Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 160. и члана 171. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – УС и 86/19, 62/21, 125/22 и 138/22),

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници одржаној 19. јануара 2023. године, донео је

ПРАВИЛНИК

о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

"Службени гласник РС", бр. 3 од 20. јануара 2023, 18 од 3. марта 2023.

Члан 1.

Овим правилником уређује се намена, услови и начин коришћења и правдања средстава друштвеног стандарда корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд), који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Корисницима пензије у смислу става 1. овог члана не сматрају се корисници права на привремену накнаду по основу II и III категорије инвалидности, код којих је извршено превођење привремене накнаде у инвалидску пензију, у смислу одредбе члана 223. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Члан 2.

Друштвеним стандардом корисника пензија у смислу овог правилника сматра се:

1) рехабилитација корисника пензија у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима (у даљем тексту: установа);

2) културне и спортско-рекреативне манифестације чији је циљ подстицање интеграције старих лица у друштво;

3) солидарна помоћ корисницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, као и друге врсте помоћи, у циљу унапређења стандарда корисника пензија*.

4) давање одређених погодности корисницима пензија који су корисници пензионерских картица које издаје Фонд.

*Службени гласник РС, број 18/2023

Члан 3.

Од укупних средстава за друштвени стандард корисника пензија планираних Финансијским планом Фонда, издвајају се средства:

1) за финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија у установама из члана 2. став 1. тачка 1) у висини од 85%;

2) за финансирање друштвеног стандарда корисника пензија из члана 2. став 1. тач. 2) и 3) и за накнаду трошкова учешћа Савеза пензионера Србије (у даљем тексту: САПЕНС) и Удружења пензионера Србије „Независност” (у даљем тексту: УПС „Независност”) у спровођењу поступка упућивања корисника пензија на рехабилитацију, и за организацију и координацију рада удружења и одбора корисника у спровођењу активности у организацији културних и спортско-рекреативних манифестација и активности у организацији доделе солидарне помоћи корисницима пензија, у висини од 15%.

Управни одбор Фонда доноси одлуку о трошковима рехабилитације корисника пензијa и цени смештаја пратиоца по установама, по дану боравка.

Под трошковима спровођења поступка упућивања корисника пензија на рехабилитацију, сматрају се трошкови за рад у комисији за пријем и обраду пријава и документације поднете уз пријаву (пријем и контрола поднете пријаве и документације, давање обавештења, објашњења корисницима, сачињавање Извештајa о примљеним и обрађеним пријавама и средствима за спровођење поступка упућивања корисника на рехабилитацију и друго).

Под трошковима у спровођењу активности у организацији културних и спортско-рекреативних манифестација и активности у организацији доделе солидарне помоћи корисницима пензија сматрају се трошкови за рад у комисијама за пријем и обраду пријава за учешће на културним и спортско-рекреативним манифестацијама и комисијама за пријем и обраду пријава за доделу солидарне помоћи, као и спровођење свих активности у организацији културних и спортско-рекреативних манифестација и свих активности у организацији доделе солидарне помоћи.

Под организацијом и координацијом рада удружења, односно одбора корисника у спровођењу активности на побољшању друштвеног стандарда, сматрају се и послови на инструктажи на састанцима и на терену, надзор, израда аката у складу са овим правилником, сарадња са радном групом Фонда из члана 18. овог правилника и други послови инструктаже, помоћи, контроле и спровођења поступка.

Рехабилитација корисника пензија

Члан 4.

Фонд сноси трошкове рехабилитације за корисника пензије под условом да:

− пензија не прелази износ просечне пензије;

− нема друга лична примања;

− није користио рехабилитацију почевши од упућивања корисника пензија на рехабилитацију по Огласу за подношење пријаве за упућивање на рехабилитацију корисника пензија из 2020. године.

Члан 5.

Фонд сноси трошкове рехабилитације корисника пензије у трајању до 10 дана у току календарске године, у одређеној установи, као и путне трошкове у висини цене аутобуске, односно возне карте II разреда.

Фонд сноси трошкове пратиоца слепог лица и пратиоца детета које је остварило право на породичну пензију, а неспособно је за самосталан живот и рад, у трајању до 10 дана у току календарске године, у одређеној установи, као и путне трошкове у висини цене аутобуске, односно возне карте II разреда.

Трошкове рехабилитације корисника пензије и трошкове за пратиоца слепог лица и пратиоца детета које је остварило право на породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, Фонд финансира према трошковима рехабилитације корисника пензијa и цени смештаја пратиоца по установама, по дану боравка, које je утврдиo Управни одбор Фонда.

Члан 6.

Корисник пензије упућује се на рехабилитацију у следеће установе:

1) Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања”, Ниш;

2) Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма „Златибор”, Чајетина;

3) Институт за рехабилитацију Београд „Селтерс”, Младеновац;

4) Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур”, Врњачка Бања;

5) Специјална болница за неспецифичне плућне болести „Сокобања”, Сокобања;

6) Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен;

7) Специјална болница за рехабилитацију „Русанда”, Меленци;

8) Специјална болница за рехабилитацију „Горња Трепча”, Горња Трепча;

9) Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача;

10) Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка Бања”, Аранђеловац;

11) Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести, Нови Пазар;

12) Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”, Рибарска Бања;

13) Специјална болница за специјализовану рехабилитацију „Агенс”, Матарушка Бања;

14) Специјална болница за рехабилитацију „Златар”, Нова Варош;

15) Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица;

16) Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград”, Гамзиградска бања, Зајечар;

17) Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања”, Врање;

18) Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа;

19) Специјална болница за рехабилитацију „Бујановац”, Бујановачка Бања;

20) Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер”, Сијаринска Бања, Медвеђа;

21) Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић”, Апатин;

22) Специјална болница за рехабилитацију „Термал”, Врдник;

23) Специјална болница за рехабилитацију „Бањица”, Сокобања;

24) Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања”, Пролом Бања;

25) Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања”, ПЦ Луковска Бања.

Корисник пензије може бити упућен на рехабилитацију и у другу установу која се налази у систему Републичког фонда за здравствено осигурање или је чланица Удружења специјализованих здравствених установа за превенцију инвалидности и рехабилитацију.

Члан 7.

Корисник пензије упућује се на рехабилитацију према исказаној жељи, у складу са смештајним капацитетима установе, која није контраиндикована његовој медицинској документацији.

Корисник пензије опредељује се за две установе са подручја филијале Фонда где има пребивалиште и трећу установу из члана 6. овог правилника, у којима жели да оствари право на рехабилитацију.

Избор установе корисник пензије врши према Списку установа који је саставни део овог правилника.

Члан 8.

Корисник пензије овлашћује Фонд да, у његово име и за његов рачун, закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће да користи право на рехабилитацију.

Члан 9.

По доношењу одлуке Управног одбора Фонда из члана 3. став 2. овог правилника, Фонд расписује оглас за подношење пријаве за упућивање на рехабилитацију корисника пензије и објављује га у дневној штампи.

Оглас је отворен дванаест радних дана од дана објављивања и садржи услове утврђене чланом 4. овог правилника за остваривање права на рехабилитацију, рок за подношење пријаве и доказе које корисник пензије подноси уз пријаву.

Фонд је дужан да од установа из члана 6. овог правилника прибави податке о смештајним капацитетима који су расположиви за пружање услуга рехабилитације корисницима пензија у текућoj години, по цени коју је утврдио Управни одбор Фонда, списак области из којих пружају услуге рехабилитације, као и потврду да су у могућности да пруже услуге рехабилитације по спецификацији услуга (приликом пријема лекарски преглед са формирањем историје болести, ЕКГ, основне и циљане лабораторијске анализе, редовне лекарске визите сваког радног дана, присуство дежурног лекара после подне, ноћу и нерадним данима, све терапијске процедуре из области из којих се пружају услуге – најмање три врсте терапија и издавање отпусне листе).

Члан 10.

Пријава за упућивање на рехабилитацију подноси се удружењу, односно одбору корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник пензије има пребивалиште, на обрасцу Пријава, који је саставни део овог правилника, а може се поднети и у организационим јединицама Фонда.

Корисник пензије са територије АП Косово и Метохија, са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија пријаву подноси најближој организационој јединици Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта, која пријаву прослеђује Дирекцији Фонда на даљи поступак, у складу са овим правилником.

Пријаве се могу поднети и у најближој организационој јединици Фонда, уколико пензионер у време подношења пријаве борави ван свог места становања.

Уз пријаву, корисник пензије подноси последњи чек од пензије, доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго) и медицинску документацију, уколико је поседује.

Саставни део Пријаве је изјава корисника:

– да осим пензије нема других личних примања;

− да није користио рехабилитацију почевши од упућивања корисника пензија на рехабилитацију по Огласу за подношење пријаве за упућивање на рехабилитацију корисника пензија из 2020. године;

– о установама у којима жели да користи рехабилитацију;

– о овлашћењу Фонду да, у његово име и за његов рачун, закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити рехабилитацију.

Удружења, односно одбори корисника пензија примљене и обрађене пријаве достављају надлежним филијалама Фонда, уз Списак пријава и попуњен „Извештај о примљеним и обрађеним пријавама”, који је саставни део овог правилника.

Члан 11.

Ранг-листу корисника пензија који испуњавају услове прописане овим правилником за упућивање на рехабилитацију (у даљем тексту: Ранг-листа), утврђује комисија од најмање три члана, коју образује директор филијале Фонда, односно директор Фонда, а чине је представници из реда САПЕНС, УПС „Независност” и запослени у филијали Фонда, односно Дирекцији Фонда. Комисија о свом раду сачињава записник.

Комисија из става 1. овог члана објављује Ранг-листу потписану од стране председника комисије, на огласној табли удружења, односно одбора корисника, САПЕНС, УПС „Независност” и огласној табли Дирекције Фонда, филијале Фонда, односно службе филијале и испоставе.

Ранг-листа се посебно утврђује по врсти пензије (старосна, породична, инвалидска).

Члан 12.

Ранг-листа се утврђује према броју бодова, на основу следећих критеријума:

1. Висина пензије:

 

1) до најнижег износа пензије

40 бодова;

 

2) до 60% просечне пензије

35 бодова;

 

3) до 70% просечне пензије

30 бодова;

 

4) до 80% просечне пензије

25 бодова;

 

5) до 90% просечне пензије

20 бодова;

 

6) до просечне пензије

15 бодова;

2. Броја година стажа осигурања:

 

– за сваку годину стажа осигурања

1 бод;

3. Броја година коришћења пензије:

 

– за сваку годину коришћења пензије

1 бод;

4. Остварено право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица:

 

– на основу чињенице да је корисник пензије остварио право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица:

10 бодова;

5. Остварено право на породичну пензију:

 

– за корисника који је право на породичну пензију остварио као дете које није способно за самосталан живот и рад

5 бодова.

Изузетно од става 1. овог члана, кориснику пензије са територије АП Косово и Метохија, за утврђивање Ранг-листе не рачунају се бодови на основу критеријума из тачке 2. по основу броја година стажа осигурања.

Бодови из става 1. тач. 4. и 5. овог члана могу се остварити само по једном основу.

Под једнаким условима за упућивање на рехабилитацију, предност има корисник пензије који је старији.

Члан 13.

Када се више корисника једне породичне пензије пријави на оглас, рехабилитацију може остварити само један корисник.

У случају из става 1. овог члана, предност има корисник који је старији.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико се више корисника једне породичне пензије пријави на оглас, а право на породичну пензију су остварили као деца неспособна за самосталан живот и рад, рехабилитацију могу остварити сви такви корисници.

Члан 14.

У року од 15 радних дана од дана истека огласа, филијала Фонда и Дирекција Фонда су дужне да обраде све пријаве корисника пензија за упућивање на рехабилитацију.

По истеку рока из става 1. овог члана, филијала Фонда и Дирекција Фонда су дужне да примљене пријаве корисника за које се исплата пензија врши у другој филијали, односно Служби Дирекције Фонда, достави надлежној филијали, односно Дирекцији Фонда у року од пет радних дана, а надлежна филијала, односно Дирекција Фонда примљене пријаве одмах обрађује и уноси у одговарајући софтвер.

Након што су све пријаве из ст. 1. и 2. овог члана обрађене, а по истеку рока из става 2. овог члана, односно двадесет првог радног дана од дана истека огласа, филијала и Дирекција Фонда, објављују Ранг-листу.

Приговор на Ранг-листу може се поднети у року од пет радних дана од дана објављивања Ранг-листе.

По истеку рока за подношење приговора из става 4. овог члана, комисија у року од пет дана разматра поднете приговоре, доставља одлуку о одбијању, односно усвајању приговора подносицу (образац одлуке у прилогу), утврђује коначну Ранг-листу и објављује је на начин предвиђен чланом 11. овог правилника.

Члан 15.

Ради упућивања корисника пензија према коначној Ранг-листи из члана 14. став 5. овог правилника на рехабилитацију у одговарајућу установу, директор филијале Фонда, односно директор Фонда, образује комисију од најмање три члана коју чине: представник општинског удружења, односно одбора корисника пензија, САПЕНС, УПС „Независност”, запослени у филијали, односно Дирекцији Фонда и лекар вештак Фонда. Комисија о свом раду сачињава записник.

Комисија из става 1. овог члана, на основу исказане жеље корисника пензије, смештајних капацитета установе и расположиве медицинске документације, упућује корисника пензије у одговарајућу установу у којој ће се спровести рехабилитација.

У случају да се корисник пензија не може упутити на рехабилитацију у смислу става 2. овог члана, Комисија је дужна да позове корисника да се изјасни о коришћењу рехабилитације у установи која има расположиве капацитете и није контраиндикована достављеној медицинској документацији, о чему се сачињава службена белешка.

Ако корисник пензије не искористи право на рехабилитацију, филијала Фонда, односно Дирекција Фонда одређује другог корисника, према редоследу на Коначној Ранг-листи.

Корисник пензије је у обавези да обавести филијалу Фонда, односно Дирекцију Фонда и установу о немогућности коришћења одобрене рехабилитације.

Члан 16.

На основу одлуке Управног одбора Фонда из члана 3. став 2. овог правилника, и датог овлашћења корисника пензије из члана 8. овог правилника, Фонд закључује уговоре са установама.

По окончању рада комисије из члана 15. овог правилника, коначна Ранг-листа, са подацима о установама у које се корисник пензије упућује, доставља се надлежној служби филијале Фонда, односно надлежној служби Дирекције Фонда.

Филијала Фонда, односно Дирекција Фонда су дужне да писаним путем обавесте корисника пензије да је остварио право на рехабилитацију у установи и о списку области из којих се пружа рехабилитација и спецификацији услуга које ће им обавезно бити пружене приликом коришћења рехабилитације.

Филијала Фонда, односно Дирекција Фонда доставља установи списак корисника који се упућују на рехабилитацију.

Члан 17.

По извршењу услуге, установа уручује кориснику пензије отпусну листу о предузетим мерама лечења и рехабилитације.

По извршењу услуге, установа доставља филијали Фонда, односно Дирекцији Фонда која је упутила корисника на рехабилитацију, фактуру која садржи број болничких дана боравка, цену коришћења услуге и износ префактурисаних исплаћених трошкова превоза.

Уз фактуру, установа доставља и отпусну листу са именом, презименом, матичним бројем и потписом корисника пензије, као доказ да је користио услуге и доказ да је исплатила трошкове превоза.

Фактуре се сачињавају за кориснике пензија, према врсти права.

Филијала Фонда, односно Дирекција Фонда, по пријему фактура са отпусним листама и доказима о исплаћеним трошковима превоза, проверава веродостојност поднете документације и оверава извршење услуге. Филијала Фонда, односно Дирекција Фонда, врши плаћање трошкова рехабилитације и износа префактурисаних исплаћених путних трошкова.

Изузетно, корисник пензије који није наплатио трошкове превоза у установи може поднети захтев филијали Фонда, односно Дирекцији Фонда за наплату трошкова.

Ради праћења реализације рехабилитације корисника пензија установе сачињавају извештај на дан 30. септембар текуће године о броју корисника који су до тог датума користили услугу рехабилитације, по организационим јединицама Фонда, и исти достављају Дирекцији Фонда најкасније до 10. октобра текуће године.

По завршетку позивања корисника на рехабилитацију и испостављања свих фактура по овом основу у текућој години, установе сачињавају извештај на дан 31. децембар текуће године о броју корисника који су користили услугу рехабилитације у текућој години и реализованим средствима по овом основу, по организационим јединицама Фонда, и исти достављају Дирекцији Фонда одмах, а најкасније до 15. јануара наредне године.

Осим наведених извештаја из ст. 7. и 8. овог члана, установе су дужне да на захтев Фонда, по потреби, доставе све захтеване податке и информације.

Члан 18.

Директор Фонда образује радну групу ради праћења спровођења рехабилитације корисника пензија у установама утврђенe овим правилником и координирања рада организационих јединица Фонда ради обезбеђивања примене овог правилника на јединствен начин.

Радна група извештава директора Фонда о спроведеним активностима из става 1. овог члана једном годишње, у текућој за претходну годину, као и по потреби.

На захтев радне групе, филијале Фонда, Дирекција Фонда и установе су дужне да доставе све тражене податке и информације.

Финансирање трошкова рехабилитације корисника пензија и правдање пренетих средстава

Члан 19.

Средства за финансирање трошкова смештаја у установе за рехабилитацију се распоређују Служби Дирекције Фонда и по филијалама Фонда, сразмерно броју корисника пензија на подручју филијале, односно Службе Дирекције Фонда чија пензија не прелази износ просечне пензије, а према последњем расположивом податку.

Средства из става 1. овог члана распоређују се за кориснике пензија по врсти права (старосна, инвалидска, породична), на нивоу општина на подручју филијале, сразмерно броју корисника пензија на нивоу општине чија пензија не прелази износ просечне пензије, према последњем расположивом податку.

Распоред средстава сачињава се у Дирекцији Фонда и доставља филијалама Фонда, Дирекцији Фонда и Дирекцији Покрајинског фонда, пре расписивања огласа за подношење пријава за упућивање на рехабилитацију корисника пензија за текућу годину.

Нереализована средства распоређена у смислу става 2. овог члана, прерасподелиће се према коначним ранг-листама. Филијала Фонда, односно Дирекција Фонда одређује другог корисника према редоследу на коначној Ранг-листи. Нереализована средства за одређену врсту пензије употребиће се за остале врсте пензија према коначној Ранг-листи.

Уколико филијала Фонда, односно Дирекција Фонда не реализује средства из става 3. овог члана, директор Фонда, на предлог радне групе из члана 18. овог правилника, доноси одлуку о усмеравању нереализованих средстава другој филијали која има кориснике пензије који су испунили услов за коришћење рехабилитације.

Уколико из објективних разлога нису искоришћена средства утврђена одлуком Управног одбора Фонда из члана 3. став 2. овог правилника (спреченост корисника да користи рехабилитацију, непостојање другог корисника према редоследу на коначној ранг листи коме, по индикацији, одговара установа, објективне околности које настану у установи и сл.), односно уколико опредељен број корисника за текућу годину није реализовао право на рехабилитацију у текућој години, изузетно за неискоришћени део средстава могу се закључити анекси уговора са установама. Установе се обавезују да пруже услуге корисницима у наредној години, по ценама које су важиле у претходној години и по списковима које достављају филијале Фонда, односно Дирекција Фонда, а у складу са одредбама уговора које закључује директор Фонда са установама.

Члан 20.

Удружењима, односно одборима корисника пензија из члана 3. овог правилника, за њихово учешће у спровођењу поступка упућивања корисника пензија на рехабилитацију, утврђују се и исплаћују средства на основу броја примљених и обрађених пријава за упућивање на рехабилитацију, и то за пријем 50,00 динара, а за обраду 150,00 динара по пријави.

Средства из става 1. овог члана Фонд преноси на рачун САПЕНС и УПС „Независност” и њихових удружења и одбора, по испостављеном захтеву са попуњеним „Извештајем о примљеним и обрађеним пријавама и средствима за спровођење поступка упућивања корисника на рехабилитацију” уз приложен списак пријава.

Износ средстава за послове организације и координације у спровођењу поступка упућивања корисника пензија у установе утврђује се и исплаћује у висини од 30% на износ утврђен према ставу 1. овог члана.

Средства утврђена за послове организације и координације из става 3. овог члана распоређују се на САПЕНС у висини од 94% и УПС „Независност” у висини од 6%.

Културне и спортско-рекреативне манифестације

Члан 21.

Средства за финансирање културних и спортско-рекреативних манифестација корисника пензија из члана 2. став 1. тачка 2) издвајају се у висини од 18,23% од средстава утврђених чланом 3. став 1. тачка 2) овог правилника.

Од износа средстава из става 1. овог члана издвајају се средства у висини од 80% за одржавање културних и спортско-рекреативних манифестација, и то за САПЕНС у висини од 94% и за УПС „Независност” у висини од 6%.

Организације корисника из става 2. овог члана су дужне да Фонду доставе акт о организовању или позив за учешће у културној или спортско-рекреативној манифестацији.

Удружења и одбори корисника пензија формирају комисију која објављује позив за учешће у екипи на културној или спортско-рекреативној манифестацији, прима пријаве, утврђује списак учесника који оверава (да је у складу са критеријумима) и објављује на огласној табли.

САПЕНС и УПС „Независност” утврђују критеријуме за учешће на културној или спортско-рекреативној манифестацији интерним актима, уз обавезу омогућавања свим корисницима да остваре ово право, без обзира на њихово чланство у пензионерској организацији.

Удружења и одбори корисника пензија при утврђивању процента учешћа жена на манифестацији, воде рачуна о уравнотеженој заступљености полова.

Корисници пензија имају право приговора на списак учесника на манифестацији, у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли.

За одлучивање по приговорима, САПЕНС и УПС „Независност” формирају другостепену комисију, у којој су два члана САПЕНС и један члан УПС „Независност”. Након решавања о приговорима, формирају се коначни спискови учесника.

Пренос средстава се врши на основу и у висини испостављених рачуна за ове намене, а највише до износа утврђеног у ставу 1. овог члана.

Изузетно, пренос средстава може се вршити и на основу достављених предрачуна уз обавезу доставе рачуна одмах по извршеном преносу средстава односно плаћању.

Рачуни и предрачуни се достављају уз попуњен Образац 1 који је саставни део овог правилника.

По окончању културне или спортско-рекреативне манифестације, Фонду се достављају спискови корисника, са подацима о имену и презимену корисника, ЈМБГ и потписима корисника који су узели учешће у манифестацији.

По реализацији средстава из члана 2. став 1. тачка 2) САПЕНС и УПС „Независност” достављају Фонду финансијски извештај на Обрасцу 2 који је саставни део овог правилника.

Члан 22.

За организацију, координацију и стручно-техничке послове у поступку реализације културних и спортско-рекреативних манифестација корисника пензија, издвајају се средства у висини од 20% средстава из члана 21. став 1. овог правилника.

Пренос средстава у висини до 20% средстава из члана 21. став 1. овог правилника се врши када је реализовано 70% и више средстава из члана 21. став 2. овог правилника, и то у висини од 94% САПЕНС-у, а у висини од 6% УПС „Независност”.

Уколико је реализовано испод 70% средстава из члана 21. став 2. овог правилника, средства се исплаћују сразмерно искоришћеним средствима за ове намене, и то у висини од 94% САПЕНС-у, а у висини од 6% УПС „Независност”.

Солидарна помоћ

Члан 23.

Средства за финансирање солидарне помоћи из члана 2. став 1. тачка 3) издвајају се у висини преосталих средстава од средстава утврђених чланом 3. став 1. тачка 2) овог правилника, након преноса средстава у складу са чл. 20. овог правилника.

Од износа средстава из става 1. овог члана издвајају се средства у висини од 80% за доделу помоћи корисницима пензија, и то удружењима и одборима САПЕНС у висини од 94%, а удружењима и одборима УПС „Независност” у висини од 6%.

Средства се распоређују Служби Дирекције Фонда и филијалама, односно општинама на подручју филијала, према броју корисника пензија чија висина не прелази износ најниже пензије прописане чланом 76. став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању према последњем утврђеном податку из става 2. члана 19. овог правилника.

Удружења и одбори корисника формирају комисију која објављује позив за доделу пакета помоћи из члана 2. став 1. тачка 3), прима пријаве, утврђује ранг-листу коју оверава (да је у складу са критеријумима) и објављује на огласној табли.

Основни критеријум за доделу солидарне помоћи je:

– висина пензије – пензија не прелази најнижи износ пензије.

У примени основног критеријума за доделу солидарне помоћи под најнижим износом пензије се подразумева најнижи износ пензије за кориснике из категорије запослених и самосталних делатности.

Приликом утврђивања ранг-листе за доделу солидарне помоћи, предност ће имати следећи корисници:

– самохрани корисник или корисник у вишечланом домаћинству у коме је једини извор прихода пензија (пензија не прелази најнижи износ пензије);

– навршене године живота корисника – приоритет имају корисници пензија старији по годинама живота.

Комисије из става 4. овог члана ће се старати да сви корисници пензија, под истим условима, без обзира на њихово чланство у пензионерској организацији остваре ово право.

Корисници пензија имају право приговора на ранг-листу, у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли.

За одлучивање по приговорима на ранг-листу, САПЕНС и УПС „Независност” формирају другостепену комисију, у којој су два члана САПЕНС и један члан УПС „Независност”. Након решавања о приговорима, формирају се коначне ранг-листе.

Пренос средстава се врши на основу и у висини рачуна за ове намене, а највише до износа утврђеног у ставу 1. овог члана.

Рачуни се достављају уз попуњен Образац 3, који је саставни део овог правилника.

Удружења и одбори корисника су у обавези да приликом доделе пакета формирају спискове корисника којима је извршена додела, са подацима о имену и презимену, ЈМБГ корисника, вредности пакета и потписима корисника који су примили помоћ.

Удружења и одбори корисника су у обавези да омогуће право увида Фонду у спискове корисника којима је извршена додела солидарне помоћи ради спровођења контролних поступака.

Извештај о спроведеним контролним поступцима је саставни део извештаја из члана 18. став 2. овог правилника.

По реализацији средстава из члана 2. став 1. тачка 3) овог правилника, САПЕНС и УПС „Независност” достављају Фонду финансијски извештај на Обрасцу 4, који је саставни део овог правилника, као и број корисника којима је додељен пакет, са висином вредности пакета.

У случају да на територији филијале или општине тренутно нема активног удружења, односно одбора корисника, доделу помоћи ће организовати САПЕНС, УПС „Независност”.

Члан 24.

За послове организације и координације у поступку доделе помоћи издвајају се средства у висини од 20% средстава из члана 23. став 1. овог правилника, а у случају да се не искористи укупан износ из члана 23. став 2. средства се исплаћују сразмерно искоришћеним средствима за ове намене, и то у висини од 94% САПЕНС-у, а у висини од 6% УПС „Независност”.

Члан 25.

Изузетно, уколико нису искоришћена средства за друштвени стандард корисника пензија планирана Финансијским планом Фонда, Фонд може да организује све видове друштвеног стандарда корисника пензија на основу одлуке Управног одбора Фонда, на терет наведених средстава.

Директор Фонда спроводи одлуку Управног одбора Фонда из става 1. овог члана.

Члан 26.

САПЕНС и УПС „Независност” дужни су да одмах, по доношењу одлуке из члана 3. став 2. овог правилника доставе Фонду своју организациону структуру са списком, адресама и бројевима текућих рачуна организација.

У случају да у току године дође до промене у организационој структури Савез пензионера Србије и Удружење пензионера Србије „Независност” дужни су да о томе одмах писаним путем обавесте Фонд.

Члан 27.

Приликом реализације културних и спортско-рекреативних манифестација чији је циљ подстицање интеграције старих лица у друштво и доделе солидарне помоћи корисницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену, удружења и одбори корисника пензија су у обавези да обезбеде доступност ових видова друштвеног стандарда свим корисницима пензија, на исти начин и под истим условима, као и транспарентност у поступку.

Члан 28.

У случају да средства која Фонд пренесе нису утрошена у складу са овим правилником, удружења и одбори корисника пензија су дужни да одмах изврше повраћај средстава.

САПЕНС и УПС „Независност” дужни су да Фонду поднесу годишњи извештај о реализацији послова на организацији и координацији рада удружења и одбора корисника у спровођењу активности на побољшању друштвеног стандарда пензионера.

По реализацији средстава друштвеног стандарда, Фонд сачињава извештај Управном одбору Фонда.

Погодности

*Службени гласник РС, број 18/2023

Члан 28а

Давање одређених погодности корисницима пензија који су корисници пензионерских картица које издаје Фонд, ближе се уређује општим актом Фонда којим се регулише област пензионерских картица.

*Службени гласник РС, број 18/2023

 

Члан 29.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 80/20, 154/20, 99/21, 36/22 и 74/22).

Члан 30.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

08/3 број 022.1-1/1

У Београду, 19. јануара 2023. године

Управни одбор Републичког фонда за пензијско
и инвалидско осигурање

В.д. председника,

Данило Вујичић, с.р.

Прилози

Образац: Пријава за упућивање на рехабилитацију

Списак установа у којима корисник пензије може да користи право на рехабилитацију према филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на чијем подручју корисник има пребивалиште

Образац-1 – Захтев за пренос средстава за културне и спортско рекреативне манифестације чији је циљ подстицање интеграције старих лица у друштво

Образац-2 – Финансијски извештај о реализацији средстава дозначених од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за културне и спортско рекреативне манифестације чији је циљ подстицање интеграције старих лица у друштво у _________ години

Образац-3 – Захтев за пренос средстава за солидарну помоћ корисницима пензија у пакетима са основним животним намерницама и средствима за хигијену

Образац-4 – Финансијски извештај о реализацији средстава дозначених од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за солидарну помоћ кориницима пензија у пакетима са основним животним намирницама и средствима за хигијену у ________ години

Извештај о примљеним и обрађеним пријавама и средствима за спровођење поступка упућивања корисника пензије на рехабилитацију