На основу члана 152a став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/19 и 92/23),

Канцеларија за јавне набавке доноси

ПРАВИЛНИК

о  начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки

"Службени гласник РС", број 115 од 22. децембра 2023.

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин објављивања и врсте података о уговорима закљученим након спроведеног поступка јавне набавке, врсте података о уговорима/наруџбеницама закљученим односно издатим у складу са одредбама члана 27. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и врсте података о изменама уговора по основу чл. 156–161. Закона, као и о изменама уговора/наруџбеница закључених односно издатих у складу са чланом 27. Закона.

Члан 2.

Уговор о јавној набавци у смислу овог правилника је:

1) уговор о јавној набавци закључен применом одредаба Закона;

2) оквирни споразум закључен применом одредаба Закона;

3) уговор о јавној набавци/наруџбеница закључен односно издата на основу оквирног споразума;

4) уговор о набавци/наруџбеница закључен односно издата без примене одредаба Закона, у складу са чланом 27. Закона;

5) оквирни споразум закључен без примене одредаба Закона, у складу са чланом 27. Закона;

6) уговор/наруџбеница закључен односно издата на основу оквирног споразума, у складу са чланом 27. Закона.

Члан 3.

На Порталу јавних набавки наручилац обjављује следеће податке о уговорима/оквирним споразумима/наруџбеницама:

1) податке о предмету набавке:

(1) референтни број јавне набавке на Порталу јавних набавки;

(2) предмет јавне набавке и ознаку из јединственог система класификације предмета јавне набавке (CPV ознака);

(3) врсту предмета јавне набавке;

(4) податке о наручиоцу;

(5) врсту поступка јавне набавке, односно правни основ из члана 27. Закона;

2) основне податке о уговору/оквирном споразуму/наруџбеници:

(1) податак да ли се објављује уговор/оквирни споразум/наруџбеница;

(2) датум закључења;

(3) заводни број код наручиоца;

(4) податак да ли се закључује уговор/оквирни споразум/наруџбеница за више партија;

(5) податак да ли понуђач ангажује подизвођача/е;

3) податке о привредном субјекту:

(1) назив;

(2) седиште и државу;

(3) ПИБ;

(4) матични број;

(5) ознаку из номенклатуре статистичких територијалних јединица (НСТЈ ознака);

(6) податак да ли је понуђач микро, мало, средње или велико предузеће;

4) податке о подизвођачима, уколико понуђач ангажује подизвођаче:

(1) део уговора/оквирног споразума/наруџбенице који је поверен подизвођачу (по предмету или у количини, вредности са и без ПДВ или проценту);

(2) податак да ли ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора/оквирног споразума/наруџбенице који је подизвођач извршио;

5) податке о партијама:

(1) заводни број уговора/оквирног споразума/наруџбенице за сваку партију;

(2) вредност уговора/оквирног споразума/наруџбенице без ПДВ;

(3) вредност уговора/оквирног споразума/наруџбенице са ПДВ;

(4) валуту;

(5) трајање уговора/оквирног споразума/наруџбенице;

6) вредност и трајање уговора/оквирног споразума/наруџбенице:

(1) укупну вредност без ПДВ;

(2) укупну вредност са ПДВ;

(3) валуту;

(4) трајање уговора/оквирног споразума/наруџбенице;

7) податке о престанку важења уговора/оквирног споразума/наруџбенице:

(1) податак да ли је извршен, раскинут, поништен или једнострано отказан;

(2) датум истека важења уговора/оквирног споразума/наруџбенице;

(3) реализована вредност уговора/оквирног споразума/наруџбенице.

Податке из става 1. тачка 7) овог члана наручилац објављује најкасније у року од 45 дана од престанка важења уговора/оквирног споразума/наруџбенице.

Члан 4.

На Порталу јавних набавки наручилац обављује следеће податке о изменама уговора/оквирног споразума/наруџбенице:

1) заводни број измене код наручиоца;

2) датум измене;

3) правни основ за измену применом одредаба Закона, односно опис измене у случају примене члана 27. Закона;

4) вредност измене без ПДВ;

5) вредност измене са ПДВ;

6) вредност након измене без ПДВ;

7) вредност након измене са ПДВ;

8) трајање уговора/оквирног споразума/наруџбенице након измене;

9) податке о новој уговорној страни у случају измене по основу члана 159. Закона;

10) податке о новом подизвођачу у случају измене по основу члана 161. став 1. тач. 1) и 2) Закона и податке о преузимању извршења дела уговора од подизвођача у случају уговора по основу члана 161. став 1. тачка 3) Закона;

11) опис и природу измене;

12) опис околности због којих је измена била неопходна у случају примене чл. 157. и 158. Закона.

Члан 5.

Подаци из чл. 3. и 4. овог правилника чине базу података о уговорима, оквирним споразумима и наруџбеницама и изменама уговора, оквирних споразума и наруџбеница на Порталу јавних набавки.

У случају уговора/оквирног споразума/наруџбенице из члана 2. став 1. тач. 1)–3) овог правилника, наручилац на основу података из члана 3. овог правилника објављује обавештење о додели уговора у складу са чланом 109. ст. 1. и 2. Закона.

У случају уговора из члана 2. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника, наручилац на основу података из члана 4. овог правилника објављује обавештење о измени уговора у складу са чланом 155. став 2. Закона.

Подаци из ст. 2. и 3. овог члана биће јавно доступни у бази података даном објављивања обавештења о додели уговори из члана 109. Закона и обавештења о измени уговора из члана 155. Закона, на Порталу јавних набавки.

Подаци о уговорима/оквирним споразумима/наруџбеницама из члана 2. став 1. тач. 4)–6) овог правилника, подаци о изменама ових уговора и подаци о изменама уговора из члана 156. и чл. 159–161. Закона, биће јавно доступни у бази података даном објављивања.

Члан 6.

У случају централизованих јавних набавки податке о закљученом оквирном споразуму и изменама објављује тело за централизоване јавне набавке, а податке о сваком уговору закљученом на основу оквирног споразума евидентирају наручиоци који закључују уговоре.

Тело за централизоване јавне набавке објављује збирно обавештење о додели уговора који су закључени на основу оквирног споразума и обавештење о измени оквирног споразума на начин прописан одредбама Закона.

Члан 7.

Овај правилник се примењује на:

1) уговоре и оквирне споразуме из члана 2. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника закључене на основу одлука о додели уговора/одлука о закључењу оквирних споразума донетих после 1. јануара 2024. године;

2) уговоре и наруџбенице из члана 2. став 1. тач. 3) и 6) овог правилника закључене односно издате на основу оквирних споразума закључених на основу одлука о закључењу оквирних споразума донетих после 1. јануара 2024. године;

3) уговоре, оквирне споразуме и наруџбенице из члана 2. став 1. тач. 4) и 5) овог правилника закључене после 1. јануара 2024. године;

4) измене уговора/оквирног споразума/наруџбенице из тач. 1) и 3) овог члана.

Одредбе овог правилника се не примењују на уговоре/оквирне споразуме/наруџбенице закључене односно издате након 1. јануара 2024. године у поступцима јавних набавки чији је предмет обликован по партијама, у којима је за најмање једну партију одлука о додели уговора/одлука о закључења оквирног споразума донета пре 1. јануара 2024. године.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2024. године.

Број 110-00-18/2023

У Београду, 18. децембра 2023. године

Директор,

Сандра Дамчевић, с.р.