Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/664 од 26. априла 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 115/19 од 29. априла 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/664 of 26 April 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 April 2016.

–––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A portable battery-operated apparatus for capturing and recording video images, with dimensions of approximately 10 × 5 × 2 cm, of a weight of approximately 120 g, comprising:

– camera lens,

– an LCD display with a diagonal measurement of the screen of approximately 5 cm (2 inches),

– a microphone,

– a loudspeaker,

– a processor,

– an internal Li-ion battery,

– an internal memory with a capacity of up to 8 GB,

– a built-in (‘flip out’) USB connector,

– an HDMI output,

– a built-in CMOS image sensor.

8525 80 99

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8525, 8525 80 and 8525 80 99.

As the apparatus is only capable of recording video images, classification as a digital camera under CN code 8525 80 30 is excluded. The fact that the apparatus has no optical zoom function does not prevent its classification as video camera recorder. (see Case C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU: C:2015:152, para. 17-29). Given its objective characteristics, the apparatus is a video camera recorder.

The apparatus offers a 2-step digital zoom function. It is capable of recording video images at a resolution of 1 280 × 720 pixels at a rate of 30 frames per second for a maximum of 2 hours. It is not capable of capturing still images.

Video images recorded by the apparatus can be either transferred to an automatic data-processing (ADP) machine via the in-built USB interface or to a television set via a micro HDMI cable.

Upon presentation, video files can also be transferred to the apparatus from an ADP machine via the in-built USB interface. The apparatus can also be used as a removable storage device.

Video files can be transferred and stored to the apparatus from an ADP machine and the apparatus is capable of performing this function autonomously without any modifications. Therefore, the apparatus is considered to be able to record video files from sources other than the incorporated television camera. (See Case C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, para. 30-39).

Classification under CN code 8525 80 91 as video camera recorders only able to record sound and images taken by the television camera is consequently excluded.

It is therefore to be classified under CN code 8525 80 99 as other video camera recorders.

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/664
од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 26. априла 2016. године.

–––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински закон Заједнице (OJ L 302, 19. 10. 1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Преносиви апарат који ради на батерије за каптурисање и снимање видео слика, димензија приближно 10 × 5 × 2 cm, масе приближно 120 g садржи:

– објектив камере,

– LCD дисплеј са дијагоналном димензијом екрана од приближно 5 cm (2 инча),

– микрофон,

– звучник,

– процесор,

– унутрашњу литијум-јонску батерију,

– унутрашњу меморију величине до 8 GB,

– уграђени USB („на извлачење”) прикључак,

– HDMI излаз,

– уграђени CMOS сензор слике.

Апарат пружа функцију двостепеног дигиталног увећања. Способан је за снимање видео слика у резолуцији од 1280 × 720 пиксела брзином од 30 оквира у секунди у периоду од најдуже 2 сата. Не може да каптурише непокретне слике.

Видео слике које овај апарат сними могу се пренети на машину за аутоматску обраду података (АОП) преко уграђеног USB интерфејса или на телевизијски сет преко микро HDMI кабла.

Након испоруке, видео датотеке могу се такође пренети на апарат са АОП машине преко уграђеног USB интерфејса. Апарат се такође може користити као преносиви меморијски уређај.

8525 80 99

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и текстом наименовања CN ознака 8525, 8525 80 и 8525 80 99.

Како је апарат способан само за снимање видео слика, искључује се сврставање у CN ознаку 8525 80 30 као дигиталних камера. Чињеница да апарат не поседује функцију оптичког увећања не утиче на његово сврставње као видео камере са рекордером (камкордер) (видети случај C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, ст. 17–29). На основу својих објективних карактеристика апарат је видео камера са рекордером.

Видео датотеке са АОП машине могу се пренети на овај апарат и чувати у њему, а апарат је способан да обавља ову функцију независно од икакве модификације. Према томе, сматра се да је апарат способан да снима видео датотека из извора осим из уграђене телевизијске камере. (видети случај C-178/14, Vario Tek, ECLI:EU:C:2015:152, ст. 30–39).

Сходно томе, искључује се сврставање у CN ознаку 8525 80 91 као видео камера са рекордерима способних за снимање тона и слике непосредно при употреби телевизијске камере.

Према томе сврстава се у CN ознаку 8525 80 99 као остале видео камере са рекордерима.