Редакцијски пречишћен текст

  

  

  

На основу члана 196. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19),

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 13. августа 2021. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

"Службени гласник РС", бр. 88 од 11. септембра 2021, 97 од 15. октобра 2021, 109 од 19. новембра 2021, 132 од 30. децембра 2021, 47 од 13. априла 2022, 82 од 22. јула 2022, 123 од 4. новембра 2022, 1 од 6. јануара 2023, 59 од 19. јула 2023, 96 од 2. новембра 2023.

Члан 1.

Овим правилником утврђују се цене здравствених услуга које се пружају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите из општег акта којим се утврђује номенклатура здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, донетог у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање.

Члан 2.

Цене здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (Прилог 1.) и Цене болничког дана (Прилог 2.) одштампане су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 3.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 55/19 и 53/21).

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01/2 број 110-69/21

У Београду, 13. августа 2021. године

Управни одбор
Републичког фонда за здравствено осигурање

Председник,

Вања Мандић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

Правилник о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите: "Службени гласник РС", број 132/2021-132

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2022. године.

Правилник о изменама и допунама Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите: "Службени гласник РС", број 128/2022-56

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Правилник о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите: "Службени гласник РС", број 1/2023-7

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, број 1/2023) Прилог 2. „Цене болничког дана” замењен је новим прилогом (види члан 1. Правилника – 1/2023-7).

Прилог 1. Цене здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Прилог 2. Цене болничког дана