Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2316 од 8. децембра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављенoj у „Службеном листу Европске уније”, број L 328/52 од 12. децембра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2316 of 8 December 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

 

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 8 December 2015.

––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A cylindrical-shaped, battery-operated article made of plastics with a lid (so-called ‚electronic money box‘), of a height of 17 cm and a diameter of 12 cm.

The lid includes a small LCD display and a slot to put coins (for example, euros) in. When a coin is manually inserted into the slot, a mechanism in the lid (the calculating device) recognises the diameter of the coin, and its value is displayed.

When more coins are inserted one by one, the recognised values are

added to the existing amount and the total sum is shown on the LCD display.

No subtraction takes place when coins are removed from the money box.

See image (*).

8470 90 00

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 8470, 8470 90 and 8470 90 00.

The article is composite goods consisting of a plastic container and a calculating device. Compared to ordinary money boxes, the calculating device gives this article its essential character. Classification according to its constituent material (Chapter 39) is therefore excluded.

As the article does not comprise

any manual arrangements for data input (coins are not data) it is not considered a calculating machine (see also the Harmonised System Explanatory Notes (HSEN) to heading 8470 (A)(1)). As the calculating device makes it possible to add at least two figures, each comprising several digits (e.g. EUR 0,02 + EUR 2,00 = EUR 2,02), it fulfils the requirements for classification as a calculating device (see also the HSEN to heading 8470, first paragraph).

The whole article is therefore to be classified under CN code 8470 90 00 as other machines with a calculating device.

(*) The image is purely for information.

Uredba_2316_2015.tif

 

 

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/2316 од 8. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатe за робу на коју се односи ова уредба, а којa није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 8. децембра 2015. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр. 1.).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ цилиндричног облика који ради на батерије, израђен од пластичне масе са поклопцем (тзв. „електронска касица за метални новац”), висине 17 cm и пречника 12 cm.

Поклопац садржи мали LCD дисплеј и прорез за убацивање металног новца (на пример, еври). Када се метални новац ручно убаци у прорез, механизам у поклопцу (уређај за рачунање) препознаје пречник новчића, и приказује његову вредност.

Када је више новчића, један по један убачено, препознате вредности додају се постојећем износу и укупан збир приказује се на LCD дисплеју.

Када се новчићи изваде из касице за метални новац, не умањује се вредност износа.

(*) Видети слику

8470 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(б) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре, Напоменом 3. уз Одељак XVI и наименовањима уз CN ознаке 8470, 8470 90 и 8470 90 00.

Производ је сложени производ који се састоји од пластичног контејнера и уређаја за рачунање. У поређењу са обичном касицом за метални новац, уређај за рачунање даје производу битан карактер. Дакле, искључује се сврставање према материјалу од којег је израђен (Глава 39).

Како производ не садржи било какав уређај за ручно уношење података (новчићи нису подаци) не сматра се машином за рачунање (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 8470 (A)(1)). Како уређај за рачунање омогућава да се саберу најмање два броја, од којих је сваки вишецифарски (нпр.  EUR 0,02 + EUR 2,00 = EUR 2,02), то он испуњава захтеве за сврставaње као уређаја за рачунање (видети такође Коментар ХС уз тарифни број 8470, први став).

Цео производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8470 90 00 као остале машине са уређајем за рачунање.

(*) Слика је само информативног карактера