Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/665 од 26. априла 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 115/22 од 29. априла 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/665 of 26 April 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 April 2016.

–––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A hand-held electric apparatus (so-called ‘glue gun’) designed to apply hot melted glue to wood and other materials. The body of the apparatus is made of plastics and has an interchangeable nozzle made of base metal. The nozzle is adjustable so the flow of the glue can be regulated.

When the apparatus is turned on, a delivery tube controlled by a thermostat is heated which in turn heats a replaceable glue stick (with a maximum temperature of 207 °C). The glue becomes soft and can be applied to the materials to be glued.

8419 89 98

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XVI, and by the wording of CN codes 8419, 8419 89 and 8419 89 98.

Classification under heading 8205 as a hand tool of base metal, not elsewhere specified or included, is excluded as the function of the apparatus is specified in Chapter 84.

Classification under heading 8424 as a mechanical appliance for projecting, dispersing, or spraying liquids or powders or as a spray gun is also excluded as the glue is not projected, dispersed nor sprayed.

It is designed to be used mainly by professionals, for example, in the packaging industry, the furniture industry, or a stand assembly.

See image (*).

Classification under heading 8516 as an electro-thermic appliance of a kind used for domestic purposes is also excluded as the apparatus is designed for use by professionals and is not of a kind normally used in the household (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 8516, (E)).

Classification under heading 8465 as a machine tool for working wood is also excluded, as the apparatus does not work the wood. In addition, it is held by hand and not mounted elsewhere (see also the HSEN to heading 8465).

The apparatus is designed for the treatment of materials by a process involving a change of temperature by heating (a function falling under heading 8419), which is considered its principal function, and for regulation of the flow of the glue and its application (an individual function, not specified or included elsewhere).

It is therefore to be classified under CN code 8419 89 98 as other machinery, electrically heated, for the treatment of materials.

(*) The image is purely for information.

EU-665.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/665
од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 26. априла 2016. године.

–––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински закон Заједнице (OJ L 302, 19. 10. 1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Ручни електрични апарат (тзв. „пиштољ за лепљење”) конструисан да наноси врели истопљени лепак на дрво или друге материјале. Тело апарата израђено је од пластичне масе и има изменљиву млазницу израђену од простог метала. Млазница је подесива тако да се може регулисати проток лепка.

Када је апарат укључен, загрева се термостатски контролисана доводна цев која заузврат загрева изменљиву патрону лепка (на температуру од највише 207 °C). Лепак постаје мекан и може се нанети на материјал који се лепи.

Конструисан је да га користе углавном професионалци, на пример, у индустрији амбалаже, индустрији намештаја, или за спајање склопова.

Видети слику (*)

8419 89 98

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 3. уз Одељак XVI и текстом наименовања CN ознака 8419, 8419 89 и 8419 89 98.

Искључује се сврставање у тарифни број 8205 као ручног алата од простог метала, који на другом месту није поменут нити обухваћен, како је функција апарата наведена у Глави 84.

Искључује се сврставање у тарифни број 8424 као механичких уређаја за избацивање, дисперзију или распршивање течности или праха или као пиштоља за прскање, с обзиром на то се лепак не избацује, не диспергује нити распршује.

Такође се искључује и сврставање у тарифни број 8516 као електро-термичких уређаја врсте која се користи за домаћинство, с обзиром на то да је апарат конструисан да га користе професионалци и није од врсте која се обично користи у кући (видети такође Коментар Хармонизованог система (ХС Коментар) уз тарифни број 8516, (Е)).

Искључује се такође и сврставање у тарифни број 8465 као машина алатки за обраду дрвета, будући да овај апарат не обрађује дрво. Поред тога, држи се у руци и не монтира ни на шта (видети такође ХС Коментар уз тарифни број 8465).

Апарат је конструисан за обраду материјала променом температуре загревањем (функција обухваћена тарифним бројем 8419), која се сматра његовом главном функцијом, и за регулисање протока лепка и његово наношење (појединачна функција, непоменута нити обухваћена на другом месту).

Производ се према томе сврстава у CN ознаку 8419 89 98 као остале машине, електрично загреване, за обраду материјала.

(*) Слика је само информативног карактера