Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/666 од 26. априла 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 115/25 од 29. априла 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/666 of 26 April 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 26 April 2016.

–––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A static converter in a plastic housing (a so-called ‘AC/DC adapter’) designed to convert alternating current (AC) (100-240 V) into direct current (DC) (12 V, 1,5 A).

The housing is equipped with a plug to connect to the AC and with an electrical cable of 1,5 m fitted with a DC-connector which enables the AC/DC adapter to be connected to different apparatus.

The AC/DC adapter is presented to supply power to a set-top box (STB). It can also be used for supplying power to a variety of other apparatus, for example, telecommunication apparatus, automatic data-processing machines, audio/video recording or reproducing apparatus, household appliances and radio navigational aid apparatus.

See image (*).

8504 40 82

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8504, 8504 40 and 8504 40 82.

Classification under CN code 8504 40 30 as static converters of a kind used with telecommunication apparatus, automatic data- processing machines and units thereof is excluded as the AC/DC adapter is designed to provide current to a variety of electrical apparatus.

The AC/DC adapter is therefore to be classified under CN code
8504 40 82 as a rectifier.

(*) The image is purely for information.

EU-666.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/666
од 26. априла 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 53 од 7. јуна 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да обавезујућa тарифнa информацијa, издатa за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да ималац настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујућа тарифна информација која није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 26. априла 2016. године.

–––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински закон Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Статички конвертор (претварач) у пластичном кућишту (тзв. „AC/DC адаптер”) конструисан за претварање наизменичне струје (AC) (100-240 V) у једносмерну струју (DC) (12 V, 1,5 A).

Кућиште је опремљено утикачем за повезивање на AC и са електричним каблом од 1,5 m на коме се налази DC прикључак који омогућава да се AC/DC адаптер повеже са различитим апаратима.

AC/DC адаптер се испоручује за напајање „set-top” кутија (STB). Такође се може користити за напајање различитих осталих апарата, на пример, телекомуникационих апарата, машина за аутоматску обраду података, апарата за снимање или репродукцију звука, односно слике, кућних уређаја и радио – навигационих апарата.

Видети слику (*)

504 40 82

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6. и текстом наименовања CN ознака 8504, 8504 40 и 8504 40 82.

Искључује се сврставање у CN ознаку 8504 40 30 као статичких конвертора врсте која се користи за телекомуникационе апарате, машине за аутоматску обраду података и њихове јединице, будући да је AC/DC адаптер конструисан да обезбеди струју различитим електричним апаратима.

AC/DC адаптер се према томе сврстава у CN ознаку 8504 40 82 као исправљач.

(*) Слика је само информативног карактера