Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/614 од 19. априла 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 105/11 од 21. априла 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/614 of 19 April 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 19 April 2016.

––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‘hobby greenhouse’), measuring approximately 140 × 140 × 200 cm, comprising a frame made of steel. The frame also contains racks consisting of eight shelves, four on both sides, made of metal wire, measuring approximately 58 × 28 cm. The frame is covered on all sides by a flexible plastic sheeting with a rolling opening in the front measuring approximately 86 × 145 cm. The opening can be closed by a ‘Velcro’ fastening. The structure can be entered by a person. Its purpose is long or short term (for example, on markets) storage of plants.

See image (*)

7326 90 98

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 7326, 7326 90 and 7326 90 98.

Classification under heading 9403 as ‘other furniture’ is excluded because the article is not to be used for equipping private dwellings, hotels, offices, schools, churches, shops, laboratories and the like, but it is used for storing plants (see also the Harmonised System Explanatory Notes to Chapter 94, General, second paragraph, (A), and to heading 9403, second paragraph).

Classification under heading 9406 as a ‘prefabricated building’ is also excluded, as the construction is relatively unstable, with flexible walls. Consequently, it is not suitable for long term outdoor use as it is not considered to be weatherproof.

The article is therefore classified according to its constituent material. The essential character of the article is given by the constructive element (metal frame and shelves).

It is therefore to be classified under CN code 7326 90 98 as other articles of iron and steel.

(*) The image is purely for information.

EU-614.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/614
од 19. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 19. априла 2016. године.

––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински закон Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „хоби пластеник”), димензија приближно 140 × 140 × 200 cm, састоји се од челичног оквира. Оквир такође садржи констуркцију са осам полица, по четири на свакој страни, израђених од челичне мреже, димензија приближно 58 × 28 cm. Оквир је са свих страна покривен еластичном пластичном облогом са отвором са предње стране који се намотова, димензија приближно 86 × 145 cm. Отвор се може затворити причвршћивањем „велкро” типа (чичак трака). Особа може да уђе унутар ове конструкције. Намењена је за дугорочно или краткорочно (нпр. на пијацама) чување биља.

Видети слику(*)

7326 90 98

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3 (в) и 6, и текстом наименовања уз CN ознаке 7326, 7326 90 и 7326 90 98.

Искључује се сврставање у тарифни број 9403 као „осталог намештаја” због тога што се производ не користи за опремање приватних станова, хотела, канцеларија, школа, цркава, продавница, лабораторија и сл., већ се користи за чување биља (видети такође Коментар Хармонизованог система уз Главу 94, Опште одредбе, други став, (А), и уз тарифни број 9403, други став).

Такође се искључује сврставање у тарифни број 9406 као „монтажних зграда”, због тога што је конструкција релативно нестабилна, са савитљивим зидовима. Сходно томе, није погодна за дугорочно коришћење на отвореном, како се не сматра отпорном на атмосферске утицаје.

Производ се, према томе, сврстава према материјалу од којег је израђен. Битан карактер производу даје елемент конструкције (метални оквир и полице).

Према томе сврстава се у CN ознаку 7326 90 98 као остали производи од челика или гвожђа.

(*) Слика је само информативног карактера