Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/137 од 26. јануара 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 27/1 од 3. фебруара 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION
(EU) 2016/137 of 26 January 2016 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 45 од 6. маја 2016.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 January 2016.

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

–––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article consisting of a rectangular piece of transparent textile material made of knitted closed weave fabric of synthetic fibres, a plastic rail and a roller mechanism of platics and metal.

On one end, the textile fabric is fixed to the roller mechanism that is designed to be fixed permanently into the door panel of a specific model of a motor vehicle. On the other end, the textile fabric is fixed to the plastic rail that has a fixture mechanism allowing it to be attached to the frame of the window of the motor vehicle when the textile fabric is unrolled providing protection against the sun. The article does not cover the window pane completely.

(See images) (*)

6303 12 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature (GIR), note 7(f) to Section XI and by the wording of CN codes 6303, 6303 12 and 6303 12 00.

Classification under CN code 8708 29 90 as a part or accessory of bodies of motor vehicles of heading 8703 is excluded, because the article is neither indispensable for the functioning of the motor vehicle nor does it adapt the motor vehicle for a particular operation, or increase its range of operations, or enable it to perform a particular service connected with its main function (see Case C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, paragraphs 29 and 36).

Due to the fact that the article is designed to be fixed permanently into the door panel of a specific motor vehicle (there is an incision in the door panel) and cannot be removed and fixed to no matter which other window pane, it is an interior blind of heading 6303. Moreover, comparable articles such as interior blinds for railway carriage windows are also covered by heading 6303 (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 6303, first paragraph, point (2)).

The article is a blind of textile material of Section XI and not a blind of plastics of subheading 3925 30 00, because the plastic materials serve only attachment purposes.

The article is assembled from parts of textile material, plastics and metal. It is therefore a made-up article.

Consequently, the article is to be classified under CN code 6303 12 00 as knitted interior blinds of synthetic fibres.

(*) The images are purely for information.

Uredba_137-2016_Page_1.tiff

Uredba_137-2016_Page_2.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ
број 2016/137 од 26. јануара 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 45 од 6. маја 2016.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а), с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Комитет за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20 дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 26. јануара 2016. године.

–––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од правоугаоног комада од провидног текстилног материјала израђеног од плетеног материјала са густим бодовима од синтетичких влакана, пластичне шине и механизма за намотавање од пластичне масе и метала.

6303 12 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре (ОПП), Напоменом 7(ђ) уз Одељак XI и текстом наименовања уз CN ознаке 6303, 6303 12 и 6303 12 00.

На једном крају, текстилни материјал је причвршћен за механизам за намотавање који је конструисан да се трајно причврсти у панел врата одређеног модела моторног возила. На другом крају, текстилни материјал причвршћен је за пластичну шину која има механизам за причвршћивање који јој омогућава причвршћивање за оквир прозора моторног возила када је текстилни материјал одмотан пружајући заштиту од сунца. Производ не покрива у потпуности отвор прозора.

(Видети слике) (1)

Искључује се сврставање у CN ознаку 8708 29 90 као дела или прибора каросерије моторних возила из тарифног броја 8703, због тога што производ нити је неопходан за функционисање моторног возила, нити прилагођава моторно возило за одређену операцију, или повећава опсег његових операција, или му омогућава да обавља одређену радњу повезану са његовом основном функциојом (видети Case C-152/10, Unomedical, ECLI: EU: C: 2011: 402, ст. 29. и 36).

На основу чињенице да је производ конструисан да се трајно причврсти у панел врата одређеног моторног возила (постоји усек у панелу врата) и не може се скинути и причврстити на било који други отвор прозора, он је унутрашња ролетна из тарифног броја 6303. Поред тога, упоредиви производи као што су унутрашње ролетне за железничке вагоне такође су обухваћени тарифним бројем 6303 (такође видете Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 6303, први став, тачка (2)).

Производ је ролетна од текстилног материјала из Одељка XI, а не ролетна од пластичне масе из тарифног подброја 3925 30 00, због тога што пластични материјал служи само за сврхе причвршћивања.

Производ је састављен од делова од текстилног материјала, пластичне масе и метала. Према томе, он је готов производ.

На основу изнетог, производ се сврстава у CN ознаку 6303 12 00 као плетене унутрашње ролетне од синтетичких влакана.

(1) Слике су само информативног карактера