Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 160. став 1. тачка 1) и члана 130а став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – одлука УС, 86/19, 62/21, 125/22 и 138/22) и члана 15. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, број 48/21),

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници од 2. марта 2023. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о Пензионерској картици

"Службени гласник РС", бр. 18 од 3. марта 2023, 82 од 26. септембра 2023.

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и начин издавања и коришћења, изглед и садржај Пензионерске картице за кориснике права из пензијског и инвалидског осигурања, коју издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд).

Члан 2.

Право на издавање и коришћење персонализоване Пензионерске картице из члана 1. овог правилника (у даљем тексту: Пензионерска картица) остварују корисници права из пензијског и инвалидског осигурања, и то: пензије, новчане накнаде за помоћ и негу другог лица, новчане накнаде за телесно оштећење, привремене накнаде по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности остварене сходно чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, привремене накнаде за време незапослености који нису преведени у инвалидску пензију из чл. 223. и 225. наведеног закона и привремене накнаде – инвалидна деца (у даљем тексту: корисници права).

Члан 3.

Пензионерска картица се издаје на основу поднетог захтева за издавање Пензионерске картице.

Захтев за издавање Пензионерске картице, корисник права може поднети лично, преко законског заступника или пуномоћника.

Захтев за издавање Пензионерске картице може се поднети електронски или у организационој јединици Фонда.

Преузимање Пензионерске картице, уз важећи лични идентификациони документ, врши се у организационој јединици Фонда која кориснику Пензионерске картице врши исплату оствареног права.

Преузимање Пензионерске картице корисника права – расељеног лица са територије АП Косово и Метохија, врши се у организационој јединици Фонда према месту пребивалишта, односно боравка корисника Пензионерске картице.

Преузимање Пензионерске картице, корисник права може извршити лично, преко законског заступника или пуномоћника.

Лице које преузима Пензионерску картицу дужно је да потпише Изјаву о преузимању Пензионерске картице.

Члан 4.

Корисник права са пребивалиштем ван територије Републике Србије, право на коришћење Пензионерске картице остварује по поднетом захтеву.

Преузимање Пензионерске картице из става 1. овог члана, врши се у организационој јединици Фонда која кориснику пензионерске картице врши исплату оствареног права.

Члан 5.

Пензионерска картица је власништво Фонда.

Пензионерска картица се издаје на коришћење кориснику права, без накнаде, гласи на име корисника права.

Пензионерска картица се користи за доказивање статуса корисника права и/или остваривање одређених погодности код давалаца погодности.

Даваоцем погодности, у смислу овог правилника, сматра се правно лице и предузетник који обавља делатност на територији Републике Србије, а који даје одређене погодности кориснику Пензионерске картице.

Пензионерска картица користи се уз важећи лични идентификациони документ корисника права.

Корисник Пензионерске картице је у обавези да Пензионерску картицу користи у складу са њеном наменом из става 3. овог члана.

Пензионерска картица престаје да важи престанком основа за остваривање права из члана 2. овог правилника, опозивом картице датим од стране корисника Пензионерске картице, пријавом губитка или оштећења Пензионерске картице од стране корисника картице или смрћу корисника Пензионерске картице.

Опозив Пензионерске картице корисник Пензионерске картице подноси лично, у писаном облику у форми изјаве о опозиву картице, у организационој јединици Фонда која кориснику Пензионерске картице врши исплату оствареног права.

Фонд води евиденцију о издатим Пензионерским картицама.

Фонд може на званичној интернет страници Фонда и апликацији која подржава рад са Пензионерским картицама, објавити списак неважећих Пензионерских картица.

Пензионерску картицу израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.

Члан 6.

На насловној страни Пензионерске картице налази се знак и лого Фонда, име и презиме корисника Пензионерске картице, регистарски број и код картице (број картице).

На полеђини Пензионерске картице наведени су подаци Контакт центра Фонда, напомена да је Пензионерска картица власништво Фонда, да се користи за доказивање статуса корисника права и остваривање одређених погодности, да важи само уз лични идентификациони документ, упозорење да се злоупотреба кажњава, бар-код (интерпретација регистарског броја картице), као и QR код.

Пензионерска картица издаје се на ћириличком писму, а на захтев корисника права Пензионерска картица може се издати на латиничком писму.

Регистарски број Пензионерске картице генерише се од четири броја која одређују организациону јединицу Фонда која врши исплату оствареног права и серијског броја.

Код картице (број картице) генерише се као нумеричко-словна комбинација од пет ознака и означава идентификациони број Пензионерске картице (у даљем тексту: код Пензионерске картице).

Пензионерска картица се израђује од ПВЦ материјала, у формату ИД-1, у складу са важећим стандардима.

*Службени гласник РС, број 82/2023

Члан 7.

Кориснику који користи Пензионерску картицу (уношењем јединствене шифре купца и кода Пензионерске картице у електронски фискални уређај) приликом плаћања роба и услуга, Фонд додељује бодове.

Коришћењем Пензионерске картице (уношењем јединствене шифре купца и кода Пензионерске картице у електронски фискални уређај) приликом плаћања роба и услуга, подаци са фискалног рачуна и код Пензионерске картице корисника се од Пореске управе, достављају Фонду.

Фонд прикупља и обрађује податке из става 2. овог члана, на основу претходно датог пристанка корисника Пензионерске картице, а у сврху остваривања одређених погодности за корисника Пензионерске картице кроз додељивање бодова.

У сврху прикупљања и обраде података из става 2. овог члана, Фонд и Пореска управа закључују протокол о сарадњи.

За утрошених 500 динара на начин из става 1. овог члана, кориснику Пензионерске картице Фонд додељује 1 бод.

Корисник Пензионерске картице може остварити укупан број бодова на месечном нивоу, обрачунатих у складу са ставом 5. овог члана, највише до висине износа просечне пензије у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

На основу прикупљених бодова, корисник Пензионерске картице може остварити одређене погодности (попуст, поклон и друго), код даваоца погодности.

Фонд може са даваоцима погодности из става 7. овог члана, закључити појединачне споразуме о сарадњи којима ће се ближе уредити давање погодности корисницима Пензионерске картице, на основу остварених бодова.

Фонд води евиденцију о додељеним и утрошеним бодовима корисника Пензионерских картица.

Додељени бодови се не могу заменити за новчана средства.

Престанком важења Пензионерске картице, остварени бодови се бришу и не могу се преносити на друга лица.

Члан 8.

Коришћењем Пензионерске картице (уношењем јединствене шифре купца и кода Пензионерске картице у електронски фискални уређај) приликом плаћања роба и услуга, корисник може остварити одређене погодности (попуст, поклон и друго) код даваоца погодности.

Фонд може са даваоцима погодности закључити појединачне споразуме о сарадњи којима ће се ближе уредити давање погодности из става 1. овог члана.

Члан 9.

Фонд може на званичној интернет страници Фонда и апликацији која подржава рад са Пензионерским картицама, објавити списак давалаца погодности са којима је Фонд закључио споразуме о сарадњи.

Члан 10.

Фонд може кориснику Пензионерске картице достављати податке о коришћењу Пензионерске картице и обавештења о погодностима које може остварити корисник Пензионерске картице, уз претходно дат пристанак корисника Пензионерске картице.

Члан 11.

Фонд врши прикупљање и обраду података о личности корисника Пензионерске картице, у вези са издавањем и коришћењем Пензионерске картице, у складу са прописима који регулишу заштиту података о личности.

Фонд врши прикупљање и обраду података из става 1. овог члана, у сврху остваривања одређених погодности за корисника Пензионерске картице, кроз додељивање бодова.

Фонд може вршити прикупљање и обраду података из става 1. овог члана и у статистичке сврхe.

Подаци из става 2. овог члана, осим у случају из члана 12. овог правилника, чувају се до престанка важења Пензионерске картице корисника, након чега се трајно бришу.

Подаци из става 3. овог члана чувају се трајно.

Фонд предузима одговарајуће организационе, техничке и кадровске мере у циљу заштите података о личности корисника Пензионерских картица.

Корисник Пензионерске картице има право да опозове сваки од појединачно датих пристанака за прикупљање и обраду података о личности које је дао приликом подношења Захтева за издавање Пензионерске картице.

Опозив пристанка из става 7. овог члана, не утиче на допуштеност обраде података о личности која је вршена на основу пристанка датог пре опозива.

Опозив пристанка се подноси у писаном облику, у форми изјаве о опозиву пристанка, у организационој јединици Фонда која кориснику Пензионерске картице врши исплату оствареног права.

Корисник Пензионерске картице има право да, у писаном облику, у форми изјаве о давању пристанка, накнадно да појединачни пристанак за прикупљање и обраду података о личности о којем се негативно изјаснио приликом подношења првобитног Захтева.

Изјава о давању пристанка, подноси се у организационој јединици Фонда која кориснику Пензионерске картице врши исплату оствареног права.

Члан 12.

Изузетно од члана 7. став 11. овог правилника, у случају губитка, односно оштећења Пензионерске картице, на захтев корисника права, Фонд издаје кориснику нову картицу, уз задржавање остварених бодова, чије трошкове израде сноси корисник права.

Члан 13.

Забрањено је свако неовлашћено копирање и умножавање Пензионерске картице.

Члан 14.

Пензионерске картице издате у складу са Правилником о пензионерској картици („Службени гласник РС”, бр. 11/18 и 18/18) служе за доказивање статуса корисника права из пензијског и инвалидског осигурања и важе до издавања нове Пензионерске картице кориснику права у складу са овим правилником.

Члан 15.

Термини који се користе у овом правилнику, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о пензионерској картици („Службени гласник РС”, бр. 11/18 и 18/18).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

08/3 број 022.1-1/10

У Београду, 2. марта 2023. године

Управни одбор Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање

В.д. председника,

Данило Вујичић, с.р.