Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2455 од 21. децембра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављенoj у „Службеном листу Европске уније”, број L 339/40 од 24. децембра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2455 of 21 December 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (2). That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not issued an opinion within the time limit set by its Chair,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. Done at Brussels, 21 December 2015.

–––––––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product composed of the meat of different crustaceans and molluscs (in % per weight):

– raw squid and cuttlefish entacles 25

– raw squid and cuttlefish strips 20

– raw squid rings 20

– cooked baby yellow clam 20

– blanched shrimps 15

The product is presented in frozen state (at a temperature of - 20 °C) in bags of 1 kg (net weight 800 grams).

1605 54 00

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 2 to Chapter 16 and the wording of CN codes 1605 and 1605 54 00.

The product consists of ‘seafood’ (meat of different crustaceans and molluscs) a part of which is raw or blanched (heading 0307) while another part is cooked (heading 1605). Such a product is considered a preparation, taking into account that cooking excludes classification in Chapter 3 as the product, even partially, has been prepared by a process not provided for in that Chapter (see also the Harmonised System Explanatory Notes to Chapter 3, General, fifth paragraph).

As cuttlefish and squid predominate by weight, the product is classified by application of Note 2 to Chapter 16 under the CN code of Chapter 16 corresponding to the predominant part of the preparation.

The product is therefore to be classified under CN code 1605 54 00 as prepared or preserved cuttlefish and squid.

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/2455
од 21. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Одбор за Царински кодекс није издао мишљење у року који је одредио председавајући,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 21. децембра 2015. године.

–––––––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1).

 

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ се састоји од меса различитих љускара и мекушаца (у % по маси):

– пипака сирових лигања
и сипа 25

– трака сирових лигања
и сипа 20

– колутова сирових лигања 20

– куваних малих жутих
клапавица (Paphia undulatа) 20

– бланшираних шкампа 15

Производ се испроручује у смрзнутом стању (на температури од – 20 °C) у врећама од 1 kg (нето маса 800 g).

1605 54 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1. и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 2. уз Главу 16 и наименовањима уз CN ознаке 1605 и 1605 54 00.

Производ се састоји од „морских плодова” (месо различитих љускара и мекушаца) чији је један део у сировом стању или бланширан (тарифни број 0307) док је други део куван (тарифни број 1605). Овакав производ се сматра припремљеним производом, узимајући у обзир да кување искључује сврставање у Главу 3 како је производ, иако и делимично, припремљен у поступку који није предвиђен у овој глави (видети такође Коментар ХС уз Главу 3, Опште одредбе, пети став).

Како сипе и лигње преовлађују по маси, производ се сврстава применом Напомене 2. уз Главу 16 у одговарајућу CN ознаку Главе 16 према делу који у припремљеном производу преовлађује.

Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 1605 54 00 као припремљене или конзервисане, сипе и лигње.