Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2015/2253 од 2. децембра 2015. године, у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури објављенoj у „Службеном листу Европске уније”, број L 321/6 од 5. децембра 2015. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2253 of 2 December 2015
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 8 од 1. фебруара 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff(1), and in particular Article 9(1)(a) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Regulation (EEC) No 2658/87, it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 12(6) of Council Regulation (EEC) No 2913/92(2). That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 12(6) of Regulation (EEC) No 2913/92 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 2 December 2015.

––––––––––

(1) OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Heinz ZOUREK

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEХ

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‚draught excluder‘ or ‚door bottom seal‘) consisting of an aluminium base with dimensions of approximately 100 х 3 cm and plastic bristles of a length of approximately 2 cm and with a cross-sectional dimension of more than 1 mm attached to the base. The base is covered with a self-adhesive film on one side.

The base is to be affixed to the bottom of a door by the adhesive film. The bristles bridge the gap between the underside of the door and the floor, preventing the entry of a current of air, dirt, etc.

(*) See image.

3926 90 97

Classification is determined by general rules 1, 3 (b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 3926, 3926 90 and 3926 90 97.

Given the objective characteristics of the article, it is intended to bridge the gap between the door and the floor preventing the entry of a current of air, dirt, etc. It is not intended to be used as a brush for cleaning. Classification under heading 9603 as brushes is therefore excluded.

The article is composite goods made up of different components, namely the aluminium base, the plastic bristles and the adhesive film. The bristles give the article its essential character because of their role in relation to the use of the product. Classification under heading 7616 as other articles of aluminium is therefore also excluded.

The article is therefore to be classified under CN code 3926 90 97 as other articles of plastics.

(*) The image is purely for information

Uredba_2253_2015.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2015/2253

 од 2. децембра 2015. године у вези са сврставањем одређенe робe према Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи1, а посебно члан 9. став 1. тачка а),

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу (ЕЕЗ) број 2658/87, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је установљена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да ималац обавезујуће тарифне информације, издатe за робу на коју се односи ова уредба, а којa није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, према члану 12. став 6. Уредбе Савета (ЕЕЗ) број 2913/922. Овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене овом уредбом су у складу са мишљењем Одбора за Царински кодекс,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Могуће је позивати се на обавезујућу тарифну информацију која није у складу са овом уредбом, у складу са чланом 12. став 6. Уредбе (ЕЕЗ) број 2913/92, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 2. децембра 2015. године.

––––––––––

1 OJ L 256, 7.9.1987. стр.1

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2913/92 од 12. октобра 1992. године којом је установљен Царински кодекс Заједнице (OJ L 302, 19.10.1992, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Heinz ZOUREK

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „заштитник од промаје” или „заптивач за подножје врата”) састоји се од алуминијумске основе димензија приближно 100 х 3 cm и пластичних чекиња дужине приближно 2 cm и димензије попречног пресека веће од 1 mm причвршћених за основу. Основа је са једне стране прекривена самолепљивим филмом.

Основа се лепи за подножје врата помоћу лепљивог филма. Чекиње премошћавају зазор између доње стране врата и пода, и спречавају улазак струје ваздуха, нечистоћа, итд.

(*) Видети слику

3926 90 97

Сврставање је одређено Основним правилима 1, 3(б) и 6. за примењивање Комбиноване номенклатуре и наименовањима уз CN ознаке 3926, 3926 90 и 3926 90 97.

На основу објективних карактеристика производа, намењен је да премости зазор између врата и пода спречавајући улазак струје ваздуха, нечистоћа, итд. Није намењен да се користи као четка за чишћење. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 9603 као четке.

Производ је сложени производ израђен од различитих компоненти, тј. алуминијумске основе, пластичних чекиња и лепљивог филма. Чекиње производу дају

његов битан карактер због улоге које имају у односу на употребу производа. Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 7616 као осталих производа од алуминијума.

Према томе, апарат се сврстава у CN ознаку 3926 90 97 као остали производи од пластичних маса.

(*) Слика има само информативни карактер