Zakon

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2016/996 од 16. јуна 2016. године, у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 164/1 од 22. јуна 2016. године, која у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/996 of 16 June 2016
concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (1), and in particular Article 57(4) and Article 58(2) thereof,

Whereas:

(1) In order to ensure uniform application of the Combined Nomenclature annexed to Council Regulation (EEC) No 2658/87 (2), it is necessary to adopt measures concerning the classification of the goods referred to in the Annex to this Regulation.

(2) Regulation (EEC) No 2658/87 has laid down the general rules for the interpretation of the Combined Nomenclature. Those rules apply also to any other nomenclature which is wholly or partly based on it or which adds any additional subdivision to it and which is established by specific provisions of the Union, with a view to the application of tariff and other measures relating to trade in goods.

(3) Pursuant to those general rules, the goods described in column (1) of the table set out in the Annex should be classified under the CN code indicated in column (2), by virtue of the reasons set out in column (3) of that table.

(4) It is appropriate to provide that binding tariff information issued in respect of the goods concerned by this Regulation which does not conform to this Regulation may, for a certain period, continue to be invoked by the holder in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013. That period should be set at three months.

(5) The Customs Code Committee has not issued an opinion within the time limit set by its Chair,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The goods described in column (1) of the table set out in the Annex shall be classified within the Combined Nomenclature under the CN code indicated in column (2) of that table.

Article 2

Binding tariff information which does not conform to this Regulation may continue to be invoked in accordance with Article 34(9) of Regulation (EU) No 952/2013 for a period of three months from the date of entry into force of this Regulation.

Article 3

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 16 June 2016.

–––––––––

(1) OJ L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2) Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).

For the Commission,

On behalf of the President,

Stephen QUEST

Director-General for Taxation and Customs Union

ANNEX

Description of goods

Classification (CN Code)

Reasons

(1)

(2)

(3)

A product in powder form consisting of the dried leaves of the moringa tree (Moringa oleifera).

The product is used as an ingredient in foods (such as creams, sauces, salads, pizzas, meats, soups or spices) or separately to prepare teas or as a food supplement.

1212 99 95

Classification is determined by general rules 1 and 6 for the interpretation of the Combined Nomenclature and the wording of CN codes 1212, 1212 99 and
1212 99 95.

Due to the nature of the plant, this product is not intended exclusively for direct consumption as a vegetable, but its use is more diversified and complex: it is used as an ingredient in different foods or separately to prepare teas or as a food supplement.

Consequently, Moringa oleifera cannot be classified as a vegetable of heading 0712.

Classification under heading 1211 is excluded because, although this is a product with positive effects on human health, the main purpose of usage of this product is not ‘primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes’ as stated in the heading text.

Given its characteristics and properties, the product should be classified in CN code 1212 99 95.

   

УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2016/996 од 16. јуна 2016. године
у вези са сврставањем одређенe робe у Комбинованој номенклатури

"Службени гласник РС", број 87 од 24. октобра 2016.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,

Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:

(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неопходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а која није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Одбор за Царински закон није издао мишљење у року који је утврдио председавајући,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.

Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. те табеле.

Члан 2.

Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 16. јуна 2016. године

–––––––––

1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.

2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).

За Комисију,

у име председника,

Stephen QUEST

генерални директор за порезе и царинску унију

АНЕКС

Опис робе

Сврставање

(CN ознака)

Разлози

(1)

(2)

(3)

Производ у облику праха састоји се од сувих листова биљке дрво живота (Moringa oleifera).

Производ се користи као састојак у јелима (као што су кремови, сосови, салате, пице, меса, супе или зачини) или одвојено за припремање чајева или као додатак храни.

1212 99 95

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване номенклатуре 1 и 6 и наименовањима CN ознака 1212 , 1212 99 и 1212 99 95.

Због природе саме биљке, овај производ није намењен искључиво да се непосредно једе као поврће, већ је његова употреба разноврснија и комплекснија: користи се као састојак у различитим јелима или одвојено за припремање чајева или као додатак храни.

Сходно томе, Moringa oleifera не сврстава се као поврће из тарифног броја 0712.

Искључује се сврставање у тарифни број 1211, иако је ово производ са позитивним утицајем на здравље човека, главна намена за коју се овај производ употребљава није „првенствено у производњи мириса, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе” као што је наведено у наименовању тарифног броја.

На основу својих карактеристика и својстава, производ се сврстава у CN ознаку 1212 99 95.