На основу члана 42. став 5. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС”, брoj 129/21),

Управни одбор Фонда за иновациону делатност, уз претходну сагласност Министарства науке, технолошког развоја и иновација број 110-00-9/2022-01, доноси

ПРАВИЛНИК

о Регистру субјеката националног иновационог система

"Службени гласник РС", број 143 од 29. децембра 2022.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Овим правилником утврђују се услови под којима се субјекти националног иновационог система (у даљем тексту: Субјекти) могу уписати у Регистар субјеката националног иновационог система (у даљем тексту: Регистар), општи и посебни подаци о субјектима који се воде у Регистру и услови под којима се регистровани субјекти бришу из Регистра.

Циљ Правилника

Члан 2.

Циљ Правилника је да обезбеди увид у стање иновационог система, као и да представља основ за подршку субјектима.

Регистар је јединствена, централна, електронска база података и докумената који су прописани као предмет регистрације, као и докумената на основу којих је извршена регистрација, са подацима који су јавно доступни.

Вођење Регистара субјеката националног иновационог система

Члан 3.

Овлашћено лице Фонда (у даљем тексту: Администратор) обавља послове администрирања Регистра.

Администратор, по посебном овлашћењу директора Фонда, издаје потврду о упису и брисању из Регистра.

Податке о субјектима националног иновационог система Фонд преузима из других службених евиденција у електронском облику.

Начин уписа у Регистар

Члан 4.

Захтев за упис у Регистар (у даљем тексту: Захтев) подноси се Фонду.

Захтев из става 1. овог члана подноси се електронски и потврђује се квалификованим електронским сертификатом.

Законски заступник, односно физичко лице, за приступ Регистру користи шему електронске идентификације високог нивоа поузданости.

Фонд издаје потврду о упису у Регистар у електронској форми у року од 45 дана од дана пријема Захтева.

Упис се обавља уз накнаду прописану Законом о републичким административним таксама.

II. УСЛОВИ ЗА УПИС ИНОВАТИВНИХ СУБЈЕКАТА

Услови за упис стартапа

Члан 5.

Подносилац захтева може бити уписан у Регистар као стартап ако кумулативно испуњава све опште услове и алтернативно један од посебних услова.

Општи услови за упис стартапа

Члан 6.

Општи услови у смислу члана 5. овог правилника су:

1) да је регистрован као привредно друштво које није настало статусном променом издвајања или спајања, или да је регистрован као предузетник у складу са Законом о привредним друштвима,

2) да има седиште на територији Републике Србије,

3) да није прошло више од 10 година од оснивања и више од пет година од дана остваривања првих пословних прихода,

4) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Посебни услови за упис стартапа

Члан 7.

Посебни услови у смислу члана 5. овог правилника су:

1) да су трошкови истраживања и развоја чинили најмање 10% укупних расхода у свакој претходној години у односу на годину у којој је поднет захтев, односно, у случају да се ради о стартапу који је основан у години у којој је поднет захтев и нема финансијску историју, у периоду од оснивања до подношења захтева, или

2) у случају да подносилац захтева нема финансијску историју у смислу тачке 1. овог члана, Комисија, коју формира Фонд, одлучује о захтеву на основу процене према дефинисаним критеријумима да ли подносилац захтева развија иновативни производ, услугу или технологију и да ли има потенцијал брзог и великог раста.

У састав Комисије из става 1, тачка 2. овог члана могу бити и представници регистрованих организација за подршку стартапима, фондова предузетничког капитала и пословних анђела.

Услови за упис спинофова

Члан 8.

Подносилац захтева може бити уписан у Регистар као спиноф под следећим условима:

1) да је регистрован као привредно друштво чији је оснивач постојеће правно лице,

2) да испуњава остале услове за стартап регистрован као привредно друштво из члана 5. овог правилника.

Упис спинофа научноистраживачке организације

Члан 9.

Подносилац захтева може бити уписан у Регистар као спиноф из научноистраживачке организације под следећим условима:

1) да је регистрован као привредно друштво чији је оснивач научноистраживачка организација и/или физичко или правно лице,

2) да испуњава опште услове за упис стартапа који је регистрован као привредно друштво из члана 6. овог правилника и да испуњава посебне услове за упис стартапа из члана 7. овог правилника,

3) да са научноистраживачком организацијом има закључен уговор којим се регулишу међусобна сарадња и права на коришћење интелектуалне својине.

Услови за упис развојно-производног центра

Члан 10.

Као развојно-производни центар региструје се правно лице којe ствара иновације, примењује нове технологије, врши пласман производа, услуга и технологија заснованих на сопственом иноваторском раду и развоју, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има усвојен програм рада о обављању примењених и развојних истраживања с циљем стварања иновација,

3) обавља производну делатност као резултат сопствене иновационе делатности потврђене објавом пријаве патента у гласнику интелектуалне својине или поседовањем исправе о признатом патенту, индустријског дизајна, жига, ознаке географског порекла, ауторског права из области компјутерских програма, нових сорти или топографије интегрисаних кола,

4) има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање два запослена лица са стеченим високим образовањем на четворогодишњим основним академским студијама,

5) има одговарајући простор и опрему за остваривање иновативних активности и реализацију пројеката,

6) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис истраживачко-развојног центра

Члан 11.

Као истраживачко-развојни центар региструје се правно лице у ком се обављају примењена и развојна истраживања, стварају иновације и врши пласирање нових знања и технологија, у сопствену производњу и услуге или у производњу и услуге других привредних субјеката, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има усвојен програм истраживачко-развојног рада,

3) има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање три запослена са стеченим високим образовањем на академским студијама, од којих најмање један запослен са научним називом доктора наука, један запослен са академским називом магистра или мастера и један запослен са стеченим високим образовањем на академским студијама,

4) има одговарајући простор и опрему за обављање примењених, развојних и иновационих истраживања, односно остваривање програма и реализацију пројеката,

5) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис иновационог центра

Члан 12.

Као иновациони центар региструје се правно лице у ком се на оригинални и систематски начин примењују сопствени и туђи научни резултати и савремени технолошки процеси ради стварања иновација, развоја прототипа, нових производа, процеса и услуга или побољшања постојећих у одређеној области и истовремено врши трансфер знања и технологија у производњу и услуге других привредних субјеката, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има усвојен програм истраживачко-развојног и иновационог рада,

3) има у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом, најмање два лица са научним називом доктора наука;

4) има у радном односу најмање пет студената мастер или докторских студија,

5) има одговарајући простор и опрему за обављање примењених, развојних и иновационих истраживања, односно остваривање програма и реализацију пројеката,

6) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис центра за трансфер технологија

Члан 13.

Као центар за трансфер технологија региструје се правно лице или део правног лица основан ради обављања послова трансфера знања и технологија из научно-истраживачког сектора у привреду.

Трансфер знања и технологија обухвата трагање за идејама и партнерима за процену и комерцијализацију иновација, подршку у вези са управљањем интелектуалном својином, као и подршку при пласману иновација на тржиште.

Као центар за трансфер технологија у Регистар може бити уписано правно лице или део правног лица које поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има одговарајућим актом дефинисану основну научну, истраживачко-развојну или производну област за коју врши трансфер технологије,

3) има у радном односу на неодређено време, са пуним радним временом најмање два лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од којих је најмање једно лице искуством из области заштите интелектуалне својине,

4) има у радном односу најмање једно лице са средњим образовањем у четворогодишњем трајању, са искуством из области административних послова,

5) има план финансирања и план рада,

6) има одговарајући простор и опрему за пружање услуга у сврху истраживања тржишта, испитивања јавног мњења, консалтинг и менаџмент пословања и пословног планирања,

7) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис физичких лица – иноватора

Члан 14.

Физичко лице уписује се у Регистар као субјект иновационе делатности под условима:

1) да има пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији,

2) да поседује важећу исправу о признатом патенту, односно исправу индустријског дизајна или топографије интегрисаних кола,

3) да има план и програм иновационих активности.

III. УСЛОВИ ЗА УПИС СУБЈЕКАТА ИНОВАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Упис организације подршке стартапима

Члан 15.

Као организација подршке стартапима региструје се привредно друштво чија је делатност дефинисана Оснивачким актом и има за циљ спровођење програма подршке стартапима и стартап тимовима, као и стављање на располагање пословног простора, стручних, административних, техничких и других услуга стартапима до пете године од њиховог оснивања, у складу са Законом, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има ангажована најмање три лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од чега најмање једно са радним искуством у подршци стартапима и једно лице са искуством из области привредног права, односно заштите интелектуалне својине,

3) има расположиви простор од најмање 150 m², који је опремљен намештајем, заједничком опремом и инсталацијама које омогућавају оптималне услове рада, а у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре,

4) има одговарајућу опрему, интернет комуникацију, расположиве заједничке пословне просторије и друга средства за пружање инфраструктурних услуга корисницима у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре,

5) има услове за пружање административних, промотивних као и услуга финансијског и пословног саветовања и планирања,

6) има кадровске и инфраструктурне потенцијале за пружање услуга обуке и тренинга,

7) у свом саставу окупља најмање пет стартапа корисника који услуге организације подршке стартапима користе по основу уговора а који развијају сопствене иновативне производе, процесе и услуге или да у свакој години пословања уговоре пружање услуга за најмање два нова стартапа односно корисника који услуге организације подршке стартапима користе по основу уговора, а који развијају сопствене иновативне производе, процесе и услуге,

8) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис научно-технолошког парка

Члан 16.

Научно-технолошки парк је привредно друштво чији је циљ подстицање економског развоја кроз промоцију и развој иновационе делатности путем стимулације и управљања токовима знања и технологија између универзитета, научноистраживачких организација, привредних субјеката и тржишта, као и путем пружања подршке креирању и расту иновативних привредних субјеката, као и путем олакшавања креирања и раста иновативних привредних субјеката кроз програме инкубације и подршку формирању спинофова. Научно-технолошки парк пружа и друге услуге са циљем подстицања иновационе делатности, а поседује следеће програмске, просторне и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има радно ангажована најмање пет лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од којих најмање по једно лице са радним искуством: из области менаџмента и консалтинга, из области финансија, за развој иновативационог предузетништва, за инфраструктурне послове и из области привредног права, односно заштите интелектуалне својине,

3) има одговарајућим актом дефинисан програм развоја за период од пет година,

4) у свом саставу окупља најмање 20 чланица, који услуге научно-технолошког парка користе у складу са условима из јавног позива и који за циљ имају развој иновативних производа, услуга и процеса са високим нивоом знања и умећа (know-how) и нових технологија,

5) има расположиви простор од најмање 50 m² по једној чланици који је опремљен инсталацијама које омогућавају оптималне услове рада, а у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре,

6) има одговарајућу опрему, интернет комуникацију, расположиве заједничке пословне просторије, лабораторије и друга средства за пружање инфраструктурних услуга чланицама научно-технолошког парка у свему у складу са важећом правном регулативом, нормативима и стандардима из области пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре а у циљу остваривање програма и реализацију пројеката,

7) има кадровске и инфраструктурне потенцијале за пружање услуга обуке и тренинга,

8) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис других субјеката иновационе инфраструктуре

Члан 17.

Као други субјекти иновационе инфраструктуре региструју се организације или правна лица чије је делатност дефинисана Оснивачким актом и имају за циљ подршку реализацији иновационе делатности и развоју националног иновационог система, а поседују програмске и стручне капацитете:

1) да има седиште на територији Републике Србије,

2) има ангажована најмање три лица са стеченим високим образовањем на основним академским студијама, од чега најмање једно са радним искуством у развоју или подршци развоју иновационој делатности и два лица са искуством из области права, менаџмента, финансија и/или рачуноводствених услуга;

3) има на располагању одговарајућу опрему, интернет комуникацију, и друга средства за пружање услуга подршке корисницима;

4) има услове за пружање административних, промотивних као и услуга развојног, финансијског и пословног саветовања и планирања у циљу развоја иновационе делатности.

5) да против њега није покренут стечајни или ликвидациони поступак.

Упис субјеката иновационе инфраструктуре на захтев Министарства

Члан 18.

Субјекти иновационе инфраструктуре могу се уписати у регистар на захтев министарства надлежног за послове науке, технолошког развоја и иновација, без испуњавања услова из ове главе Правилника у случајевима када по процени министарства организације подршке стартапима и научно-технолошки паркови не могу испунити тражене услове из ове главе Правилника, а њихов упис и Регистар би био од значаја за развој иновационог система у Републици Србији.

IV. УСЛОВИ ЗА УПИС ИНВЕСТИТОРА У ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Упис пословних анђела у Регистар

Члан 19.

Подносилац захтева, домаће или страно физичко лице, може бити уписан у Регистар као пословни анђео ако испуњава следеће услове:

1) да поседује одговарајуће стручно знање на основу ког може да разуме ризик улагања и да је улагање у стартап у складу са његовим инвестиционим циљевима,

2) да је у један или више стартапа са седиштем у Републици Србији, у последње три године, уложио новчана средства у износу од најмање 5.000 евра, или еквивалентну вредност у другој валути.

Члан 20.

Испуњеност услова прописаних у тач. 1. и 2, став 1, члан 19. овог правилника потврђује се Изјавом из Прилога 1 о испуњености услова за упис пословног анђела у Регистар.

Испуњеност услова прописаног у тачки 2, став 1, члан 19. овог правилника потврђује се одговарајућом исправом, односно исправама на основу којих се недвосмислено може утврдити предмет улагања, као и да су уложена средства примљена.

Посебне обавезе пословних анђела

Члан 21.

Пословни анђео је дужан да, од дана регистрације, једном у три године, у један или више стартапа уложи новчана средства у износу од најмање 5.000 евра, или еквивалентну вредност у другој валути.

V. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ВОДЕ У РЕГИСТРУ

Члан 22.

У Регистру се воде општи и посебни подаци о субјектима националног иновационог система.

Субјекат уписан у Регистар је дужан да, на захтев Фонда, достави било који додатни податак којим доказује испуњеност услова под којим је уписан у регистар.

Општи подаци о субјектима

Члан 23.

Општи подаци који се уписују и воде у Регистру могу бити:

1) Пословно име привредног друштва или предузетника;

2) Име и презиме физичког лица;

3) Јединствени матични број грађана (ЈМБГ);

4) Евиденциони број странца;

5) Број решења о упису у Регистар привредних субјеката (привредна друштва, предузетници);

6) Датум решења о упису у Регистар привредних субјеката (привредна друштва, предузетници);

7) Матични број;

8) Порески идентификациони број;

9) Седиште правног лица;

10) Податке о структури чланства и оснивачима привредног друштва;

11) Податке о поднетим финансијским извештајима;

12) Подаци из финансијских извештаја;

13) Податке о стечајном или ликвидационом поступку;

14) Податке о законском заступнику/овлашћеном лицу законског заступника (име, презиме, ЈМБГ);

15) Адреса електронске поште;

16) Адресу веб странице;

17) Податке о научној, истраживачкој, развојној и производној области;

18) Податке о броју, структури и квалификацију запослених лица (име, презиме, ЈМБГ, квалификација, уверење о студирању, НОКС ниво);

19) Податке из програма рада, пословног и финансијског плана (Податке о власништву непокретности, Податке о простору са којим субјекат располаже, Податке о опреми са којом субјекат располаже);

20) Податке о улагању (подаци о улагању из уговор о приступању чланова или другог одговарајућег уговора);

21) Податке о интелектуалној својини (број пријаве који се води у регистру Завода за интелектуалну својину);

22) Податке из уговора о коришћењу права интелектуалне својине (назив уговорних страна које су закључиле уговор и предмет уговора);

23) Податке о броју корисника услуга научно-технолошког парка у тренутку уписа у регистар;

24) Податке о броју стартапа који користе услуге организације подршке стартапима у тренутку уписа у регистар.

Посебни подаци који се воде о стартапима

Члан 24.

Стартапи су у обавези да у року од 30 дана од дана уписа у Регистар Фонду доставе следеће податке о:

1) центру пословних активности стартапа (држава) и постојању повезаних правних лица у другим државама,

2) производу, услузи или технологији коју развијају,

3) индустријској области,

4) интелектуалној својини,

5) програмима регистроване организације за подршку за стартапима у којима је учествовао,

6) добијеним инвестицијама,

7) исплати дивиденди, односно удела у добити,

Стартап је дужан да, од дана уписа, сваке године до 15. априла потврди испуњеност услова за упис у Регистар.

Подаци који се воде о пословним анђелима

Члан 25.

Пословни анђели су у обавези да Фонду у року од 30 дана од извршеног улагања, у смислу члана 21. овог правилника, доставе доказ о улагању.

Обрада података о личности

Члан 26.

Фонд врши обраду података о физичким лицима који се воде у Регистру, подносиоцима захтева за упис у Регистар, као и о Администратору.

Фонд врши обраду података из става 1. овог члана на основу пристанка физичког лица на које се подаци односе.

Податке из става 1. овог члана, Фонд обрађује у сврху провере услова за упис у Регистар, вођење и администрирање Регистра.

Податке из става 1. овог члана, који се односе на подносиоца захтева и Администратора Фонд брише након остваривања сврхе обраде, док податке о физичким лицима који се воде у Регистру чува пет година након датума брисања из Регистра.

VI. ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР

Члан 27.

Регистровани субјекти дужни су да сваку промену података уписаних у Регистар пријаве Фонду у року од 15 дана од дана настале промене.

Пријава промене података из става 1. овог члана подноси се у електронској форми у Регистру.

VII. БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА

Члан 28.

Фонд по службеној дужности брише субјекте из Регистра уколико:

1) утврди да су престали да испуњавају један о услова предвиђених за њихов упис у главама 2, 3 и 4 овог правилника,

2) утврди да нису доставили податке из чл. 24. и 25. овог правилника.

Субјекти уписани у Регистар могу добровољно захтевати да буду обрисани из Регистра.

Захтев за брисање из става 2. овог члана подноси се у електронској форми у Регистру.

Фонд издаје потврду о брисању из Регистра у року од 30 дана од дана остваривања услова из става 1. овог члана, односно пријема Захтева из става 2. овог члана.

VIII. ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА СУБЈЕКАТА НАЦИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СИСТЕМА

Члан 29.

За потребе вођења евиденција о броју и врсти субјеката националног иновационог система Републичком заводу за статистику, Фонд за иновациону делатност, 1. септембра текуће године, објављује на својој званичној веб страници извод из Регистра субјеката националног иновационог система као листу субјеката националног иновационог система.

Листа субјеката националног иновационог система из става 1. овог члана садржи податке о називу, врсти и шифри субјеката за све уписане и брисане субјекта из Регистра.

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Сва лица која су уписана у Регистар иновационе делатности биће уписана у Регистар субјеката националног иновационог система у року од 90 дана од дана успостављања Регистра у систему електронске управе.

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 2. став 2, члана 3. став 3, члан 4. ст. 2–5, члана 27. став 2, члана 28. став 3. које се примењују од дана успостављања Регистра у систему електронске управе.

Председник Управног одбора,

проф. др Дејан Илић, с.р.

ПРИЛОГ 1

Изјава о испуњености услова за упис пословних анђела
у Регистар субјеката националног иновационог система

Овим путем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем следеће:

1. да поседујем одговарајуће стручно знање на основу ког разумем ризик улагања,

2. у последње три године од дана потписивања ове изјаве, уложио сам новчана средства у износу од 5.000 евра, односно еквивалентну вредност у другој валути, у један или више стартапа.

Датум:

__________________

Подносилац захтева