.

L006594

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; FSH i LH u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

3.162,54

III biohemijske i imunohemijske analize

375.

L006595

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; FSH i LH u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

376.

L006596

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; TSH u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

1.437,27

III biohemijske i imunohemijske analize

377.

L006597

GnRH (Gonadotropin –releasing hormone) test; TSH u serumu, ELISA)

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

378.

L006601

GnRH (Gonadotropin–releasing hormone) test; TSH u serumu, RIA)

983,82

III biohemijske i imunohemijske analize

379.

L009977

Gvožđe u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

380.

L011007

Gvožđe u likvoru, spektorfotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

381.

L002667

Gvožđe u serumu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

382.

L002683

Haptoglobin u serumu, nefelometrija

603,11

III biohemijske i imunohemijske analize

383.

L002675

Haptoglobin u serumu, imunoturbidimetrija

555,68

III biohemijske i imunohemijske analize

384.

L002676

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

1.078,18

III biohemijske i imunohemijske analize

385.

L002677

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

386.

L006627

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron u serumu, RIA

643,88

III biohemijske i imunohemijske analize

387.

L006628

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron, progesteron, estradiol, SHBG (sex hormone–binding globulin), androstenedion u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

5.924,86

III biohemijske i imunohemijske analize

388.

L006629

hCG (human chorionic gonadotropin) test; testosteron, progesteron, estradiol, SHBG (sex hormone–binding globulin), androstenedion u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

389.

L006619

hCG (human chorionis gonadotropin) test; testosteron, progesteron, estradiol, SHBG (sex hormone–binding globulin), androstenedion u serumu, RIA

5.139,40

III biohemijske i imunohemijske analize

390.

L002840

HDL–holesterol u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

391.

L002865

HDL3–holesterol u serumu/plazmi, spektrofotometrija

213,68

III biohemijske i imunohemijske analize

392.

L002857

HDL–holesterol u serumu/plazmi, spektrofotometrija

136,15

III biohemijske i imunohemijske analize

393.

L002709

HE4 (Human epididymis gene product) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.520,09

III biohemijske i imunohemijske analize

394.

L002717

HE4 (Human epididymis gene product) u serumu/plazmi, ELISA

1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

395.

L007450

Heksozaminidaza u plazmi, fluorimetrija

361,30

III biohemijske i imunohemijske analize

396.

L013078

Hemoglobin (krv) u duodenalnom sadržaju, kvalitativno

121,15

III biohemijske i imunohemijske analize

397.

L012419

Hemoglobin (krv) u fecesu, enzimski

498,83

III biohemijske i imunohemijske analize

398.

L012401

Hemoglobin (krv) u fecesu, imunohemijski

498,83

III biohemijske i imunohemijske analize

399.

L009043

Hemoglobin (krv) u urinu, kvalitativno

64,75

III biohemijske i imunohemijske analize

400.

L012989

Hemoglobin (krv) u želudačnom sadržaju, kvalitativno

121,15

III biohemijske i imunohemijske analize

401.

L012990

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi HPLC

276,97

III biohemijske i imunohemijske analize

402.

L012991

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi, enzimski

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

403.

L000414

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi, imunoturbidimetrija

605,17

III biohemijske i imunohemijske analize

404.

L000415

Hemoglobin A1c (glikohemoglobin, HbA1c) u krvi, kapilarna elektroforeza

189,68

III biohemijske i imunohemijske analize

405.

L002725

Hemopeksin u serumu, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

406.

L011700

HER–2/n protein (ERBB2, herstatin) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

407.

L002733

HER–2/n protein (ERBBB2, herstatin) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

408.

L007468

HER–2/n protein (ERBB2, herstatin) u serumu/plazmi, ELISA

1.617,23

III biohemijske i imunohemijske analize

409.

L009985

Hidroksiprolin u dnevnom urinu, HPLC

1.412,17

III biohemijske i imunohemijske analize

410.

L002741

Hijaluronska kiselina u serumu, ELISA

1.005,23

III biohemijske i imunohemijske analize

411.

L002758

Hilomikroni u serumu, frižiderski test

118,15

III biohemijske i imunohemijske analize

412.

L013086

Himotripsin u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

487,34

III biohemijske i imunohemijske analize

413.

L012427

Himotripsin u fecesu, ELISA

945,23

III biohemijske i imunohemijske analize

414.

L000497

Histamin u krvi, fluorimetrija

765,72

III biohemijske i imunohemijske analize

415.

L007476

Histamin u plazmi, HPLC

1.412,17

III biohemijske i imunohemijske analize

416.

L009050

Histidin u urinu, kvalitativno

70,75

III biohemijske i imunohemijske analize

417.

L000505

Hitotriozidaza u plazmi, spektrofluorometrija

920,22

III biohemijske i imunohemijske analize

418.

L009993

Hloridi u dnevnom urinu, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

419.

L002774

Hloridi u krvi/serumu/plazmi, POCT

265,15

III biohemijske i imunohemijske analize

420.

L011015

Hloridi u likvoru, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

421.

L002766

Hloridi u serumu/plazmi, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

422.

L013920

Hloridi u znoju, potenciometrija

190,33

III biohemijske i imunohemijske analize

423.

L012955

Holesterol (ukupan) u ascitu, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

424.

L013094

Holesterol (ukupan) u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

425.

L000521

Holesterol (ukupan) u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

426.

L011023

Holesterol (ukupan) u likvoru, spektofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

427.

L012716

Holesterol (ukupan) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

428.

L002816

Holesterol (ukupan) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

429.

L013201

Holesterol (ukupan) u žuči, spektrofotometrija

114,68

III biohemijske i imunohemijske analize

430.

L002824

Holesterol (ukupan)/HDL–holesterol odnos u serumu, spektrofotometrija

136,15

III biohemijske i imunohemijske analize

431.

L002832

Holesterol, „non” HDL–holesterol u serumu/plazmi, izračunavanje

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

432.

L002915

Holinesteraza (CHE) dibukainski broj u serumu

127,15

III biohemijske i imunohemijske analize

433.

L002923

Holinesteraza (CHE) u serumu, spektrofotometrija

133,15

III biohemijske i imunohemijske analize

434.

L007542

Holotranskobalamin (holoTC) u plazmi, CMIA/CLIA/ECLIA

1.205,09

III biohemijske i imunohemijske analize

435.

L007543

HOMA indeks (bazalni); insulin u plazmi (CMIA/CLIA/ECLIA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

792,32

III biohemijske i imunohemijske analize

436.

L007544

HOMA indeks (bazalni); insulin u plazmi (ELISA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

883,38

III biohemijske i imunohemijske analize

437.

L007545

HOMA indeks (bazalni); insulin u plazmi (RIA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

440,09

III biohemijske i imunohemijske analize

438.

L007546

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (CMIA/CLIA/ECLIA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

3.169,28

III biohemijske i imunohemijske analize

439.

L007547

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (CMIA/CLIA/ECLIA) i glukoza u plazmi spektrofotometrija

1.584,64

III biohemijske i imunohemijske analize

440.

L007548

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (ELISA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

3.533,52

III biohemijske i imunohemijske analize

441.

L007549

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (ELISA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

1.766,76

III biohemijske i imunohemijske analize

442.

L007550

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (RIA) i glukoza u plazmi, spektrofotometrija

1.760,36

III biohemijske i imunohemijske analize

443.

L007551

HOMA indeks u toku OGT testa; insulin u plazmi (RIA) i glukoza u plazmi spektrofotometrija

880,18

III biohemijske i imunohemijske analize

444.

L002931

Homocistein u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.376,09

III biohemijske i imunohemijske analize

445.

L007567

Homocistein u serumu/plazmi, HPLC

2.012,17

III biohemijske i imunohemijske analize

446.

L009068

Homocistin u urinu, kvalitativno

64,75

III biohemijske i imunohemijske analize

447.

L010009

Homovanilinska kiselina (HVA) u dnevnom urinu, HPLC

1.490,17

III biohemijske i imunohemijske analize

448.

L011718

Hormon rasta (somatotropin, GH, STH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

449.

L002956

Hormon rasta (somatotropin, GH, STH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

450.

L002964

Hormon rasta (somatotropin, GH, STH) u serumu/plazmi, RIA

447,94

III biohemijske i imunohemijske analize

451.

L012260

HOS–test–hipoosmotski test u spermatozoidima, mikroskopija

314,49

III biohemijske i imunohemijske analize

452.

L010017

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u dnevnom urinu, ELISA

2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

453.

L013532

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u salivi, ELISA

2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

454.

L002980

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.904,08

III biohemijske i imunohemijske analize

455.

L002972

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u serumu/plazmi, ELISA

2.049,23

III biohemijske i imunohemijske analize

456.

L002998

Hromogranin A (pituitarni sekretorni protein I, SP–I, CHGA) u serumu/plazmi, RIA

939,94

III biohemijske i imunohemijske analize

457.

L011031

Identifikacija oligoklonskih i monoklonskih teških i lakih lanaca u likvoru, elektroforeza

978,18

III biohemijske i imunohemijske analize

458.

L010025

Identifikacija tipa proteinurije u dnevnom urinu, elektroforeza

978,18

III biohemijske i imunohemijske analize

459.

L010033

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C)) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.112,17

III biohemijske i imunohemijske analize

460.

L011726

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.064,09

III biohemijske i imunohemijske analize

461.

L003005

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) u serumu/plazmi, ELISA

1.112,17

III biohemijske i imunohemijske analize

462.

L013540

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) u salivi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.112,17

III biohemijske i imunohemijske analize

463.

L003004

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.112,17

III biohemijske i imunohemijske analize

464.

L003012

IGF–1 ((Insulin–like–growth factor I (IGF–I, Growth Faktor I, Somatomedin C) u serumu/plazmi, RIA

711,94

III biohemijske i imunohemijske analize

465.

L003020

IGFBP–1 (Insulin–like growth factor binding protein 1) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.151,09

III biohemijske i imunohemijske analize

466.

L011734

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 12) u amnionskoj tečnosti, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

467.

L013557

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) u salivi, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

468.

L003038

IGFBP–2 (Insulin–like growth factor binding protein 2) u serumu, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

469.

L007609

IGFBP–3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) u plazmi, ELISA

1.199,17

III biohemijske i imunohemijske analize

470.

L003046

IGFBP–3 (Insulin–like growth factor binding protein 3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.232,17

III biohemijske i imunohemijske analize

471.

L011049

IgG indeks u likvoru

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

472.

L010041

Imunoelektroforeza proteina u dnevnom urinu

1.304,85

III biohemijske i imunohemijske analize

473.

L011056

Imunoelektroforeza proteina u likvoru

1.304,85

III biohemijske i imunohemijske analize

474.

L003053

Imunoglobulin (IgG) indeks

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

475.

L013565

Imunoglobulin A (IgA Secretory, s–IgA) sekretorni u salivi, ELISA

861,23

III biohemijske i imunohemijske analize

476.

L013573

Imunoglobulin A (IgA Secretory, s–IgA) sekretorni u salivi, nefelometrija

684,11

III biohemijske i imunohemijske analize

477.

L010058

Imunoglobulin A (IgA) u dnevnom urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

478.

L011064

Imunoglobulin A (IgA) u likvoru, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

479.

L013771

Imunoglobulin A (IgA) u očnoj vodici, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

480.

L003061

Imunoglobulin A (IgA) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

489,68

III biohemijske i imunohemijske analize

481.

L003103

Imunoglobulin A (IgA), subklasa u serumu/plazmi, RID

931,46

III biohemijske i imunohemijske analize

482.

L003079

Imunoglobulin A (IgA) u serumu/plazmi, nefelometrija

351,84

III biohemijske i imunohemijske analize

483.

L013300

Imunoglobulin A (IgA) u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

484.

L009084

Imunoglobulin A (IgA) u urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

485.

L011080

Imunoglobulin A (IgA), subklasa u likvoru, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

486.

L003095

Imunoglobulin A (IgA), subklasa u serumu/plazmi, ELISA

2.265,23

III biohemijske i imunohemijske analize

487.

L012435

Imunoglobulin A sekretorni (IgA Secretory, s–IgA) u fecesu, ELISA

2.175,23

III biohemijske i imunohemijske analize

488.

L013581

Imunoglobulin A sekretorni (IgA Secretory, s–IgA) u salivi, RID

1.811,11

III biohemijske i imunohemijske analize

489.

L010066

Imunoglobulin E (IgE) u dnevnom urinu, nefelometrija

480,11

III biohemijske i imunohemijske analize

490.

L003137

Imunoglobulin E (IgE) u serumu/plazmi, nefelometrija

480,11

III biohemijske i imunohemijske analize

491.

L010074

Imunoglobulin G (IgG) u dnevnom urinu, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

492.

L011106

Imunoglobulin G (IgG) u likvoru, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

493.

L013797

Imunoglobulin G (IgG) u očnoj vodici, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

494.

L003145

Imunoglobulin G (IgG) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

417,68

III biohemijske i imunohemijske analize

495.

L003152

Imunoglobulin G (IgG) u serumu/plazmi, nefelometrija

233,04

III biohemijske i imunohemijske analize

496.

L013318

Imunoglobulin G (IgG) u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

497.

L009126

Imunoglobulin G (IgG) u urinu, nefelometrija

453,11

III biohemijske i imunohemijske analize

498.

L011122

Imunoglobulin G1 (IgG1) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

499.

L013813

Imunoglobulin G1 (IgG1) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

500.

L003178

Imunoglobulin G1 (IgG1), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

501.

L003186

Imunoglobulin G1 (IgG1), subklasa u serumu/plazmi, RID

683,71

III biohemijske i imunohemijske analize

502.

L009142

Imunoglobulin G1 (IgG1), u urinu, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

503.

L011148

Imunoglobulin G2 (IgG2) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

504.

L013839

Imunoglobulin G2 (IgG2) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

505.

L003194

Imunoglobulin G2 (IgG2), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

506.

L003202

Imunoglobulin G2 (IgG2), subklasa u serumu/plazmi, RID

683,71

III biohemijske i imunohemijske analize

507.

L009167

Imunoglobulin G2 (IgG2), u urinu, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

508.

L011163

Imunoglobulin G3 (IgG3) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

509.

L013854

Imunoglobulin G3 (IgG3) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

510.

L003210

Imunoglobulin G3 (IgG3), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

511.

L003228

Imunoglobulin G3 (IgG3), subklasa u serumu/plazmi, RID

683,71

III biohemijske i imunohemijske analize

512.

L009183

Imunoglobulin G3 (IgG3), u urinu, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

513.

L011189

Imunoglobulin G4 (IgG4) u likvoru, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

514.

L013870

Imunoglobulin G4 (IgG4) u očnoj vodici, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

515.

L003236

Imunoglobulin G4 (IgG4), subklasa u serumu/plazmi, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

516.

L003244

Imunoglobulin G4 (IgG4), subklasa u serumu/plazmi, RID

683,71

III biohemijske i imunohemijske analize

517.

L009209

Imunoglobulin G4 (IgG4), u urinu, nefelometrija

1.725,11

III biohemijske i imunohemijske analize

518.

L010082

Imunoglobulin M (IgM) u dnevnom urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

519.

L011205

Imunoglobulin M (IgM) u likvoru, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

520.

L013896

Imunoglobulin M (IgM) u očnoj vodici, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

521.

L013599

Imunoglobulin M (IgM) u salivi, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

522.

L003251

Imunoglobulin M (IgM) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

501,68

III biohemijske i imunohemijske analize

523.

L003269

Imunoglobulin M (IgM) u serumu/plazmi, nefelometrija

314,81

III biohemijske i imunohemijske analize

524.

L009225

Imunoglobulin M (IgM) u urinu, nefelometrija

612,11

III biohemijske i imunohemijske analize

525.

L003285

Imunokompleksi (CIC) u serumu/plazmi, nefelometrija

591,11

III biohemijske i imunohemijske analize

526.

L003286

Infliksimab u serumu, ELISA

2.193,82

III biohemijske i imunohemijske analize

527.

L003287

Inhibin A u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

528.

L003288

Inhibin A u serumu/plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

529.

L003289

Inhibin B u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

530.

L003290

Inhibin B u serumu/plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

531.

L003291

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta i kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

7.046,55

III biohemijske i imunohemijske analize

532.

L003292

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta i kortizol u serumu, ELISA

7.862,30

III biohemijske i imunohemijske analize

533.

L003294

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta i kortizol u serumu, RIA

4.200,15

III biohemijske i imunohemijske analize

534.

L003295

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

3.526,15

III biohemijske i imunohemijske analize

535.

L003296

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta u serumu, ELISA

3.526,15

III biohemijske i imunohemijske analize

536.

L003297

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta u serumu, RIA

2.620,45

III biohemijske i imunohemijske analize

537.

L003298

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta, prolaktin i kortizol u serumu, CLIA/ECLIA

10.027,00

III biohemijske i imunohemijske analize

538.

L003299

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta, prolaktin i kortizol u serumu, ELISA

10.842,75

III biohemijske i imunohemijske analize

539.

L003300

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); hormon rasta, prolaktin i kortizol u serumu, RIA

6.229,85

III biohemijske i imunohemijske analize

540.

L003302

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); kortizol u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

3.901,15

III biohemijske i imunohemijske analize

541.

L003303

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); kortizol u serumu, ELISA

4.716,90

III biohemijske i imunohemijske analize

542.

L003304

Insulin tolerans test (Insulin tolerance test, ITT); kortizol u serumu, RIA

1.960,45

III biohemijske i imunohemijske analize

543.

L011742

Insulin u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

716,17

III biohemijske i imunohemijske analize

544.

L003328

Insulin u serumu/plazmi, ELISA

716,17

III biohemijske i imunohemijske analize

545.

L003327

Insulin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

716,17

III biohemijske i imunohemijske analize

546.

L003335

Insulin u serumu/plazmi, RIA

363,94

III biohemijske i imunohemijske analize

547.

L003517

Interleukin–6 u serumu/plazmi, ECLIA

1.967,17

III biohemijske i imunohemijske analize

548.

L007717

Interleukin–6 u serumu/plazmi, ELISA

1.967,17

III biohemijske i imunohemijske analize

549.

L003519

Intravenski test opterećenja glukozom (IVGTT); insulin i C–peptid u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

14.135,55

III biohemijske i imunohemijske analize

550.

L003520

Intravenski test opterećenja glukozom (IVGTT); insulin i C–peptid u serumu, ELISA

14.987,05

III biohemijske i imunohemijske analize

551.

L003521

Intravenski test opterećenja glukozom (IVGTT); insulin i C–peptid u serumu, RIA

8.051,85

III biohemijske i imunohemijske analize

552.

L003715

Ioheksol klirens u serumu, HPLC

1.587,31

III biohemijske i imunohemijske analize

553.

L012724

Izgled pleuralnog punktata, vizuelno

67,15

III biohemijske i imunohemijske analize

554.

L007831

Kalcidiol (25–hidroksi–holekalciferol, 25 HCC) u plazmi, HPLC

1.457,17

III biohemijske i imunohemijske analize

555.

L010173

Kalcijum u dnevnom urinu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

556.

L000570

Kalcijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

557.

L011221

Kalcijum u likvoru, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

558.

L012732

Kalcijum u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

559.

L003749

Kalcijum u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

560.

L009241

Kalcijum u urinu, spektofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

561.

L007856

Kalcijum, jonizovani u plazmi, potenciometrija

157,15

III biohemijske i imunohemijske analize

562.

L007857

Kalcijumski (infuzija) test; gastrin u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

3.236,32

III biohemijske i imunohemijske analize

563.

L007858

Kalcijumski (infuzija) test; gastrin u serumu, ELISA

3.708,92

III biohemijske i imunohemijske analize

564.

L006833

Kalcijumski (infuzija) test; gastrin u serumu, RIA

1.887,76

III biohemijske i imunohemijske analize

565.

L006834

Kalcijumski (infuzija) test; kacitonin (CT) u serumu, CLIA/ECLIA

3.644,32

III biohemijske i imunohemijske analize

566.

L006835

Kalcijumski (infuzija) test; kacitonin (CT) u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

567.

L006692

Kalcijumski (infuzija) test; kacitonin (CT) u serumu, RIA

1.767,76

III biohemijske i imunohemijske analize

568.

L003764

Kalcitonin (CT) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

911,08

III biohemijske i imunohemijske analize

569.

L003772

Kalcitonin (CT) u serumu/plazmi, RIA

441,94

III biohemijske i imunohemijske analize

570.

L010181

Kalijum u dnevnom urinu, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

571.

L008763

Kalijum u eritrocitima, plamena fotometrija

521,26

III biohemijske i imunohemijske analize

572.

L008755

Kalijum u eritrocitima, potenciometrija

410,26

III biohemijske i imunohemijske analize

573.

L012443

Kalijum u fecesu, potenciometrija

525,40

III biohemijske i imunohemijske analize

574.

L000588

Kalijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

256,15

III biohemijske i imunohemijske analize

575.

L011239

Kalijum u likvoru, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

576.

L003780

Kalijum u serumu/plazmi, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

577.

L003798

Kalijum u serumu/plazmi, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

578.

L013938

Kalijum u znoju, potenciometrija

135,68

III biohemijske i imunohemijske analize

579.

L012450

Kalprotektin (MRP8/14) u fecesu, ELISA

1.723,36

III biohemijske i imunohemijske analize

580.

L012451

Kaptoprilski test; direktni renin u plazmi (DR) i aldosteron i serumu/plazmi, CLIA

1.822,80

III biohemijske i imunohemijske analize

581.

L012452

Kaptoprilski test; reninska aktivnost u plazmi (PRA) i aldosteron i serumu/plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

582.

L006700

Kaptoprilski test; reninska aktivnost u plazmi (PRA) i aldosteron u serumu/plazmi, RIA

3.659,64

III biohemijske i imunohemijske analize

583.

L003822

Karbamazepin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

755,08

III biohemijske i imunohemijske analize

584.

L007880

Karbonilne grupe u plazmi, ELISA

1.569,23

III biohemijske i imunohemijske analize

585.

L011247

Karcinoembrioni antigen (CEA) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

586.

L012104

Karcinoembrioni antigen (CEA) u seminalnoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

587.

L003830

Karcinoembrioni antigen (CEA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

629,08

III biohemijske i imunohemijske analize

588.

L003831

Karcinoembrioni antigen (CEA) u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

589.

L003848

Karcinoma antigen CA 125 (CA 125) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

737,08

III biohemijske i imunohemijske analize

590.

L003849

Karcinoma antigen CA 125 (CA 125) u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

591.

L003855

Karcinoma antigen CA 15–3 (CA 15–3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

701,08

III biohemijske i imunohemijske analize

592.

L003856

Karcinoma antigen CA 15–3 (CA 15–3) u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

593.

L003863

Karcinoma antigen CA 19–9 (CA 19–9) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

737,08

III biohemijske i imunohemijske analize

594.

L003864

Karcinoma antigen CA 19–9 (CA 19–9) u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

595.

L003897

Karcinoma antigen CA 72–4 (CA 72–4) u serumu/plazmi, ECLIA

722,08

III biohemijske i imunohemijske analize

596.

L003898

Karcinoma antigen CA 72–4 (CA 72–4) u serumu/plazmi, RIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

597.

L012112

Karnitin u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

577,36

III biohemijske i imunohemijske analize

598.

L010199

Kateholamini (epinefrin, norepinefrin, dopamin) u dnevnom urinu, ELISA

1.749,23

III biohemijske i imunohemijske analize

599.

L010207

Kateholamini (epinefrin, norepinefrin, dopamin) u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

600.

L007898

Kateholamini (epinefrin, norepinefrin, dopamin) u plazmi, HPLC

1.643,17

III biohemijske i imunohemijske analize

601.

L010215

Katepsin B u dnevnom urinu, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

602.

L007906

Katepsin B u plazmi, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

603.

L013607

Katepsin B u salivi, ELISA

1.293,23

III biohemijske i imunohemijske analize

604.

L009266

Ketonska tela (aceton) u urinu, kvalitativno

64,75

III biohemijske i imunohemijske analize

605.

L009274

KIM–1 (Kidney Injury Molecule –1) u urinu, ELISA

2.097,23

III biohemijske i imunohemijske analize

606.

L003947

Kinidin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.022,08

III biohemijske i imunohemijske analize

607.

L003954

Kisela fosfataza (AcP) ukupna u serumu, spektrofotometrija

94,15

III biohemijske i imunohemijske analize

608.

L012120

Kisela fosfataza (AcP), prostatična (prostatična kisela fosfataza, PAP) u seminalnoj tečnosti, spektrofotometrija

142,72

III biohemijske i imunohemijske analize

609.

L003962

Kisela fosfataza (AcP), prostatična (prostatična kisela fosfataza, PAP) u serumu, spektrofotometrija

142,72

III biohemijske i imunohemijske analize

610.

L012997

Kiselost želudačnog sadržaja, potenciometrija

165,03

III biohemijske i imunohemijske analize

611.

L011817

Klementsov test pene (L/S odnos, test pene) u amnionskoj tečnosti, vizuelno

316,29

III biohemijske i imunohemijske analize

612.

L011818

Klomifenski test; FSH i LH u serumu, CMIA/CLIA/ECLIA

3.162,54

III biohemijske i imunohemijske analize

613.

L011819

Klomifenski test; FSH i LH u serumu, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

614.

L006718

Klomifenski test; FSH i LH u serumu, RIA

2.471,64

III biohemijske i imunohemijske analize

615.

L006719

Klonidinski test; hormon rasta u serumu, CLIA/ECLIA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

616.

L006720

Klonidinski test; hormon rasta u serumu, ELISA

3.145,40

III biohemijske i imunohemijske analize

617.

L006721

Klonidinski test; hormon rasta u serumu, RIA

2.209,70

III biohemijske i imunohemijske analize

618.

L014829

Kompleks elastaza – alfa–1 antitripsin u plazmi, ELISA

2.716,31

III biohemijske i imunohemijske analize

619.

L004028

Komplement C2c u serumu, RID

768,33

III biohemijske i imunohemijske analize

620.

L011262

Komplement C3c u likvoru, nefelometrija

693,11

III biohemijske i imunohemijske analize

621.

L004069

Komplement C3c u serumu, imunoturbidimetrija

651,68

III biohemijske i imunohemijske analize

622.

L004051

Komplement C3c u serumu, RID

340,73

III biohemijske i imunohemijske analize

623.

L004044

Komplement C3c u serumu, nefelometrija

693,11

III biohemijske i imunohemijske analize

624.

L013342

Komplement C3c u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

693,11

III biohemijske i imunohemijske analize

625.

L011270

Komplement C4 u likvoru, nefelometrija

657,11

III biohemijske i imunohemijske analize

626.

L004101

Komplement C4 u serumu, imunoturbidimetrija

627,68

III biohemijske i imunohemijske analize

627.

L004093

Komplement C4 u serumu, RID

662,52

III biohemijske i imunohemijske analize

628.

L004085

Komplement C4 u serumu, nefelometrija

657,11

III biohemijske i imunohemijske analize

629.

L013359

Komplement C4 u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

657,11

III biohemijske i imunohemijske analize

630.

L007914

Komplement komponenta C5a u plazmi, ELISA

1.533,23

III biohemijske i imunohemijske analize

631.

L007915

Komplement faktor H u serumu, RID

1.836,41

III biohemijske i imunohemijske analize

632.

L007916

Komplement faktor I u serumu, RID

11.238,41

III biohemijske i imunohemijske analize

633.

L012138

Konzistencija seminalne tečnosti, vizuelno

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

634.

L004143

Kopeptin (C–terminalni provazopresin) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.520,09

III biohemijske i imunohemijske analize

635.

L023457

Koproporfirin u urinu, spektrofotometrija

571,43

III biohemijske i imunohemijske analize

636.

L007922

Kortikosteron u plazmi, ELISA

1.113,23

III biohemijske i imunohemijske analize

637.

L013615

Kortikosteron u salivi, ELISA

1.113,23

III biohemijske i imunohemijske analize

638.

L004150

Kortikosteron u serumu, HPLC

1.589,17

III biohemijske i imunohemijske analize

639.

L004151

Kortikotropin oslobađajući hormon (CRH) test; ACTH u plazmi i kortizol u serumu/plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

640.

L004152

Kortikotropin oslobađajući hormon (CRH) test; ACTH u plazmi i kortizol u serumu/plazmi, RIA

3.823,52

III biohemijske i imunohemijske analize

641.

L004153

Kortikotropin oslobađajući hormon (CRH) test; ACTH u plazmi i kortizol u serumu/plazmi, CLIA/ECLIA

5.279,20

III biohemijske i imunohemijske analize

642.

L010223

Kortizol u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

643.

L010249

Kortizol u dnevnom urinu, ELISA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

644.

L010231

Kortizol u dnevnom urinu, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

645.

L004184

Kortizol u serumu/plazmi, ELISA

867,23

III biohemijske i imunohemijske analize

646.

L013631

Kortizol u salivi, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

647.

L013623

Kortizol u salivi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

752,17

III biohemijske i imunohemijske analize

648.

L004176

Kortizol u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

649.

L004192

Kortizol u serumu/plazmi, RIA

315,94

III biohemijske i imunohemijske analize

650.

L011825

Kortizol, slobodan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

704,08

III biohemijske i imunohemijske analize

651.

L011833

Kortizol, slobodan u amnionskoj tečnosti, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

652.

L004200

Kortizol, slobodan u serumu, HPLC

965,17

III biohemijske i imunohemijske analize

653.

L010256

Kortizon u dnevnom urinu, HPLC

707,17

III biohemijske i imunohemijske analize

654.

L009290

Koštani sialoprotein (Bone Sialo Protein, BSP) u urinu, ELISA

2.331,23

III biohemijske i imunohemijske analize

655.

L000596

Kreatin kinaza (CK) u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

656.

L004234

Kreatin kinaza (CK) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

657.

L012278

Kreatin kinaza (CK) u spermatozoidima spektrofotometrija

196,34

III biohemijske i imunohemijske analize

658.

L004242

Kreatin kinaza CK–MB (izoenzim kreatin kinaze, CK–2) u serumu, spektrofotometrija

278,09

III biohemijske i imunohemijske analize

659.

L000604

Kreatin kinaza CK–MB u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

660.

L004275

Kreatin kinaza, izoenzimi ((CK–1(CK–BB), CK–2(CK–MB) i CK–3(CK–MM)) u serumu, elektroforeza

863,61

III biohemijske i imunohemijske analize

661.

L012286

Kreatin kinaza, izoenzimi u spermatozoidima, elektroforeza

856,25

III biohemijske i imunohemijske analize

662.

L004283

Kreatin kinaza, izoforme MM (MM1, M2 i M3) MB (MB1 i MB2) u serumu, elektroforeza

881,61

III biohemijske i imunohemijske analize

663.

L010264

Kreatinin klirens u dnevnom urinu

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

664.

L011841

Kreatinin u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

665.

L010272

Kreatinin u dnevnom urinu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

666.

L000612

Kreatinin u krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

667.

L012872

Kreatinin u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

668.

L012740

Kreatinin u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

669.

L010280

Kreatinin u serumu, enzimska metoda

127,15

III biohemijske i imunohemijske analize

670.

L004317

Kreatinin u serumu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

671.

L004333

Krioglobulini u serumu

133,72

III biohemijske i imunohemijske analize

672.

L011858

L/S odnos (lecitin/sfingomijelin odnos) u amnionskoj tečnosti

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

673.

L010298

Laki lanci imunoglobulina (Bence–Jones) u dnevnom urinu, elektroforeza

1.274,85

III biohemijske i imunohemijske analize

674.

L009308

Laki lanci imunoglobulina (Bence–Jones) u urinu, kvalitativno

124,17

III biohemijske i imunohemijske analize

675.

L010306

Laki lanci imunoglobulina Kappa–tip (Kappa laki lanci) u dnevnom urinu, elektroforeza

489,11

III biohemijske i imunohemijske analize

676.

L004341

Laki lanci imunoglobulina Kappa–tip (Kappa laki lanci) u serumu, nefelometrija

251,55

III biohemijske i imunohemijske analize

677.

L010314

Laki lanci imunoglobulina Lambda–tip (Lambda laki lanci) u dnevnom urinu, elektroforeza

489,11

III biohemijske i imunohemijske analize

678.

L004358

Laki lanci imunoglobulina Lambda–tip (Lambda laki lanci) u serumu, nefelometrija

251,55

III biohemijske i imunohemijske analize

679.

L004366

Laki lanci Kappa/Lambda indeks u serumu, nefelometrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

680.

L010322

Laki lanci Kappa/Lambda odnos (imunoglobulini laki lanci odnos) u dnevnom urinu

132,12

III biohemijske i imunohemijske analize

681.

L004374

Laki lanci Kappa–tip, slobodni u serumu, ELISA

1.947,23

III biohemijske i imunohemijske analize

682.

L004382

Laki lanci Kappa–tip, slobodni u serumu, nefelometrija

1.911,11

III biohemijske i imunohemijske analize

683.

L004390

Laki lanci Lambda–tip, slobodni u serumu, ELISA

1.947,23

III biohemijske i imunohemijske analize

684.

L004408

Laki lanci Lambda–tip, slobodni u serumu, nefelometrija

1.911,11

III biohemijske i imunohemijske analize

685.

L012963

Laktat dehidrogenaza (LDH) u ascitu, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

686.

L010330

Laktat dehidrogenaza (LDH) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

687.

L000620

Laktat dehidrogenaza (LDH) u krvi/serumu/plazmi, POCT

238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

688.

L011312

Laktat dehidrogenaza (LDH) u likvoru, spektofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

689.

L012880

Laktat dehidrogenaza (LDH) u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

690.

L004416

Laktat dehidrogenaza (LDH) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

88,15

III biohemijske i imunohemijske analize

691.

L013391

Laktat dehidrogenaza (LDH) u sinovijalnoj tečnosti, spektrofotometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

692.

L004432

Laktat dehidrogenaza, izoenzimi (LDH frakcije 1–5) u serumu, elektroforeza

971,61

III biohemijske i imunohemijske analize

693.

L012146

Laktat dehidrogenaza, izoenzimi 1–5 i C4 (LDH 1–5 i C4) u seminalnoj tečnosti, elektroforeza

971,61

III biohemijske i imunohemijske analize

694.

L012757

Laktat dehidrohenaza (LDH) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

695.

L010348

Laktat u dnevnom urinu, spektrofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

696.

L010349

Laktat u likvoru, POCT

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

697.

L011320

Laktat u likvoru, spektofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

698.

L004440

Lamotrigin u serumu, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

699.

L002899

LDL–holesterol u serumu/plazmi, spektrofotometrija

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

700.

L002873

LDL–holesterol u serumu/plazmi, izračunavanje

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

701.

L004457

L–DOPA u serumu, HPLC

1.517,17

III biohemijske i imunohemijske analize

702.

L011866

Lecitin u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

445,30

III biohemijske i imunohemijske analize

703.

L007997

Leptin (OB) u plazmi, ELISA

1.371,23

III biohemijske i imunohemijske analize

704.

L004465

Leptin receptor (ObsR) u serumu/plazmi, ELISA

1.371,23

III biohemijske i imunohemijske analize

705.

L004473

Leptin u serumu, ELISA

771,23

III biohemijske i imunohemijske analize

706.

L004481

Leptin u serumu/plazmi, RIA

639,94

III biohemijske i imunohemijske analize

707.

L010355

Leucinaminopeptidaza (LAP) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

325,30

III biohemijske i imunohemijske analize

708.

L009316

Leucinaminopeptidaza (LAP) u urinu, spektrofotometrija

325,30

III biohemijske i imunohemijske analize

709.

L012294

Leukociti, broj u seminalnoj tečnosti, mikroskopija

95,29

III biohemijske i imunohemijske analize

710.

L008003

Leukocitna elastaza u plazmi, ELISA

1.605,23

III biohemijske i imunohemijske analize

711.

L004507

Levitiracetam u serumu, HPLC

1.649,17

III biohemijske i imunohemijske analize

712.

L004515

Lidokain (ksilokain) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

911,08

III biohemijske i imunohemijske analize

713.

L012153

Likvefakcija seminalne tečnosti, vizuelno

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

714.

L013102

Lipaza u duodenalnom sadržaju, ELISA

687,23

III biohemijske i imunohemijske analize

715.

L012765

Lipaza u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

145,15

III biohemijske i imunohemijske analize

716.

L004523

Lipaza u serumu, spektrofotometrija

157,15

III biohemijske i imunohemijske analize

717.

L004531

Lipoprotein (a) ((Lp(a)) u serumu/plazmi, imunoturbidimetrija

525,68

III biohemijske i imunohemijske analize

718.

L004549

Lipoprotein (a) ((Lp(a)) u serumu/plazmi, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

719.

L008011

Lipoprotein lipaza (LPL) u plazmi, ELISA

1.173,23

III biohemijske i imunohemijske analize

720.

L004556

Lipoproteini, frakcije u serumu, elektroforeza

888,18

III biohemijske i imunohemijske analize

721.

L004564

Lipoproteinska fosfolipaza A2 (LP–PLA2) u serumu, ELISA

1.647,23

III biohemijske i imunohemijske analize

722.

L004565

Litijum u likvoru, potenciometrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

723.

L004566

Litijum u likvoru, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

724.

L004580

Litijum u serumu, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

725.

L004572

Litijum u serumu, spektrofotometrija

782,08

III biohemijske i imunohemijske analize

726.

L004573

Litijum u urinu, potenciometrija

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

727.

L010363

Lizozim (muramidaza) u dnevnom urinu, turbidimetrija

729,68

III biohemijske i imunohemijske analize

728.

L011346

Lizozim (muramidaza) u likvoru, nefelometrija

729,68

III biohemijske i imunohemijske analize

729.

L008029

Lizozim (muramidaze) u plazmi, imunoturbidimetrija

729,68

III biohemijske i imunohemijske analize

730.

L008037

L–laktat u plazmi, spektrofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

731.

L012773

L–laktat u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

534,09

III biohemijske i imunohemijske analize

732.

L011874

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

530,09

III biohemijske i imunohemijske analize

733.

L010371

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

530,09

III biohemijske i imunohemijske analize

734.

L012161

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u seminalnoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

530,09

III biohemijske i imunohemijske analize

735.

L004622

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

530,09

III biohemijske i imunohemijske analize

736.

L004630

Luteinizirajući hormon (lutropin, LH) u serumu/plazmi, RIA

387,94

III biohemijske i imunohemijske analize

737.

L010389

Magnezijum u dnevnom urinu, spektrofotometrija

124,15

III biohemijske i imunohemijske analize

738.

L000638

Magnezijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

238,15

III biohemijske i imunohemijske analize

739.

L011353

Magnezijum u likvoru, spektofotometrija

124,15

III biohemijske i imunohemijske analize

740.

L004655

Magnezijum u serumu/plazmi, spektrofotometrija

124,15

III biohemijske i imunohemijske analize

741.

L008060

Magnezijum, jonizovani u plazmi, potenciometrija

157,15

III biohemijske i imunohemijske analize

742.

L011882

Makroskopski nalaz amnionske tečnosti, vizuelno

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

743.

L013110

Makroskopski nalaz duodenalnog sadržaja, vizuelno

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

744.

L012484

Makroskopski nalaz fecesa

139,15

III biohemijske i imunohemijske analize

745.

L011361

Makroskopski nalaz likvora, vizuelno

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

746.

L012179

Makroskopski nalaz seminalne tečnosti, vizuelno

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

747.

L012781

Makroskopski nalaz u pleuralnog punktata, vizuelno

97,15

III biohemijske i imunohemijske analize

748.

L013003

Makroskopski nalaz želudačnog sadržaja, vizuelno

103,15

III biohemijske i imunohemijske analize

749.

L013004

Makroskopski pregled žučnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

750.

L013005

Makroskopski pregled bubrežnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

751.

L013006

Makroskopski pregled pulverizata bubrežnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

752.

L013007

Makroskopski pregled pulverizata žučnog kamena, vizuelno

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

753.

L004671

Male guste LDL (Low Density Lipoprotein) (sdLDL) u serumu, spektrofotometrija

858,18

III biohemijske i imunohemijske analize

754.

L008078

Malondialdehid (MDA) u plazmi, HPLC

1.427,17

III biohemijske i imunohemijske analize

755.

L008086

Malondialdehid (MDA) u plazmi, spektrofotometrija

882,74

III biohemijske i imunohemijske analize

756.

L012187

MAR–test – mešani antiglobulinski test u seminalnoj tečnosti, mikroskopija

209,31

III biohemijske i imunohemijske analize

757.

L009332

Masna kap u urinu, mikroskopija

143,31

III biohemijske i imunohemijske analize

758.

L012492

Masti u fecesu, mikroskopija

148,81

III biohemijske i imunohemijske analize

759.

L012500

Masti, ukupne u fecesu, volumetrija

840,07

III biohemijske i imunohemijske analize

760.

L010413

Melanin u dnevnom urinu, spektrofotometrija

288,68

III biohemijske i imunohemijske analize

761.

L009340

Melanin u urinu, kvalitativno

205,22

III biohemijske i imunohemijske analize

762.

L013011

Merenje zapremine želudačnog sadržaja

113,57

III biohemijske i imunohemijske analize

763.

L010421

Merenje zapremine 24 h–urina, dnevnog urina, volumetrija

113,57

III biohemijske i imunohemijske analize

764.

L013128

Merenje zapremine duodenalnog sadržaja

113,57

III biohemijske i imunohemijske analize

765.

L010439

Metanefrin u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

766.

L010440

Metanefrin u plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

767.

L022186

Methemoglobin (MetHb) u plazmi, spektrofotometrija

585,07

III biohemijske i imunohemijske analize

768.

L004762

Metotreksat u serumu/plazmi, automatizovanim imunoodređivanjem CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

881,08

III biohemijske i imunohemijske analize

769.

L011379

Mijelobazični protein (MBP) u likvoru, nefelometrija

759,11

III biohemijske i imunohemijske analize

770.

L004770

Mijeloperoksidaza (MPO) u serumu/plazmi, ELISA

1.835,17

III biohemijske i imunohemijske analize

771.

L004771

Mikofenolna kiselina (MPA) u plazmi, EIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

772.

L004772

Mikofenolna kiselina (MPA) u plazmi, HPLC

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

773.

L004773

Mikofenolna kiselina (MPA) u plazmi, LC–MS/MS

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

774.

L000646

Mioglobin (Mb) u krvi/serumu/plazmi, POCT

1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

775.

L004788

Mioglobin (Mb) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

671,08

III biohemijske i imunohemijske analize

776.

L009365

Mioglobin (Mb) u urinu, spektrofotometrija

166,15

III biohemijske i imunohemijske analize

777.

L010447

Mokraćna kiselina u dnevnom urinu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

778.

L000653

Mokraćna kiselina u krvi/serumu/plazmi, POCT

205,15

III biohemijske i imunohemijske analize

779.

L011387

Mokraćna kiselina u likvoru, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

780.

L004812

Mokraćna kiselina u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

781.

L013235

Mokraćni kamen–sastojci, kvalitativno

1.014,63

III biohemijske i imunohemijske analize

782.

L010454

N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, heksozaminidaza) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

481,30

III biohemijske i imunohemijske analize

783.

L004838

N–acetil–beta–D–glukozaminidaza (beta–NAG, heksozaminidaza) u serumu, spektrofotometrija

481,30

III biohemijske i imunohemijske analize

784.

L004846

N–acetilprokainamid (NAPA) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

917,08

III biohemijske i imunohemijske analize

785.

L011890

Natrijum u amnionskoj tečnosti, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

786.

L010462

Natrijum u dnevnom urinu, potenciometrija

103,15

III biohemijske i imunohemijske analize

787.

L008771

Natrijum u eritrocitima, potenciometrija

410,26

III biohemijske i imunohemijske analize

788.

L008789

Natrijum u eritrocitima, plamena fotometrija

521,26

III biohemijske i imunohemijske analize

789.

L012526

Natrijum u fecesu, potenciometrija

525,40

III biohemijske i imunohemijske analize

790.

L000661

Natrijum u krvi/serumu/plazmi, POCT

253,15

III biohemijske i imunohemijske analize

791.

L011395

Natrijum u likvoru, potenciometrija

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

792.

L004879

Natrijum u serumu/plazmi, potenciometrija

103,15

III biohemijske i imunohemijske analize

793.

L004853

Natrijum u serumu/plazmi, plamena fotometrija

85,15

III biohemijske i imunohemijske analize

794.

L013946

Natrijum u znoju, potenciometrija

135,68

III biohemijske i imunohemijske analize

795.

L012534

Nesvarena mišićna vlakna u fecesu, mikroskopija

110,61

III biohemijske i imunohemijske analize

796.

L011403

Neurospecifična enolaza (NSE) u likvoru, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

851,08

III biohemijske i imunohemijske analize

797.

L004887

Neurospecifična enolaza (NSE) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

851,08

III biohemijske i imunohemijske analize

798.

L000687

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase –associated lipocalin) u krvi, POCT

3.381,81

III biohemijske i imunohemijske analize

799.

L008201

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase –associated lipocalin) u plazmi – POCT

3.381,81

III biohemijske i imunohemijske analize

800.

L004895

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase –associated lipocalin) u serumu/plazmi/urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

3.185,09

III biohemijske i imunohemijske analize

801.

L009373

NGAL (lipokalin udružen sa neutrofilnom želatinazom, Neutrophil gelatinase–associated lipocalin) u urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

3.185,09

III biohemijske i imunohemijske analize

802.

L010470

Noradrenalin (norepinefrin) u dnevnom urinu, ELISA

1.605,23

III biohemijske i imunohemijske analize

803.

L010488

Noradrenalin (norepinefrin) u dnevnom urinu, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

804.

L008219

Noradrenalin (norepinefrin) u plazmi, HPLC

1.418,17

III biohemijske i imunohemijske analize

805.

L008220

Noradrenalin (norepinefrin) u plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

806.

L010496

Normetanefrin u dnevnom urinu, HPLC

1.481,17

III biohemijske i imunohemijske analize

807.

L010497

Normetanefrin u plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

808.

L010504

N–telopeptid kolagena tip I (cross–linked N–telopeptides type I collagen, NTx) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

818,08

III biohemijske i imunohemijske analize

809.

L005249

NT–proBNP (N–terminal pro –brain natriuretic peptide) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

3.457,99

III biohemijske i imunohemijske analize

810.

L004911

NT–proCNP (terminal pro C – type natriuretic peptide, terminalni pro C –tip natriuretskog peptida) u plazmi, ELISA

1.347,23

III biohemijske i imunohemijske analize

811.

L000075

Određivanje acidobaznog statusa u krvi

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

812.

L010512

Oksalati u dnevnom urinu, spektrofotometrija

668,08

III biohemijske i imunohemijske analize

813.

L004929

Oksalati u serumu, spektrofotometrija

644,08

III biohemijske i imunohemijske analize

814.

L008235

Oksidativni kapacitet (PerOx) u plazmi, ELISA

1.707,23

III biohemijske i imunohemijske analize

815.

L004945

Oksidovani LDL–holesterol (oks LDL) u serumu/plazmi, ELISA

1.758,23

III biohemijske i imunohemijske analize

816.

L004952

Oksitocin u serumu/plazmi, ELISA

1.173,23

III biohemijske i imunohemijske analize

817.

L008268

Oksitocinaza u plazmi, spektrofotometrija

366,11

III biohemijske i imunohemijske analize

818.

L004986

Olanzapin u serumu/plazmi, HPLC

1.427,17

III biohemijske i imunohemijske analize

819.

L010520

Orotska kiselina u dnevnom urinu, spektrofotometrija

549,68

III biohemijske i imunohemijske analize

820.

L010538

Osmolalitet u dnevnom urinu, krioskopija

247,22

III biohemijske i imunohemijske analize

821.

L012542

Osmolalitet u fecesu, krioskopija

508,54

III biohemijske i imunohemijske analize

822.

L011411

Osmolalitet u likvoru, krioskopija

247,22

III biohemijske i imunohemijske analize

823.

L004994

Osmolalitet u serumu, krioskopija

247,22

III biohemijske i imunohemijske analize

824.

L005009

Osteokalcin (Bone Gla Protein, BGP, N–Mid osteokalcin) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

587,09

III biohemijske i imunohemijske analize

825.

L010546

Osteopontin (OPN) u dnevnom urinu, ELISA

1.563,23

III biohemijske i imunohemijske analize

826.

L005025

Osteopontin (OPN) u serumu/plazmi, ELISA

1.509,23

III biohemijske i imunohemijske analize

827.

L013664

Osteoprotegerin (OPG) u salivi, ELISA

1.509,23

III biohemijske i imunohemijske analize

828.

L008284

Osteoprotegerin (OPG) u serumu/plazmi, ELISA

1.509,23

III biohemijske i imunohemijske analize

829.

L005033

Osteoprotegerin (OPG) u serumu/plazmi, RIA

663,94

III biohemijske i imunohemijske analize

830.

L009381

Osteoprotegerin (OPG) u urinu, ELISA

1.509,23

III biohemijske i imunohemijske analize

831.

L005041

P1NP–ukupni (ukupni amino terminalni propeptid prokolagena tip 1) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

884,08

III biohemijske i imunohemijske analize

832.

L005042

p2 pro prostatični specifični antigen (p2PSA) u serumu/plazmi, CLIA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

833.

L010553

p–aminobenzojeva kiselina (PABA) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

357,86

III biohemijske i imunohemijske analize

834.

L011429

Pandy test u likvoru, kvalitativno

91,15

III biohemijske i imunohemijske analize

835.

L010561

Pankreasna amilaza u dnevnom urinu, spektrofotometrija

262,15

III biohemijske i imunohemijske analize

836.

L012559

Pankreasna amilaza u fecesu ELISA

1.839,41

III biohemijske i imunohemijske analize

837.

L012567

Pankreasna elastaza (PMN elastaza) u fecesu, ELISA

1.779,41

III biohemijske i imunohemijske analize

838.

L005074

Pankreasna elastaza u serumu/plazmi, ELISA

1.527,23

III biohemijske i imunohemijske analize

839.

L005108

PAPP–A (Pregnancy–Associated Plasma Protein A) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

881,08

III biohemijske i imunohemijske analize

840.

L005116

Paraprotein (monoklonski protein, M komponenta) u serumu, elektroforeza na gelu

1.001,61

III biohemijske i imunohemijske analize

841.

L005124

Paraprotein (monoklonski protein, M komponenta) u serumu, kapilarna elektroforeza

1.001,61

III biohemijske i imunohemijske analize

842.

L005132

Parathormon (paratiroidni hormon, PTH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

587,09

III biohemijske i imunohemijske analize

843.

L005140

Parathormon (paratiroidni hormon, PTH) u serumu/plazmi, RIA

753,94

III biohemijske i imunohemijske analize

844.

L000703

pCO2 (parcijalni pritisak ugljen–dioksida) u krvi

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

845.

L012302

Penetrak – test – test penetracije u spermatozoidima, mikroskopija

146,95

III biohemijske i imunohemijske analize

846.

L005157

PENTADA indeks ((ukupni holesterol, trigliceridi, apolipoprotein B, apolipoprotein A, lipoprotein(a)) u serumu

150,12

III biohemijske i imunohemijske analize

847.

L005165

Pepsinogen I (PG I) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

848.

L005173

Pepsinogen II (PG II) u sermu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

849.

L008300

Pepsinogen I (PG I) u sermu/plazmi, ELISA

1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

850.

L008318

Pepsinogen II (PG II) u sermu/plazmi, ELISA

1.604,17

III biohemijske i imunohemijske analize

851.

L013136

pH duodenalnog sadržaja

61,15

III biohemijske i imunohemijske analize

852.

L012575

pH fecesa

366,99

III biohemijske i imunohemijske analize

853.

L000711

pH krvi

651,09

III biohemijske i imunohemijske analize

854.

L012799

pH pleuralnog punktata

86,31

III biohemijske i imunohemijske analize

855.

L012195

pH seminalne tečnosti

86,31

III biohemijske i imunohemijske analize

856.

L009399

pH urina

86,31

III biohemijske i imunohemijske analize

857.

L013037

pH želudačnog sadržaja

49,13

III biohemijske i imunohemijske analize

858.

L010579

Piridinolin, ukupan u dnevnom urinu, HPLC

1.613,17

III biohemijske i imunohemijske analize

859.

L012583

Piruvat kinaza tip M2 (Tumor M2–PK) u fecesu, ELISA

2.295,23

III biohemijske i imunohemijske analize

860.

L000729

Piruvat u krvi, spektrofotometrija

367,34

III biohemijske i imunohemijske analize

861.

L011437

Piruvat u likvoru, spektrofotometrija

367,34

III biohemijske i imunohemijske analize

862.

L005199

Placentalni faktor rasta (Placenta Growth Factor, PGF) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

2.798,09

III biohemijske i imunohemijske analize

863.

L012310

Pokretljivost spermatozoida, mikroskopija

129,18

III biohemijske i imunohemijske analize

864.

L009407

Porfirin u urinu, kvalitativno

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

865.

L009415

Porfobilinogen (PBG) u urinu, kvalitativno

82,15

III biohemijske i imunohemijske analize

866.

L011445

Prealbumin u likvoru, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

867.

L005207

Prealbumin u serumu/plazmi, nefelometrija

822,11

III biohemijske i imunohemijske analize

868.

L005208

Presepsin (sCD14–ST) u plazmi/krvi, CLIA

2.864,18

III biohemijske i imunohemijske analize

869.

L005215

Primidon u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

914,08

III biohemijske i imunohemijske analize

870.

L005223

Pro–adrenomedulin (pro–ADM) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

2.261,09

III biohemijske i imunohemijske analize

871.

L005231

Pro–ANP (atrial natriuretic peptid, atrijalni natriuretski peptid) u serumu, ELISA

1.841,08

III biohemijske i imunohemijske analize

872.

L011916

Procena zrelosti pluća fetusa u amnionskoj tečnosti, turbidimetrija

112,25

III biohemijske i imunohemijske analize

873.

L011924

Progesteron (P4) u amnionskoj tečnosti, Progesteron (P4) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

545,09

III biohemijske i imunohemijske analize

874.

L010587

Progesteron (P4) u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

545,09

III biohemijske i imunohemijske analize

875.

L005256

Progesteron (P4) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

545,09

III biohemijske i imunohemijske analize

876.

L005264

Progesteron (P4) u serumu/plazmi, RIA

549,94

III biohemijske i imunohemijske analize

877.

L013672

Progesteron u salivi, ELISA

717,23

III biohemijske i imunohemijske analize

878.

L005272

Pro–GRP (Gastrin Releasing Peptide) u serumu, ELISA

2.067,23

III biohemijske i imunohemijske analize

879.

L005280

Prokainamid u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

878,08

III biohemijske i imunohemijske analize

880.

L005298

Prokalcitonin (PCT) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE/ELFA

1.082,09

III biohemijske i imunohemijske analize

881.

L011932

Prolaktin (PRL) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

882.

L005306

Prolaktin (PRL) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

596,09

III biohemijske i imunohemijske analize

883.

L005314

Prolaktin (PRL) u serumu/plazmi, RIA

405,94

III biohemijske i imunohemijske analize

884.

L005330

Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

725,08

III biohemijske i imunohemijske analize

885.

L005348

Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) u serumu/plazmi, RIA

1.029,94

III biohemijske i imunohemijske analize

886.

L005355

Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

677,08

III biohemijske i imunohemijske analize

887.

L005363

Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) u serumu/plazmi, RIA

435,94

III biohemijske i imunohemijske analize

888.

L011940

Protein A (SP–A) u amnionskoj tečnosti, ELISA

2.007,23

III biohemijske i imunohemijske analize

889.

L011957

Protein D (SP–D) u amnionskoj tečnosti, ELISA

2.007,23

III biohemijske i imunohemijske analize

890.

L011452

Protein S–100 u likvoru, ECLIA

1.400,09

III biohemijske i imunohemijske analize

891.

L005397

Protein S–100 u serumu/plazmi, ECLIA

1.400,09

III biohemijske i imunohemijske analize

892.

L011460

Protein tau u likvoru, ELISA

1.665,23

III biohemijske i imunohemijske analize

893.

L011461

Protein tau u serumu/plazmi, ELISA

1.665,23

III biohemijske i imunohemijske analize

894.

L011478

Protein tau, fosforilisani u likvoru, ELISA

1.737,23

III biohemijske i imunohemijske analize

895.

L011479

Protein tau, fosforilisani u serumu/plazmi, ELISA

1.737,23

III biohemijske i imunohemijske analize

896.

L011486

Proteini (frakcije proteina) u likvoru, elektroforeza

690,20

III biohemijske i imunohemijske analize

897.

L005405

Proteini (frakcije proteina) u serumu, elektroforeza

317,93

III biohemijske i imunohemijske analize

898.

L005413

Proteini (frakcije proteina) u serumu, imunoelektroforeza

518,51

III biohemijske i imunohemijske analize

899.

L005421

Proteini (frakcije proteina) u serumu, kapilarna elektroforeza

678,18

III biohemijske i imunohemijske analize

900.

L009423

Proteini (frakcije proteina) u urinu, elektroforeza

678,18

III biohemijske i imunohemijske analize

901.

L011965

Proteini (ukupni) u amnionskoj tečnosti, spektrofotometrija

120,09

III biohemijske i imunohemijske analize

902.

L010595

Proteini (ukupni) u dnevnom urinu, spektrofotometrija

120,09

III biohemijske i imunohemijske analize

903.

L000745

Proteini (ukupni) u krvi/serumu/plazmi, POCT

229,15

III biohemijske i imunohemijske analize

904.

L011494

Proteini (ukupni) u likvoru, spektrofotometrijom

120,09

III biohemijske i imunohemijske analize

905.

L012898

Proteini (ukupni) u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

906.

L012807

Proteini (ukupni) u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

907.

L005439

Proteini (ukupni) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

908.

L013409

Proteini (ukupni) u sinovijalnoj tečnosti, spektrofotometrija

73,15

III biohemijske i imunohemijske analize

909.

L010603

Proteini u dnevnom urinu, SDS–PAGE elektroforeza

3.052,99

III biohemijske i imunohemijske analize

910.

L011502

Proteini u likvoru, imunoelektroforeza

1.008,18

III biohemijske i imunohemijske analize

911.

L009431

Proteini u urinu, imunoelektroforeza

1.008,18

III biohemijske i imunohemijske analize

912.

L009456

Proteini u urinu, kvalitativno sa sulfosalicilnom kiselinom

85,82

III biohemijske i imunohemijske analize

913.

L009449

Proteini u urinu, SDS–PAGE elektroforeza

3.052,99

III biohemijske i imunohemijske analize

914.

L009464

Proteini u urinu, zagrevanjem

85,82

III biohemijske i imunohemijske analize

915.

L005454

Proteini–identifikacija monoklonskih teških i lakih lanaca u serumu, imunofiksacija

1.274,85

III biohemijske i imunohemijske analize

916.

L005462

Proteini–identifikacija vezanih i slobodnih monoklonskih lakih lanaca u serumu, imunofiksacija

1.274,85

III biohemijske i imunohemijske analize

917.

L010611

Relaksin u dnevnom urinu, ELISA

3.411,23

III biohemijske i imunohemijske analize

918.

L012203

Relaksin u seminalnoj tečnosti, ELISA

3.411,23

III biohemijske i imunohemijske analize

919.

L010629

Relativna gustina dnevnog urina, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

920.

L013144

Relativna gustina duodenalnog sadržaja, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

921.

L012815

Relativna gustina pleuralnog punktata, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

922.

L012816

Relativna gustina urina, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

923.

L013045

Relativna gustina želudačnog sadržaja, refraktometrija

55,13

III biohemijske i imunohemijske analize

924.

L013046

Renin (direktni) u plazmi, CLIA

884,50

III biohemijske i imunohemijske analize

925.

L013047

Renin (direktni) u plazmi, ELISA

0,00

III biohemijske i imunohemijske analize

926.

L013048

Renin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

884,50

III biohemijske i imunohemijske analize

927.

L010637

Retinol vezujući protein (Retinol Binding Protein, RbP) u dnevnom urinu, nefelometrija

726,11

III biohemijske i imunohemijske analize

928.

L005504

Retinol vezujući protein (Retinol Binding Protein, RbP) u serumu, nefelometrija

726,11

III biohemijske i imunohemijske analize

929.

L005512

Reumatoidni faktor (RF) u serumu, imunoturbidimetrija

399,68

III biohemijske i imunohemijske analize

930.

L005520

Reumatoidni faktor (RF) u serumu, nefelometrija

429,11

III biohemijske i imunohemijske analize

931.

L013417

Reumatoidni faktor (RF) u sinovijalnoj tečnosti, nefelometrija

429,11

III biohemijske i imunohemijske analize

932.

L005538

Reumatoidni faktor IgA klase (RF–IgA) u serumu, ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

933.

L005546

Reumatoidni faktor IgG klase (RF–IgG) u serumu; ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

934.

L005553

Reumatoidni faktor IgM klase (RF–IgM) u serumu, ELISA

957,23

III biohemijske i imunohemijske analize

935.

L010645

Rezistin (adipozni tkivni specifični sekretorni faktor) u dnevnom urinu, ELISA

1.317,23

III biohemijske i imunohemijske analize

936.

L012823

Rivalta u pleuralnom punktatu, kvalitativno

126,20

III biohemijske i imunohemijske analize

937.

L005579

Salicilati (acetilsalicilna kiselina) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

731,08

III biohemijske i imunohemijske analize

938.

L013151

Sediment duodenalnog sadržaja, mikroskopija

167,49

III biohemijske i imunohemijske analize

939.

L012906

Sediment peritonealnog punktata, mikroskopija

77,29

III biohemijske i imunohemijske analize

940.

L012831

Sediment pleuralnog punktata, mikroskopija

77,29

III biohemijske i imunohemijske analize

941.

L013425

Sediment sinovijalne tečnosti, mikroskopija

114,66

III biohemijske i imunohemijske analize

942.

L009472

Sediment urina, mikroskopija

70,72

III biohemijske i imunohemijske analize

943.

L011510

Sediment, diferencijalno brojanje u likvoru

227,49

III biohemijske i imunohemijske analize

944.

L013169

Sekretinski test u duodenalnom sadržaju

555,14

III biohemijske i imunohemijske analize

945.

L010652

Serotonin u dnevnom urinu, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

946.

L000752

Serotonin u krvi, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

947.

L005587

Serotonin u serumu, HPLC

1.439,17

III biohemijske i imunohemijske analize

948.

L005595

sFlt–1 (Soluble fms – like tyrosine kinase –1) u serumu, ECLIA/TRACE

3.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

949.

L008383

Sirolimus u krvi, CMIA/ECLIA

2.234,09

III biohemijske i imunohemijske analize

950.

L008384

Sirolimus u krvi, LC–MS/MS

2.006,64

III biohemijske i imunohemijske analize

951.

L012591

Skrob u fecesu, mikroskopija

149,61

III biohemijske i imunohemijske analize

952.

L005629

Slobodne (neesterifikovane) masne kiseline (NEFA, FFA) u serumu/plazmi, spektrofotometrija

727,30

III biohemijske i imunohemijske analize

953.

L005630

Solubilni transferinski receptor (sTfR) u serumu, imunoturbidimetrija

378,84

III biohemijske i imunohemijske analize

954.

L005637

Solubilni transferinski receptor (sTfR) u serumu, nefelometrija

591,11

III biohemijske i imunohemijske analize

955.

L012328

Spermocitogram spermatozoida, mikroskopija

212,58

III biohemijske i imunohemijske analize

956.

L000760

Srpaste ćelije (sickle cell, HbS) u krvi, HPLC

836,17

III biohemijske i imunohemijske analize

957.

L012609

Sterkobilin u fecesu, kvalitativno

375,90

III biohemijske i imunohemijske analize

958.

L012617

Sterkobilinogen u fecesu, kvalitativno

375,90

III biohemijske i imunohemijske analize

959.

L011973

Steroid vezujući globulin (sex hormone–binding globulin, SHBG) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

960.

L005710

Steroid vezujući globulin (sex hormone–binding globulin, SHBG) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

659,08

III biohemijske i imunohemijske analize

961.

L005728

Steroid vezujući globulin (sex hormone–binding globulin, SHBG) u serumu/plazmi, RIA

609,94

III biohemijske i imunohemijske analize

962.

L005736

Streptomicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

839,08

III biohemijske i imunohemijske analize

963.

L005737

Sultiam u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

917,08

III biohemijske i imunohemijske analize

964.

L000786

Superoksid dismutaza (SOD) u krvi, spektrofotometrija

716,26

III biohemijske i imunohemijske analize

965.

L013680

Supstanca P u salivi, ELISA

1.083,23

III biohemijske i imunohemijske analize

966.

L012336

SWIM–UP test ispiranje spermatozoida, mikroskopija

304,75

III biohemijske i imunohemijske analize

967.

L000794

Takrolimus u krvi, CMIA/ECLIA

1.465,99

III biohemijske i imunohemijske analize

968.

L000795

Takrolimus u krvi, LC–S/MS

2.870,64

III biohemijske i imunohemijske analize

969.

L005769

Tartarat rezistentna kisela fosfataza (TRAP 5b, koštani izoenzim) u serumu, ELISA

1.467,23

III biohemijske i imunohemijske analize

970.

L005777

Teofilin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

971.

L006809

Test sa domperidonom i metoklopramidom u serumu, RIA

811,88

III biohemijske i imunohemijske analize

972.

L006817

Test sa infuzijom arginina (i.v. infuzija arginina) u serumu, RIA

2.687,64

III biohemijske i imunohemijske analize

973.

L013698

Testosteron u salivi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

617,17

III biohemijske i imunohemijske analize

974.

L013706

Testosteron u salivi, HPLC

683,17

III biohemijske i imunohemijske analize

975.

L005785

Testosteron, slobodan u serumu, ELISA

747,23

III biohemijske i imunohemijske analize

976.

L005793

Testosteron, slobodan u serumu, HPLC

683,17

III biohemijske i imunohemijske analize

977.

L011981

Testosteron, ukupan u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

539,09

III biohemijske i imunohemijske analize

978.

L010686

Testosteron, ukupan u dnevnom urinu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

539,09

III biohemijske i imunohemijske analize

979.

L010694

Testosteron, ukupan u dnevnom urinu, HPLC

683,17

III biohemijske i imunohemijske analize

980.

L005801

Testosteron, ukupan u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

539,09

III biohemijske i imunohemijske analize

981.

L005819

Testosteron, ukupan u serumu/plazmi, RIA

321,94

III biohemijske i imunohemijske analize

982.

L005827

TETRADA indeks (ukupni holesterol, trigliceridi, HDL – holesterol, lipoprotein A) u serumu

144,12

III biohemijske i imunohemijske analize

983.

L008458

TGF beta 1 (transforming growth factor beta –1) u plazmi, ELISA

1.407,23

III biohemijske i imunohemijske analize

984.

L005843

TIBC (ukupni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu, spektrofotometrija

247,15

III biohemijske i imunohemijske analize

985.

L008482

Tiol (SH) grupe proteina u plazmi, spektrofotometrija

716,26

III biohemijske i imunohemijske analize

986.

L000679

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) iz osušene kapi kapilarne krvi, DELFIA/ELISA

703,33

III biohemijske i imunohemijske analize

987.

L011999

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

479,09

III biohemijske i imunohemijske analize

988.

L005876

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

479,09

III biohemijske i imunohemijske analize

989.

L005884

Tireostimulirajući hormon (tirotropin, TSH) u serumu/plazmi, RIA

327,94

III biohemijske i imunohemijske analize

990.

L005892

Tiroglobulin (Tg) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

617,08

III biohemijske i imunohemijske analize

991.

L005900

Tiroksin vezujući globulin (TBG) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

509,09

III biohemijske i imunohemijske analize

992.

L005918

Tiroksin vezujući globulin (TBG) u serumu/plazmi, RIA

447,94

III biohemijske i imunohemijske analize

993.

L005926

Tiroksin vezujući kapacitet (T–Uptake, TBI) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

617,08

III biohemijske i imunohemijske analize

994.

L005934

Tiroksin, slobodan (fT4) indeks (fT4I) u serumu

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

995.

L005942

Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

443,09

III biohemijske i imunohemijske analize

996.

L005959

Tiroksin, slobodan (fT4) u serumu/plazmi, RIA

285,94

III biohemijske i imunohemijske analize

997.

L012005

Tiroksin, ukupan (T4) u amnionskoj tečnosti, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

449,09

III biohemijske i imunohemijske analize

998.

L005967

Tiroksin, ukupan (T4) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

449,09

III biohemijske i imunohemijske analize

999.

L005975

Tiroksin, ukupan (T4) u serumu/plazmi, RIA

303,94

III biohemijske i imunohemijske analize

1000.

L010702

Tirozin u dnevnom urinu, spektrofotometrija

368,31

III biohemijske i imunohemijske analize

1001.

L011528

Tirozin u likvoru, spektrofotometrija

408,20

III biohemijske i imunohemijske analize

1002.

L008490

Tirozin u plazmi, spektrofotometrija

408,20

III biohemijske i imunohemijske analize

1003.

L009498

Tirozin u urinu, kvalitativno

368,31

III biohemijske i imunohemijske analize

1004.

L006205

TNF–alfa (tumor necrosis factor alfa, TNFSF1A, TNF–alfa) u serumu, ELISA

2.127,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1005.

L006213

TNF–alfa–receptor I (tumor necrosis factor alpha receptors, sTNFR I, TNF–alfa, R–I) u serumu, ELISA

2.223,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1006.

L006221

TNF–alfa –receptor II (tumor necrosis factor alpha receptors, sTNF R II, TNF–alfa, R–II) u serumu, ELISA

2.223,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1007.

L005991

Tobramicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

761,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1008.

L008508

TRACP 5b (Bone TRAP, TRAP 5) u plazmi, ELISA

1.605,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1009.

L010710

Transferin (siderofilin, Tf) u dnevnom urinu, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1010.

L013912

Transferin (siderofilin, Tf) u očnoj vodici, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1011.

L012211

Transferin (siderofilin, Tf) u seminalnoj tečnosti, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1012.

L006031

Transferin (siderofilin, Tf) u serumu, imunotrubidimetrija

543,68

III biohemijske i imunohemijske analize

1013.

L006049

Transferin (siderofilin, Tf) u serumu, nefelometrija

543,11

III biohemijske i imunohemijske analize

1014.

L012971

Trigliceridi u ascitu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1015.

L012849

Trigliceridi u pleuralnom punktatu, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1016.

L006072

Trigliceridi u serumu/plazmi, spektrofotometrija

79,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1017.

L008516

Trigliceridiu krvi/serumu/plazmi, POCT

235,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1018.

L006080

Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

473,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1019.

L006098

Trijodtironin, slobodan (fT3) u serumu/plazmi, RIA

297,94

III biohemijske i imunohemijske analize

1020.

L006106

Trijodtironin, ukupan (T3) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

443,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1021.

L006114

Trijodtironin, ukupan (T3) u serumu/plazmi, RIA

303,94

III biohemijske i imunohemijske analize

1022.

L006115

Trileptal u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

917,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1023.

L006130

Triple test ((AFP/beta–hCG/nekonjugovani estriol (nE3)) u serumu, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

1.748,47

III biohemijske i imunohemijske analize

1024.

L013177

Tripsin u duodenalnom sadržaju, spektrofotometrija

387,68

III biohemijske i imunohemijske analize

1025.

L012625

Tripsin u fecesu, ELISA

975,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1026.

L010728

Tromboksan B2 u dnevnom urinu, ELISA

1.557,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1027.

L013714

Tromboksan B2 u salivi, ELISA

1.557,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1028.

L006171

Troponin I u serumu/plazmi, CMIA/CLIA/LOCI

686,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1029.

L006189

Troponin T u serumu/plazmi, ECLIA

1.181,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1030.

L008532

Troponin T/I u krvi, POCT

1.188,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1031.

L006239

UIBC (nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa) u serumu, spektrofotometrija

193,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1032.

L006247

Urea klirens, izračunavanje

102,12

III biohemijske i imunohemijske analize

1033.

L010769

Urea u dnevnom urinu, spektrofotometrija

90,09

III biohemijske i imunohemijske analize

1034.

L006262

Urea u krvi/serumu/plazmi, POCT

247,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1035.

L012914

Urea u peritonealnom punktatu, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1036.

L006254

Urea u serumu/plazmi, spektrofotometrija

76,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1037.

L009506

Urobilinogen u urinu, kvalitativno

64,15

III biohemijske i imunohemijske analize

1038.

L023663

Uroporfirin u urinu, spektrofotometrija

424,91

III biohemijske i imunohemijske analize

1039.

L006288

Valproinska kiselina u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

755,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1040.

L006296

Vankomicin u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

758,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1041.

L006346

Vazopresin u serumu, ELISA

1.197,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1042.

L012344

Vitalnost spermatozoida, mikroskopija

158,29

III biohemijske i imunohemijske analize

1043.

L006353

Vitamin A (retinol) u serumu/plazmi, HPLC

1.460,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1044.

L006361

Vitamin B1 (tiamin) u krvi/serumu/plazmi, HPLC

1.544,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1045.

L000869

Vitamin B12 (kobalamin, cijankobalamin) u krvi, HPLC

1.469,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1046.

L000851

Vitamin B12 (kobalamin, cijankobalamin) u serumu/plazmi, CMIA/ECLIA/CLIA/TRACE

662,08

III biohemijske i imunohemijske analize

1047.

L006379

Vitamin B2 (riboflavin) u serumu, HPLC

1.496,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1048.

L008623

Vitamin B6 (piridoksal fosfat, PLP) u serumu/plazmi, HPLC

1.544,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1049.

L006395

Vitamin C (askorbinska kiselina) u serumu/plazmi, HPLC

1.415,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1050.

L006411

Vitamin D (1,25–dihidroksi (kalciferol i 25–OH–vitamin D3 (holekalciferol)) u serumu/plazmi, HPLC

1.397,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1051.

L006429

Vitamin D vezujući protein (vitamin D binding protein, VDBP) u serumu, ELISA

1.737,23

III biohemijske i imunohemijske analize

1052.

L006437

Vitamin E (alfa–tokoferol) u serumu/plazmi, HPLC

1.433,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1053.

L006445

Vitamin K u serumu, HPLC

1.451,17

III biohemijske i imunohemijske analize

1054.

L012229

Zapremina ejakulata u seminalnoj tečnosti, volumetrija

120,14

III biohemijske i imunohemijske analize

1055.

L012641

Žučne kiseline, ukupne u fecesu, spektrofotometrija

571,25

III biohemijske i imunohemijske analize

1056.

L006452

Žučne kiseline, ukupne u serumu, spektrofotometrija

541,25

III biohemijske i imunohemijske analize

1057.

L013227

Žučne kiseline, ukupne u žuči, spektrofotometrija

541,25

III biohemijske i imunohemijske analize

1058.

L013243

Žučni kamen–sastojci, kvalitativno

931,59

III biohemijske i imunohemijske analize

1059.

L013244

Hepcidin-25 u serumu/plazmi, ELISA

2.546,37

III biohemijske i imunohemijske analize

1060.

L013245

Solubilni receptor urokinaznog aktivatora plazminogena (suPAR) u plazmi, imunoturbidimetrija

3.026,37

III biohemijske i imunohemijske analize

1061.

L012430

Određivanje koncentracije imunoreaktivnog tripsinogena (IRT) iz kapilarnog uzorka osušene krvi na papiru metodom fluorimetrije

720,90

III biohemijske i imunohemijske analize

1062.

L005091

Određivanje koncentracije PAP (Pancreatic Associated Protein) iz osušenog uzorka kapilarne krvi na filter papiru, metodom fluorimetrije

1.376,03

III biohemijske i imunohemijske analize

1063.

L030585

CA 50, serumu, CLIA

1.243,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1064.

L030593

CA 242, serumu, CLIA

1.243,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1065.

L030601

Hijaluronska kiselina u serumu, CLIA

1.136,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1066.

L030619

Laminin u serumu, CLIA

1.136,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1067.

L030627

Holiglicin u serumu, CLIA

1.136,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1068.

L030635

Prokolagen tip III-N-terminalni peptid u serumu, CLIA

1.136,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1069.

L030643

Kolagen tip IV (C IV) u serumu, CLIA

1.136,54

III biohemijske i imunohemijske analize

1070.

L030650

IGF-1 (Insulin like growthfactor 1) u amnionskoj tečnosti, imunohromatografija

2.306,73

III biohemijske i imunohemijske analize

1071.

L030668

IGFBP-1 (fosforilisani) (phIGFBP-1) u amnionskoj tečnosti, imunohromatografija

2.156,73

III biohemijske i imunohemijske analize

1072.

L030676

Proinsulin u serumu, CLIA

917,44

III biohemijske i imunohemijske analize

1073.

L030684

Angiotenzin-I u plazmi, CLIA

1.263,04

III biohemijske i imunohemijske analize

1074.

L030692

Angiotenzin-II u plazmi, CLIA

1.263,04

III biohemijske i imunohemijske analize

1075.

L030700

Lipoproteinska fosfolipaza A2 (Lp-PLA2) u serumu/plazmi, CLIA

1.435,84

III biohemijske i imunohemijske analize

1076.

L030718

Protein koji vezuje masne kiseline (srčana izoforma)(H-FABP, heart-type fatty acid binding protein) u serumu/plazmi, CLIA

960,64

III biohemijske i imunohemijske analize

1077.

L030726

17–hidroksi–progesteron (17– OHP) u serumu, CLIA

951,04

III biohemijske i imunohemijske analize

1078.

L030734

Testosteron slobodan u serumu, CLIA

645,04

III biohemijske i imunohemijske analize

1079.

L030742

Tkivni polipeptidni antigen (TPA) u serumu, CLIA

1.487,68

III biohemijske i imunohemijske analize

1080.

L030759

Prostatična kisela fosfataza (PAP) u serumu, CLIA

964,96

III biohemijske i imunohemijske analize

1081.

L030767

Antitela na ćelije Langerhans-ovih ostrvaca pankreasa (ICA) u serumu/plazmi, CLIA

960,64

III biohemijske i imunohemijske analize

1082.

L030775

Antitela na insulin (IAA) u serumu, CLIA

917,44

III biohemijske i imunohemijske analize

1083.

L030783

Antitela na glutamat dekarboksilazu 65 (GAD65) u serumu, CLIA

965,44

III biohemijske i imunohemijske analize

1084.

L030791

Antitela na tirozin fosfatazu (IA2) u serumu, CLIA

960,64

III biohemijske i imunohemijske analize

1085.

L030809

Izomer trijodtironina (3,5,3′ trijodtironin, rT3) u serumu, CLIA

869,44

III biohemijske i imunohemijske analize

1086.

L030817

Antinukleusna antitela (ANA screen) IgG klase u serumu/plazmi, CLIA

1.090,72

III biohemijske i imunohemijske analize

1087.

L030825

Antitela na ekstraktibilne nukleusne antigene (ENA screen) u serumu/plazmi, CLIA

1.090,72

III biohemijske i imunohemijske analize

1088.

L030833

Analiza kvaliteta sperme na automatu

2.706,48

III biohemijske i imunohemijske analize

1089.

L030841

Ceftazidim u serumu/plazmi, EIA

2.534,82

III biohemijske i imunohemijske analize

1090.

L030858

Linezolid u serumu/plazmi, EIA

2.534,82

III biohemijske i imunohemijske analize

1091.

L030866

Ciprofloksacin u serumu/plazmi, EIA

2.534,82

III biohemijske i imunohemijske analize

1092.

L030874

Piperacilin u serumu/plazmi, EIA

2.534,82

III biohemijske i imunohemijske analize

1093.

L031070

Homocistein u plazmi, imunoturbidimetrija

3.594,58

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

1.

L015743

Antiadrenalna antitela IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

2.

L015750

Antiendomizijalna antitela IgA klase (AEMA–IgA) u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

3.

L015768

Antiendomizijalna antitela IgG klase (AEMA–IgG) u serumu – IIF

442,94

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

4.

L015776

Antiendotelna antitela IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

5.

L015784

Antiglatkomišićna antitela (AGMA–IgG) u serumu – IIF

493,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

6.

L015792

Anti–Hu antitela, antitela na nukleuse neurona (ANNA–1) IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

7.

L015800

Antikeratinska antitela (AKA– IgG) u serumu – IIF

579,98

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

8.

L015818

Antimikrozomalna antitela (anti Mz–IgG) u serumu – IIF

493,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

9.

L015826

Antimitohondrijska antitela (AMA–IgG) u serumu – IIF

493,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

10.

L015834

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA) i antinukleusna (ANA) IgG u serumu – IIF, etanol, formalin, HEp–2

698,84

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

11.

L015842

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA) i antinukleusna (ANA) IgG u serumu – IIF, etanol, formalin, HEp–2, jetra primata

698,84

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

12.

L015859

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA), proteinaza 3 (PR3), mijeloperoksidaza (MPO) (ANCA, PR3, MPO) IgGu serumu – IIF

988,98

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

13.

L015867

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, etanol

678,86

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

14.

L015875

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, etanol, formalin

581,24

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

15.

L015883

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, formalin

495,12

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

16.

L015891

Antineutrofilna citoplazmatska antitela (ANCA–IgG) u serumu – IIF, metanol

495,12

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

17.

L015909

Antinukleusna antitela (ANA screen) IgG klase u serumu – ELISA

493,71

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

18.

L015917

Antinukleusna antitela (ANA) IgG u serumu, kombinovani kriostatski preseci tkiva glodara – IIF

411,81

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

19.

L015925

Antinukleusna antitela (ANA) IgG u serumu, kriostatski preseci tkiva glodara – IIF

455,60

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

20.

L015933

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama (20–10) IgG u serumu – IIF

450,26

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

21.

L015941

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama IgG u serumu – IIF

417,20

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

22.

L015958

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama jetre primata i antigenima jedra i citoplazme IgG u serumu – IIF

1.133,84

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

23.

L015966

Antinukleusna antitela na HEp–2 ćelijama obogaćenim Ro antigenom IgG u serumu – IIF

842,84

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

24.

L015974

Antinukleusna, antiglatkomišićna antitela (ANA, AGMA – IgG) u serumu, kombinovani preseci tkiva glodara – IIF

424,94

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

25.

L015982

Antinukleusna, antimitohondrijalna antitela (ANA, AMA–IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva glodara) – IIF

421,37

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

26.

L015990

Antinukleusna, antimitohondrijalna antitela (ANA, AMA–IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva primata) – IIF

834,56

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

27.

L016006

Antinukleusna, antimitohondrijalna, antiglatkomišićna, antiparijetalna antitela (ANA, AMA, AGMA, APA– IgG) u serumu (kombinovani kriostatski preseci tkiva glodara) – IIF

424,94

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

28.

L016014

Antinukleusna, antimitohondrijalna, antiglatkomišićna, antiparijetalna antitela (ANA, AMA, AGMA, APA–IgG) u serumu (kombinovani kriostatski preseci tkiva primata) – IIF

559,10

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

29.

L016022

Antinukleusna, antiparijetalna antitela (ANA, APA– IgG) u serumu (kombinovani preseci tkiva primata) – IIF

837,59

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

30.

L016030

Antinukleusna, antiparijetalna antitela (ANA, APA– IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva glodara) – IIF

424,94

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

31.

L016048

Antiovarijalna antitela IgG u serumu – IIF

1.335,71

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

32.

L016055

Antiparijetalna antitela (APA– IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva glodara) – IIF

608,95

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

33.

L016063

Antiparijetalna antitela (APA– IgG) u serumu (kriostatski preseci tkiva primata) – IIF

511,69

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

34.

L016071

Antiretikulinska antitela IgG u serumu – IIF

421,37

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

35.

L016089

Anti–Ri antitela, antinukleusna neuronalna antitela (ANNA–2) IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

36.

L016097

Antisrčana antitela IgG u serumu – IIF

376,43

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

37.

L016105

Antitela na „heat shock” proteine (anti–HSP) IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

38.

L016113

Antitela na „Smith” (anti–Sm) antigen IgG klase u serumu – ELISA

380,49

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

39.

L016121

Antitela na „Smith” i ribonukleoproteinske antigene (anti–Sm/RNP) IgG klase u serumu – ELISA

410,07

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

40.

L016139

Antitela na 21–hidroksilazu (anti–21–OH) u serumu – RIA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

41.

L016147

Antitela na alfa–fodrin IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

42.

L016154

Antitela na aneksin V IgG klase u serumu – ELISA

522,21

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

43.

L016162

Antitela na aneksin V IgM klase u serumu – ELISA

522,21

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

44.

L016170

Antitela na antigene alveola IgG u serumu – IIF

708,58

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

45.

L016188

Antitela na antigene citosola jetre (LC1) IgG klase u serumu – ELISA

820,05

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

46.

L016196

Antitela na antigene hipotalamusa IgG u serumu – IIF

826,31

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

47.

L016204

Antitela na antigene jetre IgG klase u serumu – imunobloting

1.048,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

48.

L016212

Antitela na antigene neurona IgG u serumu – imunobloting

1.681,66

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

49.

L016220

Antitela na antigene placente IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

50.

L016238

Antitela na antigene prelaznog epitela IgG u serumu – IIF

513,95

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

51.

L016246

Antitela na antigene retine IgG u serumu – IIF

551,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

52.

L016253

Antitela na B receptor lamina (anti–LBR) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

53.

L016261

Antitela na baktericidni protein (anti–BPI) IgG klase u serumu – ELISA

478,11

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

54.

L016279

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2–GPI screen) IgG, IgA, IgM u serumu – ELISA

348,99

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

55.

L016287

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2–GPI) IgA klase u serumu – ELISA

458,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

56.

L016295

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2–GPI) IgG klase u serumu – ELISA

388,41

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

57.

L016303

Antitela na beta–2–glikoprotein I (anti–beta–2– GPI) IgM klase u serumu – ELISA

388,41

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

58.

L016311

Antitela na bulozni pemfigoid 1 antigen (anti–BPAg1) antitela IgG u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

59.

L016329

Antitela na bulozni pemfigoid 2 antigen (anti– BPAg2) antitela IgG u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

60.

L016337

Antitela na C1q komponentu komplementa (anti– C1q) IgG klase u serumu – ELISA

430,05

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

61.

L016345

Antitela na centromerne A, B, C antigene IgG klase u serumu – ELISA

698,13

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

62.

L016352

Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti–CCP) IgG/IgM/IgA klase u serumu – ELISA

681,57

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

63.

L016360

Antitela na ciklične citrulinisane peptide (anti–CCP) u serumu – CMIA, ECLIA, FPIA/MEIA

1.675,77

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

64.

L016378

Antitela na citoplazmatski antigen jetre IgG u serumu – IIF

581,21

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

65.

L016386

Antitela na citrulinisane peptide (ACPA) IgG klase u serumu – ELISA

593,43

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

66.

L016394

Antitela na deaminirani glijadin protein (anti–DGP) IgG ili IgA klase u serumu – ELISA

696,81

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

67.

L016402

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline i tirozin fosfatazu IgG klase u serumu – ELISA

526,95

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

68.

L016410

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline IgG klase u serumu – ELISA

900,21

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

69.

L016428

Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

70.

L016436

Antitela na dezmoglein–1 IgG klase u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

71.

L016444

Antitela na dezmoglein–3 IgG klase u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

72.

L016451

Antitela na dezmozome IgA u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

73.

L016469

Antitela na dezmozome IgG u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

74.

L016477

Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–dsDNK antitela) IgG u serumu – IIF

479,78

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

75.

L016485

Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–dsDNK) IgG klase u serumu – ELISA

386,43

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

76.

L016493

Antitela na dvolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–dsDNK) IgG klase visokog aviditeta u serumu – ELISA

541,29

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

77.

L016501

Antitela na ekstraktibilne nukleusne antigene (ENA screen) IgG klase u serumu – ELISA

402,71

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

78.

L016519

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen La/SS– B IgG klase u serumu – ELISA

386,31

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

79.

L016527

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro/SS–A IgG klase u serumu – ELISA

342,93

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

80.

L016535

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro–52 IgG klase u serumu – ELISA

509,61

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

81.

L016543

Antitela na ekstraktibilni nukleusni antigen Ro–60 IgG klase u serumu – ELISA

509,61

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

82.

L016550

Antitela na elastazu IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

83.

L016568

Antitela na endomizijum i glijadin IgA u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

84.

L016576

Antitela na epidermalnu bazalnu membranu IgA u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

85.

L016584

Antitela na epidermalnu bazalnu membranu IgG u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

86.

L016592

Antitela na F aktin IgG u serumu – IIF

346,31

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

87.

L016600

Antitela na fibrilarin IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

88.

L016618

Antitela na fosfatidilinozitol IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

89.

L016626

Antitela na fosfatidilserin IgG klase u serumu – ELISA

443,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

90.

L016634

Antitela na fosfatidilserin/protrombin (anti–PS/PT) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

91.

L016642

Antitela na fosfatidilserin/protrombin (anti–PS/PT) IgM klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

92.

L016659

Antitela na gangliozide IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

93.

L016667

Antitela na glijadin IgA klase u serumu – ELISA

373,53

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

94.

L016675

Antitela na glijadin IgG i IgA klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

95.

L016683

Antitela na glijadin IgG klase u serumu – ELISA

626,73

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

96.

L016691

Antitela na glikoprotein 2 (GP2) IgG ili IgA klase

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

97.

L016709

Antitela na glikoprotein 210 (anti–gp210) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

98.

L016717

Antitela na glomerularnu bazalnu membranu (anti – GBM) IgG klase u serumu – ELISA

478,71

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

99.

L016725

Antitela na glomerularnu bazalnu membranu (anti – GBM) IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

100.

L016733

Antitela na histone IgG klase u serumu – ELISA

401,79

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

101.

L016741

Antitela na insulin IgG u serumu – ELISA

425,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

102.

L016758

Antitela na insulin u serumu – RIA

1.197,29

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

103.

L016766

Antitela na jednolančanu dezoksiribonukleinsku kiselinu (anti–ssDNA) IgG klase u serumu – ELISA

383,61

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

104.

L016774

Antitela na kanaliće parotidne žlezde IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

105.

L016782

Antitela na kardiolipin IgA klase u serumu – ELISA

472,32

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

106.

L016790

Antitela na kardiolipin IgG klase u serumu – ELISA

384,66

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

107.

L016808

Antitela na kardiolipin IgG, IgM, IgA klase u serumu – ELISA

381,81

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

108.

L016816

Antitela na kardiolipin IgM klase u serumu – ELISA

384,66

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

109.

L016824

Antitela na katepsin G IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

110.

L016832

Antitela na kolagen tip VII IgG klase u serumu – imunobloting

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

111.

L016840

Antitela na Ku protein IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

112.

L016857

Antitela na laktoferin IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

113.

L016865

Antitela na limfocitne antigene IgG u serumu – IIF

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

114.

L016873

Antitela na lizozim IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

115.

L016881

Antitela na Lydig–ove ćelije IgG u serumu – IIF

671,33

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

116.

L016899

Antitela na matriks metaloproteinaze IgG klase u serumu – ELISA

904,41

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

117.

L016907

Antitela na Mi–2 protein IgG klase u serumu – ELISA

3.144,38

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

118.

L016915

Antitela na mijeloperoksidazu (anti–MPO) IgG klase u serumu – Capture ELISA

493,11

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

119.

L016923

Antitela na mijeloperoksidazu (anti–MPO) IgG klase u serumu – ELISA

359,55

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

120.

L016931

Antitela na mikrozome jetre i bubrega (anti–liver/kidney microsome–1, LKM–1) IgG klase u serumu – ELISA

419,89

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

121.

L016949

Antitela na mikrozome jetre i bubrega (anti–liver/kidney microsome–1, LKM–1) IgG u serumu – IIF

560,99

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

122.

L016956

Antitela na mitohondrijalni antigen–2 (M2 antigen) IgG klase u serumu – ELISA

437,59

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

123.

L016964

Antitela na mitohondrijske (AMA) antigene M2, M4, M9 IgG klase u serumu – imunobloting

859,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

124.

L016972

Antitela na mutirani citrulinirani vimentin (anti–MCV) IgG klase u serumu – ELISA

416,16

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

125.

L016980

Antitela na neutrofilne antigene (ANCA screen) IgG klase u serumu – ELISA

392,65

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

126.

L016998

Antitela na neutrofilne antigene (proteinaza 3–PR3, mijeloperoksidaza–MPO, elastaza, katepsin G, laktoferin, baktericidni protein koji povećava permeabilnost–BPI –ANCA profil) IgG klase u serumu – ELISA

1.744,61

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

127.

L017004

Antitela na nukleozome IgG klase u serumu – ELISA

421,89

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

128.

L017012

Antitela na nukleusne antigene (ANA profil) IgG klase u serumu – imunobloting

1.449,03

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

129.

L017020

Antitela na nukleusni antigen Pm/Scl IgG klase u serumu – ELISA

470,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

130.

L017038

Antitela na nukleusni antigen Sp100 IgG klase u serumu – ELISA

616,41

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

131.

L017046

Antitela na oksidovani lipoprotein male gustine (anti–oxLDL) IgG klase u serumu – ELISA

616,41

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

132.

L017053

Antitela na oksidovani lipoprotein male gustine i beta–2–glikoprotein I (anti–oxLDL/B2GPI) IgG klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

133.

L017061

Antitela na oksidovani lipoprotein male gustine i beta–2–glikoprotein I (anti– oxLDL/B2GPI) IgM klase u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

134.

L017079

Antitela na pituitarnu žlezdu IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

135.

L017087

Antitela na polimerazu ribonukleinske kiseline IgG klase u serumu – ELISA

955,29

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

136.

L017095

Antitela na poprečnoprugaste mišiće IgG u serumu, poprečnoprugasti mišići primata – IIF

666,98

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

137.

L017103

Antitela na poprečnoprugaste mišiće IgG u serumu, poprečnoprugasti mišići glodara – IIF

551,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

138.

L017111

Antitela na proteinazu 3 (anti–PR3) IgG klase u serumu – Capture ELISA

517,11

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

139.

L017129

Antitela na proteinazu 3 (anti–PR3) IgG klase u serumu – ELISA

421,04

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

140.

L017137

Antitela na protrombin IgG klase u serumu – ELISA

454,89

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

141.

L017145

Antitela na protrombin IgM klase u serumu – ELISA

454,89

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

142.

L017152

Antitela na receptor tireostimulirajućeg hormona (anti–TSH receptor) IgG klase u serumu – ELISA

769,89

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

143.

L017160

Antitela na receptor za acetilholin (anti–Ach receptor) u serumu – RIA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

144.

L017178

Antitela na receptor za tireostimulirajući hormon (anti–TSH receptor) u serumu – RIA

1.284,71

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

145.

L017186

Antitela na ribozomalni protein P IgG klase u serumu – ELISA

472,83

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

146.

L017194

Antitela na Saccharomyces cerevisae IgG ili IgA klase u serumu – ELISA

416,16

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

147.

L017202

Antitela na sintetaze IgG klase u serumu – ELISA

383,56

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

148.

L017210

Antitela na sintetazu histidil transportne ribonukleinske kiseline (anti–Jo1) IgG klase u serumu – ELISA

383,56

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

149.

L017228

Antitela na solubilni antigen jetre i pankreasa (anti–SLA/LP) IgG klase u serumu – ELISA

448,95

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

150.

L017236

Antitela na spermatozoide IgG u serumu – IIF

492,88

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

151.

L017244

Antitela na tetanusni toksoid u serumu IgG klase – ELISA

512,97

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

152.

L017251

Antitela na tireoglobulin (anti –TG) IgG klase u serumu – ELISA

356,85

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

153.

L017269

Antitela na tireoglobulin (anti –TG) u serumu – RIA

395,09

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

154.

L017277

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) antitela IgG klase u serumu – ELISA

356,79

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

155.

L017285

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) i tireoglobulin (anti–TG) IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

156.

L017293

Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti–TPO) u serumu – FPIA, MEIA, CMIA i ECLIA

1.026,26

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

157.

L017301

Antitela na tirozin fosfatazu (IA–2) IgG klase u serumu – ELISA

900,21

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

158.

L017319

Antitela na tirozin fosfatazu IgG klase u serumu – ELISA

542,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

159.

L017327

Antitela na tirozin fosfatazu u serumu – RIA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

160.

L017335

Antitela na tkivnu transglutaminazu IgA klase u serumu – ELISA

420,57

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

161.

L017343

Antitela na tkivnu transglutaminazu IgG klase u serumu – ELISA

420,57

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

162.

L017350

Antitela na topoizomerazu I (anti–Topo I/Scl–70) IgG klase u serumu – ELISA

394,56

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

163.

L017368

Antitela na trombocite u serumu – Western blot

1.050,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

164.

L017376

Antitela na trombocitne antigene IgG u serumu – IIF

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

165.

L017384

Antitela na tubularnu bazalnu membranu (TBM) IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

166.

L017392

Antitela na U1 ribonukleoprotein (anti–U1RNP) IgG klase u serumu – ELISA

332,97

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

167.

L017400

Antitela na unutrašnji faktor IgG u serumu – ELISA

529,11

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

168.

L017418

Antitela na unutrašnji faktor u serumu – ECLIA, CMIA i FPIA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

169.

L017426

Antitela protiv glikoproteina asociranih sa mijelinom (MAG) IgG u serumu – IIF

512,06

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

170.

L017434

Antitela protiv pankresnih ostrvaca IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

171.

L017442

Antitela specifična za citoplazmu Purkinjeovih ćelija (anti Yo antitela) IgG u serumu – IIF

631,01

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

172.

L017459

Antitela specifična za miozitis (Myositis profile) IgG klase u serumu – imunobloting

2.304,23

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

173.

L017467

Antitela specifična za raceptor 1 za fosfolipazu A2 (anti–PLA2R1) IgG klase u serumu – IIF

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

174.

L017475

Antitela specifična za sistemsku sklerozu (Systemic sclerosis profile) IgG klase u serumu – imunobloting

2.304,23

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

175.

L017483

Antitireoglobulinska antitela (anti–TG–IgG) u serumu – IIF

443,42

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u serumu

176.

L017491

Određivanje aktivnosti enzima dezoksiribonukleaze u serumu – ELISA

931,41

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u plazmi

1.

L017509

Antitela na trombocite u plazmi – aglutinacija

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (autoimunost) u plazmi

2.

L017517

Antitela na trombocite u plazmi – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

1.

L017525

Antitela na nutritivne alergene u serumu – Western blot

919,32

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

2.

L017533

Eozinofini katjonski protein (ECP) u serumu – FIA

1.348,04

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

3.

L017541

IgE na grupu antigena (panel antigena) u serumu – blot metoda

1.787,52

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

4.

L017558

IgE na mešavinu antigena u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

5.

L017566

IgE na mešavinu antigena u serumu – FIA

1.340,50

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

6.

L017574

IgE na venome insekata u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

7.

L017582

IgE na venome insekata u serumu – FIA

948,30

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

8.

L017590

Specifičan IgE na inhalatorne alergene u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

9.

L017608

Specifičan IgE na inhalatorne alergene u serumu – FIA

891,90

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

10.

L017616

Specifičan IgE na lekove u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

11.

L017624

Specifičan IgE na lekove u serumu – FIA

962,10

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

12.

L017632

Specifičan IgE na nutritivne alergene u serumu – blot metoda

1.787,52

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

13.

L017640

Specifičan IgE na nutritivne alergene u serumu – ELISA

468,59

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

14.

L017657

Specifičan IgE na nutritivne alergene u serumu – FIA

891,90

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

15.

L017665

Specifičan IgG 4 na inhalatorne alergene u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

16.

L017673

Specifičan IgG 4 na inhalatorne alergene u serumu – FIA

1.222,90

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

17.

L017681

Specifičan IgG 4 na venome u serumu – ELISA

0,00

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

18.

L017699

Specifičan IgG 4 na venome u serumu – FIA

1.222,90

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

19.

L017707

Specifičnan IgE na inhalatorne alergene u serumu – blot metoda

1.787,52

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

20.

L017715

Ukupan IgE u serumu – ELISA

538,41

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

21.

L017723

Ukupan IgE u serumu – FIA

570,00

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

22.

L017531

Antitela na biološki lek u telesnim tečnostima

4.521,04

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u serumu

23.

L017831

Biološki lek u telesnim tečnostima

4.521,04

IV imunološke analize imunološke analize (alergologija) u bronhoalveolarnom lavatu

1.

L017731

Eozinofilni katjonski protein (ECP) u bronhoalvelolarnom lavatu – FIA

1.351,51

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

1.

L017749

Apoptoza u ćelijskim suspenzijama – protočnom citofluorimetrijom

1.057,16

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

2.

L017756

Produkcija slobodnih radikala u ćelijama – protočnom citofluorimetrijom

2.051,14

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

3.

L017764

Proliferativni odgovor limfocita na antigen – protočnom citofluorimetrijom iz pune krvi

2.607,91

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

4.

L017772

Proliferativni odgovor limfocita na antigen – scintilacionom metodom iz pune krvi

4.816,89

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

5.

L017780

Proliferativni odgovor limfocita na poliklonske stimulatore – protočnom citofluorimetrijom iz pune krvi

2.439,35

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

6.

L017798

Proliferativni odgovor limfocita na poliklonske stimulatore – scintilacionom metodom iz pune krvi

4.756,89

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

7.

L017806

Srednji sadržaj DNK u ćelijama krvi – protočnom citofluorimetrijom

1.211,84

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

8.

L016861

Stimulacija limfocita antigenom

713,03

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

9.

L016862

Stimulacija limfocita poliklonskim stimulatorom

713,03

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

10.

L015644

Imunofenotipizacija plama membranskih ćelijskih antigena direktnom metodom i protočnom citometrijom(po antigenu)

515,83

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

11.

L015685

Merenje i analiza uzorka metodom višeparametarske protočne citometrije

2.807,63

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

12.

L015736

Tumačenje imunofenotipskog nalaza

840,03

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

13.

L015677

Liziranje eritrocita uzorka hipotonim rastvorom na bazi amonijum hlorida

167,99

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

14.

L017741

Test degranulacije bazofila metodom protočne citofluorimetrije

2.468,11

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

15.

L015602

Fiksiranje ćelija uzorka rastvorom na bazi formaldehida (po epruveti)

160,97

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

16.

L015610

Imunofenotipizacija intracelularnih antigena direktnom metodom i protočnom citometrijom (po antigenu)

732,19

IV imunološke analize imunološke analize kultura ćelija krvi

17.

L015701

Određivanje ćelijskog vijabiliteta primenom supravitalnih boja protočnom citometrijom

155,78

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

1.

L017814

Faktor nekroze tumora (TNF) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.144,97

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

2.

L017822

Intercelularni adhezioni molekuli 1 (ICAM–1) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

3.

L007633

Interferon gama (IFN–gama) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

2.007,23

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

4.

L017848

Interleukin 1 (IL–1) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

5.

L017855

Interleukin 2 (IL–2) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

6.

L017863

Interleukin 3 (IL–3) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

869,54

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

7.

L017871

Interleukin 4 (IL–4) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

8.

L017889

Interleukin 6 (IL–6) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

9.

L017897

Interleukin 10 (IL–10) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

10.

L017905

Interleukin 12 (IL–12) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

11.

L017913

Interleukin 13 (IL–13) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

12.

L017921

Interleukin 23 (IL–23) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

568,52

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

13.

L017939

Solubilni IL–2 receptor (s IL–2R) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

1.103,39

IV imunološke analize imunološke analize ćelijskih kultura u krvi

14.

L017947

Solubilni TNF receptori (sTNFR) u supernatantima ćelijskih kultura, krvi i drugim telesnim tečnostima – ELISA

2.162,83

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima ćelija i tkiva

1.

L017954

Ekspresija interleukin–2 receptora (IL–2R) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima ćelija i tkiva

2.

L017962

Ekspresija receptora za faktor nekroze tumora alfa (TNF– alfa R) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima ćelija i tkiva

3.

L017970

Ekspresija intercelularnog adhezionog molekula 1 (ICAM–1) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima ćelija i tkiva

4.

L017988

Ekspresija interleukin 1 (IL–1) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima ćelija i tkiva

5.

L017996

Ekspresija interleukin 2 (IL–2) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima ćelija i tkiva

6.

L018002

Ekspresija faktor nekroze tumora alfa (TNF–alfa) u uzorcima ćelija i tkiva – reakcijom lančanog umnožavanja

2.174,70

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima leukocita

1.

L018010

Jednosmerna kultura pomešanih leukocita krvi – protočnom citofluorimetrijom

14.588,16

IV imunološke analize imunološke analize u uzorcima leukocita

2.

L018028

Jednosmerna kultura pomešanih leukocita krvi – scintilacionom metodom

14.754,32

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

1.

L018036

Funkcionalna aktivnost C1 inhibitora komplementa u serumu – ELISA

2.170,52

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

2.

L018044

Funkcionalna aktivnost C1 inhibitora komplementa u serumu – spektrofotometrijski

475,76

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

3.

L018051

Funkcionana aktivnost C1 inhibitora komplementa u serumu – nefelometrijski

334,05

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

4.

L018069

Hemolizna aktivnost komplementa alternativnim putem u serumu – ELISA

1.668,47

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

5.

L018077

Hemolizna aktivnost komplementa alternativnim putem u serumu – nefelometrijski

342,23

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

6.

L018085

Hemolizna aktivnost komplementa alternativnim putem u serumu – spektrofotometrijski

338,32

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

7.

L018093

Hemolizna aktivnost komplementa lektinskim putem u serumu – ELISA

1.668,47

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

8.

L018101

Hemolizna aktivnost komplementa lektinskim putem u serumu – nefelometrijski

0,00

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

9.

L018119

Hemolizna aktivnost komplementa lektinskim putem u serumu – spektrofotometrijski

0,00

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

10.

L018127

Ukupna hemolizna aktivnost komplementa u serumu – ELISA

1.803,35

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

11.

L018135

Ukupna hemolizna aktivnost komplementa u serumu – nefelometrijski

332,93

IV imunološke analize imunološki testovi funkcionalne aktivnosti komplementa u serumu

12.

L018143

Ukupna hemolizna aktivnost komplementa u serumu – spektrofotometrijski

644,45

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

1.

L018150

ABO krvna grupa – mikrotitarska ploča

223,52

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

2.

L018168

ABO krvna grupa – pločica

114,52

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

3.

L018176

ABO podgrupa – epruveta

254,72

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

4.

L018184

ABO podgrupa – mikroepruveta

226,59

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

5.

L018192

ABO/RhD krvna grupa – epruveta

280,75

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

6.

L018200

ABO/RhD krvna grupa, humana antitela – mikroepruveta

285,11

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

7.

L018218

ABO/RhD krvna grupa, monoklonska antitela – mikroepruveta

303,55

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

8.

L018226

Adsorpcija eritrocitnih antitela

272,62

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

9.

L018234

Antitrombocitna antitela – ELISA

1.028,90

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

10.

L018242

Elucija eritrocitnih antitela

256,68

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

11.

L018259

Elucija eritrocitnih antitela – toplotna elucija

0,00

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

12.

L018267

Interreakcija davaoca trombocita i plazme primaoca – Solid phase metod

1.821,76

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

13.

L018275

Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca – epruveta

222,05

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

14.

L018283

Interreakcija, eritrociti davaoca i serum primaoca – mikroepruveta

541,15

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

15.

L018291

Intrreakcija trombocita davaoca i plazma primaoca – mikrotitarska ploča

231,50

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

16.

L018309

Ispitivanje posttransfuzijske reakcije – epruveta

1.664,17

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

17.

L018317

Kompletna interreakcija – mikroepruveta

782,93

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

18.

L018325

Molekularna tipizacija ABO gena – PCR–SSP metod

1.389,62

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

19.

L018333

Molekularna tipizacija CDE gena – PCR–SSP metod

1.389,62

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

20.

L018341

Molekularna tipizacija HPA gena – PCR–SSP metod

1.406,16

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

21.

L018358

Molekularna tipizacija Kell/Kidd/Duffy gena – PCR– SSP metod

1.389,62

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

22.

L018366

Molekularna tipizacija Lu/Di/Yt/Wr/Do/Co/Kp/Kn gena – PCR–SSP metod

1.712,98

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

23.

L018374

Molekularna tipizacija MNSs gena – PCR–SSP metod

1.223,88

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

24.

L018382

Molekularna tipizacija RhD gena – PCR–SSP metod

1.412,33

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

25.

L018390

Molekularna tipizacija slabog RhD gena – PCR–SSP metod

1.455,47

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

26.

L018408

Molekularna tipizacija zigotnosti RhD gena – PCR–SSP metod

1.078,58

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

27.

L018416

Monospecofičan direktan Coombs–ov test (DAT) – mikroepruveta

288,21

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

28.

L018424

Monospecofičan direktan Coombs–ov test po IgG subklasama (DAT) – epruveta

323,08

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

29.

L018432

Monospecofičan direktan Coombs–ov test (DAT) – epruveta

181,48

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

30.

L018440

Polispecifičan direktan Coombs–ov test (DAT) – epruveta

168,32

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

31.

L018457

Polispecifičan direktan Coombs–ov test (DAT) – mikroepruveta

148,58

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

32.

L018465

Potvrdna krvna grupa ABO – mikroepruveta

174,72

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

33.

L018473

Specifičnost antitrombocitna antitela – ELISA

2.436,83

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

34.

L018481

Tipizacija antigena A1 – epruveta

164,89

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

35.

L018499

Tipizacija antigena A1 – mikroepruveta

178,41

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

36.

L018507

Tipizacija antigena Cw – epruveta

217,96

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

37.

L018515

Tipizacija antigena Cw – mikroepruveta

226,96

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

38.

L018523

Tipizacija antigena Fya – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

39.

L018531

Tipizacija antigena Fya – mikroepruveta

240,09

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

40.

L018549

Tipizacija antigena Fyb – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

41.

L018556

Tipizacija antigena Fyb – mikroepruveta

240,09

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

42.

L018564

Tipizacija antigena H – epruveta

152,87

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

43.

L018572

Tipizacija antigena H – mikroepruveta

178,39

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

44.

L018580

Tipizacija antigena Jka – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

45.

L018598

Tipizacija antigena Jka – mikroepruveta

240,09

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

46.

L018606

Tipizacija antigena Jkb – epruveta

376,87

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

47.

L018614

Tipizacija antigena Jkb – mikroepruveta

240,10

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

48.

L018622

Tipizacija antigena K – epruveta

199,73

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

49.

L018630

Tipizacija antigena k – epruveta

334,63

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

50.

L018648

Tipizacija antigena K – mikroepruveta

195,81

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

51.

L018655

Tipizacija antigena k – mikroepruveta

289,82

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

52.

L018663

Tipizacija antigena Lea – epruveta

300,55

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

53.

L018671

Tipizacija antigena Lea – mikroepruveta

217,03

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

54.

L018689

Tipizacija antigena Leb – epruveta

300,55

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

55.

L018697

Tipizacija antigena Leb – mikroepruveta

217,03

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

56.

L018705

Tipizacija antigena M – mikroepruveta

406,97

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

57.

L018713

Tipizacija antigena M – epruveta

369,59

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

58.

L018721

Tipizacija antigena N – epruveta

419,19

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

59.

L018739

Tipizacija antigena N – mikroepruveta

231,37

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

60.

L018747

Tipizacija antigena P1 – epruveta

280,40

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

61.

L018754

Tipizacija antigena P1 – mikroepruveta

246,69

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

62.

L018762

Tipizacija antigena S – epruveta

266,74

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

63.

L018770

Tipizacija antigena s – epruveta

378,07

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

64.

L018788

Tipizacija antigena s – mikroepruveta

357,39

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

65.

L018796

Tipizacija antigena S – mikroepruveta

368,09

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

66.

L018804

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, D, E, e) – epruveta

1.841,71

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

67.

L018812

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – epruveta

1.802,00

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

68.

L018820

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – mikroepruveta

305,95

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

69.

L018838

Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema po antigenu – epruveta

1.080,84

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

70.

L018846

Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema tipizacija po antigenu – mikroepruveta

473,09

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

71.

L018853

Tipizacija Rh D weak antigen – mikroepruveta

265,24

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

72.

L018861

Tipizacija Rh D weak antigena – mikrotitarska ploča

940,48

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

73.

L018879

Tipizacija RhD antigena – epruveta

219,19

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

74.

L018887

Tipizacija RhD antigena – mikroepruveta

172,22

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

75.

L018895

Tipizacija RhD antigena – mikrotitarska ploča

209,78

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

76.

L018903

Tipizacija RhD partial antigena – mikroepruveta

1.017,26

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

77.

L018911

Tipizacija RhD weak antigena – epruveta

359,86

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

78.

L018929

Tipizacija udruženih specifičnosti Rh fenotipa CD i DE – epruveta

773,06

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

79.

L018501

Tipizacija antigena C – epruveta

625,41

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

80.

L018502

Tipizacija antigena c – epruveta

589,41

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

81.

L018503

Tipizacija antigena E – epruveta

587,61

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

82.

L018504

Tipizacija antigena e – epruveta

632,61

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

83.

L018461

Potvrdna krvna grupa ABO/RhD – epruveta

489,38

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

84.

L018508

Tipizacija antigena C – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

85.

L018509

Tipizacija antigena c – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

86.

L018510

Tipizacija antigena E – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

87.

L018511

Tipizacija antigena e – mikroepruveta

269,02

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

88.

L018401

Molekularna tipizacija RhD Fluogene metodom (Dweak/variant)

14.475,10

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

89.

L018891

Tipizacija pojedinacnih specificnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – mikrotitarska ploča

713,83

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

90.

L018892

Tipizacija antigena K–mikrotitarska ploca

713,83

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

91.

L018402

Molekularna tipizacija eritrocitnih antigena metodom Fluogene

15.808,36

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

92.

L018342

Molekularna tipizacija HPA metodom Fluogene

14.080,36

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

93.

L018351

Ispitivanje prisustva anti – HPA antitela metodom Lumineks

18.675,67

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

94.

L018466

Potvrdna krvna grupa ABO – mikrotitarska ploča

453,53

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

95.

L018180

ABO podgrupa – mikrotitarska ploča

488,56

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

96.

L018219

ABO/RhD krvna grupa, monoklonska antitela – mikrotitarska ploča

479,08

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

97.

L018891

Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C, c, E, e) – mikrotitarska ploča

713,83

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

98.

L018276

Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca – mikrotitarska ploča

802,26

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

99.

L019030

Skrining antieritrocitnih antitela primenom tehnike Indirektan Coombs-ov test (IAT) sa setom od dve test ćelije – mikrotitarska ploča

864,56

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

100.

L018428

Monospecifičan dírektan Coombs – V test (DAT) IgG – mikrotitarska ploča

581,93

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

101.

L018956

Identifikacija eritrocitnih antitela u AHG medijumu – mikrotitarska ploča

2.628,63

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

102.

L019032

Skrining antieritrocitnih antitela primenom tehnike lndirektan Coombs-ov test (IAT) sa setom od 3 test ćelije – mikrotitarska ploča

730,52

V imunohematološke analize imunohematološke analize u punoj krvi

103.

L019108

Titar anti – A antitela u serumu – mikrotitarska ploča