На основу члана 241. и члана 262. став 1. тачка 18) Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), а у вези са чланом 18. став 8. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19 и 153/20),

Комисија за хартије од вредности, на 172. седници IX сазива од 25. јуна 2021. године, којом је председавао Марко Јанковић, председник Комисије, донела је

ПРАВИЛНИК

о условима и начину утврђивања и провере идентитета физичког лица коришћењем средстава електронске комуникације

"Службени гласник РС", број 69 од 9. јула 2021.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и начин утврђивања и провере идентитета странке која је физичко лице, законског заступника те странке, странке која је предузетник и физичког лица које је заступник странке која је правно лице – коришћењем средстава електронске комуникације и без обавезног физичког присуства лица чија се идентификација врши код обвезника (у даљем тексту: видео-идентификација).

Члан 2.

Поједини појмови у смислу овог правилника имају следеће значење:

1) обвезник означава лице над којим Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) врши надзор у вези са применом закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, а обухвата банке, када се ради о депозитарима и пословима овлашћене банке, друштва за управљање инвестиционим фондовима и брокерско-дилерска друштва, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, законом којим се уређује преузимање акционарских друштва и законом којим се регулише пословање инвестиционих фондова, друштво за ревизију и самосталног ревизора у складу са законом којим се уређује делатност ревизора и пружаоце услуга повезаних с дигиталном имовином који пружају услуге повезане с дигиталним токенима, у складу са законом којим се уређује дигитална имовина;

2) странка означава физичко лице и предузетника који, у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, врше трансакцију или успостављају пословни однос са обвезником, затим законског заступника физичког лица који у име тог обвезника врши трансакцију или успоставља пословни однос са обвезником, као и физичко лице које је заступник правног лица и које у име тог правног лица врши трансакцију или успоставља пословни однос са обвезником;

3) лични документ јесте важећа исправа с фотографијом коју је издао надлежни орган (нпр. лична карта или пасош);

4) заштитни елементи су елементи личног документа чија је сврха смањење ризика од фалсификовања или неовлашћене или измене тог документа (нпр. микротекст, оптички променљиве боје, гијош елементи (франц. guilloche), дифракциони оптички променљив елемент, рељефни елементи, МЛИ зона).

II. УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ВИДЕО-ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ

Организациони, кадровски и технички услови

Члан 3.

Видео-идентификацију може да спроводи само запослени код обвезника који је прошао посебну обуку за спровођење поступка видео-идентификације (у даљем тексту: запослени).

Обвезник је дужан да утврди програм обуке из става 1. овог члана, који обухвата најмање следеће:

1) упознавање са одредбама закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и релевантним подзаконским актима донетим на основу тог закона, као и са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности;

2) упознавање са заштитним елементима и начином утврђивања аутентичности личних докумената;

3) упознавање с начином спровођења поступка видео-идентификације у складу са овим правилником.

Члан 4.

Током вршења процеса видео-идентификације приступ просторији у којој се спроводи видео-идентификација мора бити контролисан и ограничен на запослене с дозволом приступа, уз обавезан видео-надзор.

Члан 5.

Видео идентификација се спроводи у реалном времену и без прекида.

Обвезник је дужан да обезбеди техничка решења која омогућују пренос слике и звука у реалном времену (пренос уживо) и потпуно шифровање комуникације између странке и обвезника (енгл. end-to-end encryption).

Техничка решења из става 2. овог члана морају да обезбеде и висок квалитет преноса слике и звука, повезаност са извором тачног времена, као и непрекидно снимање целог поступка видео-идентификације (видео-звучни запис).

Обвезник може у поступку видео-идентификације користити и тестирана и потврђена техничка решења чија је сврха да пруже помоћ запосленом при утврђивању аутентичности личног документа, не доводећи тиме у питање обавезе запосленог из чл. 9. до 11. овог правилника.

Лични документи

Члан 6.

У поступку видео-идентификације могу се користити само лични документи који садрже заштитне елементе и машински читљиву зону.

Категорије ризика странке

Члан 7.

Обвезник не може да утврђује и проверава идентитет странке, односно лица у поступку видео-идентификације у следећим случајевима:

1) ако је обвезник, на основу анализе ризика од прања новца и финансирања тероризма израђене у складу с прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, претходно сврстао физичко лице, предузетника или правно лице у категорију високог ризика од прања новца и финансирања тероризма;

2) ако је правно лице које успоставља пословни однос или врши трансакцију оф-шор правно лице;

3) ако се у власничкој структури правног лица које успоставља пословни однос или врши трансакцију јавља оф-шор правно лице;

4) ако је лице које успоставља пословни однос или врши трансакцију из државе која има стратешке недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Сагласност странке

Члан 8.

Обвезник је дужан да пре отпочињања поступка видео-идентификације прибави изричиту сагласност странке на цео поступак видео-идентификације, а нарочито на снимање слике и звука и чување снимљеног материјала (видео-звучног записа) у складу са законом.

Сагласност из става 1. овог члана мора бити снимљена (видео звучни запис). Запослени је дужан да странку претходно обавести о обавези прибављања сагласности из става 1. овог члана и о томе да ће се и давање те сагласности видео и звучно снимати.

III. ПОСТУПАК ВИДЕО-ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ

Утврђивање аутентичности личног документа

Члан 9.

Запослени је дужан да утврди аутентичност личног документа провером заштитних елемената који се могу визуелно препознати на светлу, односно при померању документа (нпр. оптички променљиве боје, дифракциони оптички променљив елемент, MLI зона) и које лични документ те врсте треба да садржи. У ту сврху запослени може тражити од странке да пред камером окрене лични документ у одређеном смеру, да помера лични документ и/или да покрије руком његов одређени део.

Члан 10.

Запослени је дужан да утврди да лични документ садржи податке које лични документ те врсте треба да садржи, и то:

1) податке о странци: име, презиме, датум и место рођења, као и јединствени матични број грађана за држављане Републике Србије;

2) биометријске податке о странци: фотографију, као и отисак прста и/или потпис;

3) податке о личном документу: број личног документа, датум издавања с роком важења, место издавања и назив издаваоца личног документа;

4) податке о пребивалишту, односно боравишту странке, осим ако ове податке није могуће утврдити непосредним (визуелним) увидом у лични документ, у ком случају се ти подаци утврђују у складу с чланом 19. овог правилника.

Запослени утврђује да ли распоред података из става 1. овог члана на личном документу, као и број, величина и фонт карактера одговарају тој врсти личног документа. Запослени је нарочито дужан да провери исправност броја личног документа (врсту, број и распоред карактера, као и место на личном документу).

Рок важења личног документа мора одговарати датуму његовог издавања и мора бити одређен у складу с прописима.

Члан 11.

Запослени проверава да ли је лични документ оштећен и/или измењен, као и да ли је фотографија накнадно додата (нпр. залепљена, причвршћена).

Утврђивање идентитета странке

Члан 12.

Идентитет странке утврђује се упоређивањем физичког изгледа странке с фотографијом из личног документа.

Запослени упоређује физички изглед странке и фотографију из личног документа и са датумом рођења странке који је наведен у личном документу, како би се уверио у старост странке.

Члан 13.

Податке из личног документа запослени упоређује и са информацијама које му је странка пружила током разговора. У ту сврху запослени може тражити од странке да му саопшти неки од података који су наведени у личном документу а које би странка несумњиво морала да зна (нпр. свој датум рођења).

Запослени процењује да ли су одговори странке на постављена питања убедљиви, смислени и доследни.

Члан 14.

Разговор запосленог са странком обавља се на српском језику или на енглеском језику.

Разговор са странком на енглеском језику може да обавља само запослени за кога је, у складу са процедуром прописаном унутрашњим актима обвезника, утврђено да је његово знање енглеског језика на напредном нивоу (нпр. поседовање одговарајућег сертификата, полагање одговарајућег теста језика и сл.).

Обвезник је дужан да унутрашњим актима утврди смернице за разговор запосленог са странком, у складу са овим правилником.

Члан 15.

Ако у име физичког лица пословни однос успоставља, односно трансакцију врши законски заступник – запослени је дужан да утврди и идентитет заступаног лица у складу с прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

У случају из става 1. овог члана, запослени је дужан да од странке – законског заступника физичког лица затражи да пред камером покаже и лични документ заступаног лица, односно другу службену исправу на основу које се утврђује идентитет тог лица, као и јавну исправу којом се доказује својство његовог законског заступника.

Лични документ из става 2. овог члана мора да испуњава услове из члана 6. овог правилника, а његову аутентичност запослени утврђује у складу с члановима 9. до 11. овог правилника.

Члан 16.

Ако обвезник већ поседује одређене податке о странци, запослени упоређује те податке с подацима које је прибавио у току поступка видео-идентификације.

Потврђивање идентитета странке

Члан 17.

Обвезник је дужан да обезбеди потврду идентитета странке у току поступка видео-идентификације коришћењем једнократне лозинке (енгл. One Time Password – OTP).

Једнократну лозинку из става 1. овог члана обвезник странци доставља на број телефона који ће странка користити за комуникацију са обвезником у вези с пословним односом који с њим успоставља, односно трансакцијом коју врши у складу са овим правилником, а који странка наведе током разговора са запосленим. Странци – заступнику правног лица обвезник доставља једнократну лозинку на број телефона који ће заступник користити за комуникацију са обвезником у вези с пословним односом који у име заступаног правног лица с њим успоставља, односно трансакцијом коју врши у складу са овим правилником, а који заступник наведе током разговора са запосленим. Обвезник је дужан да обезбеди да временско важење једнократне лозинке буде ограничено на период који је потребан за потврђивање идентитета странке.

Обвезник је дужан да обезбеди да снимање чување записа о потврди идентитета странке из овог члана буде у складу са прописима.

Члан 18.

Поступак видео-идентификације може се завршити само ако је идентитет странке потврђен у складу са чланом 17. овог правилника.

IV. ПРИБАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Члан 19.

Обвезник је дужан да, пре успостављања пословног односа са странком чији је идентитет утврђен у складу са овим правилником, прибави и копију личног документа који је странка користила у овом поступку, као и копије докумената из члана 15. став 2. овог правилника, које чува у складу са законом.

Ако из копије личног документа странке из става 1. овог члана није могуће прибавити податак о пребивалишту, односно боравишту странке или други податак прописан законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, обвезник је дужан да прибави и очитан извод личног документа странке, односно копију друге службене исправе која садржи тај податак (нпр. саобраћајне дозволе или решења о утврђивању пореза на имовину), а ако из објективних разлога податак који недостаје није могуће прибавити на тај начин – тај податак се прибавља непосредно од странке.

Непосредним прибављањем из става 2. овог члана сматра се усмено прибављање података из тог става у току поступка видео-идентификације, уз достављање копије документа или другог доказа којим се потврђује тај податак пре успостављања пословног односа, односно извршења трансакције из става 1. овог члана (нпр. рачун за телефон или комуналне услуге који садржи тај податак или изјава странке дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу).

V. СНИМАЊЕ ПОСТУПКА И ЧУВАЊЕ СНИМКА

Члан 20.

Обвезник је дужан да обезбеди непрекидно снимање целог поступка видео-идентификације (видео-звучни запис), укључујући сагласност странке из члана 8. овог правилника. На том снимку све време морају у потпуности бити видљиви лице странке и лице запосленог који спроводи поступак видео-идентификације, као и датум и време снимања.

Снимак из става 1. овог члана је саставни део досијеа странке и обвезник је дужан да га чува на начин и у роковима прописаним законима којима се уређују спречавање прања новца и финансирања тероризма и заштита података о личности.

VI. ПРЕКИД ПОСТУПКА

Члан 21.

Поступак видео-идентификације обавезно мора да се прекине у следећим случајевима:

1) ако није могуће обезбедити непрекидан пренос слике и звука (нпр. због краткотрајног нестанка слике и/или звука или замрзавања слике) или пренос високог квалитета (нпр. слика није оштра и јасна, недостају боје, појављују се линије на екрану и/или шум);

2) ако је просторија у којој се странка налази у току поступка слабо осветљена или је у тој просторији бука, услед чега није могуће утврдити аутентичност личног документа или идентитет странке или није могуће разговетно чути гласове странке и запосленог током поступка видео-идентификације;

3) ако се у току поступка појави било каква сумња у аутентичност личног документа и/или идентитет странке;

4) ако због других сметњи у комуникацији, преносу слике и/или звука или због других околности запослени не може да утврди аутентичност личног документа или идентитет странке.

Идентитет странке која је учествовала у поступку који је прекинут на основу става 1. овог члана утврђује се увидом у лични документ странке уз њено обавезно физичко присуство код обвезника у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Изузетно од става 2. овог члана, идентитет странке из тог става може се утврдити и у новом поступку видео-идентификације, осим у случају из става 1. одредба под 3) овог члана, али само ако је претходни поступак прекинут због околности која се може отклонити (нпр. технички проблеми) и тек по отклањању те околности. Нови поступак спроводи се као да претходног није ни било, те је обвезник дужан да поново прибави сагласност странке у складу с чланом 8. овог правилника.

Обвезник је дужан да, у складу с проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма, унутрашњим актима утврди највећи могући број неуспешних покушаја спровођења поступка видео-идентификације након којих се идентитет странке мора утврдити у складу са ставом 2. овог члана.

VII. ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА ВИДЕО-ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ

Члан 22.

Ако је обвезник поверио утврђивање и проверу идентитета странке трећем лицу, у складу са одредбама закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма које се односе на поверавање вршења појединих радњи и мера познавања и праћења странке трећем лицу – то треће лице може да утврђује и проверава идентитет странке у поступку видео-идентификације у складу са овим правилником, али само под условом да то треће лице иначе спроводи поступак видео-идентификације у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

На поверавање из става 1. овог члана примењују се и одговарајући прописи којима се уређује пословање обвезника из тог става који се односе на поверавање послова трећим лицима.

VIII. ОБАВЕШТАВАЊЕ И НАДЗОР КОМИСИЈЕ

Члан 23.

Обвезник који намерава да странкама понуди могућност видео-идентификације у складу са овим правилником дужан је да о томе обавести Комисију најмање 30 дана пре дана почетка пружања те могућности и да јој уз то обавештење достави документацију којом доказује да су испуњени услови за спровођење поступка видео идентификације утврђени овим правилником, и то:

1) доказ да су запослени код обвезника који ће спроводити поступак видео-идентификације обучени у складу с чланом 3. овог правилника;

2) списак свих држава (укључујући Републику Србију) – издавалаца личних докумената за чије утврђивање аутентичности су запослени код обвезника прошли посебну обуку, са одговарајућим доказом о томе који је издало министарство надлежно за унутрашње послове или други прихватљив организатор обуке (за личне документе Републике Србије), односно надлежни страни орган;

3) доказ да је за запосленог из члана 14. став 2. овог правилника утврђено да је његово знање енглеског језика на напредном нивоу – уколико ће се видео-идентификација код обвезника спроводити и на енглеском језику;

4) доказ да обвезник располаже одговарајућим просторијама за спровођење поступка видео-идентификације, у складу са чланом 4. овог правилника;

5) доказ да обвезник располаже техничким решењима из члана 5. овог правилника;

6) унутрашње акте из члана 24. овог правилника.

Ако обвезник поверава послове видео-идентификације у складу с чланом 22. овог правилника, дужан је и да Комисији достави одлуку о поверавању тих послова, која садржи податке о пословном имену и седишту лица коме се ти послови поверавају.

У обавештењу из става 1. овог члана обвезник је дужан да наведе да ли могућност видео-идентификације намерава да понуди свим странкама у смислу овог правилника или само одређеној категорији лица (нпр. да могућност видео-идентификације понуди странци која је физичко лице, не и предузетницима и правним лицима).

Рок из става 1. овог члана рачуна се од дана достављања уредне документације.

Комисија на својој интернет презентацији објављује листу обвезника који су доставили обавештење и уредну документацију из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 24.

Обвезник члана 23. став 1. овог правилника дужан је да унутрашњим актима обухвати спровођење поступка видео-идентификације и примену других одредаба овог правилника, и од дана достављања обавештења из тог става.

Члан 25.

Ако код обвезника утврди неправилности у спровођењу поступка видео-идентификације, Комисија може – поред других мера утврђених законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и другим прописима – наложити обвезнику да обустави спровођење поступака видео-идентификације.

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 26.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 7/3-105-766/23-19

У Београду, 25. јуна 2021. године

Председник Комисије,

Марко Јанковић, с.р.