Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 135. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 – др. закон), по прибављеном мишљењу Јавнобележничке коморе,

Министар правде утврђује

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКУ ТАРИФУ

"Службени гласник РС", бр. 91 од 29. августа 2014, 103 од 25. септембра 2014, 138 од 17. децембра 2014, 12 од 12. фебруара 2016, 17 од 6. марта 2017, 67 од 7. јула 2017, 98 од 3. новембра 2017, 14 од 6. марта 2019, 49 од 8. јула 2019, 17 од 28. фебруара 2020, 91 од 26. јуна 2020, 36 од 9. априла 2021.

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.

Јавнобележничком тарифом (у даљем тексту: Tарифа) утврђује се награда за рад јавног бележника и накнада трошкова насталих у вези са обављеним послом јавног бележника, начин утврђивања вредности обављеног посла и начин обрачунавања износа награде и накнаде трошкова.

Награда за рад и накнада трошкова

Члан 2.

Јавном бележнику припада награда за рад и накнада трошкова насталих у вези са обављањем послова у висини и на начин одређен овом тарифом.

Приликом обрачунавања награде за обављени посао, узимају се у обзир све радње повезане са конкретним предузетим послом, укључујући и припремне послове, као што су: саветовање са странком и другим учесницима у правном послу, читање и образлагање јавнобележничких исправа и сл.

Начин поступања

Члан 3.

Приликом обављања јавнобележничке делатности, јавни бележник поступа на начин који је економски најповољнији за странку, осим у случају када странка и након одговарајуће поуке јавног бележника захтева другачије поступање.

2. ОДРЕЂИВАЊЕ НАГРАДЕ

Основ за одређивање награде

Члан 4.

Награда за обављени посао јавног бележника одређује се:

1) према вредности предмета правног посла или радње;

2) у фиксном износу;

3) према утрошеном времену за припрему и обављање одређене радње.

Одређивање награде према вредности правног посла

Члан 5.

За сачињавање јавнобележничких записа и обављање других јавнобележничких послова код којих је вредност правног посла одређена или се може утврдити, награда се одређује према вредности тог правног посла. Основ за одређивање вредности награде је стварна тржишна вредност ствари, односно права које је предмет правног посла, без одбијања дугова везаних за ту ствар, односно право.

Изузетно, јавни бележник може одредити тржишну вредност без обзира на вредност коју је странка или други учесник у послу навео као вредност предмета правног посла, ако наведена вредност не одговара тржишној вредности.

Тржишну вредност из става 2. овог члана, јавни бележник утврђује на основу података надлежних органа.

*Службени гласник РС, број 36/2021

Награде у фиксном износу

Члан 6.

Награде у фиксном износу одређују се без обзира на вредност или време потребно за предузимање одређене радње.

Награде према утрошеном времену

Члан 7.

Ако се награда за обављени јавно бележнички посао не може одредити према вредности предмета нити у фиксном износу, одређује се према утрошеном времену.

При одређивању времена потребног за појединачни јавнобележнички посао, поред времена које је потребно за састављање јавнобележничке исправе или за други јавнобележнички посао, узима се у обзир и време које је јавни бележник утрошио за саветовање са странком и другим учесницима, време за друге припремне радње и време одсуствовања из канцеларије, ако се посао обавља изван јавнобележничке канцеларије.

Утврђивање вредности посла према сличним пословима

Члан 8.

За послове које предузима јавни бележник, а који нису описани у Тарифи, награда се утврђује упоређивањем са сличним пословима чија је вредност утврђена овом тарифом.

При вредновању, у обзир се узимају тарифни ставови за сличне радње и утрошено време, као и друге одредбе ове тарифе.

Начин бодовања за одређивање награде према вредности правног посла

Члан 9.

Награда за посао јавног бележника са утврђеним бројем бодова, одређена је чланом 21. ове тарифе.

Награда за обављени посао јавног бележника одређује се тако што се сабере број бодова за поједини посао јавног бележника и помножи са вредношћу бода.

Вредност бода

Члан 10.

Вредност бода износи 150 динара без ПДВ-а.

Обавезна примена Тарифе

Члан 11.

Јавни бележник је дужан да примењује ову тарифу у сваком појединачном случају.

Договор о висини награде за рад јавног бележника који је у супротности са одредбама ове тарифе ништав је, у ком случају јавни бележник чини дисциплински преступ.

Увећање награде

Члан 12.

За посао који јавни бележник на захтев странке или из оправданих разлога обави изван утврђеног радног времена или нерадним даном, као и изван јавнобележничке канцеларије има право на увећање награде, уколико другачије није одређено Тарифом.

Поверени послови

Члан 13.

Награду и накнаду трошкова за обављање од суда поверених поступака или радњи јавни бележник утврђује и обрачунава применом посебних јавнобележничких тарифа и ове тарифе и наплаћује их од странака.

За поверене поступке или радње, јавном бележнику је забрањено да се споразумева са странкама о награди и накнади трошкова.

*Службени гласник РС, број 12/2016

3. НАКНАДА ТРОШКОВА

Накнада материјалних трошкова

Члан 14.

Странка је дужна накнадити трошкове за поштанске услуге, банковне послове укључујући и трошкове отварања и коришћења јавнобележничког рачуна за странке, фотокопирање документације, израду оверених преписа за службену употребу и друге издатке у вези са послом за који је ангажовала јавног бележника.

За исправе о правним пословима и хипотеци странка је дужна накнадити јавном бележнику трошкове из става 1. овог члана у укупном износу од 4 бода, а за анексе исправа о правним пословима и хипотеци, наследничке изјаве, пуномоћја, сагласности супружника и друге изјаве у укупном износу од 2 бода.

За издавање извода из листа непокретности и листа вода из базе података Геодетског катастарског информационог система коју води Републички геодетски завод на захтев странке у форми овереног одштампаног оригиналнoг приказа извода из листа непокретности и листа вода, странка је дужна да надокнади јавном бележнику материјалне трошкове у фиксном износу од 3 бода.

*Службени гласник РС, број 12/2016

**Службени гласник РС, број 91/2020

Накнада путних трошкова

Члан 15.

Јавни бележник има право на накнаду трошкова превоза, ако су ти трошкови повезани са обављањем јавнобележничког посла. Трошкови превоза му припадају у висини цене превоза који користи.

За употребу сопственог аутомобила, јавном бележнику припада накнада у висини 25% од цене једног литра горива по сваком пређеном километру, при чему се као важећа узима цена на дан издавања рачуна.

Ако мора остати на путу изван града где му се налази службено седиште, дуже од осам часова или мора преноћити у хотелу, јавни бележник има право на наплату дневнице и трошкова хотелског смештаја. Дневница се обрачунава у висини дневнице судије основног суда.

Накнада других трошкова

Члан 16.

Странка је дужна да јавном бележнику надокнади трошкове на име судске и административне таксе, награде за вештачење, процене, трошкове превођења, као и све друге нужне трошкове везане за обављање јавнобележничког посла.

*Службени гласник РС, број 12/2016

Обавеза плаћања награде и накнаде

Члан 17.

Јавни бележник има право на награду и накнаду трошкова непосредно након обављеног посла.

Награда за јавнобележнички посао, плаћа се према Тарифи која је на снази у време када је јавни бележник обавио посао.

Ослобађање од плаћања награде и накнаде

*Службени гласник РС, број 138/2014

Члан 17а

Од плаћања награде и накнаде трошкова ослобођени су Република Србија, државни органи и посебне организације, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и њихови органи, установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе, као и Црвени крст Србије.

Лица која субјектима из става 1. овог члана поклањају своју имовину или се у њихову корист одричу права својине на непокретностима и покретним стварима или без накнаде уступају друга стварна права на непокретностима или покретним стварима не плаћају награду и накнаду трошкова.

Од плаћања награде и накнаде трошкова за солемнизацију исправа ослобођена су привредна друштва која је основала Република Србија за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности у случајевима преноса права својине са Републике Србије на то привредно друштво на грађевинском земљишту за редовну употребу објеката без накнаде.

Привредна друштва из става 3. овог члана ослобођена су плаћања награде и накнаде трошкова за оверу потписа, рукописа и преписа у поступцима који се спроводе за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

Привредна друштва из става 3. овог члана ослобођена су плаћања награде и накнаде трошкова за сачињавање заложних изјава којима залажу непокретности ради обезбеђења потраживања код финансијских институција по основу пројектног финансирања ради реализације пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.

*Службени гласник РС, број 17/2017

**Службени гласник РС, број 14/2019

***Службени гласник РС, број 49/2019

Плаћање предујма

Члан 18.

Јавни бележник може захтевати да му странка код уговарања посла плати предујам за потребне издатке и трошкове у висини од 50% од очекиване награде.

Ако предујам није плаћен у року који се одреди, јавни бележник је дужан обавити посао тек након исплате предујмa.

Предаја документације и обрачун

Члан 19.

Јавни бележник је дужан да преда странци или другим учесницима правног посла јавнобележничке исправе које је сачинио, тек након што су награда и накнада трошкова плаћени у целости.

Јавни бележник је дужан да странци изда потврду, односно рачун о плаћеној награди и накнади трошкова.

Решавање спора мирним путем

Члан 20.

Ако странка није сагласна са наградом и накнадом трошкова које је одредио јавни бележник, она или јавни бележник могу захтевати решавање спора мирним путем код надлежног органа Јавнобележничке коморе.

4. ТАРИФНИ БРОЈЕВИ

Члан 21.

Овом тарифом утврђују се следeћи тарифни бројеви:

Награда за састављање јавнобележничког записа према вредности предмета правног посла

Тарифни број 1.

За састављање јавнобележничке исправе у форми јавнобележничког записа награда се утврђује према вредности предмета правног посла.

Код састављања јавнобележничких исправа када је предмет правног посла располагање имовином, деоба заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера, уговор о имовинским односима између супружника или ванбрачних партнера, размена имовине, уступање и расподела имовине за живота или сличан правни посао, као основ за одређивање награде узима се укупна вредност имовине која је предмет правног посла.

Ако је предмет правног посла потраживање, вредност правног посла се одређује према вредности главног потраживања, без споредних потраживања.

Када је предмет правног посла заснивање хипотеке или другог заложног права, као основ за одређивање награде узима се износ потраживања које се обезбеђује, ако је оно ниже од вредности заложене ствари или права, без споредних потраживања.

Ако је вредност заложене ствари или права нижа од вредности обезбеђеног потраживања, као основ за одређивање награде узима се вредност заложене ствари или права. Вредност потраживања обезбеђеног јемством, одређује се према висини преузетог јемства. За промене у редоследу намирења меродавна је вредност потраживања које је обезбеђено.

Вредност стварне службености на непокретности одређује се према вредности коју та службеност има за повласно добро.

Вредност права на давање које се понавља, утврђује се према вредности свих давања за време укупног уговореног периода, али највише до износа који одговара збиру вредности тих давања за период од пет година.

Код уговора о закупу и подзакупу, вредност се одређује према једногодишњој закупнини, осим у случају када се ради о закупном односу закљученом на краће време, у ком случају се вредност одређује према укупној закупнини.

Награда јавном бележнику која се одређује у зависности од вредности правног посла или друге радње, ако другачије није утврђено у другим тарифним бројевима, износи:

Вредност правног посла у динарима

Награда у бодовима

Од

До

1

600.000

60

600.001

2.500.000

100

2.500.001

5.000.000

140

5.000.001

7.000.000

200

7.000.001

10.000.000

240

10.000.000

14.000.000

280

За вредност правног посла преко 14.000.000 динара, за сваких започетих 1.000.000 динара, награда се повећава за 10 бодова, с тим што укупна награда не може износити више од 4.000 бодова.

Наградом из овог тарифног броја, обухваћена је и награда за оверу сачињеног записа, као и издавање отправака  ако се они издају непосредно по сачињавању записа.

За састављање или солемнизацију предуговора, допуне предуговора или уговора, раскида предуговора или уговора, одређује се 50% награде по овом тарифном броју. Ако се код истог јавног бележника на основу предуговора сачини уговор, награда за сачињени или солемнизовани уговор се умањује за награду наплаћену за предуговор.

За састављање јавнобележничког записа уговора о поклону у првом наследном реду, између родитеља као поклонодавца и детета као поклонопримца, или његову солемнизацију, јавном бележнику припада награда у висини од 50% награде из овог тарифног броја.

За сачињавање јавнобележничког записа о установљавању права службености или његову солемнизацију јавном бележнику припада награда у висини од 50% награде из овог тарифног броја.

За састављање једностране изјаве воље у погледу стварних права на непокретности или њену солемнизацију, осим заложних изјава, јавном бележнику припада награда у износу од 20 бодова, без обзира на вредност непокретности.

За сачињавање једностране заложне изјаве јавном бележнику припада награда у висини од 40% награде из ст. 9. и 10. овог тарифног броја, с тим што укупна награда не може износити више од 4.000 бодова.

*Службени гласник РС, број 103/2014

**Службени гласник РС, број 138/2014

***Службени гласник РС, број 36/2021

Награда за састављање јавнобележничке исправе када не може да се утврди вредност предмета правног посла

*Службени гласник РС, број 12/2016

Тарифни број 2.

За састављање јавнобележничке исправе или солемнизацију нејавне исправе, када не може да се утврди вредност предмета правног посла, јавни бележник има право на награду у висини од 100 бодова.

Изузетно од става 1. овог тарифног броја, за састављање изјаве о признању очинства, изјаве о сагласности са признатим очинством, изјаве о пристанку на поступак биомедицински потпомогнутог оплођења, смртовнице, исправе о прихватању наследства или одрицању од наследства, ако је сачињена посебно изван оставинске расправе, за сачињавање споразума родитеља о измени доприноса за издржавање детета или солемнизацију нејавних исправа и за састављање изјаве о одрицању од права на плодоуживање, јавни бележник има право на награду у висини од 20 бодова.

Изузетно од става 1. овог тарифног броја, за састављање пописа имовине јавном бележнику припада награда за сваки започети сат од 20 бодова, не дуже од осам часова дневно.

Изузетно од става 1. овог тарифног броја, за састављање изјавe или солемнизацију нејавне исправе којом се дозвољава брисање права, изјава о исплати цене и друге сличне изјаве, јавном бележнику припада награда у износу од 2 бода, када изјаву даје физичко лице, односно 7 бодова, када изјаву даје правно лице.

*Службени гласник РС, број 36/2021

Награда за састављање завештања (тестамената)

Тарифни број 3.

За састављање завештања (тестамента) јавни бележник има право на награду у висини од 100 бодова.

Награда за састављање пуномоћја

Тарифни број 4.

За састављање пуномоћја у облику јавнобележничког записа, за састављање сагласности супружника за располагање непокретностима у облику јавнобележничког записа и за састављање заједничке изјаве супружника по посебном закону у облику јавнобележничког записа и за састављање исправе о дозволи уписа у надлежни катастар (интабулациона дозвола) у облику јавнобележничког записа, јавном бележнику припада награда у висини од 30 бодова.

За солемнизацију исправа наведених у ставу 1. овог тарифног броја, јавном бележнику припада награда у висини од 20 бодова.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Тарифе - 36/2021-80)

*Службени гласник РС, број 12/2016

**Службени гласник РС, број 36/2021

Награда за састављање јавнобележничког записника

Тарифни број 5.

За састављање записника са оснивачке скупштине и друге скупштине акционарског друштва које има више од 100 акционара награда се одређује у висини од 150 бодова.

За састављање јавнобележничке исправе у виду записника сa сeдницe другoг oргaнa привредног друштвa, кaдa тaj oргaн, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу приврeднa друштвa и oпштим aктoм тoг друштвa oдлучуje o питaњимa из нaдлeжнoсти скупштинe друштвa, награда се одређује у висини од 100 бодова.

Ако јавни бележник присуствује скупштини дуже од два сата, припада му додатна награда за сваки започети сат од 20 бодова.

Награда за састављање јавнобележничких записника о наступању чињеница

Тарифни број 6.

За састављање јавнобележничких записника о наступању чињеница од којих зависи пуноважност и обавеза испуњења правних послова, или наступање правног дејства изјава које, на основу закона којим се уређује јавно бележништво, имају или могу имати облик јавнобележничког записника, награда се одређује на основу вредности предмета службене радње и износи 50% награде из  Тарифног броја 1. ове тарифе.

За утврђивање других чињеница, радњи и изјава о којима се састављају јавнобележнички записници, а за које се не може утврдити вредност предмета службене радње, награда се одређује у зависности од времена потребног за састављање.

За утврђивање чињеница које утичу на стицање, пренос или престанак стварних права на непокретностима и потраживања, награда се наплаћује према Тарифном броју 1.

*Службени гласник РС, број 36/2021

Награда за састављање јавнобележничке потврде

Тарифни број 7.

За издавање потврде да је одређено лице у животу, награда износи 3 бода.

За издавање потврде да је исправа која се по закону мора поднети на увид, поднета на увид овлашћеном лицу у присуству јавног бележника, награда износи 10 бодова.

За издавање пoтврде дa je изjaвa вoљe кoja сe пo зaкoну мoрa сaoпштити oдрeђeнoм лицу у присуству jaвнoг бeлeжникa билa и сaoпштeнa, награда износи 10 бодова.

За издавање пoтврде o прoтeсту мeницe или чeкa, прeмa oдрeдбaмa зaкoнa који уређује меницу, oднoснo чeк, aкo je прoтeст пoдигao jaвни бeлeжник или стрaнкa награда износи 20 бодова.

За издавање других потврда одређених законом, јавном бележнику припада награда у висини од 10 бодова.

Награда за оверу потписа на нејавној исправи

Тарифни број 8.

Награда јавног бележника за оверу потписа на нејавној исправи којом се потврђује да су странке правног посла или странке које дају изјаву својеручно потписале или својеручно ставиле отисак прста, износи 2 бода по једном потпису и на једном примерку јавнобележничке исправе.

Ако се оверава потпис лица као заступника правног лица или предузетника, поред награде из става 1. овог тарифног броја, јавном бележнику припада и награда у висини од 5 бодова по сваком таквом потпису.

*Службени гласник РС, број 36/2021

Овера потписа бирача

*Службени гласник РС, број 17/2020

Тарифни број 8а

За оверу потписа бирача који подржава кандидата за избор председника Републике, односно листу за избор народних посланика, посланика и одборника јавном бележнику припада накнада по потпису бирача у износу од 50 динара која обухвата и порез на додату вредност.

Јавном бележнику не припадају друге награде, нити накнаде које су предвиђене овом тарифом.

Накнада из става 1. овог тарифног броја за оверу потписа бирача који подржава кандидата за избор председника Републике, односно листу за избор народних посланика и одборника наплаћује се у складу са актима министра правде којима се уређује накнада за оверу потписа бирача.

Накнада из става 1. овог тарифног броја за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор посланика наплаћује се сходном применом акта министра правде којим се уређује накнада за оверу потписа бирача који подржава кандидата за избор одборника.

*Службени гласник РС, број 17/2020

Оверавање нејавне исправе (солемнизација)

Тарифни број 9.

За оверавање нејавне исправе када јавни бележник овером даје нејавној исправи правну снагу јавне исправе (солемнизација) награда се одређује у висини од 60% награде из  Тарифног броја 1. ове тарифе.

*Службени гласник РС, број 138/2014

Овера преписа или фотокопије исправе

Тарифни број 10.

Награда за оверу преписа или фотокопије једне јавне или нејавне исправе износи 2 бода за сваку страницу.

*Службени гласник РС, број 17/2017

Ослобођење од плаћања награде за оверу потписа и преписа или фотокопије и умањење награде за оверу преписа или фотокопије

*Службени гласник РС, број 17/2017

Тарифни број 10а

Награда за оверу потписа и преписа или фотокопије не плаћа се за следеће акте:

а) који се користе за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом, као и за акте у покренутом поступку остваривања права жртава породичног насиља;

б) који се односе на упис у предшколске установе образовања и васпитања, установе основног и средњег образовања и васпитања,  за први упис у високошколске установе, за потребе конкурса за пријем у установе ученичког и студентског стандарда, као и за потребе конкурса за коришћење ученичких и студентских стипендија и кредита;

в) које незапосленим лицима треба да послуже за заснивање радног односа и остваривање права по том основу.

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АПКМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, у року од шест месеци од издавања оригинала, награду за оверу преписа или фотокопије, плаћају у износу умањеном за 70% од награде утврђене овом тарифом.

*Службени гласник РС, број 17/2017

**Службени гласник РС, број 98/2017

Овера превода

Тарифни број 11.

Награда за оверу превода, ако је јавни бележник, који има својство судског преводиоца, утврдио тачност превода, износи 4 бода.

Овера одлуке органа управљања правног лица

Тарифни број 12.

Овeра oдлуке oргaнa упрaвљaњa прaвнoг лицa, која је дoнeта нa сeдници нa кojoj jaвни бeлeжник ниje вoдиo зaписник, награда се одређује у висини од 70 бодова.

Издавање поновних отправака и преписа јавнобележничких исправа, увид у изворник и издавање потврде о постојању изворника јавнобележничке исправе

*Службени гласник РС, број 12/2016

Тарифни број 13.

За издавање поновног отправка или преписа јавнобележничке исправе награда се одређује у фиксном износу, и то:

– за издавање додатног отправка, преписа или солемнизованог примерка јавнобележничке исправе, а приликом сачињавања јавнобележничке исправе, награда се одређује у износу од 10 бодова за исправе које садрже правне послове или конституисање хипотеке, односно у износу од 5 бодова за исправе које садрже наследне изјаве, пуномоћја, сагласности и друге изјаве;

– за издавање накнадног преписа јавнобележничке исправе, награда износи 1,5 бодова по страници.

За дозволу да се изврши увид у изворник јавнобележничке исправе, награда износи 5 бодова.

За издавање потврде о постојању изворника јавнобележничке исправе, награда износи 5 бодова.

*Службени гласник РС, број 12/2016

Јавнобележнички депозит

Тарифни број 14.

За преузимање, чување, предају новца, хартија од вредности, драгоцености и др. (у даљем тексту: депозит), укључујући и издавање јавнобележничке потврде, награда се обрачунава у висини од 2% од вредности депозита, годишње, а ако је депозит на месечном нивоу тада је месечни износ награде 0,25%, с тим да висина награде не може бити мања од 100 бодова. Награда се обрачунава за сваку започету годину, односно месец унапред.

Ако се вредност ствари из става 1. овог тарифног броја не може проценити по њиховој природи, извршиће се процена од стране вештака на трошак депонента.

*Службени гласник РС, број 12/2016

Преузимање, чување и предаја исправа

Тарифни број 15.

За преузимање исправа на чување и састављање јавнобележничке потврде о преузимању исправе, јавном бележнику припада награда у висини од 40 бодова.

Награда се обрачунава за сваку годину унапред, а започета година рачуна се као цела.

Други послови

Тарифни број 16.

Ако јавни бележник на тражење странке сачини нацрт неке јавнобележничке исправе, јавном бележнику припада 50% награде предвиђене за састављање те исправе као јавнобележничке исправе.

Ако јавни бележник у року од годину дана изврши састављање јавнобележничке исправе на основу нацрта који је он сачинио у складу са ставом 1. овог тарифног броја, у награду за сачињавање такве исправе се урачунава награда плаћена за израду нацрта.

Одређивање награде према утрошеном времену

Тарифни број 17.

Награда према утрошеном времену, ако се награда за обављени јавно бележнички посао не може одредити према вредности предмета нити у фиксном износу, износи 20 бодова, за сваки започети сат рада, ако овом тарифом није другачије прописано.

Увећање награде

Тарифни број 18.

За посао који јавни бележник на захтев странке у хитним случајевима, односно у случају неодложне потребе, обави изван утврђеног радног времена или нерадним даном и празником, награда утврђена овом тарифом увећава се за 20 бодова за сваки започети сат, али не више од 150 бодова.

За посао који, на захтев странке, јавни бележник обави изван јавнобележничке канцеларије, награда се повећава за 15 бодова за први започети сат одсуства из канцеларије, а за сваки следећи започети сат за 10 бодова ако другачије није одређено овом тарифом, али не више од 150 бодова.

Ако се јавнобележничка исправа саставља за више од две странке, награда се увећава за 10 бодова за трећу и сваку наредну странку.

Ако у састављању јавнобележничке исправе учествују позвани сведоци, други јавни бележник, преводиоци или тумачи, награда се увећава за 10 бодова за свако од тих лица.

Јавном бележнику не припада увећана награда за учешће позваних сведока и тумача у састављању јавнобележничке исправе за слабовиду странку и странку која није у стању да чује или говори.

У случају састављања једностране изјаве воље или њене солемнизације, за пуномоћје, заложну изјаву, сагласност за укњижбу, награда се увећава за 10 бодова, за другу и сваку наредну изјаву воље или њену солемнизацију.

*Службени гласник РС, број 12/2016

**Службени гласник РС, број 67/2017

***Службени гласник РС, број 36/2021

Умањење награде

Тарифни број 19.

Обавезе плаћања награде у пуном износу ослобођена су лица са инвалидитетом, деца без родитељског старања и лица која су примаоци социјалне помоћи, на основу претходно поднете документације на увид јавном бележнику.

Ослобођење плаћања награде за лица из става 1. овог тарифног броја износи 50% од награде утврђене овом тарифом.

5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ступање на снагу

Члан 22.

Ова тарифа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-137/2014-05

У Београду, 28. августа 2014. године

Министар,

Никола Селаковић, с.р.