На основу члана 23. Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС”, број 92/11) и члана 21. Статута Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, број 48/21),

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање доноси

РЕШЕЊЕ

о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

1. Месечна новчана накнада (посебан додатак) за рехабилитовано лице износи 37.467,00 динара за 2023. годину.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 022.4-1276/23

У Београду, 2. марта 2023. године

Директор,

Реља Огњеновић, с.р.