Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2315 од 8. децембра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављеној у „Службеном листу Европске уније”, број L 328/50 од 12. децембра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2315 of 8 December 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 8 December 2015.

–––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article consisting of a plastic housing containing 4 metal terminals, diodes and cables with connectors (so-called ‚Photovoltaic (PV) junction box‘).

The PV junction box is a device for transmitting (by cable) electricity, not exceeding 1 000 V and generated by a solar panel, to another PV module or PV inverter. The function of the diodes is only to protect the article against overvoltage (so-called ‘hot spots’).

See image (*).

8544 42 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 3 to Section XVI and by the wording of CN codes 8544, 8544 42 and 8544 42 90.

Classification under heading 8541 as diodes is excluded as the diodes do not significantly change the characteristics and properties of the article as a PV junction box. The principal function of the article is considered to be that of making connections to or in electrical circuits.

As the article is provided with cables, classification under heading 8536 as an apparatus for making connections to or in electrical circuits is also excluded (see also the Harmonised System Explanatory Notes to heading 8536, group (III) (A)).

The article is therefore to be classified under CN code 8544 42 90 as other electric conductors fitted with connectors.

(*) The image is purely for information.

Uredba_2315_2015.tif

 

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/2315
од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатe за робу на коју се односи ова уредба, а којa није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 8. децембра 2015. године.

–––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ који се састоји од пластичног кућишта које садржи 4 метална прикључка, диоде и каблове са конекторима (тзв. „фотонапонска разводна кутија”).

Фотонапонска разводна кутија је уређај за пренос (путем кабла) електричне струје, напона не преко 1000 V и коју ствара соларни панел, до другог фотонапонског модула или фотонапонског инвертора.

Функција диода је искључиво да заштите производ од пренапона (тзв. „вруће тачке”).

(*) Видети слику

8544 42 90

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 3. уз Одељак XVI и наименовањима уз CN ознаке 8544, 8544 42 и 8544 42 90.

Искључује се сврставање у тарифни број 8541 као диоде, зато што диоде значајно не мењају карактеристике и својства производа као фотонапонске разводне кутије.

Сматра се да је главна функција овог производа прикључивање на или у електрична кола.

Како производ има каблове, искључује се сврставање у тарифни број 8536 као апарата за прикључивање на или у електрична кола (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 8536, група (III) под (A)).

Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8544 42 90 као остали електрични проводници са конекторима.

(*) Слика је само информативног карактера