Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/615 од 19. априла 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 105/14 од 21. априла 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/615 of 19 April 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 19 April 2016.

––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An apparatus (so-called ‘smartphone docking station’) consisting of the following components:

– a 29,5 cm colour LCD screen,

– a hinged casing with two USB ports,

– a keyboard with a touchpad,

– a dock for a smartphone,

– a power supply socket using a voltage not
exceeding 1 000 V,

– built-in loudspeakers.

When the smartphone is docked, its battery is charged and, simultaneously, the apparatus serves as an input/output unit to perform all the functions of the docked smartphone.

As the apparatus is not equipped with a signal converter, all the signals are received unaltered from the docked smartphone.

The apparatus is not suitable for connection to an automatic data- processing machine.

8537 10 99

Classification is determined by general rules 1, 3(c) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, and by the wording of CN codes 8537, 8537 10 and 8537 10 99.

The apparatus is a composite machine capable of performing the functions of headings 8504, 8518, 8528 and 8537. All the individual functions performed by its different components are included in the abovementioned headings of Chapter 85. Therefore, classification under heading 8543 as electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in Chapter 85, is excluded.

Given its characteristics, none of the functions is considered to be the principal function of the apparatus within the meaning of note 3 to Section XVI.

Consequently, it is to be classified under the heading that occurs last in numerical order.

The apparatus is therefore to be classified under CN code
8537 10 99 as other boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases for electric control for a voltage not exceeding 1 000 V.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/615
од 19. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 19. априла 2016. године.

––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински закон Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Апарат (тзв. „прикључна станица за паметне телефоне”) састоји се од следећих компоненти:

– LCD екрана у боји димензије дијагонале 29.5 cm,

– кућишта са шаркама са два USB порта,

– тастатуре са подлогом за куцање,

– прикључка за паметни телефон,

– утичнице за напајање за напон који не прелази 1 000 V,

– уграђених звучника.

Када је паметни телефон прикључен, његова батерија се пуни, и истовремено, апарат служи као улазна, односно излазна јединица за обављање свих функција паметног телефона на прикључку.

Како апарат није опремљен претварачем сигнала, сви сигнали са паметног телефона на прикључку примају се непромењени.

Апарат није погодан за повезивања са машином за аутоматску обраду података.

8537 10 99

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3 (ц) и 6, и текстом наименовања CN ознака 8537, 8537 10 и 8537 10 99.

Апарат је комбинована машина, способна да обавља функције из тарифних бројева 8504, 8518, 8528 и 8537. Све појединачне функције које обављају његове различите компоненте укључене су у горенаведене тарифне бројеве Главе 85. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 8543 као електричних машина и апарата, са посебним функцијама, непоменутим нити обухваћеним на другом месту у Глави 85.

С обзиром на своје карактеристике, ни једна од функција не сматра се главном функцијом апарата у смислу Напомене 3. уз Одељак XVI.

Сходно томе, сврстава се у тарифни број који је последњи по реду.

Апарат се према томе сврстава у CN ознаку 8537 10 99, као остале табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе за електрично управљање, за напоне не преко 1 000 V.