Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 27. став 3. Закона о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Министар пољопривреде и заштите животне средине објављује

ЛИСТУ

супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост

"Службени гласник РС", бр. 58 од 22. јуна 2016, 22 од 20. марта 2018.

I

Редни

број

Назив супстанце

EC број

CAS брoj

Поједини начини коришћења

Разлог за забринутост

1.

4,4’-диаминодифенилметан;

4,4’-метилендианилин MDA

202-974-4

101-77-9

У производњи полиуретана, као очвршћивач епокси смола, у текстилној и кожној индустрији, у грађевинарству, аутоиндустрији, у производњи азобоја, лепкова и др.

Карциногеност

2.

5-terc-бутил-2,4,6- тринитро-m-ксилен;

Мошусни ксилен

201-329-4

81-15-2

У неким земљама се користи за производњу мириса или као појачивач мириса у козметици, средствима за чишћење, омекшивачима за тканине, средствима за хигијену, детергентима, мирисним уљима, мирисним свећама и др.

вПвБ

3.

Хлоровани алкани, C10-13; Кратак ланац хлорованих парафина

хлоровани парафини, C10-13

(SCCP)

287-476-5

85535-84-8

Пластификатор за (PVC), ретардер пламена за пластичне материјале, кожу и текстил, у производњи гуме, лепка и др.

ПБТ; вПвБ

4.

Антрацен

204-371-1

120-12-7

Сировина за синтезу хемикалија, производња антраценских уља, пиротехничких средстава, плуте, у пластичним и гуменим производима, за боје и др.

ПБТ

5.

Бензил бутил -фталат (BBP)

201-622-7

85-68-7

Пластификатор за PVC, синтетичке гуме и кожу, у адхезивима, бојама, за пресвлачење текстила, изолацију жица, у материјалима за паковање и др.

Токсичност по репродукцију

6.

bis(2-етилхексил)-фталат;

ди-(2-етилхексил)-фталат; (DEHP)

204-211-0

117-81-7

Пластификатор за PVC, синтетичке гуме, синтетичку кожу, за пресвлачење текстила, за изолацију жица и др.

Токсичност по репродукцију;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

7.

bis(трибутилкалај)оксид (TBTO)

200-268-0

56-35-9

Катализатор полимеризације, у бојама за заштиту дрвета и др.

ПБТ

8.

Кобалт-дихлорид

231-589-4

7646-79-9

Индикатор влаге у силикагелу, за гас маске, у производњи пигмената, стакла, керамичке опреме, импрегнацију папира, катализатор и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

9.

Диарсен-пентоксид

215-116-9

1303-28-2

За бојење и штампање, у металургији, у средствима за заштиту текстила и дрвета и др.

Карциногеност

10.

Диарсен-триоксид

215-481-4

1327-53-3

У производњи специјалног стакла, за заштиту текстилних влакана, у средствима за заштиту дрвета и др.

Карциногеност

11.

Дибутил-фталат(DBP)

201-557-4

84-74-2

Пластификатор за PVC, омекшивач у адхезивима,

за синтетичку гуме и кожу, пресвлачење текстила, у бојама и др.

Токсичност по репродукцију

12.

Хексабромциклододекан и главни идентификовани диастероизомери HBCDD

α-хексабромциклододекан

ß-хексабромциклододекан

ɣ-хексабромциклододекан

247-148-4 221-695-9

25637-99-4

3194-55-6

134237-51-7

134237-50-6 134237-52-8

Успоривач горења у пластици (полистирен), текстилу, у електричној опреми, за производњу флексибилних еластомерних пена и др.

ПБТ

13.

Олово-хидроген арсенат

232-064-2

7784-40-9

У електронској опреми, за заштиту текстилних влакана, за заштиту дрвета и др.

Карциногеност, Токсичност по репродукцију

14.

Натријум-дихромат

234-190-3

7789-12-0
10588-01-9

Оксидујући агенс у производњи боја, у производњи других једињења хрома, при бојењу текстила, за антикорозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, Токсичност по репродукцију

15.

Триетил-арсенат

427-700-2

15606-95-8

Интермедијер у индустрији полупроводника, за заштиту текстила, за заштиту дрвета и др.

Карциногеност

16.

2,4-динитротолуен

204-450-0

121-14-2

Производња експлозива, за бојење, за синтезу хемикалија, за полиуретанске пене, ваздушне јастуке у ауто индустрији и др.

Карциногеност

17.

Антраценско уље

292-602-7

90640-80-5

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност,

ПБТ, вПвБ

18.

Антраценско уље, антраценска (каша) паста

292-603-2

90640-81-6

У производњи супстанци као нпр. антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

19.

Антраценско уље, антраценска каша,

фракција антрацена

295-275-9

91995-15-2

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

20.

Антраценско уље, антраценска каша, лаки дестилат;

295-278-5

91995-17-4

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

21.

Антраценско уље, ниско антраценско

292-604-8

90640-82-7

У производњи антрацена и чађи, за импрегнацију, заптивање, анти-корозиону заштиту и др.

Карциногеност, Мутагеност, ПБТ, вПвБ

22.

Диизобутил- фталат DIBP

201-553-2

84-69-5

Пластификатор за нитроцелулозу, полиакрилатне и полиацетатне дисперзије, у индустрији текстила и коже, експлозивима и др.

Токсичнo по репродукцију

23.

Олово-хромат

231-846-0

7758-97-6

Производња пигмената,

за бојење, за пиротехнички прах, за лакирање и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

24.

Олово-хромат молибдат сулфат црвени

(C.I. Пигмент Црвени 104)

235-759-9

12656-85-8

Пигмент за бојење гуме, пластике, порцелана и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

25.

Олово- сулфохромат жути

(C.I. Пигмент Жути 34)

215-693-7

1344-37-2

Пигмент за бојење пластике, гуме, за премазе и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

26.

Битумен, катран каменог угља,

високотемпературни

266-028-2

65996-93-2

Производња електрода у челичној индустрији, заштита од корозије, изолациони материјал и др.

Карциногеност ПБТ, вПвБ,

27.

tris(2-хлоретил)-фосфат TCEP

204-118-5

115-96-8

Пластификатор и регулатор вискозности са својствима успоривача горења, за акрилне смоле, полиуретане, PVC и др.

Токсичност по репродукцију

28.

Алумосиликатна ватростална (рефракторна) керамичка влакна су влакна покривена индекс бројем

650-017-00-8 у Анексу VI део 3 табелa 3.1 Уредбе 1272/2008 и која испуњавају следећа три услова:

a) оксиди алуминијума и силицијума чине главне компоненте влакана са различитим опсезима концентрација;

b) влакна имају дужину која је једнака или мање од 6 µm која је утврђена израчунавањем пондерисане геометријске средине мањег дијаметра са две стандардне геометријске грешке.

c) укупан садржај алкалних и земноалкалних оксида (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaО) је једнак или мањи од 18% m/m.

-

-

Изолација од високе температуре, заштита од пожара објеката и индустријских процеса и др.

Карциногеност

29.

Цирконијум алумосиликатна ватростална (рефракторна) керамичка

Влакна су влакна покривена

индекс бројем

650-017-00-8 у Анексу VI делу 3 табеле 3.1 Уредбе 1272/2008 и испуњавају следећа три услова:

a) оксиди цирконијума, алуминијума и силицијума чине главне компоненте влакана са различитим опсезима концентрација;

б) влакна имају дужину која је једнака или мање од 6 µm и која је утврђена израчунавањем пондерисане геометријске средине мањег дијаметра са две стандардне геометријске грешке;

в) укупан садржај алкалних и земноалкалних оксида (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaО) је једнак или мањи од 18% m/m.

-

-

Изолација од високе температуре, заштита од пожара објеката и индустријских процеса и др.

Карциногеност

30.

Акриламид

201-173-7

79-06-1

За синтезу полиакрил амида који се користи често за обраду отпадних вода и у производњи папира, за убризгавање у грађевинарству и др.

Карциногеност

Мутагеност

31.

Трихлоретилен;

трихлоретен

201-167-4

79-01-6

Производња хлорованих и флуорованих органских једињења, чишћење/одмашћивање металних делова, растварач у адхезивима и др.

Карциногеност

32.

Борна киселина

233-139-2

234-343-4

10043-35-3

11113-50-1

Компонента детергената, средстава за чишћење, за адхезиве, у успоривачима горења, за текстил , играчке, као индустријски флуид, за стакло, керамику, боје, козметику, у металургији и др.

Токсичност по репродукцију

33.

Динатријум-тетраборат, анхидровани

215-540-4

1303-96-4

1330-43-4

12179-04-3

У производњи стакла и керамике, у детергентима и средствима за чишћење, за заштиту дрвета, у металургији, у ретардерима пламена и лепковима.

Токсичност по репродукцију

34.

Тетрабор-динатријум- хептаоксид, хидрат

235-541-3

12267-73-1

У производњи стакла и керамике, у детергентима и средствима за чишћење, за заштиту дрвета, у металургији, у ретардерима пламена и лепковима.

Токсичност по репродукцију

35.

Натријум-хромат

231-889-5

7775-11-3

Интермедијер у производњи хромних једињења, лабораторијски аналитички агенс, пигмент у текстилној индустрији и др.

Карциногеност,

Мутагеност, Токсичност по репродукцију

36.

Калијум-хромат

232-140-5

7789-00-6

Инхибитор корозије, у производњи реагенаса, хемикалија и текстила, за бојење керамике, производњи пигмената/мастила,

хемијски индикатор и др.

Карциногеност,

Мутагеност

37.

Амонијум-дихромат

232-143-1

7789-09-5

Као оксидујући агенс, у производњи фотоосетљивих екрана, за нагризање текстила, третман метала, лабораторијски аналитички агенс и др.

Карциногеност,

Мутагеност, Токсичност по репродукцију

38.

Калијум-дихромат

231-906-6

7778-50-9

Производња хрома, корозиони инхибитор, за нагризање текстила, бојење вуне, као оксидујући агенс, у металургији, као лабораторијски агенс и др.

Карциногеност,

Мутагеност, Токсичност по репродукцију

39.

2-етоксиетанол;

етилен гликол моноетил етар

203-804-1

110-80-5

Интермедијер у хемијској индустрији и индустријски растварач, за обраду текстила и др.

Токсичност по репродукцију

40.

2-метоксиетанол;

етилен гликол монометил етар

203-713-7

109-86-4

Интермедијер у хемијској индустрији, индустријски растварач и адитив за горива, за обраду текстила и др.

Токсичност по репродукцију

41.

Кобалт(II)-диацетат

200-755-8

71-48-7

Производња катализатора, хемикалија, пигмената, легура, боја и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

42.

Кобалт(II)- карбонат

208-169-4

513-79-1

Производња катализатора, пигмената, хемикалија, адитива за сточну храну и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

43.

Кобалт(II)-динитрат

233-402-1

10141-05-6

Производња катализатора и хемикалија, батерија, за површински третман, за пигменте и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

44.

Кобалт(II)-сулфат

233-334-2

10124-43-3

Производња катализатора, за превенцију корозије, за пигменте, батерије, производњу хемикалија, за површински третман и др.

Канцерогено, Токсичност по репродукцију

45.

Хром-триоксид

215-607-8

1333-82-0

При заштити дрвета, за хромирање и заштиту од корозије и др.

Карциногеност, Мутагеност

46.

Киселине настале из хром триоксида и њихови олигомери:

– Хромна киселина

– Дихромна киселина

– Олигомери хромне и дихромне киселине

231-801-5 236-881-5

7738-94-5 13530-68-2

Супстанце настају када је хром триоксид растворен у води.

При заштити дрвета, као заштита од корозије, стабилизатор у металској индустрији и др.

Карциногеност

47.

2-етоксиетил ацетат

203-839-2

111-15-9

Растварач у бојама, у адхезивима, хемијској индустрији, полупроводницима, у текстилној индустрији и др.

Токсичност по репродукцију

48.

Стронцијум-хромат

232-142-6

7789-06-2

Корозиони инхибитор, у аеронаутици, за пресвлачење метала, боја у пиротехници и др.

Карциногеност

49.

1,2-бензендикарбоксилна

киселина;

ди-C7-11-рачвасти и

нормални алкилестри (DHNUP)

271-084-6

68515-42-4

Пластификатор PVC, адхезива, за пресвлачење електричних каблова, пигмент и др.

Токсичност по репродукцију

50.

1,2-бензендикарбоксилна

киселина;

ди-C6-8-рачвасти

алкилестри, C7 богати( DIHP)

276-158-1

71888-89-6

Пластификатор PVC, за ауто заптивке, за превлачење и у штампарској боји и др.

Токсичност по репродукцију

51.

Хидразин

206-114-9

302-01-2 7803-57-8

Хемијски интермедијер, мономер у полимеризацији уретана, корозиони инхибитор, ракетни пропелент и др.

Карциногеност

52.

1-метил-2-пиролидон

212-828-1

872-50-4

Средство за чишћење, у електронској опреми, за површински третман текстила, скидање боје и др.

Токсичност по репродукцију

53.

1,2,3-трихлорпропан

202-486-1

96-18-4

Интермедијер у производњи хлорованих растварача, мономер, за умрежавање полисулфида и хексафлуор пропилена, лепкова и др.

Карценогено,

Токсичност по репродукцију

54.

4-(1,1,3,3-

тетраметилбутил) фенол;

4-terc-октилфенол

205-426-2

140-66-9

У производњи полимерних смеша, компонента у адхезивима, гуменим производима, мастилу, бојама и др.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

55.

N,N-диметилацетамид

204-826-4

127-19-5

Као растварач у производњи других супстанци, пресвлачење текстилних HBCDD влакана, као реагенс, за полиамидне филмове, индустријске пресвлаке, средства за скидање боје и др.

Токсичност по репродукцију

56.

Фенолфталеин

201-004-7

77-09-8

Лабораторијски реагенс, за PH индикаторе, у фармацији и др.

Карциногеност

57.

Олово- диазид,

Олово- азид

236-542-1

13424-46-9

Као иницијатор детонације и пиротехничких средстава и др.

Токсичност по репродукцију

58.

Олово- дипикрат

229-335-2

6477-64-1

Као паљење детонатора муниције, у пиротехничким средствима и др.

Токсичност по репродукцију

59.

Калцијум-арсенат

231-904-5

7778-44-1

Присутан у сложеним сировинама које се користе при рафинацији бакра и олова, при производњи никла и др.

Карциногеност

60.

1,2-дихлоретан;

етилен- дихлорид

203-458-1

107-06-2

За производњу супстанци, растварач у хемијској и фармацеутској индустрији, за обраду металних површина у аеронаутици и др.

Карциногеност

61.

2-метоксианилин;

о-анизидин

201-963-1

90-04-0

У бојама за тетоважу, бојењу папира, полимера и алуминијумских фолија, као мирис и др.

Карциногеност

62.

Пентацинк-хромат октахидроксид

256-418-0

49663-84-5

За пресвлачење у ауто индустрији и аеронаутици, производњи челика за превенцију корозије и др.

Карциногеност

63.

Арсенова киселина

231-901-9

7778-39-4

За уклањање мехурова гаса при производњи керамике, у производњи штампаних плоча и полупроводника, десикант памука и др.

Карциногеност

64.

Калијум-хидроксиоктаоксо дицинкат дихромат

234-329-8

11103-86-9

За облагање у аеронаутици, у аутоиндустрији, облагање калема од алуминијума и челика и др.

Карциногеност

65.

Формалдехид, олигомерни производи реакције са анилином

(формалдехид анилин кополимер)

500-036-1

25214-70-4

За производњу других супстанци, као очвршћивач епокси смола, у производњи папира, адхезива и др.

Карциногеност

66.

Олово-стифнат

239-290-0

15245-44-0

Као упаљач за муницију, пиротехнику и као детонатор у цивилној употреби и др.

Токсичност по репродукцију

67.

Триолово-диарсенат

222-979-5

3687-31-8

Присутан у сложеним сировинама које се користе при рафинацији бакра и олова и других метала и др.

Карциногеност,

Токсичност по репродукцију

68.

bis(2-метоксиетил)-фталат

204-212-6

117-82-8

Коришћен као пластификатор полимерних материјала, за лакове и боје, у епокси смолама и др.

Токсичност по репродукцију

69.

bis(2-метоксиетил)-етар

203-924-4

111-96-6

Као растварач или процесна хемикалија за разне индустријске примене, у текстилној индустрији, за лепак, у аутокозметици и др.

Токсичност по репродукцију

70.

2,2’-дихлор- 4,4’-метилендианилин

202-918-9

101-14-4

Средство за умрежавање смола и у производњи полимера и других супстанци, у грађевинској индустрији, индустрији коже и обуће и др.

Карциногеност

71.

Дихром tris(хромат);

хром(I I I) хромат;

хром хромат

246-356-2

24613-89-6

За третман површине метала у аеронаутици, облагање калема, у ауто-индустрији, текстилној индустрији за нагризање предива, за превенцију корозије, у индустрији челика и алуминијума и др.

Карциногеност

72.

4,4’-bis(диметиламино) бензофенон

(Михлеров кетон)

202-027-5

90-94-8

Интермедијер у производњи трифенилметанских боја и других супстанци (полимера, у фармацији), адитив (фотоосетљивост) за боје и пигменте, хемикалија у производњи штампаних плоча и др.

Карциногеност

73.

α,α-bis[4-(диметиламино)

фенил]-4(фениламино)

нафтален-1-метанол

(C.I. Растворна Плава 4) [са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

229-851-8

6786-83-0

У производњи мастила за штампање и писање, за бојење папира, дрвета, пластике, у смешама као што су средства за прање ветробранских стакала, у козметици и др.

Карциногеност

74.

Формамид

200-842-0

75-12-7

Интермедијер, растварач, реагенс у фармацеутској индустрији, лабораторијска хемикалија, пластификатор, у производњи витамина, хемикалија у пољопривреди и др.

Токсичност по репродукцију

75.

1,2-диметоксиетан;

етилен-гликол диметил-

етар(EGDME)

203-794-9

110-71-4

Као растварач и у производњи других процесних хемикалија, као електролит у литијумским батеријама, за површински третман алуминијума и др.

Токсичност по репродукцију

76.

Дибор-триоксид;

(Бор-оксид)

215-125-8

1303-86-2

У индустрији стакла и керамике, у успоривачима горења, као катализатор, у металургији, лепковима, средствима за чишћење, бојама, детергентима, биоцидним производима, инсектицидима, као индустријски флуид и др.

Токсичност по репродукцију

77.

[4-[4,4’-bis(диметиламино)

бензхидрилиден]циклохекса -2,5-диен-1-илиден] диметиламонијум - хлорид

(C.I.

Основна Љубичаста 3) [са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

208-953-6

548-62-9

За бојење папира, као мастило у тонерима за штампаче, мастило за оловкe, маркерe и др.

Карциногеност

78.

[4-[[4-анилино-1-нафтил] [4-(диметиламино)фенил)

метилен)циклохекса-2,5-диен-1-илиден]

диметиламонијум хлорид (C.I. Основна Плава 26) [са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

219-943-6

2580-56-5

У производњи мастила, средстава за чишћење, у пресвлакама, за бојење папира, текстила, пластике, у дијагностици и др.

Карциногеност

79.

4,4’- bis(диметиламино)-4’’-

(метиламино)тритил алкохол

[са ≥ 0.1% Михлеровог кетона (EC:202-027-5) или Михлерове базе (EC:202-959-2)]

209-218-2

561-41-1

У производњи мастила за писање и других мастила, за бојење различитих материјала и др.

Карциногеност

80.

N,N,N’,N’-тетраметил-4,4’-

метилендианилин (Михлерова база)

202-959-2

101-61-1

Интермедијер у производњи боја, пигмената и других супстанци, хемијски реагенс при истраживању и развоју и др.

Карциногеност

81.

1,3,5-tris (оксиранилметил)-

1,3,5-триазин-2,4,6 (1H,3H,5H) -трион; TGIC

1,3,5- tris (оксиран-2-илметил)- 1,3,5-триазин-2,4,6 -трион (TGIC)

219-514-3

2451-62-9

За очвршћавање смола и пресвлака, као мастило за штампане плоче, материјал за електро изолацију, за лепкове, стабилизатор за пластику за плочасте материјале и др.

Мутагеност

82.

Олово(II) bis(метансулфонат);

Олово(II) метансулфонат

401-750-5

17570-76-2

Користи се за облагање електронских компоненти као што су штампане плоче и др.

Токсичност по репродукцију

83.

1,2-bis(2-метоксиетокси) етан (TEGDME; триглим)

триетилен гликол диметил

етар;

203-977-3

112-49-2

Као растварач у производњи индустријских хемикалија, као кочиона течност, за репарацију моторних возила итд

Токсичност по репродукцију

84.

1,3,5-tris-[(2S и 2R)-2,3-

епоксипропил]-1,3,5-

триазин-2,4,6-(1H,3H,5H)-

трион (β-TGIC)

423-400-0

59653-74-6

За очвршћавање смола и пресвлака, као мастило за штампане плоче, материјал за електро изолацију, лепкове, стабилизатор за пластику за плочасте материјале и др.

Мутагеност

85.

Bis(пентабромфенил) етар; (декабромодифенил етар; DecaBDE)

214-604-9

1163-19-5

Успоривач горења који се додаје пластици/ полимерима и текстилу

ПБТ, вПвБ

86.

Пентакосафлуортридеканска киселина

276-745-2

72629-94-8

У производњи противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

87.

Трикосафлуордодеканска киселина

206-203-2

307-55-1

У производњи, противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

88.

Хеникосафлуорундеканска киселина

218-165-4

2058-94-8

У производњи, противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

89.

Хептакосафлуор тетрадеканска киселина;

Перфлуор миристинска киселина

206-803-4

376-06-7

У производњи, противпожарне пене и флуида, цемента, овлаживача, интермедијер у фармацеутској индустрији, за превлаке

вПвБ

90.

Диазен-1,2-дикарбоксамид-(C,C’-азоди(формамид))

204-650-8

123-77-3

Средство за образовање пене у производњи пластике (PVC, PE и др.) и гуме, у производњи, полипропиленских цеви, NBR/PVC изолације, у аутоиндустрији, у освеживачима ваздуха, катализатор

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

91.

Анхидрид циклохексан-1,2-

дикарбоксилне киселине;

[1]

Анхидрид cis-циклохексан-

1,2-дикарбоксилне

киселине; [2]

Анхидрид trans-

циклохексан-1,2-

дикарбоксилне киселине[3]

201-604-9 236-086-3 238-009-9

85-42-7 13149-00-3 14166-21-3

У производњи полиестара и алкидних смола, пластификатор за термопластичне полимере, очвршћивач епокси смола, инхибитор корозије, интермедијер у хемијској синтези, средство за терање инсеката (репелент)

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

92.

Анхидрид

хексахидрометилфталне

киселине; [1]

Анхидрид хексахидро-4-

метилфталне киселине; [2]

Анхидрид хексахидро-1-

метилфталне киселине; [3]

Анхидрид хексахидро-3-

метилфталне киселине [4]

247-094-1 243-072-0 256-356-4 260-566-1

25550-51-0 19438-60-9 48122-14-1 57110-29-9

У производњи полиестара и алкидних смола, пластификатор за термопластичне полимере, очвршћивач епокси смола, у електронској индустрији, адхезивима, у композитним материјалима високих перформанси

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

93.

4-нонилфенол, рачвасти и нормални [супстанце са нормалним и/или рачвастим алкилним ланцем са бројем од 9 ковалентно везаних угњеника у положају 4 фенола, покривајући, такође, UVCB- и добро-дефинисане супстанце које укључују било који од индивидуалних изомера или комбинација истих]

-

-

Површински активно средство у хемијској индустрији, у производњи текстила, у бојама и мастилима, у индустрији плуте и папира, средствима за обраду метала, емулгатор пестицида, стабилизатор гуме

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

94.

4-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фенол, етоксиловани [покрвене су добро дефинисане супстанце и UVCB супстанце, полимери и хомолози]

-

-

Као интермедијер у производњи смола, сурфактаната, стабилизатор гуме и смола, у производњи антиоксиданата, адхезив, боја, биоцидима, за вулканизацију синтетичке гуме

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

95.

Метоксисирћетна киселина

210-894-6

625-45-6

Интермедијер у синтези хемикалија, средство за заштиту биља, пластификатор, боја, помоћно средство у текстилној индустрији, појачивач флотације

Токсичност по репродукцију

96.

N,N-диметилформамид

200-679-5

68-12-2

У производњи штампаних плоча и полупроводника, реагенс и катализатор у синтези органских хемикалија, у производњи полиакрилонитрилних влакана, као растварач у фармацеутској индустрији и индустрији вештачке коже, у текстилној индустрији, металској индустрији

Токсичност по репродукцију

97.

Дибутилкалај- дихлорид;

(DBTC)

211-670-0

683-18-1

Пестицид, стабилизатор PVC, адитив у гумарској индустрији, катализатор у производњи полиуретана и силикона, изолатор у електроници, у производњи мазива, фунгицид у бојама

Токсичност по репродукцију

98.

Олово-моноксид (олово- оксид)

215-267-0

1317-36-8

У производњи оловних акумулатора, у стаклу и керамици, у преради оловних руда, у производњи боја и пигмената, вулканизацији гуме, у специјализованим цементима

Токсичност по репродукцију

99.

Оранж олово

(олово тетроксид)

215-235-6

1314-41-6

Као пигмент за основне боје, у производњи стакла, керамике, акумулатора

Токсичност по репродукцију

100.

Олово bis(тетрафлуор-борат);

Олово (II) дитетрафлуор- борат

237-486-0

13814-96-5

У растворима за галванизацију, за очвршћавање епоксидних смола, као катализатор у производњи линеарних полиестара, аналитички реагенс

Токсичност по репродукцију

101.

Триолово bis(карбонат) дихидроксид;

Олово(II)карбонат хидроксид (3:2:2)

215-290-6

1319-46-6

У производњи полиестара, као средство за очвршћавање изолације полиетиленских жица, мазива, UV рефлектујућих боја, термостабилизатор за PVC, антикорозионих боја

Токсичност по репродукцију

102.

Олово титанијум триоксид;

Олово титанат

C.I. Пигмент жути 47

235-038-9

12060-00-3

Као пигмент за боје, замена за титаноксид, у производњи електронске керамике

Токсичност по репродукцију

103.

Олово титанијум цирконијум оксид;

Олово титанат цирконат

235-727-4

12626-81-2

У производњи компјутера, електронске керамике, оптичке и електричне опреме, за производњу хемикалија, пигмент за боје

Токсичност по репродукцију

104.

Силицијумова киселина олово со;

Олово (II)-силикат

234-363-3

11120-22-2

У производњи оптичког стакла и влакана, кристала, посуђа

Токсичност по репродукцију

105.

Силицијумова киселина (H2Si2O5), баријума со (1:1), са додатком олова;

баријум силикат, са додатком олова

[са садржајем олова (Pb)изнад примењене опште граничне концентрације за „Токсичност по репродукцију“ категорија 1A, супстанца је наведена у Правилнику о списку класификованих супстанци („Службени гласник РС“. бр. 48/14) у оквиру групе једињења олова са индекс бројем 082-001-00-6 ]

272-271-5

68784-75-8

У производњи боја, пресвлака, разређивача, електронске керамике, средство за уклањање боје

Токсичност по репродукцију

106.

1-бромпропан

(n-пропил-бромид)

203-445-0

106-94-5

Интермедијер у фармацеутској индустрији, инсектицид, у адхезивима, за превлаке, као растварач за чишћење метала, арома, боја

Токсичност по репродукцију

107.

1,2-епоксипропан;

Mетилоксиран (Пропилен –оксид)

200-879-2

75-56-9

Интермедијер у производњи полиуретана, у производњи полиетара, пропилен гликола, у мазивима, као деемулгатор уља, у производњи детергената, растварач, сурфактант

Карциногеност, Мутагеност

108.

1,2-бензендикарбоксилна

киселина, дипентилестар,

рачвасти и нормални

284-032-2

84777-06-0

Као пластификатор PVC, полистирена, у бојама, лаковима

Токсичност по репродукцију

109.

Диизопентил-фталат (DIPP)

210-088-4

605-50-5

Као пластификатор PVC, полистирена, у експлозивима, у производњи пропеланата

Токсичност по репродукцију

110.

N -пентил-изопентил-

фталат

-

776297-69-9

Као пластификатор PVC, полистирена, у бојама, лаковима

Токсичност по репродукцију

111.

1,2-диетоксиетан

211-076-1

629-14-1

Као растварач за естар колофонијума, шелак, смеле, уља и детергенте, у органској синтези, адитив за мазива

Токсичност по репродукцију

112.

Сирћетна киселина, со олова, базна;

олово (II) хидроксид ацетат (1:1:1)

257-175-3

51404-69-4

У производњи боја, разређивача, гипса, глине за моделовање, превлака, производња хемикалија

Токсичност по репродукцију

113.

Олово оксид сулфат

234-853-7

12036-76-9

У производњи пасти за оловне акумулаторе, у производњи пластичних производа као стабилизатор, бели пигмент

Токсичност по репродукцију

114.

[фталато(2-)] диоксотриолово

273-688-5

69011-06-9

У производњи термоотпорних каблова,

Токсичност по репродукцију

115.

Диоксоbis(стеарато) триолово

235-702-8

12578-12-0

У производњи пластике за израду жица, каблова, цеви за воду, електронске керамике

Токсичност по репродукцију

116.

Масне киселине, C16-18, соли олова

292-966-7

91031-62-8

У производњи полимерних смеша и једињења, у производњи стабилизатора дисперзије, боја и мастила за штампање

Токсичност по репродукцију

117.

Олово- цинамидат;

Олово (II)-цијанамид

244-073-9

20837-86-9

Као пигмент у антикорозионој боји, за превлачење, у електронској индустрији

Токсичност по репродукцију

118.

Олово-динитрат

233-245-9

10099-74-8

У производњи експлозива и шибица, у бојењу и штампању текстила, као оксидатор у индустрији боја, стабилизатор фотографија, жути пигмент, флотационо средство

Токсичност по репродукцију

119.

Пентаоловотетраоксид- сулфат;

Тетрабазни олово сулфат

235-067-7

12065-90-6

У производњи активних пасти за оловне акумулаторе, електронске керамике

Токсичност по репродукцију

120.

Олово антимонат жути;

Пирохлор антимон олово жути

C.I. Пигмент жути 41

232-382-1

8012-00-8

Као жути пигмент, у бојама, мастилу за штампање, у гуменим и пластичним производима

Токсичност по репродукцију

121.

Сумпораста киселина, со олова, двобазна;

Двобазни олово сулфит

263-467-1

62229-08-7

У пластици за жице и каблове, цевима за воду, мини-блиндама, за гасне цеви, у производњи стакла, керамуке, оксидант

Токсичност по репродукцију

122.

Тетраетил олово

201-075-4

78-00-2

У горивима за млазне моторе и авионске бензине, у органској синтези

Токсичност по репродукцију

123.

Тетраолово триоксид сулфат

235-380-9

12202-17-4

У пластици за жице и каблове, цевима за воду, мини-блиндама, за гасне цеви

Токсичност по репродукцију

124.

Триолово диоксид фосфонат;

Двобазни олово фосфит

235-252-2

12141-20-7

У пластици за жице и каблове, цевима за воду, мини-блиндама, за гасне цеви, у електронској керамици

Токсичност по репродукцију

125.

Фуран

203-727-3

110-00-9

Као растварач у органској синтези и производњи хемикалија

Карциногеност

126.

Диетил-сулфат

200-589-6

64-67-5

Интермедијер у производњи боја, пигмената, за завршну обраду текстила, у фармацеутској индустрији и индустрији козметике, папира, арома, растварач

Карциногеност, Мутагеност

127.

Диметил-сулфат

201-058-1

77-78-1

За синтезу хемикалија, у медицинским лабораторијама за ДНК анализу, у бојама, аналитички реагенс, растварач

Карциногеност

128.

3-етил-2-метил-2-(3-

метилбутил)-1,3-

оксазолидин

421-150-7

143860-04-2

Као разређивач полиуретанских превлака, инхибитор полимеризације стирена, у производњи пестицида

Токсичност по репродукцију

129.

Диносеб

(6-sek-бутил-2,4-

динитрофенол)

201-861-7

88-85-7

Хербицид и инсектицид, инхибитор полимеризације стирена

Токсичност по репродукцију

130.

4,4’-метиленди-о-толуидин

212-658-8

838-88-0

Боја, термоотпорни лак, у штампаним плочама

Карциногеност

131.

4,4’-оксидианилин и

његове соли;

p-аминофенил етар

202-977-0

101-80-4

У производњи полиимида и поли естаримидних) смола, пресвлака за жице отпорних на температуру, интермедијер у производњи епокси смола и адхезива, средство за умрежавање

Карциногеност, Мутагеност

132.

4-аминоазобензен;

4-фенилазоанилин

200-453-6

60-09-3

У синтези азо боја, у пиротехници, у производњи пигмената и мастила, инсектицид, PH индикатор

Карциногеност

133.

4-метил-m-

фенилендиамин

(2,4-толуендиамин)

(толуен-2,4-диамин)

202-453-1

95-80-7

Интермедијер у производњи толуиден диизоцијаната, у термопластичним еластомерима, превлакама, адхезивима, бојама

Карциногеност

134.

6-метокси-m-толуидин;

p-крезидин

204-419-1

120-71-8

Пестицид, интермедијер у производњи боја

Карциногеност

135.

бифенил-4-иламин;

ксениламин;

4-аминобифенил

202-177-1

92-67-1

Образује се при производњи оловних акумулатора, у производњи боја и пестицида

Карциногеност

136.

о-аминоазотолуен;

202-591-2

97-56-3

У производњи боја за уља, маст, восак, интермедијер у производњи разних боја, у производњи лекова,

Карциногеност

137.

о-толуидин;

2-аминотолуен

202-429-0

95-53-4

У производњи пигмената и боја, у синзети и вулканизацији гуме, у производњи хемикалија, пестицида, у фармацеутској индустрији

Карциногеност

138.

N-метилацетамид

201-182-6

79-16-3

Интермедијер у фармацеутској индустрији, адитив за цемент, катализатор, у пољопривредним хемикалијама, електро материјала

Токсичност по репродукцију

139.

Кадмијум

231-152-8

7440-43-9

У производњи електрода за батерије, легура, за превлачење метала, пигмената, соларних ћелија, катализатора, за лемљење

Карциногеност;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

140.

Амонијум пентадекафлуор

октаноат (APFO)

223-320-4

3825-26-1

У производњи флуорованих полимера, у фотографској индустрији

Токсичност по репродукцију,

ПБТ

141.

Пентадекафлуорооктанска киселина (PFOA)

206-397-9

335-67-1

За тефлонизирање посуђа, третман тканина, као изолатор за електричне жице, у пени за гашење пожара, у индустрији полупроводника, у заптивкама, као индустријски восак за подове, течност за негу тепиха, зубни конац

Токсичност по репродукцију,

ПБТ

142.

Ди-n-пентил-фталат (DPP)

205-017-9

131-18-0

Пластификатор за PVC

Токсичност по репродукцију

143.

4-нонилфененол етоксилат,

рачвасти и линеарни [супстанце са нормалним и/или рачвастим алкилним ланцем са бројем од 9 ковалентно везаних угњеника у положају 4 фенола, етоксиловани покривајући UVCB- и добро-дефинисане супстанце, полимере и хомологе, који укључују било који од индивидуалних изомера и/или комбинације истих]

-

-

У производњи боја, као флотациони агенс у рударској индустрији, у конструкционим материјалима

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

144.

Кадмијум-оксид

215-146-2

1306-19-0

Сировина за производњу електрода за батерије,
за добијање легура, за превлачење метала, за пигменте, соларне ћелије, за керамичке глазуре, катализаторе, електронику.

Карциногеност;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

145.

Кадмијум-сулфид

215-147-8

1306-23-6

Сировина за производњу органских једињења кадмијума, неорганских пигмената, за керамичке глазуре, катализаторе, соларне ћелије, електронску опрему.

Карциногеност;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи.

146.

Динатријум 3,3’-[[1,1’-бифенил]-4,4’-диил bis (азо)]bis(4-аминонафтален-1-сулфонат) (C.I. Чисто црвено 28)

209-358-4

573-58-0

Боја за текстил, папир и као pH индикатор

Карциногеност

147.

Динатријум 4-амино-3-[[4’-[(2,4-диаминофенил)aзо][1,1’-бифенил]-4-ил]азо] -5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (C.I. Чисто црно 38)

217-710-3

1937-37-7

Боја за текстил, папир, кожу, платику и косу.

Карциногеност

148.

Дихексил-фталат

201-559-5

84-75-3

Пластификатор

Токсичност по репродукцију

149.

Имидазолидин-2-тион (2-имидазолин-2-тиол)

202-506-9

96-45-7

У производњи пнеуматика и производа од гуме

Токсичност по репродукцију

150.

Олово-диацетат

206-104-4

301-04-2

У производњи премаза, боја, смеса за моделирање и у индустрији рачунара

Токсичност по репродукцију

151.

Триксилил фосфат

246-677-8

25155-23-1

У производњи хидрауличних флуида

Токсичност по репродукцију

152.

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4,6-дитертпентилфенол (UV-328)

247-384-8

25973-55-1

 УВ апсорбер за пластичне материјале и друге органске материјале.

ПБТ; вПвБ

153.

2- бензотриазол -2-ил-4,6-ди-терт-бутилфенол (UV-320)

223-346-6

3846-71-7

 УВ апсорбер за пластичне материјале и друге органске материјале

ПБТ; вПвБ

154.

2-етилхексил 10-етил-4,4-диоктил -7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4-стантетрадеканоат (DOTE)

239-622-4

15571-58-1

 Термо стабилизатор у производњи и преради пластичних материјала (најчешће у PVC)

Токсичност по репродукцију

155.

Кадмијум-флуорид

232-222-0

7790-79-6

Флуоресцентни агенс у производњи стакла, соларних ћелија, оптичка електроника.

Карциногеност; Мутагеност;

Токсичност по репродукцију; Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефектепо здравље људи

156.

Кадмијум-сулфат

233-331-6

10124-36-4

31119-53-6

Лабораторијски реагенс и рН регулатор, средство за третман воде. Има индустријску употребу, у производњи других супстанција (као интермедијер).

Карциногеност; Мутагеност;

Токсичност по репродукцију; Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефектепо здравље људи

157.

Реакциона маса 2-етилхексил 10-етилхексил-4,4-диоктил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4- стантетрадеканоата и 2-етилхексил 10-етил-4-[[2-[(2-етилхексил)окси]-2-оксоетил]тио]-4-октил-7-оксо-8-окса-3,5-дитиа-4- стантетрадеканоат (реакциона маса DOTE и MOTE)

-

-

Термо стабилизатор у производњи и преради пластичних материјала

Токсичност по репродукцију

158.

1,2-бензендикарбокилна киселина, дихексилестар, разгранат и линеаран

271-093-5

68515-50-4

Стабилизатор моторних уља и мазива, пластификатор у пластицним материјалима (PVC) и састојак заптивних маса

Токсичност по репродукцију

159.

Кадмијум-хлорид

233-296-7

10108-64-2

 Сировина за производњу других кадмијумових једињења, и при производњи високо луминосцентних CdTe наноматеријала, у козметичкој индустрији и за производњу средстава за одржавање личне хигијене, у производњи метала, за процесе третмана металних површина , као регулатор рН вредности, средство за третман вода, проиводњу парфема и мирисних материја, у индустрији полупроводника

Карциногеност; Мутагеност;

Токсичност по репродукцију; Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

160.

Натријум-перборат, перборна киселина, натријумова со

239-172-9

234-390-0

 Избељивач у детергентима за прање веша и машинско прање посуђа.

 

Токсичност по репродукцију

 

161.

Натријум-пероксиметаборат

231-556-4

7632-04-4

 Избељивач у детергентима за прање веша и машинско прање посуђа.

Токсичност по репродукцију

162.

1,3-пропансултон;

214-317-9

1120-71-4

У производњи хемикалија, електронске и електричне опреме као и оптичких уређаја

Карциногеност

163.

2,4 –ди-terc-бутил-6-(5-хлорбензотриазол-2-ил)фенол (UV-327)

223-383-8

3864-99-1

UV стабилизатор пластике полиуретана и гуме као и у производњи премаза

вПвБ

164.

2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-(terc -бутил)-6-(sek-бутил)фенол (UV-350)

253-037-1

36437-37-3

UV стабилизатор пластике полиуретана и гуме као и у производњи премаза

вПвБ

165.

Нитробензен

202-716-0

98-95-3

Лабораторијска хемикалија, сировина у фармацеутској индустрији и у хемијској индустрији за производњу других супстанци (као интермедијер)

Токсичност по репродукцију

166.

Перфлуорнонан-1-ска киселина и њене натријумове и амонијум соли

Амонијумове соли перфлуорнонан-1-ске киселине

ЕС бр.-; САЅ бр. 4149-60-4

Перфлуорнонан-1-ска киселина

ЕС бр.206-801-3; САЅ бр. 375-95-1

Натријумове соли перфлуорнонан-1-ске киселине

ЕС бр.-; САЅ бр. 21049-39-8

-

-

У производњи флуорованих полимера, адитив у уљима и мазивима, сурфактант у пенама за гашење пожара, у средствима за прање и чишћење, у средствима за одбијање воде, и као лабораторијска и индустријска хемикалија

Токсичност по репродукцију

ПБТ

167.

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-10-алкил естри или смеша децил, хексил и октил диестара

(са садржајем дихексил фталата ≥ 0,3%; ЕС бр.201-559-5)

1,2-бензендикарбоксилна киселина, ди-С6-10-алкил естри

ЕС бр.271-094-0; САЅ бр. 68515-51-5

1,2-бензендикарбоксилна киселина,смеша децил, хексил и октил диестара

ЕС бр.272-013-1; САЅ бр. 68648-93-1

-

-

Пласификатор, лубрикант, састојак лепкова, лубриканата, премаза, грађевинских материјала, полимерних облога каблова

Токсичност по репродукцију

168.

1) 5-sek-бутил-2-(2,4-диметилциклохекс-3-ен-1-ил)-5-метил-1,3-диоксан

ЕС бр.-; САЅ бр. -

2) 5-sek-бутил-2-(4,6-диметилциклохекс-3-ен-1-ил)-5-метил-1,3-диоксан

ЕС бр.-; САЅ бр. -

укључујући и све појединачне стереоизомере супстанци 1) и 2) или било које њихове смеше

-

-

Састојак мириса

вПвБ

169.

бензо[а]пирен;

бензо[def]кризен

200-028-5

50-32-8

У производњи лепкова и смеша за заптивање, горива и адитива за гориво и др.

Карциногеност;

Мутагеност;

Токсичност по репродукцију;

ПБТ; вПвБ

170.

p-(1,1-диметилпропил)фенол

201-280-9

80-46-6

У производњи смола, гуме, нафтној индустрији и др.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

171.

Перфлуордеканска киселина (PFDA) и њене натријумове и амонијумове соли

Перфлуордеканска киселина

Натријум перфлуордеканоат

Амонијум

Перфлуордеканоат

206-400-3

335-76-2

Пластификатори у производњи полимера, лубриканти, агенси за оквашивање, инхибитори корозије, хидрофилни и липофилни сурфактанти, у производњи тефлонских производа и др.

Токсичност по репродукцију;

ПБТ

-

3830-45-3

221-470-5

3108-42-7

172.

4-хептилфенол,

рачвасти и линеарни

-

-

У производњи поликарбоната као очвршћивач епоксидних смола, као антиоксиданс у производњи PVC и производњи термалног папира и др.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину

173.

бисфенол А;

4,4'-

изопропилидендифенол

201-245-8

80-05-7

У производњи поликарбоната као очвршћивач епоксидних смола и производњи термалног папира и др.

Токсичност по репродукцију;

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по здравље људи

174.

Перфлуорохексан-1-сулфонска киселина и њене соли

-

-

У производњи посуђа у домаћинству, у средствима за полирање подова, у средствима за одбијање воде која се наносе на одећу и обућу, као ретардери пламена у пенама за гашење пожара, као емулгатори у средствима за платинирање/ галванизацију, у електронској опреми и њеним деловима, у медицинским средствима и средствима за одржавање личне хигијене и др.

вПвБ

175.

Кризен

205-923-4

218-01-9

Обично се не производи, већ се појављује као састојак или нечистоћа у другим супстанцама.

Карциногеност;

ПБТ

вПвБ

176.

Бенз[а]антрацен

200-280-6

56-55-3

Обично се не производи, већ се појављује као састојак или нечистоћа у другим супстанцама.

Карциногеност;

ПБТ

вПвБ

177.

Кадмијум нитрат

233-710-6

10325-94-7

Користи се у производњи стакла, порцелана и керамичких производа и као лабораторијска хемикалија.

Карциногеност;

Мутагеност;

Спец. Токсичност за циљани орган – ВИ

178.

Кадмијум хидроксид

244-168-5

21041-95-2

Користи се у производњи електричне, електронске и оптичке опреме и као лабораторијска хемикалија.

Карциногеност;

Мутагеност;

Спец. Токсичност за циљани орган – ВИ

179.

Кадмијум карбонат

208-168-9

513-78-0

Користи се као регулатор pH и средствима за пречишћавање воде, лабораторијска хемикалија, у козметичким производима и производима за одржавање личне хигијене.

Карциногеност;

Мутагеност;

Спец. Токсичност за циљани орган – ВИ

180.

Додекахлорпентацикло[12.2.1.16,9.02,13.05,10]октадека-7,15-диен („Dechlorane Plus”TM) [укључујући све anti- и syn-изомере или било коју њихову комбинацију]

-

-

Користи се као ретардер пламена, у лепковима и заптивним масама, у везивним средствима.

вПвБ

181.

1,3,4-тиадиазолидин-2,5-дитиона, формалдехида и 4-хептилфенола, рачвастог и нормалног [са садржајем 4-хептилфенола, рачвастог и нормалног ≥0,1% м/м]

-

-

Користи се као адитив у мазивима.

Подједнак ниво забринутости уз могуће значајне ефекте по животну средину.”

*Службени гласник РС, број 22/2018

II

Ову листу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 011-00-773/2015-17

У Београду, 2. јуна 2016. године

Министар,

проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, с.р.