Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/613 од 19. априла 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 105/8 од 21. априла 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/613 of 19 April 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 19 April 2016.

–––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‘monitor arm’) made of aluminium, consisting of two arms, movable joints, and an attaching part at each end of the article.

It is designed to be fixed onto a wall, a desk or a rail at one end and to a monitor at the other.

The article allows height/width/depth adjustment of the monitor fixed to it. The monitor can be moved in all directions as required by the user. Simultaneously the cables can be neatly concealed in the article.

The article can also be adapted for use with tablets, telephones, etc.

(*) See image

7616 99 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7616, 7616 99 and 7616 99 90.

Classification under heading 8428 as lifting, handling, loading or unloading machinery is excluded as the main purpose of the article is to ensure that the equipment fixed to the arm is used advantageously from an ergonomic perspective. The apparatus fixed to the arm is not handled within the meaning of heading 8428 (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 8428).

Since various types of apparatus can be fixed to the article, classification under heading 8473, as parts and accessories suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472, is also excluded.

Because the article does not perform any function distinctly from and independently of any other machine or appliance attached to it, classification under heading 8479, as other mechanical appliances having individual functions, is also excluded (see also the HSEN to heading 8479, third paragraph, (A)).

The article is therefore to be classified under CN code 7616 99 90, as other articles of aluminium.

(*) The image is purely for information.

EU-613.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/613
од 19. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 19. априла 2016. године.

–––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински закон Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „рука монитора”) израђен од алуминијума, састоји се од две руке, покретних спојева, и делова за причвршћивање на сваком крају производа.

Конструисан је да се на једном крају причврсти на зид, пулт или шину, а на другом крају на монитор.

Производ омогућава подешавање по висини/ширини/дубини монитора који је за њега причвршћен. Монитор се може померати у свим правцима како захтева корисник. Истовремено, каблови се могу уредно прикрити у производу.

7616 99 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и текстом наименовања уз CN ознаке 7616, 7616 99 и 7616 99 90.

Искључује се сврставање у тарифни број 8428 као машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар, због тога што је основна намене производа да обезбеди да се опрема причвршћена за руку производа користи првенствено у ергономском погледу. Апаратом који је причвршћен за руку не манипулише се у смислу тарифног броја 8428 (видети Коментар Хармонизованог система (ХС Коментар) уз тарифни број 8428).

Производ може да се прилагоди употреби са таблетима, телефонима итд.

(*) Погледати слику

Како се различите врсте апарата могу причврстити за производ, такође се искључује сврставање у тарифни број 8473 као делова и прибора погодних за употребу искључиво или углавном са машинама из тар. бр. 8469 до 8472.

Због тога што производ не обавља ни једну другу функцију на другачији начин и независно од било које друге машине или уређаја који је за њега причвршћен, такође се искључује сврставање у тарифни број 8479 као осталих механичких уређаја са посебним функцијама (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8479, трећи став, (А)).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 7616 99 90, као остали производи од алуминијума.

(*) Слика је само информативног карактера