Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1759 од 28. септембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 269/4 од 4. октобра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1759 of 28 September 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Articles 57(4) and 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 28 September 2016.

––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN-code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

An article consisting of a threaded shank with a metric thread made of zinc plated steel and a head made of plastics. The threaded shank is manufactured by rolling and is of a length of 23 mm with a diameter of 6 mm. The round head has a diameter of 14,5 mm and has no slot or recess for tools.

The article is presented to be used as a ‘stand/ foot’ for items of furniture (it can however also be used with other items that are to be placed on the floor) and serves to adjust the height of the item as required by screwing the threaded part into the item.

See image (*).

7318 15 90

Classification is determined by general rules 1, 3(b) and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and by the wording of CN codes 7318, 7318 15 and 7318 15 90.

The article is a composite good consisting of two materials. The component that gives the article its essential character is the threaded shank made of zinc plated steel which serves to adjust the height of the items by screwing.

Classification under heading 8302 as base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture is excluded, as the intended use of the article is not inherent to its objective characteristics and as it can also be used with goods other than furniture. The article has the objective characteristics of a screw of heading 7318. It is therefore to be classified under CN code
7318 15 90 as other screws.

(*) The image is purely for information.

EU-1759.tiff

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/1759 од 28. септембра 2016. године
у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 28. септембра 2016. године

––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ се састоји од стабла са урезаним метричким навојем израђеног од челика платираног цинком и главе од пластичне масе. Навојно стабло произведено је ваљањем и дужине је 23 mm са пречником од 6 mm. Округла глава има пречник од 14,5 mm и нема прорез или удубљење за алат.

Производ се испоручује како би се користио као „сталак/стопа” за предмете намештаја (може се, међутим, такође користити и са осталим предметима који се стављају на под) и служи за подешавање захтеване висине предмета увртањем навојног дела у предмет.

Видети слику (*)

7318 15 90

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1, 3(б) и 6. и наименовањима CN ознака 7318, 7318 15 и 7318 15 90.

Производ је сложени производ који се састоји од два материјала. Компонента која производу даје битан карактер је навојно стабло израђено од челика платираног цинком које служи за подешавање висине предмета увртањем.

Искључује се сврставање у тарифни број 8302 као окова, прибора и сличних производа, за намештај, како намена за коју се производ користи није неодвојива у односу на његове објективне карактеристике и како се може користити и са другим производима осим намештаја. Производ има објективне карактеристике вијка из тарифног броја 7318. Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 7318 15 90 као остали вијци.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе