Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1354 од 5. августа 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 215/1 од 10. августа 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1354 of 5 August 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 5 August 2016.

–––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article (so-called ‘toner cartridge’), consisting of a rectangular plastic recipient with dimensions of approximately 11 cm × 11 cm × 7 cm filled with toner. On the outside the cartridge is provided with sprocket wheels specifically designed to be used in connection with certain mechanical parts of a specific printer. Inside, the cartridge is equipped with a rotating mechanism that works in conjunction with the sprocket wheels. When the toner cartridge is placed in a printer, the rotation prevents the toner from agglomerating. The cartridge has the capability of releasing the toner by electrostatic attraction.

8443 99 90

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 2(b) to Section XVI and by the wording of CN codes 8443, 8443 99 and 8443 99 90.

Classification under heading 3707 as a chemical preparation for photographic use is excluded as the cartridge comprises not only the toner but also mechanical components such as sprocket wheels and a rotating mechanism.

The presence of the specific dedicated sprocket wheels identifies the cartridge as being intended for use in a specific printer. It is essential for the actual mechanical functioning of the printer as the mechanical parts of the printer work in conjunction with the mechanical parts of the cartridge and the printer could not function without this specific cartridge (see also WCO classification opinions 8443.99/2 and 8443.99/3).

The article is therefore to be classified under CN code
8443 99 90 as a part of a printer.

    

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/1354 од 5. августа 2016. године
у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 5. августа 2016. године

–––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ (тзв. „тонер кертриџ”) састоји се од правоугаоног спремника од пластичне масе димензија приближно 11 cm × 11 cm × 7 cm напуњеног тонером. Са спољашње стране кертриџа (патрона) налази се ланчаник посебно конструисан да се користи у спрези са одређеним механичким деловима посебног штампача. У унутрашњости, кертриџ је опремљен обртним механизмом који ради у спрези са ланчаником. Када се тонер кертриџ стави у штампач, обртање спречава агломерацију тонера. Кертриџ може да ослобађања тонер електростатичким привлачењем.

8443 99 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 2(б) уз Одељак XVI и наименовањима CN ознака

8443, 8443 99 и 8443 99 90.

Искључује се сврставање у тарифни број 3707 као хемијских препарата за фотографске намене, како кертриџ садржи не само тонер, већ и механичке компонента као што су ланчаник и обртни механизам.

Постојање специјално прилагођеног ланчаника чини да је овај производ намењен за употребу са посебним штампачем. Он је битан за стварно механичко функционисање штампача како механички делови штампача раде у спрези са механичким деловима кертриџа и штампач не може да ради без одређеног кертриџа (видети такође мишљења о сврставању СЦО 8443.99/2 и 8443.99/3).

Производ се према томе сврстава у CN ознаку 8443 99 90 као делови штампача.