Zakon

 

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/1761 од 28. септембра 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 269/9 од 4. октобра 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1761 of 28 September 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code(1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87(²), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 28 September 2016.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of the goods

Classification (CN code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A battery operated apparatus (so-called ‘video inspection scope’), consisting of:

– a control unit incorporating a joystick, a re
cording device, a memory card slot and

a LCD display with a diagonal measurement
of the screen of approximately 9 cm

(3,5 inches),

– a flexible electrical cable of a length of 3 m

with a diameter of approximately 7 mm,

– a camera,

– LED lights.

The apparatus is designed to be mainly used for technical inspections of cavities. It is capable of capturing and recording video images. The images can be viewed in real time.

See the image (*).

8525 80 91

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, note 4 to Section XVI, and by the wording of CN codes 8525, 8525 80 and 8525 80 91.

Classification as measuring or checking instruments, appliances and machines under heading 9031 is excluded as the purpose of the apparatus is not to check or measure cavities, but to capture images and convert them into an electric signal recorded as a video image (see also the Harmonized System Explanatory Notes to heading 8525).

The apparatus consists of individual components that are interconnected and intended to contribute together to a clearly defined function, covered by one of the headings in Chapter 84 or 85. Given its objective characteristics, the function of the apparatus is capturing and recording of video images. Classification as monitor under heading 8528 is therefore excluded.

Consequently, it is to be classified under CN code 8525 80 91 as video camera recorders, only able to record sound and images taken by the television camera.

(*) The image is purely for information.

EU-1761.tif

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/1761 од 28. септембра 2016. године
у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/87², неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 28. септембра 2016. године.

–––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

(2) Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Апарат који ради на батерије (тзв. „видеоскоп”), састоји се од:

– управљачке јединице са уграђеним џојстиком, уређајем за снимање, слотом за меморијску картицу и LCD дисплејем величине дијагонале екрана од приближно 9 cm (3,5 инча),

– флексибилног електричног кабла дужине 3 m и пречника приближно 7 mm,

– камере,

– LED светла.

Апарат је конструисан да се користи углавном за техничку инспекцију шупљина. Има могућност каптирања и снимања видео слика. Слике се могу видети у реалном времену.

Видети слику (*)

8525 80 91

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1. и 6, Напоменом 4. уз Одељак XVI и наименовањима CN ознака 8525, 8525 80 и 8525 80 91.

Искључује се сврставање као мерног или контролног инструмента из тарифног броја 9031 како је сврха овог апарата не да контролише или мери шупљине, већ да каптира слике и претвара их у електрични сигнал који се снима као видео слика (видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 8525).

Апарат се састоји од појединачних компоненти које су међусобно повезане и предвиђене да заједно доприносе јасно дефинисаној функцији из једног тарифног броја из Главе 84 или 85. На основу својих карактеристика, функција апарата је каптирање и снимање видео слика. Према томе, искључује се сврставање као монитора у тарифни број 8528.

Сходно томе, производ се сврстава у CN ознаку 8525 80 91 као видео камере са рекордерима, само за снимање слике и тона непосредно при употреби телевизијске камере.

(*) Слика је дата само за информативне сврхе