Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/302 од 25. фебруара 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 58/21 од 4. марта 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU)
2016/302 of 25 February 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 45 од 6. маја 2016.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 25 February 2016.

–––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article in the form of a plastic drawing board measuring approximately 31 cm * 32 cm, with a bright layered plastic magnetic surface for drawing and erasing. The surface is surrounded and held by a plastic frame.

There is a drawing pen made of plastics with a metal tip attached by a string to the board which is pressed on the surface and produces pictures, letters, etc. using the magnetic property of the surface. There are four small magnetic stamps made of plastics loosely laid in the plastic frame, with which figures can be stamped on the surface.

The erasing function works by lifting the upper layer of the plastics; the mechanism for lifting the upper layer is built-in at the bottom of the drawing board and disconnects the magnetic function.

The article is designed for the entertainment of children.

See image (*).

9503 00 95

Classification is determined by general rules 1, 3(a), 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR) and by the wording of CN codes 9503 00 and 9503 00 95.

Classification as a slate or board, with writing or drawing surfaces under heading 9610 is excluded, as the article is not to be used for writing or drawing with slate pencils, chalks, felt or fibre- tipped markers (see also the Harmonized System Explanatory Notes (HSEN) to heading 9610).

The article has the characteristics of a toy of heading 9503. As heading 9503 provides the most specific description, classification under heading 3926 as other articles of plastics is also excluded.

The article is a composite article within the meaning of GIR 3(b). It consists of plastics and a magnetic surface, which together form a whole (see also the HSEN to GIR 3(b), (IX)).

The frame and surface are made of plastics. The plastic components dominate and give the article its essential character within the meaning of GIR 3(b).

Consequently, the article is to be classified under CN code 9503 00 95 as other toys of plastics.

(*) The image is purely for information.

Uredba_302-2016.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/302 од 25. фебруара 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 45 од 6. маја 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/92. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Комитета за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 25. фебруара 2016. године.

–––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику пластичне табле за цртање димензија приближно 31 cm × 32 cm, са светлом вишеслојном магнетном површином за цртање и брисање. Површина је постављена у пластични оквир који је урамљује.

За таблу је преко узице везана оловка за цртање израђена од пластичне масе са металним врхом који притиском на површину ствара слике, слова, итд. користећи магнетна својства површине. У пластичном раму налазе се четири мала, слободно постављена, магнетна печата израђена од пластичне масе, којима се на ову површину могу отиснути фигуре.

Функција брисања остварује се подизањем горњег слоја од пластичне масе; механизам за подизање горњег слоја уграђен је у доњи део табле за цртање и прекида магнетну функцију.

Производ је конструисан за забаву деце.

Видети слику (1)

9503 00 95

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(а), 3(б) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП) и текстом наименовања CN ознака 9503 00 и 9503 00 95.

Искључује се сврставање у тарифни број 9610 као таблица и табли, са површинама за писање и цртање, како се производ не користи за писање или цртање писаљкама од шкриљца, кредама или фломастерима са врхом од филца или влакана (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 9610).

Производ има карактеристике играчке из тарифног броја 9503. Искључује се сврставање у тарифни број 3926 као осталих производа од пластичне масе, како тарифни број 9503 има најконкретније наименовање.

Производ је сложени производ у смислу ОПП 3(б). Састоји се од пластичне масе и магнетне површине, које заједно чине целину (видети такође Коментар Хармонизованог система уз ОПП 3(б), Део (IX)).

Оквир и површина израђени су од пластичне масе. Пластичне компоненте преовлађују и у смислу ОПП 3(б) дају производу његов битан карактер.

На основу изнетог, производ се сврстава у CN ознаку 9503 00 95 као остале играчке од пластичне масе.

(1) Слика је само информативног карактера