Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/936 од 8. јуна 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 155/19 од 14. јуна 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/936 of 8 June 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at 3 months.

(5) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of 3 months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 8 June 2016.

––––––––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product put up for retail sale in gelatine capsules, one capsule consisting of (mg):

– simethicone: 257,5

– gelatine, glycerol, dimethicone, titanium diox ide (E 171), potassium sorbate, food colour ants E 110 and E 122: approx. 196

The product soothes stomach pain and prevents bloating and flatulence. According to its label, the product is presented for human consumption with a recommended daily dose of one to two capsules after each main meal of the day.

3004 90 00

Classification is determined by the general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature, Note 1(f) to Chapter 21 and the wording of CN codes 3004 and 3004 90 00.

The product, due to the presence of simethicone, has therapeutic properties. Its classification under heading 2106 as a food preparation not elsewhere specified or included is therefore excluded (see Note 1(f) to Chapter 21).

The product is put up for retail sale in measured doses and exhibits clearly defined prophylactic or therapeutic properties, e.g. against functional dyspepsia.

The product is therefore to be classified as a medicament put up in measured doses for retail sale in CN code 3004 90 00.

   

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/936
од 8. јуна 2016. године у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 8. јуна 2016. године

––––––––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр.1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр.1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ припремљен за продају на мало у желатинским капсулама, са садржајем по једној капсули  (mg) од:

– симетикона: 257,5

– желатина, глицерола, диметикона, титанијум диоксида (E 171), калијум сорбата, прехрамбених боја E 110 и E 122: приближно 196

Производ умирује болове у стомаку и спречава надимање и надутост. У складу са етикетом, производ се испоручује за исхрану људи, са препорученом дневном дозом од једне до две капсуле после сваког главног јела у току дана.

3004 90 00

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1 и 6, Напоменом 1(ђ) уз Главу 21 и наименовањима CN ознака 3004 и 3004 90 00.

Производ, због присуства симетикона, има терапеутска својства. Искључује се његово сврставање у тарифни број 2106 као прехрамбених производа на другом месту непоменутих нити обухваћених.

Производ је припремљен за продају на мало у одмереним дозама и показује јасно одређена профилактичка или терапеутска својства, нпр. против функционалне диспесије.

Према томе, производ се сврстава као лекови припремљени у одмерене дозе за продају на мало у CN ознаку 3004 90 00.