Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 118, члана 119. став 6, члана 156. став 17. и члана 352. став 1. тачка 1) Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 129/21),

Комисија за хартије од вредности доноси

ПРАВИЛНИК

o давању сагласности на именовање чланова органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и система одобрених објава (АПА)

"Службени гласник РС", бр. 77 од 8. јула 2022, 18 од 3. марта 2023.

I. УВОДНЕ OДРEДБE

Члан 1.

Овим правилником се прописује:

1) услови за подношење захтева и документација која се прилаже уз захтев за давање претходне сагласности на именовање члана органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (ЦРХОВ) и система одобрених објава (АПА);

2) услови које члан органа управе треба да испуњава;

3) давање претходне сагласности на именовање члана органа управе;

4) поступак процене примерености чланова органа управе који спроводе организатори тржишта, инвестициона друштва, ЦРХОВ и АПА.

Члан 2.

Изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:

1) Комисија је Комисија за хартије од вредности;

2) Закон је Закон о тржишту капитала;

3) ЦРХОВ је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности;

4) Претходна сагласност подразумева да се не може објавити, ступити на снагу и примењивати одлука о именовању пре давања сагласности Комисије.

Члан 3.

Захтеви који се подносе Комисији у складу са овим правилником, подносе се на одговарајућим обрасцима који су доступни на интернет страници Комисије.

Уз захтев се прилажу документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано, а уз документе на страном језику прилаже се и превод овлашћеног судског тумача, као и доказ о уплати прописане накнаде Комисији.

Када се Комисији доставља извод из надлежног страног регистра, он мора да садржи пословно име, адресу седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и назив државе у којој је то лице регистровано.

Стране јавне исправе морају да садрже апостил, када је страна јавна исправа издата у страној држави која је ратификовала Хашку конвенцију о укидању потребе легализације страних јавних исправа, осим уколико између стране државе и Републике Србије постоји узајамност од ослобођења од легализације страних јавних исправа.

У случају да конкретна страна држава није ратификовала Хашку конвенцију о укидању потребе легализације страних јавних исправа или нема узајамности од ослобођења од легализације страних јавних исправа стране јавне исправе се легализују у складу са законом који уређује легализацију исправа у међународном промету.

II. САГЛАСНОСТ НА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЕ ОРГАНИЗАТОРА ТРЖИШТА, ИНВЕСТИЦИОНОГ ДРУШТВА, ЦРХОВ-А И АПА

Члан 4.

Када се захтев за давање претходне сагласности на именовање чланова органа управе подноси уз захтев за давање дозволе за рад организатора тржишта, ЦРХОВ-а, АПА, или уз захтев за обављање делатности инвестиционог друштва, Комисија одлучује истовремено о оба захтева.

Члан органа управе организатора тржишта

Члан 5.

Организатор тржишта има скупштину акционара, једног или више извршних директора и надзорни одбор.

Мандат извршног директора траје четири године и исто лице може бити поново бирано.

Надзорни одбор има председника и најмање четири члана.

Извршни директор не може бити члан надзорног одбора.

Директор и члан надзорног одбора организатора тржишта, не може бити:

1) лице које подлеже примени правних последица осуде;

2) лице које је на руководећој позицији или запослено у државним органима, осим у случају када Република има власничко учешће у организатору тржишта или ЦРХОВ-а;

3) лице које је директор, члан управног одбора, запослени, или лице са квалификованим учешћем у другом организатору тржишта који има дозволу за рад према закону;

4) лице које је директор, члан управног одбора или запослен у ЦРХОВ-у;

5) лице које је директор, члан управног одбора или запослен у инвестиционом друштву, кредитној институцији овлашћеној за обављање послова из закона, јавном друштву или друштву за управљање инвестиционим фондовима чије су хартије од вредности укључене у трговање на тржиште хартија од вредности, осим у случају када има власничко учешће у организатору тржишта;

6) лице које је блиско повезано са лицима из тач. 1)–5) овог става.

Организатор тржишта мора имати најмање два лица која заступају то друштво у складу са општим актима организатора тржишта.

Члан органа управе ЦРХОВ-а

Члан 6.

ЦРХОВ има скупштину акционара, надзорни одбор и директора.

Овлашћења скупштине врши Влада преко овлашћених представника.

Представнике у скупштини и директора именује и разрешава Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: Министарство).

Скупштина именује и разрешава чланове надзорног одбора.

Мандат директора и чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор има председника и четири члана.

Директор не може бити председник надзорног одбора.

Уколико се промени власничка структура, органи из става 1. овог члана бирају се у складу са уговором о оснивању ЦРХОВ-а.

Члан органа управе инвестиционог друштва и АПА

Члан 7.

Инвестиционо друштво и АПА имају органе друштва у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Статутом се одређује да ли је управљање друштвом једнодомно или дводомно.

Органи управе једнодомног друштва су један или више директора, односно одбор директора, а органи управе дводомног друштва су надзорни одбор и један или више извршних директора, односно извршни одбор.

Услов за директора

Члан 8.

Директор организатора тржишта, инвестиционог друштва, ЦРХОВ-а и АПА мора бити запослен са пуним радним временом у том друштву.

Директор и најмање један члан управе организатора тржишта и инвестиционог друштва и ЦРХОВ-а морају знати српски језик.

За време док обављају послове из става 1. овог члана та лица не могу обављати друге послове у друштву, ни закључивати уговоре о допунском раду са другим учесницима на финансијском тржишту, ни у другим правним лицима.

Изузетно од става 3. овог члана, у условима трајања поремећаја на тржишту, инвестиционо друштво може да донесе одлуку да један од директора може да обавља и друге послове у друштву, уколико то није у супротности са Законом.

Одлуку из става 4. овог члана инвестиционо друштво доставља Комисији наредног дана од дана доношења.

Заступање

Члан 9.

Организатор тржишта и инвестиционо друштво морају имати најмање два члана органа управе који управљају пословањем тог друштва.

Подношење захтева за давање претходне сагласности на именовање члана органа управе организатора тржишта, инвестиционог друштва, ЦРХОВ-а и АПА

Члан 10.

Захтев за давање претходне сагласности на одлуку о именовању члана органа управе подноси се на обрасцу „Управа ОРГАНИЗАТОР ТРЖИШТА/ИД/ЦРХОВ/АПА”.

Уз захтев из става 1. овог члана, у погледу чланова органа управе и њихових повезаних овлашћења, доставља се следећа документација:

1) лични подаци који обухватају име лица, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу и податке за контакт и фотокопију личне карте односно фотокопију пасоша за стране држављане;

2) функцију на коју је лице именовано или ће бити именовано и одлуку надлежног органа о именовању члана органа управе са образложењем и описом функције и одговорности чланова органа управе;

3) биографија у којој је наведено релевантно образовање и стручно оспособљавање, професионално искуство, укључујући називе свих правних лица код којих је то лице било или је запослено, природу и трајање функција, а посебно за све активности у оквиру тражене функције; за функције у протеклих 10 година, у опису тих активности наводе се све делегиране области и интерне области за доношење одлука које су се обављале и подручја деловања која су била под контролом, са посебним освртом на радно искуство на пословима у вези са хартијама од вредности и доказом о обављању тих послова (потврда правног лица о врсти послова и периоду обављања тих послова);

4) документација која се односи на углед и искуство лица, као што је списак релевантних лица, укључујући податке за контакт и препоруке правног лица код кога је ово лице било или је запослено (препоруке садрже мишљење о професионалним и етичким квалитетима тих лица) или други одговарајући доказ;

5) извод из казнене евиденције и информације о казненим истрагама и поступцима и дисциплинским мерама које су против њих покренуте (укључујући смењивање с места директора друштва, стечај, поступак у случају инсолвентности или сличне поступке), и то у облику службене потврде (ако је и у мери у којој је доступна у релевантној држави) или у облику другог једнаковредног документа; за истраге у току информације се могу доставити у облику изјаве;

6) документација о одбијању уписа, овлашћења, чланства или дозволе за обављање трговине, пословања или струке; или повлачење, опозив или прекид таквог уписа, овлашћења, чланства или дозволе; или искључење које наложи регулаторно или државно тело или стручно тело или удружење;

7) информације о раскиду уговора о раду или смењивању с одговорног положаја, раскиду заложног односа или сличној ситуацији;

8) информације о томе је ли процена угледа и искуства лица већ спроведена (укључујући датум процене, назив тела и доказе о исходу те процене);

9) опис свих финансијских и нефинансијских интереса или односа лица и блиских рођака тог лица са члановима руководећег тела и носиоцима кључних функција у тој институцији, матичној институцији и кћерка друштвима и са акционарима;

10) појединости о резултату сваке процене подобности чланова органа управе, коју спроводи сам подносилац захтева;

11) информације о минималном времену које лице треба посветити извршавању функција унутар друштва (у годинама и месецима);

12) информације о људским и финансијским ресурсима намењеним обуци и оспособљавању чланова (у годинама);

13) списак извршних и неизвршних директорских функција које то лице тренутно има;

14) изјаву о могућем сукобу интереса који може постојати или настати у извршавању дужности и начин на који се ти сукоби решавају;

15) изјаву именованог лица:

– да испуњава услове из овог правилника и из члана 115. Закона, за члана органа управе организатора тржишта  ;

– да испуњава услове из овог правилника и члана 156. Закона, за члана органа управе инвестиционог друштва;

– да испуњава услове из овог правилника и члана 144. Закона, за члана органа управе АПА;

16) доказ да је предложено именовање у сагласности с циљем заступљености недовољно заступљеног пола у органу управе из овог правилника и Закона и одговарајућом политиком, циљевима и методама друштва;

17) доказ о заснивању радног односа за директора и

18) доказ о уплаћеној накнади Комисији.

Финансијски интереси из тачке 9. става 2. овог члана укључују интересе као што су кредитни послови, јемства и залоге, док нефинансијски интереси могу укључивати интересе као што су породични или блиски односи.

Радно искуство на пословима у вези са хартијама од вредности не захтева се за члана органа управе АПА.

Подносиоци захтева достављају додатну документацију по захтеву Комисије.

Документација прописана у ставу 2. тач. 8), 10), 11), 12) и 16) овог члана не примењује се приликом подношења захтева из става 1. овог члана за ЦРХОВ.

*Службени гласник РС, број 18/2023

Препоруке

Члан 11.

Препорука из члана 10. став 2. тачка 4. овог правилника треба да садржи мишљење о томе да ли је именовано лице пословало са пажњом доброг привредника, као и да ли је исказало:

1) самосталност, независност и одговорност у раду;

2) одговарајуће стручно знање;

3) одговарајућу корпоративну културу и начин управљања;

4) примерено управљање сукобима интереса.

Радно искуство у вези са хартијама од вредности

Члан 12.

Члан органа управе инвестиционог друштва, организатора тржишта и ЦРХОВ мора имати најмање три године радног искуства стеченог у обављању послова у вези са хартијама од вредности у земљи или иностранству на пословима:

1) у инвестиционом друштву;

2) на берзи хартија од вредности, односно финансијских деривата;

3) у банци;

4) у друштву за управљање инвестиционим или добровољним пензијским фондовима;

5) у осигуравајућем друштву;

6) у Народној банци Србије, органу државне управе, организацији или правном лицу које послове у вези са хартијама од вредности обавља за рачун државе као поверене послове;

7) у Комисији;

8) у ЦРХОВ-у;

9) на пословима научног радника из области хартија од вредности, привредног права, рачуноводства и ревизије;

10) у привредном друштву или другом правном лицу на финансијским пословима.

Пословима из става 1. овог члана се сматрају послови:

1) са корпоративним и државним хартијама од вредности;

2) са финансијским дериватима;

3) на међубанкарском тржишту;

4) повезани са функционисањем финансијског тржишта;

5) финансијског аналитичара;

6) кредитни послови;

7) оцене кредитне способности;

8) анализе ризика;

9) инвестиционе анализе (анализе и оцене инвестиционих пројеката);

10) брокерско-дилерски послови;

11) финансијског управљања;

12) састављања финансијских извештаја;

13) ревизије финансијских извештаја;

14) контролинга;

15) други слични послови.

Одредбе овог члана не примењују се на чланове органа управе инвестиционог друштва, организатора тржишта и ЦРХОВ-а који имају надзорну функцију.

Промене у чланству у органу управе

Члан 13.

Организатор тржишта, инвестиционо друштво, ЦРХОВ и АПА дужни су да Комисију благовремено обавештавају о свим променама у чланству органа управе, а када је то могуће пре одласка постојећих чланова органа управе с функције.

Обавештење о одласку чланова органа управе из става 1. овог члана шаље се на обрасцу: Образац за пријаву промена чланова управљачког тела, који је објављен на интернет страници Комисије.

III. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ДРУШТВА

Критеријуми за примену начела сразмерности

Члан 14.

Начелом сразмерности настоји се ускладити систем управљања са појединачним профилом ризичности и пословним моделом инвестиционог друштва и њиме се узима у обзир појединачна позиција за коју се обавља процена у сврху ефикасног постизања циљева регулаторних захтева.

Приликом развоја и спровођења политика и поступака утврђених овим правилником, инвестициона друштва узимају у обзир своју величину, интерну организацију, врсту, распон и сложеност својих активности.

У сврху примене начела сразмерности и ради осигурања одговарајућег спровођења захтева у вези с управљањем из Закона, инвестициона друштва треба да размотре следеће критеријуме:

1) величину инвестиционог друштва у погледу висине капитала, имовине клијената која се држи или којом се управља или обима трансакција које обрађују инвестиционо друштво или његово кћерка – друштво;

2) правна форма инвестиционог друштва, укључујући да ли је део групе, и ако јесте, процену сразмерности за групу;

3) да ли је инвестиционо друштво уврштено на регулисано тржиште или не;

4) врсту активности и услуга које пружа инвестиционо друштво и за које има дозволу;

5) основни пословни модел и стратегију, врсту и сложеност пословних активности и организацијску структуру инвестиционог друштва;

6) стратегију ризика, склоност преузимању ризика и стварни профил ризичности инвестиционог друштва, узимајући у обзир и резултат годишње процене адекватности капитала;

7) врсту клијената и

8) врсту и сложеност производа, уговора или инструмената које нуди инвестиционо друштво.

Критеријуми за оцену појединачне примерености чланова органа управе коју спроводе инвестициона друштва

Члан 15.

Приликом испуњавања обавезе утврђене чланом 156. став 4. Закона, инвестициона друштва обезбеђују да су чланови органа управе појединачно примерени у сваком тренутку и треба да процене или поново процене њихову примереност, појединачно:

1) приликом подношења захтева за издавање дозволе за рад;

2) када се појаве значајне промене састава органа управе, укључујући:

(1) приликом именовања нових чланова органа управе, укључујући случајеве када се то догађа као последица директног или индиректног стицања или повећања квалификованог учешћа у правном лицу. Та процена би се требала ограничити на новоименоване чланове;

(2) приликом поновног именовања чланова органа управе ако су се променили захтеви позиције или ако је члан именован на другу позицију унутар органа управе. Ту процену потребно је ограничити на чланове чија се позиција променила и на анализу релевантних аспеката, узимајући у обзир све додатне захтеве за позицију;

(3) континуирано у току обављања дужности.

Почетна и континуирана процена појединачне примерености чланова органа управе је одговорност инвестиционог друштва.

Инвестициона друштва појединачно треба да процене следеће у вези с члановима:

1) да ли имају довољно добар углед;

2) да ли поседују довољно знања, вештина и искуства за испуњавање својих дужности;

3) да ли могу деловати савесно и поштено и имати независно мишљење како би делотворно процењивали и испитивали одлуке вишег руководства и, ако је потребно, ефикасно надгледа и прати одлуке органа управе;

Инвестициона друштва треба континуирано да прате примереност чланова органа управе како би код појаве релевантних нових чињеница откриле ситуације у којима је потребно спровести поновну процену њихове примерености.

Критеријуми колективне примерености органа управе коју спроводе инвестициона друштва

Члан 16.

Приликом испуњавања обавезе утврђене чланом 156. став 4. Закона, инвестициона друштва треба да осигурају да орган управе у сваком тренутку поседује адекватно стручно знање, вештине и искуство како би био у могућности да разуме делатности и главне ризике институције.

Инвестициона друштва треба да процене или поново процене колективну примереност органа управе, посебно:

1) приликом подношења захтева за издавање дозволе за рад;

2) када се појаве значајне промене састава органа управе, укључујући:

– приликом именовања нових чланова органа управе, укључујући случајеве када се то догађа као последица директног или индиректног стицања или повећања квалификованог учешћа у инвестиционом друштву;

– приликом поновног именовања чланова органа управе ако су се променили захтеви позиције или ако је члан именован на другу позицију унутар органа управе;

– када именовани или поново именовани чланови престану бити чланови органа управе.

3) континуирано у складу са ставом 3. овог члана.

Инвестициона друштва поново процењују колективну примереност чланова органа управе, нарочито у следећим случајевима:

1) код значајне промене пословног модела, склоности преузимању ризика или стратегије ризика, односно код структуре инвестиционог друштва на појединачној или групној основи;

2) у оквиру прегледа интерних система управљања које спроводи орган управе;

3) у сваком случају који може на неки други начин значајно утицати на колективну примереност органа управе.

Приликом спровођења поновних процена колективне примерености инвестициона друштва треба да се усредсреде на релевантне промене пословних активности, стратегија и профила ризичности инвестиционог друштва и на промене расподеле дужности унутар органа управе и на њихов ефекат на потребно заједничко знање, вештине и искуство органа управе.

Инвестициона друштва своје процене примерености заснивају на одредбама утврђеним у чл. 16–20. овог правилника па би требало спровести политику и поступке повезане с примереношћу као што је утврђено у чл. 21–28. овог правилника.

Процена почетне и актуелне колективне примерености органа управе је одговорност инвестиционих друштава. Иако процену спроводи и Комисија, инвестициона друштва и даље сносе одговорност за процену и осигурање колективне примерености органа управе.

Рачунање броја директорских функција

Члан 17.

Уз услов посвећивања довољно времена обављању својих функција, чланови органа управе морају се придржавати ограничења броја директорских функција која су утврђена чланом 156. Закона.

Потребно знање, вештине и искуство за именовање члана управе

Члан 18.

Чланови органа управе треба да разумеју пословање инвестиционог друштва и његове ризике у мери сразмерно својим одговорностима. То укључује одговарајуће разумевање оних области за које поједини члан није директно одговоран, али је одговоран заједно с другим члановима органа управе.

Чланови органа управе треба да разумеју системе управљања инвестиционог друштва и ако је примењиво, структуру групе и све могуће сукобе интереса који из тога могу произаћи. Чланови органа управе треба да имају могућност да допринесу спровођењу одговарајуће културе, корпоративних вредности и понашања у органу управе и инвестиционом друштву.

Приликом процене адекватног знања, вештина и искуства треба размотрити:

1) улогу и дужности позиције и потребне способности;

2) знање и вештине стечене образовањем, оспособљавањем и праксом;

3) практично и професионално искуство стечено на претходним позицијама и

4) стечено знање и вештине доказане професионалним понашањем члана органа управе.

Приликом процене знања, вештина и искуства члана органа управе, инвестиционо друштво разматра теоријско и практично искуство у вези са:

1) инвестиционим услугама и финансијским тржиштима;

2) правним захтевима и регулаторним оквиром;

3) стратешким планирањем, разумевањем пословне стратегије или пословног плана инвестицоног друштва и њиховим остварењем;

4) управљањем ризицима (утврђивање, процена, праћење, контролисање и смањење главних врста ризика инвестиционог друштва);

5) рачуноводством и ревизијом;

6) проценом делотворности механизама институције, осигурањем делотворног управљања, надзора и контроле и

7) тумачењем финансијских информација инвестиционог друштва, утврђивањем кључних проблема на темељу тих информација и одговарајућим контролама и мерама.

Чланови органа управе који су на руководећој функцији треба да поседују довољно практичног и професионалног искуства стеченог на руководећој функцији током довољно дуго времена. Краткотрајне позиције могу се узети у обзир у процени, али такве позиције саме по себи нису довољне за претпоставку да члан има довољно искуства. Приликом процене практичног и професионалног искуства стеченог на претходним позицијама потребно је обратити посебну пажњу на следеће:

1) врсту руководеће позиције и њен хијерархијски ниво;

2) трајање радног односа;

3) врсту и сложеност друштва у ком је лице било на предметној позицији, укључујући његову организациону структуру;

4) степен способности, одлучивања и одговорности члана;

5) техничко знање стечено на позицији;

6) број подређених лица.

Чланови органа управе у надзорној функцији треба конструктивно да испитују одлуке органа управе у управљачкој функцији и да их делотворно надзиру. Адекватно знање, вештине и искуство за делотворно испуњавање надзорне функције се могло стећи на релевантним академским или административним позицијама или надзором или контролом финансијских институција или других друштава, односно управљањем њима.

Члан 19.

За члана органа управе се може сматрати да има добар углед и да је савестан и поштен ако не постоје објективне и доказиве основе које указују другачије, посебно узимајући у обзир релевантне доступне информације о елементима или ситуацијама наведеним у ст. 2–6. овог члана. Проценом угледа, искрености и поштења треба се размотрити и утицај кумулативних учинака мањих инцидената на углед члана.

За процену доброг угледа, савесности и поштења треба узети у обзир сву релевантну кривичну или административну евиденцију, имајући у виду врсту пресуде или оптужнице, улогу укљученог појединца, примљену казну, достигнуту фазу правосудног поступка и било какве мере рехабилитације које су ступиле на снагу. Потребно је размотрити околности, укључујући ублажавајуће елементе, озбиљност релевантног кривичног дела или административне или надзорне активности, време протекло од учињеног кривичног дела, понашање члана након учињеног кривичног дела или активности и важност кривичног дела или активности за улогу члана. Потребно је узети у обзир сву релевантну кривичну или административну евиденцију, имајући у виду временска ограничења на снази.

Не доводећи у питање претпоставку невиности примењиву на кривичне поступке и друга основна права, приликом процене угледа, искрености и поштења, потребно је размотрити најмање следеће елементе:

1) осуђујуће пресуде или актуелне оптужнице због кривичног дела, нарочито:

– кршење закона којима су уређене банкарске, финансијске делатности, делатности осигурања, хартије од вредности, тржишта капитала или финансијски или платни инструменти, укључујући законе који се односе на прање новца, корупцију, манипулацију на тржишту, трговање на основу темељу повлашћених информација и избегавање плаћања/утају пореза;

– непоштене праксе, превара или финансијска кривична дела;

– пореска кривична дела и

– друга кривична дела утврђена законодавством којим се уређују привредна друштва, стечај, инсолвентност или заштита потрошача;

2) друге релевантне мере које је предузело надлежно регулаторно или струковно тело.

Не доводећи у питање основна права појединаца, потребно је узети у обзир актуелне истраге када произлазе из правосудних или административних поступака или других истоврсних истрага регулаторних тела.

Потребно је размотрити следеће ситуације које се односе на претходне и садашње пословне резултате и финансијско стање члана органа управе с обзиром на њихов потенцијални утицај на углед, искреност и поштење члана:

1) статус дужника који није испунио обавезе (нпр. негативне оцене у поузданом кредитном регистру ако је то доступно);

2) финансијске и пословне резултате субјеката који су у власништву члана или којима члан управља, односно у којима је члан имао или има значајан удео или утицај, уз посебан осврт на све стечајне и ликвидационе поступке и да ли је члан допринео ситуацији која је довела до тог поступка и на који начин;

3) пријаву личног стечаја и

4) не доводећи у питање претпоставку невиности, грађанске парнице, административне или кривичне поступке, велика улагања или изложености и уговорене кредите у мери у којој могу имати значајан утицај на финансијско стање члана или субјеката који су у власништву члана или којима члан управља, односно у којима члан има значајан удео.

Члан органа управе треба да одржава високе стандарде поштења и искрености. Приликом процене угледа, искрености и поштења потребно је размотрити најмање још и следеће елементе:

1) сваки доказ да лице није било транспарентно, отворено и спремно на сарадњу у свом односу с Комисијом и другим надлежним телима;

2) одбијање, опозивање, повлачење или прекид било које регистрације, дозволе за рад, чланства или дозволе за обављање трговачке, пословне или стручне делатности;

3) разлоге за било које отказивање уговора о раду или удаљавање с било које позиције од поверења, заложног односа или сличне позиције, односно за било који захтев за оставку с такве позиције;

4) забрану обављања функције члана органа управе коју је донело релевантно надлежно тело, укључујући она лица која стварно руководе пословањем субјекта и

5) све друге доказе који упућују на то да лице делује на начин који није у складу с високим стандардима понашања.

Независно мишљење

Члан 20.

Приликом процене постојања сукоба интереса чланова управе, инвестициона друштва утврђују стварне или потенцијалне сукобе интереса у складу с политиком управљања сукобима интереса институције и процењују њихову значајност, а нарочито:

1) економске интересе (нпр. акције, друга власничка права и чланство, уделе и друге економске интересе клијената, права интелектуалне својине, зајмове које је инвестиционо друштво дало друштву у власништву чланова органа управе);

2) личне или професионалне односе с власницима квалификованих удела у инвестиционом друштву;

3) личне или професионалне односе са запосленима инвестиционог друштва или субјеката укључених у обим бонитетне консолидације (нпр. блиски породични односи);

4) остала радна места и претходна радна места у недавној прошлости (нпр. у последњих пет година);

5) личне или професионалне односе с релевантним спољним учесницима (нпр. повезаност са значајним добављачима, консултантима или другим даваоцима услуга);

6) чланство у органу, односно власништво над органом или субјектом са сукобљеним интересима;

7) политички утицај или политичке везе.

Орган управе треба да размотри све стварне и потенцијалне сукобе интереса на нивоу органа управе, да их документује, да донесе одлуку о њима и да прописно управља њима (тј. потребно је предузети потребне мере за њихово смањење). Члан органа управе не може да гласа ни о једном питању ако има сукоб интереса у вези са тим питањем.

Инвестициона друштва обавештавају Комисију ако открију сукоб интереса који може утицати на независно мишљење члана органа управе, укључујући предузете мере за његово смањење.

Ако је лице акционар, власник или члан инвестиционог друштва, има приватне рачуне, кредите или користи друге услуге инвестиционог друштва или било ког субјекта у оквиру консолидације, не може се сматрати да то само по себи утиче на независно мишљење члана органа управе.

Политика примерености чланова органа управе

Члан 21.

Системи и механизми управљања којима се осигурава ефективно и одговорно вођење инвестиционог друштва на начин којим се подржавају интегритет тржишта и интереси клијената из члана 157. став 1. Закона, укључују усклађеност политике примерености инвестиционог друштва с његовим општим оквиром за корпоративно управљање, корпоративном културом и склоношћу за преузимање ризика и за потпуну функционалност поступака у оквиру политике у складу с њиховом наменом. Орган управе инвестиционог друштва доноси и одржава политику за процену примерености чланова органа управе.

Орган управе треба да одобри и све промене политике примерености. Потребно је чувати документацију у вези с доношењем политике и свим њеним изменама (на пример, у записницима релевантних састанака).

Политика треба бити јасна, добро документована и транспарентна свим запосленима у инвестиционом друштву. Приликом развоја политике, орган управе може затражити и узети у обзир улазне параметре од других интерних одбора, нарочито одбора за именовања када је основан, и других унутрашњих функција, као што су правна функција, функција људских ресурса или контролне функције.

Унутрашње контролне функције треба да пруже ефикасне улазне параметре за развој политике примерености у складу са својим улогама. Функција праћења усклађености – интерна контрола треба да анализира начин на који политика примерености утиче на усклађеност инвестиционог друштва са законодавством, прописима, интерном политиком и поступцима и треба да извести орган управе о свим утврђеним ризицима усклађености и питањима неусклађености.

Одбор за именовања и његови задаци

Члан 22.

Инвестициона друштва из члана 158. став 1. Закона морају имати одбор за именовања који испуњава одговорности и има ресурсе утврђене чланом 158. Закона.

Чланови одбора за именовања треба да имају примерено колективно знање, стручност и искуство у вези с пословањем инвестиционог друштва како би могли да процене одговарајући састав органа управе, укључујући препоручивање кандидата за попуњавање упражњених места у органу управе.

Ако одбор за именовања није основан, орган управе који има надзорну функцију има одговорности утврђене чланом 158. став 2. тач. 2)–4) Закона и одговарајуће ресурсе за ту сврху. Ако није основан одбор за именовања, процена наведена у члану 158. став 2. тач. 2) и 3) Закона спроводи се сваке друге године.

Одбор за именовања, када је основан, и орган управе који има надзорну функцију, ако је прикладно, имају приступ свим потребним информацијама за обављање својих дужности и могу да укључе релевантне унутрашње контролне функције и све друге компетентне унутрашње функције по потреби.

Састав органа управе и именовање чланова

Члан 23.

На орган управе се примењују одредбе закона који уређује привредна друштва и закона који уређује тржиште капитала и треба да има примерен број чланова, одговарајући састав и да буде именован на одговарајући период. Предлози за поновно именовање подносе се тек након разматрања резултата процене у односу на испуњавање дужности члана које је праћено у претходном мандату.

Општи захтеви за процену појединачне и колективне примерености чланова органа управе

Члан 24.

Орган управе који има надзорну функцију или када је основан одбор за именовања, процењује појединачне и колективне примерености чланова органа управе пре њиховог именовања, осим ако је другачије наведено у овом правилнику Приликом ове процене, орган управе који има надзорну функцију или када је основан одбор за именовања, могу се повезати с другим одборима (нпр. одбором за ризике и ревизију) и унутрашњим функцијама (нпр. људским ресурсима, правним или контролним функцијама). Орган управе који има надзорну функцију одговоран је за одређивање коначних процена примерености.

Одступајући од става 1. овог члана, процене појединачне и колективне примерености могу се спровести након именовања члана у било ком од следећих случајева за које је инвестиционо друштво пружило ваљано оправдање:

1) на састанку акционара или истоветном састанку акционарa, власници или чланови инвестиционог друштва предложили су и именовали чланове органа управе које нису предложили инвестиционо друштво ни орган управе, нпр. систем листе кандидата;

2) потпуна процена примерености пре именовања члана пореметила би нормално функционисање органа управе, укључујући последице следећих ситуација:

– када се потреба за заменом чланова појави изненада или неочекивано, нпр. у случају смрти члана и

– када се члан уклони јер више није примерен.

Проценама примерености узимају се у обзир сва питања која су релевантна и доступна за процене. Инвестициона друштва треба да размотре ризике, укључујући репутацијски ризик, који се јављају у случају утврђивања било којих слабости које утичу на појединачну или колективну примереност чланова органа управе.

Ако су чланови именовани на главној скупштини и ако је процена појединачне и колективне примерености спроведена пре главне скупштине, инвестициона друштва акционарима пружају одговарајуће информације о резултатима процене пре скупштине. Ако је прикладно, процена треба да садржи различите алтернативне саставе органа управе који могу да се представе акционарима.

Процена примерености појединачних чланова
органа управе

Члан 25.

Инвестициона друштва треба да траже од чланова органа управе да докажу своју примереност пружањем најмање оне документације коју Комисија тражи.

У оквиру процене примерености појединачних чланова органа управе, инвестициона друштва треба да:

1) прикупе информације о примерености члана путем различитих канала и инструмената (нпр. диплома и сертификата, писама препоруке, биографија, интервјуа, упитника);

2) прикупе информације о угледу, савесности и поштењу и независном мишљењу лица коју се процењује;

3) затражи од лица које се процењује да потврди да су пружене информације тачне и да по потреби пружи доказ за исте;

4) затражи од лица које се процењује да изнесе све стварне и могуће сукобе интереса;

5) потврди, у мери у којој је то могуће, тачност информација које је пружило лице које се процењује;

6) оцени резултате процене унутар органа управе у надзорној функцији или, када је основан, одбора за именовања и

7) по потреби донесе корективне мере за осигурање појединачне примерености чланова органа управе.

Ако постоји питање које изазива забринутост у погледу примерености члана органа управе, потребно је спровести процену начина на који та забринутост утиче на примереност наведеног лица.

Инвестициона друштва треба да документују опис позиције за коју је спроведена процена, укључујући улогу те позиције у институцији, и да наведу резултате процене примерености у односу на следеће критеријуме:

1) довољно време које треба посветити обављању функција;

2) усклађеност чланова органа управе који се налазе на директорским позицијама с ограничењем броја директорских позиција из члана 156. Закона;

3) довољно знања, вештине и искуство;

4) углед, савесност и поштење и

5) независно мишљење.

Састав органа управе који има управљачку функцију

Члан 26.

Приликом процене колективне примерености органа управе, инвестициона друштва посебно процењују састав органа управе који имају управљачку функцију и који имају надзорну функцију. Проценом колективне примерености утврђује се однос између стварног састава органа управе и стварног општег знања, вештина и искуства органа управе и потребна колективна примереност у складу са чланом 156. став 11. Закона.

Приликом процене примерености појединачних чланова органа управе, инвестициона друштва у истом раздобљу треба да процене и колективну примереност органа управе и да ли је укупан састав специјализованих одбора органа управе који имају надзорну функцију примерен. Нарочито треба проценити којим знањем, вештинама и искуством појединац доприноси колективној примерености органа управе.

Захтеви за континуирано праћење и поновну процену појединачне и колективне примерености чланова органа управе

Члан 27.

Континуирано праћење појединачне или колективне примерености чланова органа управе треба да се усредсреди на то да ли су појединачни члан или сви чланови заједно и даље примерени, узимајући у обзир појединачне или колективне резултате рада и релевантну ситуацију или догађаје који су узроковали поновну процену и учинак који имају на стварну или потребну примереност.

Приликом поновне процене појединачних или колективних резултата чланова органа управе, чланови органа управе који имају надзорну функцију или, када је основан, одбор за именовања нарочито разматрају следеће:

1) ефикасност радних процеса органа управе, укључујући учефикасност протока информација и линија извештавања према органу управе, узимајући у обзир параметре добијене од унутрашњих контролних функција и било које даље кораке или препоруке тих функција;

2) ефикасно и разумно управљање инвестиционим друштвом, укључујући да ли је орган управе поступао у најбољем интересу инвестиционог друштва;

3) способност органа управе да се усмери на стратешки важна питања;

4) примереност броја одржаних састанака, степен присуствовања, примереност времена посвећеног обављању функција и интензитет укључености директора током састанака;

5) све промене састава органа управе и све слабости у погледу појединачне и колективне примерености узимајући у обзир пословни модел и стратегију ризика инвестиционог друштва и њихове промене;

6) све циљеве успешности постављене за инвестиционо друштво и орган управе;

7) независно мишљење чланова органа управе, укључујући захтев да у одлучивању не превладава једно лице или мала група људи, и усклађеност чланова органа управе с политиком управљања сукобима интереса;

8) степен у ком је састав органа управе испунио циљеве постављене у политици разноликости институције и

9) све догађаје који могу имати значајан утицај на појединачну или колективну примереност чланова органа управе, укључујући промене пословног модела, стратегија и организације инвестиционог друштва.

Инвестициона друштва из члана 156. став 6. Закона за која се сматра да су велика у смислу величине, унутрашње организације и природе, обима и сложености пословања врше периодичну поновну процену примерености најмање једном годишње. Инвестициона друштва која нису велика у смислу величине, унутрашње организације и природе, обима и сложености пословања, треба да изврше поновну процену примерености најмање сваке две године. Инвестициона друштва треба да документују резултате периодичне поновне процене. Ако је поновну процену подстакао посебан догађај, инвестициона друштва се приликом поновне процене могу усредсредити на ситуацију или догађај који су подстакли поновну процену, тј. ако се одређени аспекти нису променили, могуће их је изоставити из процене.

Резултат поновне процене, разлог за поновну процену и све препоруке у вези с утврђеним слабостима се документују и достављају органу управе.

Орган управе који има надзорну функцију или, када је основан одбор за именовања, обавештавају орган управе о резултатима колективне процене примерености чак и ако нису препоручене никакве промене његовог састава ни друге мере. Препоруке могу укључивати, али нису ограничене, на оспособљавање, промену поступака, мере за смањење сукоба интереса, именовање додатних чланова с посебним способностима и замену чланова органа управе.

Орган управе који има управљачку функцију треба да прими извештај на знање и да донесе одлуку у погледу препорука органа управе који има надзорну функцију или, када је основан, одбор за именовања и да документује разлоге уколико не усвоји препоруке.

Инвестициона друштва обавештавају Комисију ако је дошло до поновних процена због значајних промена. Инвестициона друштва из члана 156. став 6. Закона за која се сматра да су велика у смислу величине, унутрашње организације и природе, обима и сложености пословања обавештавају Комисију најмање једном годишње о свим спроведеним поновним проценама колективне примерености.

Ако орган управе закључи да појединачни члан органа управе није примерен или ако орган управе није примерен у целини, инвестиционо друштво без одлагања обавештава Комисију о томе, као и о мерама које је инвестиционо друштво предложило или предузело за исправљање ситуације.

Корективне мере инвестиционих друштава

Члан 28.

Ако инвестиционо друштво проценом или поновном проценом закључи да лице није примерено за именовање за члана органа управе, то лице неће именовати, или ако је члан већ именован инвестиционо друштво ће га заменити. Уз изузетак критеријума релевантних за процену угледа, савесности и поштења, када проценом или поновном проценом утврди недостатке у погледу знања, вештина или искуства чланова који се могу једноставно исправити, инвестиционо друштво предузима одговарајуће корективне мере за благовремено превазилажење тих недостатака.

Ако инвестиционо друштво проценом или поновном проценом закључи да орган управе није примерен у целини, благовремено предузима одговарајуће корективне мере.

Ако инвестиционо друштво предузима корективне мере, треба да размотри предметну ситуацију и недостатке појединог члана или састава органа управе у целини. У случају захтева за издавање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва или захтева за давање сагласности за директора инвестиционог друштва, те мере потребно је спровести пре издавања дозволе за рад.

Одговарајуће корективне мере могу да укључе, али не ограничавају се на: прилагођавање одговорности међу члановима органа управе, замену одређених чланова, запошљавање додатних чланова, могуће мере за смањење сукоба интереса, оспособљавање појединих чланова или оспособљавање органа управе у целини како би се осигурала појединачна и колективна примереност органа управе.

Инвестициона друштва треба, без одлагања да обавесте Комисију, о свим значајним недостацима утврђеним у погледу било ког члана органа управе и састава органа управе у целини. Обавештења укључују мере које су предузете или предвиђене за исправљање тих недостатака и временски оквир за њихову реализацију.

Довољна временска посвећеност чланова органа управе организатора тржишта и АПА

Члан 29.

Брисан је ранији став 1. (види члан 3. Правилника – 18/2023-49).

Приликом испуњавања обавезе утврђене из члана 115. став 1. и члана 144. Закона, организатори тржишта и АПА треба да осигурају да су чланови органа управе појединачно примерени у сваком тренутку и треба да процене или поновно процене њихову примереност, нарочито:

1) приликом подношења захтева за издавање дозволе за обављање делатности;

2) када се појаве значајне промене састава органа управе, укључујући:

– приликом именовања нових чланова органа управе, укључујући случајеве када се то догађа као последица директног или индиректног стицања или повећања квалификованог учешћа у институцији. Та процена би се требала ограничити на новоименоване чланове;

– приликом поновног именовања чланова органа управе ако су се променили захтеви позиције или ако је члан именован на другу позицију унутар органа управе. Ту процену потребно је ограничити на чланове чија се позиција променила и на анализу релевантних аспеката, узимајући у обзир све додатне захтеве за позицију;

3) континуирано.

Поред процене коју спроводи Комисија, почетна и континуирана процена појединачне примерености чланова органа управе, одговорност је организатора тржишта и АПА.

Организатор тржишта и АПА треба да имају политику пословања у писаној форми, у којој су детаљно наведене функције и одговорности органа управе и у којој је еx ante наведен свеобухватан опис посла и предвиђено време које треба посветити за сваки положај. Предвиђена временска посвећеност треба бити прилагођена функцијама и одговорностима, узимајући посебно у обзир околност да ли се оно односи на извршни или неизвршни положај.

Када је лице изабрано у орган управе организатора тржишта за које се сматра да је велико, у смислу његове величине, унутрашње организације и природе, обима и сложености пословања, то лице треба у писаном облику да потврди да је усклађено са ограничењима броја директорских функција утврђеним у члану 115. став 4. Закона.

Потенцијални чланови треба организатору тржишта или АПА да пруже информације о следећем:

1) директорским функцијама у другим финансијским и нефинансијским друштвима, укључујући и када делују у име правног лица или као заменик ког је члан органа управе именовао да учествује на састанцима;

2) директорским функцијама у организацијама које немају претежно комерцијалне циљеве;

3) другим функцијама и професионалним делатностима унутар и изван финансијског сектора које су релевантне у погледу потребне временске посвећености и

4) природи својих одговорности на основу било које од претходних тачака.

Чланови органа управе организатора тржишта или АПА обавештавају организатора тржишта или АПА о било којој битној измени информација пружених у складу с претходним ставом овог члана.

Евиденције предвиђене у члану 36. овог правилника се ажурирају увек када члан обавести организатора тржишта или АПА о промени у својим спољним професионалним функцијама и/или увек када организатор тржишта или АПА сазна за такву промену. Након тога организатор тржишта или АПА поновно оцењују способност члана у смислу захтеване временске посвећености.

Одбор за именовања или орган управе који има надзорну функцију узимају у обзир укупну временску посвећеност коју су чланови органа управе исказали, и то користећи се присуством на састанцима органа управе као једним од показатеља временске посвећености.

Рачунање броја директорских функција

Члан 30.

Када директорска функција истовремено укључује и извршне и неизвршне одговорности, ту директорску функцију треба сматрати функцијом извршног директора.

Када се више директорских функција сматра једном директорском функцијом у складу са чланом 115. став 5. Закона (директорске функције у истој групи или инвестиционим друштвима у којима организатор тржишта поседује квалификовани удео), та једна директорска функција сматра се једном функцијом извршног директора када укључује најмање једну функцију извршног директора, а када не укључује, сматра се једном функцијом неизвршног директора.

Све директорске функције у субјектима у којима организатор тржишта има квалификовани удео сматрају се једном директорском функцијом. Та једна директорска функција додаје се директорској функцији у организатору тржишта.

Све директорске функције у кћерка друштвима у истој групи и директорска функција у организатору тржишта сматрају се једном директорском функцијом.

Када кћерка друштва у истој групи имају квалификоване уделе у другим субјектима, директорске функције у тим субјектима треба сматрати једном посебном директорском функцијом. Последично томе, директорске функције у кћерка друштвима и директорске функције у организатору тржишта треба сматрати једном директорском функцијом, а директорске функције у субјектима другом засебном директорском функцијом.

Директорске функције у организацијама које немају претежно комерцијалне циљеве не треба узети у обзир приликом израчунавања броја директорских функција. Међутим, такве активности треба узети у обзир приликом процене временске посвећености одређеног члана.

Организације које немају претежно комерцијалне циљеве укључују:

1) добротворне организације;

2) друге непрофитне организације и

3) субјекте основане с искључивом сврхом управљања приватним економским интересима члана органа управе под условом да не захтевају свакодневно управљање.

Знање, вештине и искуство

Члан 31.

Организатор тржишта и АПА осигуравају да њихов орган управе као целина има способност руковођења која је потребна за извршавање функције и дужности и додатно разумевање делатности друштва и ризика повезаних с тим делатностима, зависно од величине органа управе. Приликом оцене колективне прикладности свог органа управе, организатор тржишта и АПА разматрају следеће области знања и стручности:

1) сваку битну активност организатор тржишта/АПА;

2) финансијско рачуноводство и извештавање;

3) стратешко планирање;

4) управљање ризицима;

5) праћење усклађености и унутрашњу ревизију;

6) информациону технологију и сигурност;

7) локална, регионална и глобална тржишта, зависно од случаја;

8) регулаторно окружење и

9) управљање међународним и националним групама и ризицима повезаним са структурама групе, ако је примењиво.

На појединачном нивоу, потенцијални чланови органа управе треба да буду упознати с актуалним активностима организатора тржишта или АПА као и са повезаним ризицима, системима управљања организатора тржишта или АПА, потенцијалним положајем и одговорностима и, ако је примењиво, структуром групе на нивоу сразмерно својим одговорностима. То укључује одговарајуће разумевање оних области за које појединачни члан није директно одговоран, већ је колективно одговоран заједно с другим члановима органа управе.

Приликом процене образовања, у обзир се узима ниво и профил образовања и то да ли се оно односи на финансијске услуге и делатности или било коју другу релевантну област знања која је горе описана (финансијско рачуноводство и извештавање, стратешко планирање и тако даље). У ту сврху организатор тржишта и АПА узимају у обзир и теоријско знање и вештине стечене у оквиру образовања и оспособљавања као и практично искуство које је потенцијални члан стекао у оквиру претходних занимања.

Код практичног искуства, узима се у обзир практично и професионално искуство које је стечено у оквиру руководеће позиције током довољно дугог периода. Краткотрајне или привремене позиције могу се узети у обзир приликом процене, али обично они нису довољни да би се на њима заснивала потребна стручност.

Поштење и савесност

Члан 32.

Приликом оцене поштења и савесности потенцијалног члана органа управе, организатор тржишта и АПА траже и проверавају тачност докумената наведених у члану 10. правилника и посебно узимају у обзир:

1) да ли је потенцијални члан био предмет негативне одлуке у било ком поступку дисциплинске природе који је покренуо надлежни орган или државни орган и да ли је члан предмет било ког таквог поступка који још није завршен;

2) да ли је члан био предмет негативне судске одлуке у грађанским поступцима пред судом у вези с пружањем финансијских услуга или услуга доставе података или због неправилности или преваре у управљању пословањем;

3) да ли је члан учествовао у органу управе субјекта који је био предмет негативне одлуке или казне изречене од стране надлежног органа или којем је надлежни орган одузео дозволу за рад;

4) да ли је надлежни орган члану одбио право обављања активности за које је потребна регистрација или дозвола за рад;

5) да ли је члан учествовао у органу управе субјекта над којим је био покренут стечајни поступак или поступак ликвидације док је то лице било запослено у том субјекту или у периоду од годину дана након што је том лицу престао радни однос у том субјекту;

6) да ли је члана стручно тело новчано казнило, суспендовало, забранило му бављење делатношћу или подвргло другим санкцијама у вези с преваром, проневером или у вези с пружањем финансијских услуга или услуга доставе података или да ли је члану било забрањено деловати у својству директора, да ли му је било забрањено деловати у било ком руководећем својству, да ли му је отказан уговор о раду или избор на другу функцију унутар субјекта као последица прекршаја или злоупотребе.

Чланови органа управе одмах обавештавају организатора тржишта или АПА о било којој горе наведеној околности ради поновне процене своје подобности.

Треба узети у обзир меродавне кривичне и управне евиденције које се воде на основу националног права, узимајући у обзир врсту осуђујуће пресуде или оптужнице, ниво жалбе, одређену казну, достигнуту фазу судског процеса и ефекат свих рехабилитационих мера. У обзир се узима окружење, укључујући олакшавајуће околности, околности утврђене по службеној дужности и тежину било ког преступа или управне или надзорне радње, раздобље и понашање члана од преступа или управне или надзорне радње и релевантност преступа или управне или надзорне радње за функцију.

Независност

Члан 33.

Чланови или потенцијални чланови органа управе организатора тржишта/АПА утврђују и пријављују органу управе сваку околност која може довести до сукоба интереса који може негативно утицати на њихову способност независног и објективног обављања дужности и подвргнути их непримереном утицају због:

1) личних, професионалних или економских односа с другим лицима (као што су акционари организатора тржишта или тог даваоца услуга доставе података или конкурентског организатора тржишта или АПА);

2) прошлих или садашњих положаја;

3) личних, професионалних или економских односа с другим члановима органа управе или вишим руководиоцима (или другим субјектима у групи);

4) других економских интереса (на пример, зајмова друштву члана или потенцијалног члана) или

5) других интереса, укључујући породичне интересе који могу довести до стварног сукоба интереса.

Утврђивање околности које могу довести до сукоба интереса описаних у претходном ставу овог члана обухвата следеће:

1) да ли је члан или потенцијални члан органа управе организатора тржишта/АПА: акционар или је био акционар, чији удео досеже или прелази 5% гласачких права организатора тржишта или АПА, или је запослен код акционара или је био запослен код акционара, чији удео досеже или прелази 5% гласачких права организатора тржишта или АПА, или је на други начин директно повезан или је био повезан с таквим акционарем;

2) да ли је члан или потенцијални члан запослен или је био запослен у последњих 18 месеци са извршном функцијом код организатора тржишта/АПА или другог субјекта групе организатора тржишта/АПА;

3) за орган управе организатора тржишта, да ли је члан или потенцијални члан или је у последњих 18 месеци био акционар чији удео досеже или прелази 5% гласачких права или члан органа управе друштва које је укључено на то тржиште;

4) да ли је члан или потенцијални члан значајан добављач или клијент или је био значајан добављач или клијент организатора тржишта или АПА или другог субјекта из групе организатора тржишта/АПА, или службеник значајног добављача или клијента или је на други начин директно или индиректно повезан с њим и

5) да ли члан или потенцијални члан има или је могао имати било какав други значајан уговорни однос с организатором тржишта/АПА или другим субјектом из групе организатора тржишта или АПА, осим у својству члана органа управе.

Постојање околности која може довести до сукоба интереса аутоматски не спречава члана или потенцијалног члана да учествује у органу управе организатора тржишта или АПА. Пре именовања, организатор тржишта/АПА процењује сваку околност која може довести до сукоба интереса или стварне сукобе интереса, нарочито уз ниже описану политику органа управе о управљању сукобом интереса и одлучује, ако је прикладно, о мерама ублажавања. Након именовања треба открити сваку нову околност која може довести до сукоба интереса или нови стваран сукоб интереса и орган управе треба одобрити мере ублажавања тог сукоба интереса.

Орган управе организатора тржишта и АПА имају службену писану политику управљања сукобом интереса и објективни поступак за усклађивање ради спровођења политике, која садржи следеће:

1) дужност члана да што је више могуће избегава активности које могу створити сукоб интереса;

2) примере у којима сукоби могу настати у вези са својством члана органа управе;

3) строг поступак провере и одобравања који чланови треба да прате пре него што се упусте у одређене активности (као што је учествовање у другом органу управе) тако да се осигура да таква активност не ствара сукоб интереса;

4) дужност члана да одмах открије свако питање које може довести или је већ довело до сукоба интереса;

5) дужност члана да се суздржи од гласања о сваком питању код ког члан може бити у сукобу интереса или код ког објективност члана или његова способност правилног испуњавања дужности у односу на организатора тржишта/АПА може на други начин бити угрожена;

6) одговарајуће поступке за трансакције с повезаним лицима тако да се оне обављају по тржишним условима и

7) начин на који ће орган управе поступати у случају неусклађености с политиком.

Орган управе осигурава да се јавно објаве политике управљања сукобом интереса које је усвојио организатор тржишта или АПА. Орган управе обавештава Комисију о свим значајним сукобима интереса и мерама ублажавања које је утврдио односно предузео.

Одговарајући људски и финансијски ресурси намењени обуци и оспособљавању чланова органа управе организатора тржишта

Члан 34.

Чланови органа управе организатора тржишта треба да буду и остану, укључујући кроз оспособљавање, примерени за свој положај. Организатори тржишта треба да утврде политику за обуку чланова свог органа управе и да омогуће да чланови у сваком тренутку могу да разумеју активности организатора тржишта, његову структуру, пословни модел, профил ризика, регулаторно окружење и системе управљања као и улогу коју чланови имају у њима. Организатори тржишта треба, такође да предвиде одговарајуће опште и, ако је прикладно, појединачно прилагођене програме оспособљавања како би осигурали да се сви чланови редовно оспособљавају. Политиком оспособљавања такође треба подстицати свест о разноликости у органу управе.

Политика оспособљавања утврђује следеће:

1) циљеве обуке и оспособљавања за орган управе, посебно за управљачке и надзорне послове и, где је прикладно, посебне положаје зависно од њихових посебних одговорности и укључености у одборе;

2) одговорности за развој детаљног програма оспособљавања;

3) доступне финансијске и људске ресурсе како би се осигурало да се обука и оспособљавање може организовати у складу с политиком и

4) јасан поступак за сваког члана органа управе да затражи обуку или оспособљавање.

Политику и програме оспособљавања треба ажурирати и узети у обзир промене у управљању, стратегији и обухваћеним производима и друге одговарајуће поступке као и измене меродавних прописа и тржишних кретања.

Организатори тржишта треба да користе поступке процене ради провере ефикасности обављеног оспособљавања.

Разноликост

Члан 35.

Организатор тржишта зависно од природе, обима и сложености своје активности, успоставља политику запошљавања и разноликости којом осигурава да се при одабиру чланова органа управе у обзир узме широк распон квалитета и компетенција. У ту сврху политика запошљавања и разноликости треба да утврди конкретне циљеве у погледу разноликости.

Организатор тржишта треба да утврди циљ за заступање недовољно заступљеног пола.

У политици запошљавања и разноликости треба, узети у обзир образовање и професионално искуство, пол, старост и географско порекло како би били заступљени различити ставови и искуства. У политику разноликости треба укључити разноликост у погледу географског порекла у случају да организатор тржишта делује у више од једне државе.

Политиком запошљавања и разноликости утврђује се заступљеност запослених у органу управе како би се унела различита перспектива и стварно познавање и искуство у погледу активности које организатор тржишта обавља.

Поступци за одабир које спроводи организатор тржишта осигурава се да се на кандидате за чланове њихових органа управе који су у ужем избору примењује најмање један од претходно описаних облика разноликости који тренутно није присутан у органу управе. Чланове органа управе организатор тржишта не треба да бира с искључивом сврхом повећања разноликости на штету колективног функционисања и подобности органа управе или уз негативан утицај на подобност појединачних чланова органа управе.

АПА могу примењивати претходне смернице на разноликост посебно када су врста, обим и сложеност њихових активности и величина њиховог органа управе упоредиви са врстом, обимом и сложеношћу организатора тржишта.

Вођење евиденција

Члан 36.

Поред примене прописа који уређују заштиту података, организатор тржишта и АПА имају обавезу да најмање пет година евидентирају, чувају на трајном медију и на захтев Комисије стављају на располагање следеће:

1) политику у писаном облику у којој су детаљно наведене функције и одговорности управљачке функције;

2) потврду у писаном облику потенцијалног члана о његовој/њеној способности да испуни захтеве функције;

3) информације које је члан или потенцијални члан органа управе пружио у вези с другим директорским функцијама, позицијама или професионалним делатностима које би могле утицати на његову/њену способност да органу управе посвети довољно времена;

4) информације које је члан или потенцијални члан органа управе пружио у вези са својим знањем, вештинама и искуством;

5) процену у вези с колективним знањем, вештинама и искуством органа управе;

6) евиденције које су дате или прибављене у вези с оценом поштења и савесности члана или потенцијалног члана органа управе;

7) евиденције које су дате или прибављене у вези с оценом независности члана или потенцијалног члана органа управе;

8) писану политику управљања сукобом интереса и релевантан поступак за усклађивање ради спровођења политике;

9) јавну објаву и/или информације за управнике о политикама управљања сукобом интереса и значајним сукобима интереса;

10) политику организатора тржишта за обуку и оспособљавање чланова органа управе;

11) политику запошљавања и разноликости и

12) евиденције о поступцима одабира повезаним са захтевима садржаним у овом правилнику.

Члан 37.

Комисија ће приликом одлучивања о захтеву за давање сагласности на именовање чланова органа управе узети у обзир све елементе који могу утицати на оцену испуњености прописаних услова.

Приликом процене Комисија ће разматрати и досадашње резултате које је именовано лице постигло својим професионалним радом и личним интегритетом.

Члан 38.

Када утврди да су испуњени услови из Закона и овог правилника, Комисија даје сагласност у Законом прописаном року од дана пријема уредног захтева.

Комисија одбија захтев за давање сагласности када утврди да нису испуњени услови из Закона и овог правилника.

Комисија повлачи претходну сагласност за именовање, односно именовање члана управе када утврди да су испуњени Законом прописани услови.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 39.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од дана почетка примене Закона о тржишту капитала (,,Службени гласник РС”, број 129/21).

Број 4/1-111-1014/7-22

У Београду, 5. јула 2022. године

Председник,

Марко Јанковић, с.р.